Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Postbezorging handhavingsbeschikking vakantiewoning

Het college van de gemeente Beuningen legde aan de eigenaar van een vakantiewoning een last onder dwangsom op. De last had tot doel om het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bestaande uit het (laten) gebruiken van het perceel en de daarop aanwezige opstallen voor huisvesting van personen die daarvandaan naar hun werk gaan en/of gebruiken als centrum van hun sociaal maatschappelijk leven, te beëindigen en beëindigd te houden.

24 januari 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Het tegen het besluit gemaakte bezwaar is door het college niet-ontvankelijke verklaard omdat het te laat was ingediend. De rechtbank volgde het college niet in deze conclusie en verklaarde het beroep gegrond en vernietigde het besluit. Het college is in hoger beroep opgekomen tegen de uitspraak van de rechtbank.

Het college verstuurde de last zowel per gewone post als aangetekend. Uit de Track & Trace geschiedenis bleek dat het aangetekende poststuk niet was opgehaald door de overtreder. Volgens vaste jurisprudentie komt het risico van het niet ophalen van een poststuk voor rekening van de geadresseerde. Geconcludeerd moet daarom worden dat het besluit op de juiste wijze bekend is gemaakt.

Vaststaat dat het besluit op juiste wijze bekend is gemaakt op 15 juli 2020 en dat de bezwarentermijn eindigde op 26 augustus 2020. Het bezwaarschrift is echter ontvangen op 17 september. Is deze termijnoverschrijding verschoonbaar? Overtreder in kwestie stelt dat hij op dat moment in het buitenland verkeerde en het college ook de mogelijkheid had om het besluit per e-mail te versturen. De rechtbank oordeelde eerder dat het feit dat er sprake was van een besluit met een belastend karakter, de bekendheid van het college met de problemen van de postbezorging op het recreatiepark en het langdurig verblijf van overtreder in het buitenland dat de termijnoverschrijding verschoonbaar was. De Afdeling volgt echter het college in hoger beroep.

De Afdeling overweegt dat uit artikel 2:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht volgt dat een bestuursorgaan een besluit elektronisch kan verzenden zolang de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is. Een bestendige e-mailpraktijk kan maken dat ervan mag worden uitgegaan dat iemand langs elektronische weg bereikbaar is. Overtreder in kwestie heeft echter niet verzocht om het besluit per e-mail aan hem te verzenden. Ook is niet gebleken van een bestendige e-mailpraktijk tussen overtreder en het college. Het college hoefde het besluit dan ook niet per e-mail aan overtreder te verzenden, nog daargelaten of het college het besluit wel per e-mail aan overtreder had moeten zenden als hij daarom had verzocht. Het feit dat het college wel aan andere bewoners van het vakantiepark het besluit op verzoek per e-mail heeft toegestuurd maakt dit niet anders. Zij hebben hier immers ook expliciet om verzocht.

Artikel delen