Is voor een verdiepingsvloer een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig?

Vraag

In een opslagunit is een verdiepingsvloer aangebracht. De verdiepingsvloer is opgehangen aan de bestaande staanders. Is voor deze bouwactiviteit een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig?

Antwoord

Voor al het bouwen is een vergunning nodig tenzij het genoemd staat in bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Het aanbrengen van ren vloer wordt niet genoemd. Artikel 3, onderdeel 8 van het Bor is een restcategorie en als aan de voorwaarden in dat artikel wordt voldaan dan kan de vloer alsnog zonder vergunning worden aangebracht:

Een verandering van een bouwwerk kan vergunningvrij uitgevoerd worden indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. geen verandering van de draagconstructie,

b. geen verandering van de brandcompartimentering of beschermde subbrandcompartimentering,

c. geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte, en

d. geen uitbreiding van het bouwvolume.

Een nieuwe verdiepingsvloer moet worden gezien als een verandering van de draagconstructie. Dit omdat de vloer deel gaat uitmaken van de draagconstructie en de draagconstructie van het gebouw na verbouwing dus is gewijzigd.

Toelichting

De wetgever heeft beoogd om verbouwactiviteiten die een directe relatie hebben met de draagconstructie preventief te laten toetsen vanwege de constructieve veiligheid. Vaak wordt artikel 3 onderdeel 8 gelezen als ‘verandering van de bestaande constructie’ en wordt het argument gebruikt dat die door het ‘inhangen’ van een nieuwe vloer niet wijzigt. Een dergelijke uitleg gaat mank aangezien er geen ‘bestaande draagconstructie’ staat. Deze uitleg gaat tevens mank omdat dan een nieuwe vloer zou mogen worden aangebracht terwijl het wijzigingen van die nieuw vloer op een later tijdstip - bijvoorbeeld het maken van een trapsparing - wel weer vergunningplichtig zou zijn.

Datum: 25 January 2018