Geurhinder

Kennispartner

Een thema dat bij de ontwikkeling van veel bestemmingsplannen buitengebied aan de orde komt, is geurhinder van veehouderijen. Met betrekking tot veehouderijen waarvoor een omgevingsvergunning milieu verplicht is, is de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) van belang. Deze wet is op 1 januari 2007 in werking getreden en is het toetsingskader bij aanvragen om een milieuvergunning van veehouderijen. Gemeenten mogen van deze wettelijke normen afwijken en een eigen geurbeleid opstellen. Daarmee biedt de nieuwe wet de mogelijkheid om maatwerk te leveren.
Voor de inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen, geldt met ingang van 1 januari 2013 ongeveer dezelfde systematiek. Het gaat er om dat de geurhinder van dierenverblijven op een juiste manier wordt meegewogen bij een ruimtelijk besluit.

Handleidingen, rekenmodellen, geur en plattelandswoningen, vervallen regelgeving

Geurhinder van veehouderij nader onderzocht: meer hinder dan Handreiking Wgv doet vermoeden? - bron: ZLTO

Geur van agrarische bedrijven - bron: InfoMil

Evaluatie regelgeving

TK brief 30 april 2015 (pdf) - bron: Rijksoverheid

TK brief 29 september 2015 (pdf) + bijlage (pdf) - bron: Rijksoverheid

Urgentiegebieden Noord-Brabant, verduurzaming veehouderij Noord-Brabant, afname overbelasting geur

Dialoog in de urgentiegebieden - bron: Provincie Noord-Brabant

Urgentiegebieden - bron: Netwerk de Peelhorst

Rapport instrumentenkoffer urgentiegebieden (pdf) - bron: Netwerk de Peelhorst

Geen vragen beschikbaar voor dit dossier.