Milieueffectrapportage

Kennispartner

De milieueffectrapportage (m.e.r.) is een bijzondere motiveringsverplichting voor plannen en projecten aan de hand waarvan milieubelangen zo volledig mogelijk in de besluitvorming worden meegenomen. Hierbij kan gedacht worden aan de mogelijke gevolgen van het project voor flora en fauna, maar ook aan zaken als klimaatverandering, bodemverontreiniging, uitstoot en afval of cultureel erfgoed. Het hangt af van het project of er een beperkte of een uitgebreide m.e.r.-procedure nodig is. Vaste onderdelen zijn het alternatievenonderzoek, de screening van het project, de scoping van het onderzoek en het Milieueffectrapport (MER).

De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijke adviseur die bij wet is ingesteld om het bevoegd gezag te adviseren over de inhoud en kwaliteit van een MER. Initiatiefnemers van projecten of plannen schrijven zelf een MER of laten dit doen door een adviesbureau. Niet alle projecten hoeven een m.e.r. te doorlopen, enkel als er aanzienlijke gevolgen voor het milieu verwacht worden. Een Milieueffectrapport zorgt er in de regel niet voor dat een project niet doorgaat, maar juist dat het milieuvriendelijker wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld met mitigerende maatregelen.

Relevante wetgeving

Wet milieubeheer Paragraaf 2.2 en Hoofdstuk 7

Besluit Milieueffectrapportage

Crisis- en herstelwet art. 1.11

Natuurbeschermingswet 1998 art. 19d en art. 19j

Spoedwet wegverbreding art. 3

Tracéwet art. 15

Wet ruimtelijke ordening art. 3.1

Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (codificatie)

Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projectenwijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten

Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wro Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Jaarverslag 2017: Omgevingswet vraagt om nieuwe aanpak m.e.r. - Commissie m.e.r. - (15-05-2018)

De aanmeldnotitie bij een vormvrije m.e.r.-beoordeling: 10 (+ 1) vragen en antwoorden - Linthorst, Nelleke - (31-10-2017)

Kroniek M.e.r.-regelgeving - mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars - (maart 2017)

Implementatiewetgeving wijziging m.e.r.-richtlijn gepubliceerd: nieuwe verplichtingen en instrumenten - Noordover, Erwin - (15-02-2017)

M.e.r.-arresten van het Europese Hof: ‘best belangrijk’ - mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars - (15-05-2014)

M.e.r.: Omgevingswetinstrument bij uitstek! - mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars - (december 2013)