Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Voor welke stallen geldt de uitspraak omtrent de RAV-factoren en wat betekent deze uitspraak?

Levend Landschap 4 januari 2024

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De Raad van State heeft in verschillende uitspraken geoordeeld dat bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme stallen met onderstaand type, geen gebruik gemaakt kan worden van emissiefactoren. Het gaat hierbij om de volgende stalsystemen:

  • Stalsystemen in melkveesector: A1.13, A1.23 en A1.28

  • Stalsystemen in varkenssector: D3.2.7.1.1

  • Stalsystemen in pluimveesector: E5.11

Het is namelijk onzeker of deze emissiearme stallen in de praktijk doen wat ze beloven. Dat betekent dus dat met de toepassing van de emissiefactoren voor deze stalsystemen de uitstoot uit deze stallen niet met de vereiste zekerheid kan worden vastgesteld, omdat deze emissiefactoren de werkelijke stikstofuitstoot waarschijnlijk onderschatten.
Voor nieuwe aanvragen betekenen de uitspraken dat bedrijven met deze type stalsystemen alleen een natuurvergunning kunnen krijgen als uit een passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt. De uitspraken hebben geen gevolgen voor onherroepelijke Wnb-vergunningen voor de betrokken emissiearme stalsystemen. Die blijven gelden. Meer informatie over de uitspraken: