Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Procedurele truc voorkomen proceskosten?

Het college van gemeente Alphen aan de Rijn heeft een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een multifunctionele accommodatie, waartegen bezwaar is ingesteld door appellanten. De vergunninghoudster heeft in de tussentijd het college verzocht om de verleende vergunning weer in te trekken, omdat zij hier geen gebruik meer van wilde maken. Het college heeft dit verzoek gehonoreerd, nadat het termijn voor het nemen van een beslissing op bezwaar was verstreken. Nu het college geen beslissing heeft genomen op het bezwaar van appellanten zijn appellanten in beroep gegaan tegen het niet tijdig nemen van een beslissing op bezwaar. Volgens hen had het college op hun bezwaar moeten reageren, nu het intrekkingsbesluit nog niet in werking is getreden doordat deze onvoldoende is gepubliceerd.

25 mei 2023

Samenvatting

Samenvatting

De rechtbank heeft het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning niet-ontvankelijk verklaard, omdat het college de vergunning inmiddels heeft ingetrokken. Daarnaast heeft de rechtbank zelf in de zaak voorzien door het bezwaar tegen het niet tijdig beslissen door het bestuursorgaan ongegrond te verklaren. Appellanten kunnen zich hier niet mee verenigen. Hiertoe voeren zij aan dat de intrekking van de vergunning niet in werking is getreden, omdat dit besluit niet aan hen bekend is gemaakt. Daarnaast stellen appellanten dat de bestuursrechter, zonder daar inhoudelijk op in te gaan, onterecht zelf het bezwaar ongegrond heeft verklaard. Appellanten geven aan voor een proceskostenvergoeding in aanmerking te komen, gezien er sprake was van onrechtmatigheid.

De Afdeling overweegt dat wanneer een intrekkingsbesluit bekend wordt gemaakt aan de aanvrager, dat besluit de volgende dag in werking treedt. Het feit dat het intrekkingsbesluit  niet aan appellanten bekend was gemaakt, betekent niet dat dit besluit niet in werking treedt. Verder geldt dat het college de vergunning op verzoek van vergunninghoudster heeft ingetrokken. Daarom komen appellanten niet in aanmerking voor een proceskostenvergoeding. Proceskostenvergoeding is enkel aan de orde op het moment dat het ontvankelijk bezwaar leidt tot intrekking van een besluit. In dit geval was niet het bezwaar van appellanten, maar het intrekkingsverzoek van vergunninghoudster wat heeft geleid tot het intrekken van de vergunning. Er bestaat dan geen recht op proceskostenvergoeding.

Artikel delen