Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Wat als vanwege 90 cm niet wordt voldaan aan de richtafstand uit de VNG-brochure 'Bedrijven en Milieuzonering'

Gisteren ben ik in een bericht al ingegaan op de uitspraak van 15 november, ABRvS, ECLI:NL:RVS:2023:4232.

16 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Het ging over het na 50 jaar toch weer voor woondoeleinden gebruiken van woonboerderij 'De Keet'. Een ander interessant aspect uit deze uitspraak is wat rechtens is als op 90 cm na niet wordt voldaan aan de afstanden uit de VNG-brochure. Appellant betoogt dat het akkerbouwbedrijf in haar bedrijfsvoering en in een eventuele uitbreiding van haar activiteiten zal worden belemmerd als er op het perceel wordt gewoond. Hij voert aan dat de afstand tussen de woning en het bouwblok op zijn perceel minder is dan 30 m. Het agrarisch bedrijf van appellant is gevestigd tegenover het perceel. Appellant verzet zich tegen de verlening van de omgevingsvergunning omdat hij vreest voor nadelige gevolgen voor zijn bedrijf.

Het college heeft voor de beoordeling van de vraag of met de verzochte woonfunctie op het perceel de belangen van het bedrijf van appellant onevenredig worden geschaad aansluiting gezocht bij de #VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering'. De daarin opgenomen richtafstand voor een akkerbouwbedrijf bedraagt 30 m voor het aspect geluid. Daaraan wordt niet voldaan. De afstand tussen de perceelsgrens van het bedrijf, die in dit geval maatgevend is, en de gevel van de nieuwe woning is 29,1 m. Het college heeft op basis van het voorgaande geconcludeerd dat een afwijking van 90 cm van de richtafstand van 30 m vanuit ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is.

Appellant wijst er terecht op dat de afstand tot de gevel van de woning kleiner is dan 30 m. Het college stelt zich op het standpunt dat er gerechtvaardigde redenen zijn om van die afstand van 30 m af te wijken. De #Afdeling oordeelt dat het college zijn standpunt deugdelijk heeft gemotiveerd. Daarbij is naar het oordeel van de Afdeling van belang dat, gelet op de beperkte oppervlakte van de gronden die binnen de 30 m liggen en de ligging van die gronden direct naast een watergang, de kans dat de inrit op deze gronden zal worden vergroot niet groot is. Voor de door appellant toegelichte ontsluiting die hij wellicht in de toekomst wil realiseren, waarbij rondgereden kan worden om zijn woonhuis heen, zijn deze gronden niet noodzakelijk. Ook is van belang dat aan de nieuwe woning op grond van het Besluit Hogere grenswaarde gevelmaatregelen moeten worden aangebracht. De Afdeling ziet geen grond voor het oordeel dat het college zich niet op het standpunt heeft mogen stellen dat de realisering van de woning niet leidt tot een zodanige belemmering van de bedrijfsactiviteiten van appellant dat de omgevingsvergunning om die reden had moeten worden geweigerd.

Artikel delen