Parkeren en Mobiliteit

Kennispartner

Bij nagenoeg ieder ruimtelijk plan speelt het onderwerp parkeren een belangrijke rol. Daarbij kan het gaan om het juridisch borgen van parkeernormen in een bestemmingsplan maar ook om het op goede wijze verrichten van parkeeronderzoek, de vraag of parkeren op eigen terrein dient plaats te vinden of op de openbare ruimte kan worden afgewenteld en de mogelijkheid tot het storten van een financiële bijdrage in een parkeerfonds/mobiliteitsfonds. Met de Reparatiewet BZK per 29 november 2014 heeft het onderwerp parkeren een juridische vlucht genomen. Per 1 juli 2018 geldt artikel 2.5.30 Bouwverordening niet langer voor het toetsen van bouwaanvragen. In alle bestemmingsplannen moet een planregel zijn opgenomen die ervoor zorgt dat wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

De toenemende parkeerdruk zorgt ook voor een flinke uitdaging voor de mobiliteitssector. Daarnaast staat de sector voor een aantal andere uidagingen als toenemende verkeersdruk, meer gemengd verkeer op de weg en noodzaak tot aanleg, vervanging en renovatie van infrastructuur. Het doel is om vervoer en infrastructuur toekomstbestendig te maken. Plannen als Smart Mobility en Green Deal Autodelen moeten hier een bijdrage aan leveren.

Artikelen

Proefproject elektrisch rijden heeft toekomst - Raf Vermolen - (30-11-2018)

Vervolgstappen naar slimme en duurzame mobiliteit! - Marije van Mannekes - (26-11-2018()

Smart Mobility als onderdeel van toekomstbestendig vervoer - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen - (19-10-2018)

MaaS heeft toegevoegde waarde, maar gedragsverandering is onzeker - Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid - (20-09-2018)

Het economisch belang van mobiliteit - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - (13-08-2018)

Blogreeks Klimaatakkoord: sectortafel Mobiliteit - Aart Jan van der Ven - (13-07-2018)

Schone mobiliteit door eenduidigheid in milieuzones en differentiatie van parkeertarieven - Marije van Mannekes - (13-04-2018)

Blogreeks Inzicht in Omgevingsrecht: Mobiliteit als drager van de Omgevingsvisie - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen - (09-03-2018)

Parkeren als vast onderdeel van ruimtelijke planvorming - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen - (21-02-2018)

Parkeerperikelen bij uitwerkingsplannen - Geerdes, Coen - (16-11-2017)

Parkeernormen in het bestemmingsplan en het weer afwijken daarvan - Halsema, Tosca van - (01-06-2017)

Parkeren in het omgevingsrecht, van technische onderbouwing tot juridisch breekpunt - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen en Mr. L. van der Meulen - (18-05-2016)

Hoe krijg ik mijn parkeeronderbouwing ‘Raad van State proof’? - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen en Mr. L. van der Meulen - (25-04-2016)

De Reparatiewet BZK 2014 en de Bouwverordening, Herallocatie gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften - mr. H.C.W.M. (Eric) Moesker - (01-09-2015)

Parkeren en het omgevingsrecht - Mr. E.M. van Bommel - (01-07-2015)

Publicaties

Het bestemmingsplan, het bouwplan en de parkeernorm - nr. 60, tijdschrift Bouwrecht - Mr. D.S.P. Roelands-Fransen

Magazine Parkeren - eindredactie Mr. D.S.P. Roelands-Fransen

Smart Mobility - Bouwen aan een nieuw tijdperk op onze wegen - Ministerie van Infrastructuur en Milieu