Kan ik een dakkapel vergunningvrij bouwen?

Vraag

Op een bungalowpark heb ik een perceel grond gekocht. Graag bouw ik met een bouwhoogte van 5 meter vergunningsvrij.
De gemeente geeft aan dat binnen de bouwhoogte van 5 m alle bouw is toegestaan, er zijn geen welstandscriteria. Ik wil mijn dakkapel van 3 meter breed aan de voorzijde door laten lopen aansluitend aan de gevel. De goot loopt dan langs de voorgevel en dakkapel. Er is een Plat dak onder de nokvorst. De VVE verwijst naar artikel c bestemmingsplan* (zie hieronder) en benoemd dit als een dakopbouw. Kan ik vergunningvrij bouwen?

*Bestemmingsplan recreatie terreinen; recreatie verblijf.
a. de oppervlakte van een recreatief nachtverblijf bedraagt ten hoogste 70 m²;
b. de bouwhoogte van een recreatief nachtverblijf bedraagt ten hoogste 5 m;
c. dakopbouwen zijn niet toegestaan;

Antwoord

De VvE merkt de dakopbouw aan als dakopbouw, en u vindt dat sprake is van een dakkapel. In de bouwregelgeving zijn geen definities van beide begrippen aangegeven. Een dakkapel is een onderdeel van de verzameling dakopbouwen. Wel kan worden gekeken of het bouwwerk zelf binnen de voorwaarden van een dakkapel valt.

Op basis van artikel 3 lid 3 bijlage II Besluit omgevingsrecht is het mogelijk om vergunningvrij een dakkapel in het voordakvlak te bouwen. Bij toepassing van dit artikel is geen bouwvergunning nodig, mits de activiteit wel in het bestemmingsplan past. Verder dient aan de voorwaarden uit artikel 3 lid 3 bijlage II Besluit omgevingsrecht voor een dakkapel te worden voldaan. Onder sub d van dit artikel wordt genoemd dat de onderzijde van de dakkapel meer dan 0,5 meter boven de dakvoet gelegen dient te zijn. Aan deze voorwaarde wordt niet voldaan, aangezien de dakkapel doorloopt tot aan de gevel. Daarnaast wordt mogelijk ook niet aan de voorwaarde onder sub e van voornoemd artikel voldaan dat de bovenzijde van de dakkapel meer dan 0,5 onder de daknok gelegen dient te zijn. Al met al wordt dus niet voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3 lid 3 bijlage II Besluit omgevingsrecht. Dat betekent dat de dakopbouw niet vergunningvrij gebouwd kan worden.

Toelichting

Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen uit artikel 3, bestaat nog de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. De gemeente verleent alleen vergunning indien de dakopbouw binnen het bestemmingsplan past. In het bestemmingsplan staat vermeld dat dakopbouwen niet zijn toegestaan. Het is reëel om te verwachten dat de gemeente zal stellen dat een dakopbouw die niet voldoet aan de voorwaarden voor een vergunningvrije dakkapel, moet worden aangemerkt als dakopbouw. Dat betekent helaas dat ook aan het aanvragen van een vergunning voor de dakopbouw geen kans van slagen heeft

Datum: 9 February 2018