Afvalstoffen

Kennispartner

In de tweede helft van de 20e eeuw werd duidelijk hoe ernstig en omvangrijk de milieugevolgen van ongecontroleerde afvalstoffenverwijdering waren. In Nederland dateren de eerste afvalwetten dan ook uit de zeventiger jaren. Inmiddels is het afvalstoffenrecht opgenomen in hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) fungeert als het centrale beleidskader bij de uitvoering van de afvalstoffenwetgeving.

In het eerste LAP uit 2003 werd tot doel gesteld dat er een gelijk speelveld voor Europees afvalbeheer ontwikkeld zou worden, de marktwerking bevorderd zou worden en tegelijkertijd innovatie en preventie van afvalbeheer gestimuleerd zouden worden.

In het tweede LAP uit 2009 ging de aandacht vooral uit naar ketengericht afvalbeleid: van productie- tot afvalstadium. Hierbij werd onderzocht op welke manieren het ontstaan van afval zo veel mogelijk beperkt of voorkomen kan worden.

Het derde LAP, LAP3, is per 28 december 2017 van kracht. Hierbij is onder andere meer aandacht voor recycling en de bijdrage van het afvalbeleid aan de transitie naar een circulaire economie.

Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen is de landelijke meldinstantie voor zowel bedrijfs- als gevaarlijk afval.

Relevante wetgeving

Besluit bodemkwaliteit art. 5 lid 1 en art.35

Besluit milieueffectrapportage Bijlage Onderdeel C18, C21.5, D18

Besluit omgevingsrecht art. 2.1 lid 2, art. 2.2a, art. 5.4 en Bijlage I onderdeel C cat. 28

Regeling omgevingsrecht art. 4.7 t/m 4.11

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht art. 2.1 lid 1 sub e

Wet milieubeheer
art. 1.1, art. 9.5.2, art. 10.1 t/m 10.7, art. 10.14, art. 10.21 t/m 10.23, art. 10.25, art. 10.26, art, 10.29a, art. 10.33, art. 10.37, art. 10.38, art. 10.40, art. 10.45, art. 10.48, art. 56 t/m art. 10.60, art. 10.63

Wm Tekst & Toelichting

Leeswijzer LAP3 (PDF) - Rijkswaterstaat

Afval en Mer - bron: InfoMil

Overzicht minimumstandaarden LAP3 die kunnen leiden tot actualisatie vergunningen - Rijkswaterstaat

Circulaire economie, here we come! Verduidelijking van het begrip ‘afvalstof’ - Edward Brans en Marije van Mannekes - (03-12-2018)

Evaluatie Programma van Afval naar Grondstof - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - (17-10-2018)

Leidraad Afvalstof of product - Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - (juli 2018)

Jaarrapportage LMA 2017 - Rijkswaterstaat - (29-06-2018)

Het EU-actieplan voor een circulaire economie: een nieuwe kijk op afvalverwerking - Marije van Mannekes - (17-05-2018)

Wat betekent het nieuwe Landelijk Afvalbeheerplan voor uw organisatie? - Jurgen Ooms, Tauw - (15-02-2018)

Overzicht belangrijke wijzigingen LAP3 - LAP2 - Rijkswaterstaat - (10-11-2017)

Minder afvalstoffen door einde-afvalcriteria? - T. van der Meulen -(18-02-2016)

EUROPESE AFVALSTOFFENLIJST (EURAL) WIJZIGT OP 1 JUNI 2015 - T. van der Meulen - (11-05-2015)

Glycerine op 1 april 2015 officieel een bijproduct (en geen afvalstof!) - T. van der Meulen - (27-03-2015)

Primeur!: Nederlandse Einde-afvalcriteria voor recyclinggranulaten - T. van der Meulen - (06-02-2015)

Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) ingrijpend gewijzigd - T. van der Meulen - (08-12-2014)