Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Uitspraak over duurzame ontwrichting voorzieningenniveau bij transformeren kantoren naar woningen

Zijn basisscholen, openbaar groen en huisartsenposten 'eerste levensbehoeften', in de zin dat er door verlening van een omgevingsvergunning een ruimtelijk relevante aantasting van het voorzieningenniveau aan de orde is omdat als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau zich zal voordoen? Daar ging de uitspraak ABRvS 18 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3856 over.

10 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Bij het besluit van 3 september 2021 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor onder meer een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo. Gelet op artikel 2.12, lid 1, aanhef, van die wet, kan een omgevingsvergunning daarvoor slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

Volgens eiser zou de verlening van de omgevingsvergunning het voorzieningenniveau nadelig beïnvloeden voor de bewoners van Bezuidenhout.

Het college diende in dit geval daarom te beoordelen of de ruimtelijke gevolgen van dit project aanvaardbaar zijn. Ten aanzien van de vraag wat onder die ruimtelijke gevolgen moet worden verstaan, volgt de Afdeling het oordeel van de rechtbank dat een aantasting van het voorzieningenniveau slechts ruimtelijk relevant wordt geacht, voor zover zich als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau zal voordoen.

Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1465, doet een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau zich voor indien inwoners van een bepaald gebied niet langer op een aanvaardbare afstand van hun woning kunnen voorzien in hun eerste levensbehoeften. De door de Stichting genoemde speelplaatsen, openbaar groen en basisscholen kunnen in ieder geval niet tot de eerste levensbehoeften worden gerekend. Als medische zorg door huisartsen daartoe al gerekend zou moeten worden, wat nog maar de vraag is, overweegt de Afdeling dat de Stichting in ieder geval niet aannemelijk heeft gemaakt dat als gevolg van het project dat hier aan de orde is, het voorzieningenniveau op dit punt duurzaam wordt ontwricht. Dat de Stichting met verwijzing naar de Leefbaarheid Effect Rapportages heeft willen aantonen dat er al een tekort aan huisartsen is in de wijk Bezuidenhout, is daarvoor onvoldoende.

Artikel delen