Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wel of geen verklaring van geen bedenkingen vereist? Publicatie onjuiste weergave raadsbesluit niet doorslaggevend, exacte raadsbesluit wel

De voorzieningenrechter van de Afdeling oordeelt in de uitspraak van 19 februari 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:665) dat het college de onder de werking van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (“Wabo”) geweigerde omgevingsvergunning voor het in afwijking van het bestemmingsplan realiseren van een zonnepark in dit geval terecht heeft gebaseerd op het ontbreken van voorafgaande verklaring van geen bedenkingen (“vvgb”) als bedoeld in art. 6.5 Besluit omgevingsrecht (“Bor”) van de gemeenteraad.

28 februari 2024

Samenvatting

Samenvatting

De Afdeling overweegt dat het college op grond van art. 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, Wabo met een omgevingsvergunning afwijken van het bestemmingsplan als de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

In art. 2.27, eerste lid, Wabo, gelezen in samenhang met art. 6.5, eerste lid, Bor, is bepaald dat de omgevingsvergunning in dat geval niet wordt verleend zonder voorafgaande verklaring van de gemeenteraad dat daartegen geen bedenkingen bestaan. Ingevolge art. 6.5, derde lid, van het Bor kan de raad categorieën gevallen aanwijzen waarin een verklaring niet is vereist.

Volgens de Afdeling heeft de gemeenteraad initiatieven voor zonneparken in dit geval bij aangenomen amendement niet aangewezen als categorie van gevallen waarvoor geen vvgb is vereist. De omstandigheid dat dit in de publicatie van het raadsbesluit onjuist staat vermeld, heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet tot gevolg dat die bedoelde initiatieven ondanks het uitdrukkelijke besluit van de gemeenteraad toch moeten worden geacht te zijn aangewezen. De voorzieningenrechter concludeert dat in dit geval wel een vvgb voor het zonnepark was vereist en dat het college vanwege het ontbreken daarvan de omgevingsvergunning terecht heeft geweigerd. 

Artikel delen