Natuurbescherming

Kennispartner

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen altijd rekening te houden met bestaande en toekomstige natuurwaarden. Relevant beleid hierbij zijn onder andere de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb), de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Flora- en faunawet. Op Europees niveau zijn de Vogel- en habitatrichtlijn en de Natura 2000 wetgeving van belang.

De Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming zijn op 1 januari 2017 in werking getreden. De Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de onderliggende uitvoeringsregelgeving zijn op dat moment komen te vervallen. De Wet natuurbescherming zal later worden opgenomen in de Omgevingswet.

Relevante wetgeving

Besluit aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Crisis- en herstelwet art. 3.8, art. 3.10, art. 3.12, art. 3.15, art. 4.1, art. 5.5a en art. 5.5b

Flora- en faunawet art. 2-13, art. 32 en art. 75

Natuurbeschermingswet 1998 art. 10a, art. 16, art. 19a-kc en art. 47

Regeling aanwijzing dier- en plantensoorten Flora- en faunawet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1, art. 2.14, art. 2.20a, art. 2.27 en art. 5.1

Wet ruimtelijke ordening art. 4.3

Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn

Verdrag van Bern


Nieuwe Wet natuurbescherming

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) - bron: Staatsblad 2016, nr. 34

Memorie van Toelichting - bron: Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 348, nr. 3

Besluit natuurbescherming - bron: Staatsblad 2016, nr. 383

Regeling natuurbescherming - bron: Staatscourant 2016, nr. 55791

Handboek Milieurecht

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Geluid en ruimte

Natuur en ruimte

Werken met de Omgevingswet

Milieu en ruimte in het buitengebied

Handboek natuurbeschermingsrecht

Handboek Bodembeschermingsrecht

Luchtkwaliteit en omgeving

Werken met het omgevingsplan

Soortenbescherming

Achteruitgang natuur gaat sneller dan ooit in de geschiedenis van de mens - PBL - (06-05-2019)

Ook in Nederland dramatische afname van insecten - Dieuwertje Penders, Natuurmonumenten - (15-05-2018)

Jaaroverzicht jurisprudentie Flora en faunawet 2014 - F. Onrust - (16-03-2015)

Dwingende redenen van groot openbaar belang in de Flora en faunawet - F. Onrust en A. Drahmann - (01-08-2015)

Gebiedsbescherming

Kosten en financiering natuur en landschap, 1999-2015 - Compendium voor de Leefomgeving - (07-02-2018)

Recente ontwikkelingen Natuurbeschermingswet - M. Kaajan - (24-07-2015)

Regeling programmatische aanpak stikstof (incl. Toelichting) - bron: Staatscourant 2015, Nr. 16320 - (17-06-2015)

Programmatische aanpak stikstof en programmatische aanpak water: van tweeën een? - prof. mr. A.A. Freriks en prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick - (01-07-2015)

Nieuwe Wet natuurbescherming

Naar het Natuurnetwerk Nederland: ligt ons natuurbeleid nog op koers? - Jaap van Os - (16-01-2018)

Vermeldenswaardige aspecten Wet natuurbescherming - Coline Norde - (27-06-2017)

Geen aanhaakverplichting bij Wet natuurbescherming – M. Kaajan - (18-05-2016)

Wetsvoorstel Wet natuurbescherming aangenomen door Tweede Kamer - bron: IPO (02-07-2015)