Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Waarom is gekozen voor een provinciaal interventie-instrument en hoe gaat dat in de praktijk werken?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

In bestuurlijk overleg over de Omgevingswet is afgesproken dat provincies de beschikking zullen hebben over een provinciaal interventie-instrument. De reactieve aanwijzing van de Wro, Wabo en de Waterwet heeft een modern vormgegeven variant gekregen in de Omgevingswet.Provincies zijn dus op twee manieren betrokken bij besluiten op gemeentelijk niveau:1.Via betrokkenheid bij het omgevingsplan: Gedeputeerde Staten kunnen na de vaststelling en voor de bekendmaking van het omgevingsplan bepalen dat een onderdeel van het omgevingsplan geen deel uit blijft maken van het bekend te maken omgevingsplan. Van deze bevoegdheid kan alleen gebruik worden gemaakt wanneer:Gedeputeerde Staten op het ontwerp-omgevingsplan een zienswijze hebben ingediend;het onderdelen van het omgevingsplan betreft die regels over de toedeling van functies aan locaties bevatten;er strijd is met een gemeente-overstijgend of regio-overstijgend belang;in het besluit gemotiveerd is waarom het betreffende belang niet met de inzet van andere bevoegdheden van de provincie kon worden beschermd.2.Via betrokkenheid bij de omgevingsvergunning