Nadeelcompensatie

Kennispartner

Middels nadeelcompensatie kan de overheid bij rechtmatig handelen gehouden worden tot schadevergoeding aan burgers en bedrijven. Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet er op basis van het égalitébeginsel (gelijkheid van openbare lasten) sprake zijn van een speciale en abnormale last. De wettelijke basis voor nadeelcompensatie ligt in de Awb en de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns). Het bevoegd bestuursorgaan is de overheid die de schade of nadeel heeft veroorzaakt.

Als de schade valt binnen het normaal maatschappelijk risico (NMR) of als het indirecte schade betreft, kan er geen sprake zijn van nadeelcompensatie. Anders dan bij planschade hoeft de schade niet beperkt te zijn tot inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak. Het NMR is op het moment nog niet gevat in algemene percentages, maar de Memorie van Antwoord op de Wns (1 juli 2013 deels in werking getreden), stelt dat percentuele drempelwaarden in de toekomst eventueel opgenomen kunnen worden. Deze concretisering zal zorgen voor een meer voorspelbare praktijk en meer rechtszekerheid voor burgers en bedrijven.

Relevante wetgeving

Algemene wet bestuursrecht Titel 4.5

Monumentenwet art. 22 t/m art. 29

Natuurbeschermingswet 1998 art. 30 t/m art. 38

Spoedwet wegverbreding art. 17

Tracéwet art. 22

Waterwet art. 7.14 t/m art. 7.20

Wet algemene bepalingen omgevingswet art. 4.2

Wet luchtvaart art. 8.31 en art. 8.56

Wet ruimtelijke ordening art. 6.1

-------------

Waardering inhoudelijk gewijzigde amendementen Invoeringswet Omgevingswet (o.a. Amendement met Kamerstuk 34986, nr. 52 - Vervangen van het percentage voor het forfait van 5% door 4%)

Er is geen relevant commentaar beschikbaar.

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Advies Advocaat-Generaal aan Hoge Raad over aardbevingsschade in Groningen Groningen (onder meer waardevermindering woningen en immateriële schade) - Heijst, Ivo van

Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen - Rijksoverheid

De rol van de externe deskundige bij nadeelcompensatie in de Omgevingswet - Mr T. ten Have en mr ing. J.J. Thoonen

Art. 7.14 Waterwet - tegemoetkoming in waterschade? - Mr. S.G. van Hoogmoed

Nadeelcompensatie: ook bij inkomensschade geldt de drempel van 2% - J. Sinnige

Nadeelcompensatie: Mag het een procentje meer zijn? - bron: Vijverberg juristen

Een (on)billijke drempel bij het toekennen van nadeelcompensatie - A.H. Horlings

De Nederlandse aanpak van nadeelcompensatie bij grote infrastructurele projecten - Mw. mr. dr. G.M. (Berthy) van den Broek

Peilbesluit en schade: pompen of vergoeden? - mr. I van Heijst - Tijdschrift voor Agrarisch Recht, augustus 2015

Nadeelcompensatie bij permanente schade als gevolg van kustversterkingsmaatregelen - mr I. van Heijst - Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 9 april 2014:1198 (schade kustversterking Noordwijk)

Schade als gevolg van tracébesluit - mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 november 2012:BY4394 (randweg Eindhoven)

Nadeelcompensatie: gunst of recht? - mr I. van Heijst Tijdschrift Grondzaken in de Praktijk, oktober 2012

Planschade en nadeelcompensatie: bespreking oratie mr. B.J. van Ettekoven ‘Wat is normaal?- mr. I. van Heijst -Tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid 2011.

Planschade en nadeelcompensatie: voorzienbaarheid van de schade na inbreng bedrijf - mr. I. van Heijst, Noot in tijdschrift Bouwrecht bij uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 7 september 2011:BR6919 (Restaurant Den Tol B.V.)