Grondeigendom

Het kabinet werkt aan voorstellen voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht. Het onderwerp grondeigendom is buiten de Omgevingswet gehouden. Via de Aanvullingswet grondeigendom wordt de Omgevingswet aangevuld over dit onderwerp. De instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied komen in deze Aanvullingswet samen.

De samenhang tussen deze verschillende wetten is niet altijd goed. Het onderbrengen van alle instrumenten in één wet zorgt ervoor dat de regels en instrumenten ten aanzien van grondbeleid beter op elkaar zijn afgestemd en dat het gebruik daarvan inzichtelijker wordt. Dit nodigt uit tot een meer samenhangende inzet van de verschillende instrumenten. Daarmee is de overheid beter in staat om in te spelen op de huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

Verder wordt via de Aanvullingswet een aantal wijzigingen aangebracht in de bestaande regeling voor het kostenverhaal. Deze regeling is al in de Omgevingswet opgenomen. Het doel is om het kostenverhaal te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.

De Aanvullingswet geeft meer ruimte aan burgers en bedrijfsleven om in eigen beheer een goed ingerichte en prettige leefomgeving tot stand te brengen, daarvoor initiatieven te ontplooien of bij te dragen aan besluitvormingsprocessen.

Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2017 - nr. 7, Tijdschrfit voor Bouwrecht - Martijn Scheltema, Jelmer Procee, Monique Rus-van der Velde, Myrte Berkvens, Saskia Bouwman, Tjalling Reijnders en Myrthe Nielen

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel IV – Kostenverhaal - Alrik Bijkerk

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied - Monique Rus-van der Velde

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel II – Voorkeursrecht - Frank Mulder

Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel I – Onteigening - Monique Rus-van der Velde

Zes agendapunten voor een modern grondbeleid - Bas Waterhout en Tim Zwanikken

Grondbeleid en Omgevingswet - Fred Hobma

Advies Grond voor gebiedsontwikkeling - RLI

Grondbeleid: denkwerk voor de zomervakantie - Arjen de Snoo

Stedelijke herverkaveling: zo doe je dat - Friso de Zeeuw

TBR 2017/3 Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom; van A naar Beter? - Egbert de Groot

Advies Raad voor de rechtspraak Aanvullingswet grondeigendom: ernstige bedenkingen - Chantal van Mil

VNG-Reactie Aanvullingswet Grondeigendom - VNG

Onteigenen met de Omgevingswet - Willem van der Werf

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: onteigening - Joost Hoekstra

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: het voorkeursrecht - Joost Hoekstra

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (I) – Voorkeursrecht - Karin Haan

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (II) – de onteigeningsbeschikking - Jelmer Procee

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (III) – de onteigeningsakte en verzoekschriftprocedure - Lisette Baljon

Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (IV) – herverkaveling en stedelijke kavelruil - Monique Rus-van der Velde