Is een hekwerk op dakterras of balkon niet grenzend aan ander terras/balkon vergunningvrij?

Antwoord

Artikel 2 onderdeel 9 bijlage II Bor geeft aan dat alleen een afscheiding tussen balkons of dakterrassen vergunningvrij is. Een hekwerk grenzend aan de buitenlucht/tuinkant/straatkant is bouwvergunningplichtig. Uit de uitspraak van de Afdeling op 17 januari (ECLI:NL:RVS:2018:93) volgt dat een afscheiding op een balkon of dakterras ook niet aangemerkt mag worden als een perceelafscheiding:

3.2. Artikel 2, aanhef en twaalfde lid, van Bijlage II van het Bor bepaalt dat een erf- of perceelafscheiding onder bepaalde voorwaarden vergunningvrij mag worden gerealiseerd. Artikel 1 van Bijlage II van het Bor bepaalt dat in de bijlage onder erf een al dan niet bebouwd perceel wordt verstaan. In artikel 1 is het begrip perceel niet gedefinieerd. De voorzieningenrechter ziet daarom aanleiding aansluiting te zoeken bij de in de Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, opgenomen definitie van perceel. Daarin wordt onder een perceel een afgescheiden stuk land verstaan. Het hekwerk op het dakterras, dat ter hoogte van de derde etage is gelegen, is niet aan te merken als een afscheiding van een stuk land en dus ook niet als een afscheiding van een perceel. Het hekwerk is daarom geen erf- of perceelsafscheiding als bedoeld in artikel 2, aanhef en twaalfde lid, van Bijlage II van het Bor en mag niet op grond van deze bepaling vergunningvrij worden gebouwd. Dit volgt ook uit het feit dat artikel 2, aanhef en negende lid, van Bijlage II van het Bor een aparte regeling bevat voor afscheidingen tussen dakterrassen, die wel vergunningvrij zijn. Aangezien niet is geschil is dat het gerealiseerde hekwerk is aangebracht aan drie zijden van het dakterras en niet slechts dient als afscheiding met de naburige dakterrassen is het hekwerk evenmin omgevingsvergunningvrij op grond van artikel 2, aanhef en negende lid, van het Bor.

Datum: 6 February 2018