Natuurbescherming

Kennispartner

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen altijd rekening te houden met bestaande en toekomstige natuurwaarden. Relevant beleid hierbij zijn onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb), de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Flora- en faunawet. Op Europees niveau zijn de Vogel- en habitatrichtlijn en de Natura 2000 wetgeving van belang.

De Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zijn op 1 januari 2017 in werking getreden. De Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving zijn op dat moment komen te vervallen. De Wet natuurbescherming zal later worden opgenomen in de Omgevingswet.

Relevante wetgeving

Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Crisis- en herstelwet art. 3.8, art. 3.10, art. 3.12, art. 3.15, art. 4.1, art. 5.5a en art. 5.5b

Flora- en faunawet art. 2-13, art. 32 en art. 75

Natuurbeschermingswet 1998 art. 10a, art. 16, art. 19a-kc en art. 47

Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1, art. 2.14, art. 2.20a, art. 2.27 en art. 5.1

Wet ruimtelijke ordening art. 4.3

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

Verdrag van Bern


Nieuwe Wet natuurbescherming

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - bron: Staatsblad 2016, nr. 34

Memorie van Toelichting - bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 348, nr. 3

Besluit natuurbescherming - bron: Staatsblad 2016, nr. 383

Regeling natuurbescherming - bron: Staatscourant 2016, nr. 55791