Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Het belang van tijdig een deskundige aanmelden (10 dagen voor de zitting)

Uit de uitspraak ABRvS 7 februari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:476 volgt nogmaals het belang om tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 10 dagen voor de zitting aanmelden dat een deskundige op de zitting het woord zal voeren en wat het rechtsgevolg is als dit per abuis wordt vergeten.

10 februari 2024

Jurisprudentie – Samenvattingen

Artikel 8:60, lid 4 Awb bepaalt immers dat partijen getuigen en deskundigen kunnen meebrengen of bij aangetekende brief of deurwaardersexploit oproepen, mits daarvan uiterlijk tien dagen voor de dag van de zitting aan de bestuursrechter en aan de andere partijen mededeling is gedaan, met vermelding van namen en woonplaatsen.

ASR Windpark Wieringermeer B.V heeft ter zitting Oude Lansink meegenomen om als deskundige het woord te voeren over de geluidsonderzoeken. ASR Windpark Wieringermeer B.V. heeft de Afdeling en partijen hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Appellant heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat de komst van de deskundige tijdig gemeld had moeten worden.

Ingevolge artikel 8:60, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen partijen deskundigen meebrengen, mits daarvan uiterlijk 10 dagen voor zitting aan de bestuursrechter en aan de andere partijen mededeling is gedaan. In de uitnodiging voor de zitting staat vermeld dat degene die een deskundige mee wenst te brengen naar de zitting daaromtrent de andere partijen dient te informeren.

Dit betekent dat aan hetgeen Oude Lansink ter zitting heeft gesteld niet de betekenis toekomt als zijnde gedaan door een deskundige, maar als gedaan door een betrokkene.

Artikel delen