Afvalstoffen

Kennispartner

In de tweede helft van de 20e eeuw werd duidelijk hoe ernstig en omvangrijk de milieugevolgen van ongecontroleerde afvalstoffenverwijdering waren. In Nederland dateren de eerste afvalwetten dan ook uit de zeventiger jaren. Inmiddels is het afvalstoffenrecht opgenomen in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) fungeert als het centrale beleidskader bij de uitvoering van de afvalstoffenwetgeving.

In het eerste LAP uit 2003 werd tot doel gesteld dat er een gelijk speelveld voor Europees afvalbeheer ontwikkeld zou worden, de marktwerking bevorderd zou worden en tegelijkertijd innovatie en preventie van afvalbeheer gestimuleerd zouden worden.

In het tweede LAP uit 2009 ging de aandacht vooral uit naar ketengericht afvalbeleid: van productie- tot afvalstadium. Hierbij wordt onderzocht op welke manieren het ontstaan van afval zo veel mogelijk beperkt of voorkomen kan worden. Op het moment is er een derde LAP in ontwikkeling waarin de laatste wijzigingen uit de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen zijn opgenomen. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen is de landelijke meldinstantie voor zowel bedrijfs- als gevaarlijk afval.

Relevante wetgeving

Besluit bodemkwaliteit art. 5 lid 1 en art.35

Besluit milieueffectrapportage Bijlage Onderdeel C18, C21.5, D18

Besluit omgevingsrecht art. 2.1 lid 2, art. 2.2a, art. 5.4 en Bijlage I onderdeel C cat. 28

Regeling omgevingsrecht art. 4.7 t/m 4.11

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1 lid 1 sub e

Wet milieubeheer
art. 1.1, art. 9.5.2, art. 10.1 t/m 10.7, art. 10.14, art. 10.21 t/m 10.23, art. 10.25, art. 10.26, art, 10.29a, art. 10.33, art. 10.37, art. 10.38, art. 10.40, art. 10.45, art. 10.48, art. 56 t/m art. 10.60, art. 10.63

Wm Tekst & Toelichting