Geurhinder

Kennispartner

Een thema dat bij de ontwikkeling van veel bestemmingsplannen buitengebied aan de orde komt, is geurhinder van veehouderijen. Met betrekking tot veehouderijen waarvoor een omgevingsvergunning milieu verplicht is, is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van belang. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden en is het toetsingskader bij aanvragen om een milieuvergunning van veehouderijen. Gemeenten mogen van deze wettelijke normen afwijken en een eigen geurbeleid opstellen. Daarmee biedt de nieuwe wet de mogelijkheid om maatwerk te leveren.
Voor de inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, geldt met ingang van 1 januari 2013 ongeveer dezelfde systematiek. Het gaat er om dat de geurhinder van dierenverblijven op een juiste manier wordt meegewogen bij een ruimtelijk besluit.

Stand van zaken commissie Geurhinder Veehouderij - Stientje van Veldhoven - (04-07-2018)

Voorstel verhoging geuremissiefactoren Rgv - Franca Damen - (01-06-2018)

Brabantse veehouders, omwonenden en natuur de dupe van problemen met combi-luchtwassers - Provincie Noord-Brabant - (09-04-2018)

Intensieve veehouderij en geurhinder - Marie-José Linders - (16-11-2016)

Evaluatie regelgeving

Advies evaluatie geurregelgeving voor veehouderij - Bron: VNG - (22-11-2016)

TK brief 29 september 2015 (pdf) + bijlage (pdf) - bron: Rijksoverheid

Urgentiegebieden Noord-Brabant, verduurzaming veehouderij Noord-Brabant, afname overbelasting geur

Rapport instrumentenkoffer urgentiegebieden (pdf) - bron: Netwerk de Peelhorst - (01-06-2015)