Mogen bouwleges worden berekend over bouwkosten inclusief BTW?

Vraag

Verschillende bronnen geven aan dat de leges worden berekend over de bouwkosten exclusief BTW. Een gemeente hanteert echter de regel dat de leges worden berekend over de bouwkosten inclusief BTW. Mag dit?

Antwoord

Op grond van artikel 1.3 lid 3 moet bij een aanvraag omgevingsvergunning worden aangegeven wat de kosten zijn van de uit te voeren werkzaamheden. De gemeente kan deze kostenopgave gebruiken voor het berekenen van de hoogte van de leges. In de toelichting bij dat voorschrift is gegeven hoe deze kosten moeten worden bepaald:

"Indien sprake is van een aanvraag om een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk, vermeldt de aanvrager bij deze opgave van de kosten in ieder geval ook de aannemingssom – als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 1989) – van het uit te voeren werk. Voor zover deze ontbreekt, verschaft de aanvrager een raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631."

Op welke wijze de gemeente vervolgens de leges bepaalt is aan de gemeente zelf, dat heeft de Rijksoverheid landelijk vastgelegd: een percentage van de kosten (in- of exclusief BTW), kostenklassen, etc. Als enige regel geldt dat het duidelijk moet zijn hoe de leges zijn opgebouwd en waar de leges aan worden besteed. Dat laatste geldt dan wel voor alle bouwleges samen en niet per project. Gemeenten vragen een hoger bedrag voor grotere bouwwerken zodat kleine bouwwerken tegen lagere leges kunnen worden vergund. Dit wordt “kruissubsidiëren" genoemd en is toegestaan zolang de leges niet meer dan kostendekkend zijn.

Dus de gemeente mag in een verordening zelf bepalen hoe de leges berekend worden zolang dit maar transparant is en niet meer oplevert dan het kost.

Datum: 10 July 2019