Gebiedsontwikkeling

Kennispartner

Gebiedsontwikkeling betreft het proces van transformatie van een gebied (binnen- of buitenstedelijk). Deze transformatie omvat doorgaans niet alleen het beoogde vastgoed (de projectontwikkeling), maar ook de omliggende (openbare) ruimte. Bij gebiedsontwikkeling zijn vaak verschillende publieke en private partijen betrokken, die allen specifieke - soms uiteenlopende – belangen hebben bij de totstandkoming van een bepaalde ruimtelijke ontwikkeling. Te denken valt aan de gemeente, ontwikkelaars, beleggers, eindgebruikers, maar ook de grondeigenaren (en huidige gebruikers) spelen een belangrijke rol.


Het proces van gebiedsontwikkeling kan een complexe opgave zijn door onder meer versnipperd grondeigendom, te plegen (soms on)rendabele investeringen en uiteenlopende (financiële) belangen van betrokkenen.


Oorspronkelijk betrof gebiedsontwikkeling met name ontwikkelingsplanologie, waarbij actief overheidshandelen centraal staat. De laatste jaren – mede ingegeven door de crisis van 2008 – komt de uitnodigingsplanologie meer in zwang, waarbij private partijen met initiatieven komen, zonder vastgesteld ruimtelijk kader. De toekomstige Omgevingswet beoogt bij deze laatste vorm van ontwikkelen aan te sluiten.

Bij gebiedsontwikkeling komen verschillende rechtsgebieden aan bod: grondbeleid (waaronder onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten, en grondexploitatie), omgevingsrecht, aanbestedings- en staatssteunrecht, verbintenissenrecht (waaronder overheidsprivaatrecht), bouwrecht, enzovoort.

Relevant commentaar

Invoeringswet Omgevingswet Tekst & Toelichting

Wro Tekst & Toelichting

Chw Tekst & Toelichting

Wm Tekst & Toelichting

Tekst & Toelichting Aanvullingswetten bodem, geluid, grondeigendom en natuur Omgevingswet

Omgevingswet Compleet, Tekst & Toelichting

Tegen een toereikende sanering valt weinig in te brengen nr 5, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen.

De wettelijke bepaling in de praktijk: artikel 7: 255 BW nr 6, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk - Marleen van Dijkman en Violet Acar.

Wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering nr 3, Tijdschdrift Bodem - Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen.

Noot bij arrest Onteigening, Schadeloossteliing, Eliminatieregel nr 1, Tijdschrift voor Agrarisch Recht - Joost Hoekstra.

Het conformiteitsvereiste in de (zoveelste) herhaling nr 1, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen.

Noot bij arrest over kostenverhaalsregeling van artikel 75 Wet bodembescherming en onrechtmatige daadsactie door gemeente, AB 2016/446 - Joost Hoekstra.

Noot bij het arrest Goedkeuringsvoorbehoud gemeenteraad nr 10, Tijdschrift Bouwrecht - Joost Hoekstra.

Wanneer is de verhuurder een verhuiskostenvergoeding verschuldigd bij de renovatie van woonruimte? nr 6, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk - Edwin Nijhof.

Bodemverontreiniging en waardering nr 5, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en mr. M.A. Wintgens.

Noot bij 15 januari-arresten over de eliminatieregel in het onteigeningsrecht nr 5, Tijdschrift voor Agrarisch Recht - Joost Hoekstra.

Moeizaam privaatrechtelijk kostenverhaal bij asbestbrand nr 3, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen.

Annotatie bij de arresten van de Hoge Raad van 15 januari 2016 inzake Hoog Dalem (Gorinchem), Perkpolder (Zeeland) en de Groenzone-arresten, Magazine Eliminatie bij Onteigening - Joost Hoekstra.

Een deel van hoofdstuk 3, Juridische Aspecten, Het boek De Wereld van Renovatie en Transformatie: een staalkaart - Joost Hoekstra.

"Opvang asielzoekers deel oplossing kantorenleegstand" Cobouw - Joost Hoekstra en mr. M.A. Wintgens.

Transformatie van vastgoed voor de opvang van asielzoekers nr 1, Vastgoedrecht 2016 - Joost Hoekstra en M.A. Wintgens.

"De zorgplicht en spoedeisende bestuursdwang" nr 1, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en Gerrit van der Veen.

Annotatie bij het arrest Hof Den Haag over gemeentelijke inspanningsverplichtingen over planologische medewerking. BR 2015/65 - Maaike de Wit Tijdschrift voor bouwrecht

"Tijdelijke transformatie van kantoorruimte" nr 8, HIP - Joost Hoekstra, Marleen van Dijkman en Matthijs Terstegge.

"Licht in het woud van regels", nr 12, PropertyNL Magazine - Joost Hoekstra en Marc Wintgens.

Aanpassing van Europese regelgeving voor natuur Dagblad Trouw - Christine Visser en ecoloog Roderick Groen.

Bodem, burenrecht en onrechtmatigheid in de herhaling. Tijdschrift Bodem, nr. 5 - Joost Hoekstra en prof. mr. G.A. van der Veen.

Sanering en kostenverhaal door de overheid. nr 3, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en G.A. van der Veen.

Vleesmeesters / Alog. nr 3, Tijdschrift Huurrecht en Praktijk - Marleen van Dijkman.

Verkoop van corporatiewoningen aan beleggers. nr 1, Tijdschrift Huurrecht in Praktijk - Marleen van Dijkman en Matthijs Terstegge.

HVJ EU 12 december 2013, C-292/12 (RAGN-SELLS AS). nr 1, Tijdschrift Aanbestedingrecht - Marinda de Smidt.

"Circulaire bodemsanering in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke jurisprudentie". nr 1, Tijdschrift Bodem - Joost Hoekstra en G.A. van der Veen.

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel I) – Enkele aspecten van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie - E.J. van Baardewijk, M.J. de Haan en E.R. Hijmans

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel II) – Enkele aspecten van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie - E.J. Baardewijk en E.R. Hijmans

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel III) - Enkele aspecten van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie - E.J. Baardewijk en E.R. Hijmans

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel VI) – De grondexploitatieregeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet - E.J. van Baardewijk

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel V) – Organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie in de Omgevingswet - E.J. van Baardewijk en P.J. Bouterse

Nieuwe stijlen van gebiedsontwikkeling (deel IV) – Koppeling van partners en exploitaties - E.J. Baardewijk en E.R. Hijmans

Gebiedsontwikkeling anno 2016: Trends en ontwikkelingen in theorie en praktijk - K. Hagendijk

Internetconsultatie Aanvullingswet Grondeigendom - bron: VNG