Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Gemeenteraad moet weigeren vvgb zorgvuldig en deugdelijk motiveren

Voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan kan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) van de gemeenteraad nodig zijn.

24 januari 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

Wanneer de gemeenteraad in de zienswijzefase voornemens was de vvgb te verlenen en de aanvrager van de omgevingsvergunning verschillende stukken en rapporten heeft overgelegd die onderbouwen dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening, mag van de gemeenteraad worden verwacht dat zij haar conclusie dat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening extra zorgvuldig en deugdelijk motiveert en met objectieve en verifieerbare gegevens onderbouwt.

In dit geval is de gemeenteraad van Bergen op Zoom daar niet in geslaagd. Zo is onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd dat de aanzienlijke milieuwinst onvoldoende is aangetoond en dat het initiatief niet zal leiden tot een beter woon- en leefklimaat voor de omgeving. Dat is namelijk op geen enkele wijze met objectieve of verifieerbare gegevens onderbouwd, terwijl het standpunt haaks staat op het eerdere voornemen tot het verlenen van de vvgb én de door de aanvrager overgelegde stukken en rapporten.

Daarnaast heeft de gemeenteraad niet onderbouwd dat onvoldoende dialoog heeft plaatsgevonden met de omgeving en waarom daarmee sprake is van strijd met de goede ruimtelijke ordening. Bovendien staat in de ruimtelijke onderbouwing dat omwonenden in een straal van circa 500 meter van het bedrijf zijn uitgenodigd op een bijeenkomst waarin de plannen zijn toegelicht en bevat bijlage 3 bij die ruimtelijke onderbouwing een verslag van deze bijeenkomst. De gemeenteraad heeft op geen enkele wijze inzichtelijk gemaakt waarom zij die dialoog onvoldoende heeft geacht.

Verder heeft de gemeenteraad niet inzichtelijk gemaakt op welke wijze zij de belangen van de aanvrager heeft meegewogen. Volstaan is met het standpunt dat het maatschappelijk belang boven het individuele belang van de ondernemer gaat, maar dat is niet uitgewerkt en onderbouwd.

De gemeenteraad stelt zich ten slotte door middel van verschillende argumenten op het standpunt dat geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening, omdat het gevaar bestaat dat Natura 2000-gebied de Brabantse Wal aangetast zal worden als gevolg van het initiatief. Ook dit standpunt is onvoldoende met objectieve en verifieerbare gegevens onderbouwd.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant vernietigt afwijzing van de omgevingsvergunning. Het college zal, na besluitvorming van de gemeenteraad omtrent de vvgb, opnieuw een besluit moeten nemen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning.