Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Onrechtmatige overheidsdaad: schadebeperkingsplicht en indiening VoVo

In de onderhavige zaak was aan appellant een last onder dwangsom opgelegd. De last hield in dat hij het bedrijfsmatig gebruik van zijn perceel voor het uitvoeren van werkzaamheden aan motorvoertuigen van derden per direct moest staken en gestaakt moest houden. Appellant dient daartegen een bezwaarschrift in. Het bezwaarschrift wordt gegrond verklaard en de last wordt ingetrokken. Appellant laat het er niet bij zitten. Hij verzoekt het college om schadevergoeding vanwege het onrechtmatige besluit.

8 september 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Een interessant aspect in deze zaak is de vraag of verzoeker gehouden was – in het kader van de schadebeperkingsplicht – om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen tegen de last onder dwangsom. De Afdeling overweegt dat voor het antwoord op de vraag of het indienen van een dergelijk verzoek als een schadebeperkende maatregel kan worden aangemerkt van belang is of een gerede kans bestond dat het verzoek zou zijn toegewezen. Dat moet van geval tot geval worden ingeschat. De Afdeling is, evenals de rechtbank, van oordeel dat het in dit geval van appellant gevergd kon worden dat hij een verzoek om voorlopige voorziening zou indienen. Door dit niet te doen blijft 10% van de schade voor rekening van appellant. AbRvS 6 september 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3376 (Goirle).

Artikel delen