Wat wordt verstaan onder "andere handelingen dan projecten" in artikel 2.7, 3e lid onder b Wnb?

Vraag

Wat wordt verstaan onder "andere handelingen dan projecten" in artikel 2.7, 3e lid onder b Wnb?

Antwoord

Het realiseren van een project is een fysieke ingreep in natuurlijk milieu of landschap, zoals de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van andere installaties of werken. Voor de invulling van hetgeen is aan te merken als een project wordt gekeken naar de invulling van dit begrip onder de Europese m.e.r.-richtlijn. Andere handelingen zijn kort en goed overige verrichtingen die niet als een project zijn aan te merken, zoals het organiseren van strandexcursies, of het laagvliegen en landen met een helikopter. Onder ‘andere handeling’ valt ook het zogeheten bestaand gebruik.

Datum: 1 August 2017