Leegstand platteland

De komende jaren zal de leegstand van gebouwen in het buitengebied explosief toenemen. In 2030 staat 15 miljoen vierkante meter agrarisch onroerend goed leeg. Deze verwachte leegstand van Nederlandse boerenerven overstijgt daarmee die van kantoren of winkels, enorm dus.

Het wordt steeds moeilijker goede nieuwe economische bestemmingen te vinden voor boerderijen, schuren en stallen die hun agrarische functie verliezen. Stoppende boeren proberen hun gebouwen te verkopen aan andere agrariërs die er een bedrijf voortzetten, aan niet-agrarische ondernemers die er gaan ondernemen en aan burgers die er gaan wonen. De leefbaarheid, vitaliteit en kwaliteit van het buitengebied staat op (het) spel als herbestemming niet lukt en leegstand dreigt.

Om verpaupering van het landelijk gebied door leegstand te voorkomen, is herbestemming van agrarische gebouwen van groot belang. Het is zaak om dit effectief aan te pakken. Dit kunnen gemeenten niet alleen, dat moeten ze doen samen met provincies, landbouworganisaties en ondernemers. Dit biedt ook kansen voor revitalisering en ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied.

Relevant commentaar

Wro Tekst & Toelichting

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Permanente bewoning van recreatiewoningen

Natuur en ruimte

Handboek Bodembeschermingsrecht

Cultureel erfgoed

Vergunningvrij bouwen: laatste stand van zaken

Artikelen

Stad en land samen verder - Gert-Jan Hospers - (14-08-2018)

A. ONDERZOEKSRAPPORTEN, inclusief afstudeeropdrachten

Vrijkomende agrarische bebouwing in het landelijk gebied - bron: Alterra, in opdracht van InnovatieNetwerk (2014)

Leegstand op het platteland – Deel 1. Verkenning van de opgave - N. Arkema, in opdracht van Rijksadviseur voor het Landschap (2015)

Leegstand op het platteland – Deel 2. Ontwerpend onderzoek naar de kansen van energietransitie - N. Arkema, in opdracht van Rijksadviseur voor het Landschap (2015)

Afstudeeronderzoek ‘Onderzoek naar de drijvende krachten achter vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) – B. Steman (2015)

Afstudeeronderzoek ‘Grip op de stille revolutie: Gemeentelijke regievoering bij erftransformaties’ - R. Geldhof (RUU, 2015)

Leegstand agrarisch vastgoed Noord-Brabant – Alterra (2016)

Gebruikmaken van een functieveranderingsregeling? Denk aan de gevolgen voor uw belastingen - bron: Belastingdienst

Herbestemmen om slimmer samen te leven - bron: Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed

Landelijk gebied en Leegstand - Alterra, T.J.A. Gies, W. Nieuwenhuizen, H.S.D. Naeff, I. Vleemingh en M. Paulissen

Vrijkomende agrarische bebouwing in de gemeenten Almelo, Hellendoorn, Hof van Twente en Losser -Saxion Hogescholen, Auteur: Mart uit het Broek

Van keukentafel naar erftransformatie - Universiteit Wageningen, B.J. Zwiggelaar Masterscriptie ruimtelijke planning.

Lef is nodig voor een toekomstbestendig buitengebied - bron: Lectoraat Gebiedsontwikkeling en Recht Auteur(s): Marloes ter Haar - Wiefferink, Matthijs Bloem en John van den Hof

B. RIJK

Brief van de minister n.a.v. verschijnen van het Alterra-rapport (27 juni 2014) - bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2013–2014, 33 576 Nr.16

LTO: andere aanpak leegstand platteland - bron: Sloopgids.nl

Poster leegstand platteland - Wageningen Environmental Research (WERN)


C. PROVINCIES

Statenbrief over VAB-beleid n.a.v. motie bij vaststelling Omgevingsvisie - bron: Provincie Gelderland (2014)

Verordening Ruimte Fryslan 2014 – 1.8 Ruimte voor Ruimte - bron: Provincie Friesland (2014)

Handreiking Nieuwe functies op vrijkomende agrarische bedrijfspercelen - bron: Provincie Utrecht (2014)

Ruimte voor Ruimte – bron: Provincie Noord Holland (2015)

Erven van leegstand - bron: Provincie Overijssel (STRAC, 2015)

Debatverzoek Herbestemming of sloop VAB in Gelderland - bron: Provincie Gelderland (VVD, 2016)

Steengoed Benutten - bron: Provincie Gelderland (2016)

De VAB-opgave in de provincie Utrecht - bron: Provincie Utrecht

Brabantse Aanpak Leegstand - bron: Provincie Noord-Brabant


D. REGIO’S


Hof van Twente: Beleidsregel Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen (2007)

Regio Noord-Veluwe: Streekplanuitwerking functieverandering (2007)

Prognose VAB’s in werkgebied gebiedscoöperatie - bron: O-gen (Alterra, 2014)

Regio FoodValley: menukaart, regiocontract-video en sloopbank: sloopmeters gevraagd! (2015)

Nadere analyse vrijkomende agrarische bebouwing Gelderland - bron: Alterra, Auteurs Edo Gies, Rob Smidt, Renze van Och en Inge Vleemingh


E. GEMEENTEN

Beleid inzake de gebiedsontwikkeling - bron: Gemeente Lopik (2010)

Functieverandering - bron: Gemeente Voorst

Structuurvisie functieverandering - bron: Gemeente Ermelo (2012)

VAB-beleid gemeente De Wolden - bron: Gemeente De Wolden (2012)

Vragen over leegloop platteland in gemeente Horst aan de Maas - bron: Gemeente Horst aan de Maas (2014)

Gemeente Someren werkt aan eigen sloopregeling - bron: Sloopgids (2016)

NIEUWE ERVEN Evaluatie FAB-Beleid - bron: Gemeente Lochem

Beleid VAB - bron: Gemeente Someren


F. STUDIEDAGEN

Verslag van dag van de ervenconsulent - Ch. Steentjes, A. Coops en I. Nij Bijvank - van Herel

Verslag van het IJsselcongres 2015 over leegstand boerderijen - G. Hendrikx

G. TIJDSCHRIFTARTIKELEN

Andere aanpak leegstand platteland (LTO-Friesland) - bron: Sloopgids (2010)

Blinde vlek leegstandsdiscussie: vrijkomende agrarische bebouwing - bron: Ruimtevolk (2013)

Ruimte voor ruimteregeling werkt: soms wel, soms niet - Q. von Bannisseht

Leegstand dreigt op platteland - W. Esselink (Boerderij, 2014)

Vrijkomend agrarisch vastgoed zien als kans – N. Beun

Bijna overal is wel een sloopregeling – bron: Boerderij (2015)

Leegstaande boerderij krijgt nieuwe bestemming – bron: VNG (2016)

Er zijn teveel lege stallen; agrarische leegstand als kans – bron: Landwerk (2016)


H. DORPenLANDadvies

Kleurenpalet functieverandering (diverse voorbeeldprojecten) - bron: DORPenLANDadvies (2015)

Pamflet VAB aan provincies Utrecht en Gelderland - bron: O-gen (2016)

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.