Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Hoe is de inspraak van burgers aan de voorzijde van het proces georganiseerd?

Rijksoverheid 21 juni 2014

Vraag & Antwoord

ANTWOORD

De Omgevingswet zet in op het vroegtijdig betrekken van burgers en bedrijven bij de voorbereiding van plannen en besluiten. Toegankelijkheid, betrouwbaarheid en begrijpelijkheid van informatie zijn hierbij van belang. Met name voor complexe en ingrijpende projecten is een brede verkenning en een vroegtijdige participatie van publiek en belanghebbenden van groot belang. Om deze reden is de zogenaamde ‘sneller en beter’-aanpak opgenomen voor het projectbesluit. Al in de verkenningsfase van het projectbesluit wordt met participatie de strategische besluitvorming voorbereid over de noodzaak van een project. Gemeenten kunnen er voor kiezen de 'Sneller en Beter'-aanpak toe te passen voor omgevingsplannen die projecten van publiek belang mogelijk maken.Ook bij vergunningen kan de ‘Sneller en Beter’-aanpak soms waardevol zijn. Een goed voortraject kan problemen en bezwaren bij de vergunningverlening voorkomen. Het bevoegd gezag kan hier in overleg met de initiatiefnemer voor kiezen. In lijn met het advies van de Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten en de ervaringen met Inspraak Nieuwe Stijl, is niet gekozen om dit in alle gevallen wettelijk vast te leggen. Uiteindelijk is een goed proces met de omgeving een kwestie van actief gedrag en een open houding en niet het resultaat van een wettelijke verplichting.