Kruimelregeling

Om een omgevingsvergunning mogelijk te maken, moet een bouw-of gebruiksplan in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Voor die gevallen waarin het bouw- of gebruiksplan niet helemaal binnen het bestemmingsplan past, kan de kruimelregeling een goede oplossing bieden.


Vergunningverlening op grond van de kruimelregeling, een AmvB, wordt mogelijk gemaakt in artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2o Wabo. De kruimelregeling biedt veel mogelijkheden om in afwijking van het bestemmingsplan te bouwen of gronden te gebruiken. Deze kruimelgevallen staan opgesomd in artikel 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een nieuwe verdieping op een gebouw of de transformatie van een leegstaand kantoorgebouw tot appartementencomplex. Daarnaast is het op grond van de kruimellijst mogelijk om tijdelijk af te wijken van het bestemmingsplan. Het gaat dan om een periode van maximaal 10 jaar. Deze mogelijkheid vervangt het vroegere artikel 2.12, lid 2, Wabo.


Voor de verlening van een vergunning op grond van de kruimelregeling geldt de reguliere procedure, zodat de gemeente binnen 8 weken op de vergunningaanvraag dient te beslissen. Het is daarom de moeite waard om te onderzoeken of een bouw-of gebruiksplan door toepassing van de kruimelregeling kan worden gerealiseerd.

Relevant commentaar