Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Geluidsoverlast nieuwe windturbines? Handhavingsverzoek pas kansrijk na afloop kalenderjaar

In de uitspraak van 23 mei 2024 (ECLI:NL:RBNNE:2024:2076) oordeelt de Rechtbank Noord-Nederland dat het college het verzoek om handhaving vanwege ervaren geluidsoverlast van enkele windturbines mocht afwijzen, omdat als gevolg van de in het Activiteitenbesluit milieubeheer (“Activiteitenbesluit”) neergelegde meetmethode ten tijde van het bestreden besluit geen overtreding kon worden vastgesteld.

10 juni 2024

Samenvatting

Samenvatting

De rechtbank overweegt dat uit het feit dat eiser geluidhinder ondervindt niet zonder meer volgt dat er ook sprake is van een overtreding; daarvan is pas sprake als de geldende geluidsnormen worden overschreden. Niet in geschil is dat de windturbines moeten voldoen aan de geluidsnormen zoals deze tot 1 januari 2024 opgenomen waren in art. 3.15d, eerste lid, Activiteitenbesluit.

Daarbij overweegt de rechtbank voorts dat de Afdeling reeds meermaals geoordeeld heeft dat een geluidniveau van 47 dB Lden en 41dB Lnight uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is en niet leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat (vgl. de Afdelingsuitspraken van 12 april 2023, ECLI:NL:RVS:2023:1446, 19 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3067 en 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:616).

Uit Afdelingsrechtspraak volgt ook dat de geluidnormen voldoende bescherming bieden tegen laagfrequent geluid en dat het niet nodig is hiervoor een aparte norm te stellen (vgl. de hiervoor aangehaalde uitspraken van genoemde uitspraken van 12 april 2023 en 21 februari 2018).

Om te berekenen of voldaan is aan de normen 47 dB Lden en 41 dB Lnight moeten de geluidsgegevens over een jaar bekend te zijn: toepassing van de reken- en meetmethode uit bijlage 4 bij de Activiteitenregeling (het Reken- en meetvoorschrift windturbines, RMVW) is immers pas mogelijk als het jaargemiddelde geluidsvermogen bekend is.

Dit betekent volgens de rechtbank dat pas na afloop van een kalenderjaar berekend kan worden of er sprake is van overschrijding van de geluidnorm voor dat jaar. Het uitvoeren van een tussentijdse meting biedt in dit verband geen uitkomst, omdat een kortstondige meting niets zegt over een eventuele overschrijding van het jaargemiddelde.

Omdat het jaarmiddelde geluidsvermogen van de overlast veroorzakende windturbine ten tijde van het bestreden besluit nog niet bekend was, was op dat moment niet vast te stellen of de geluidnormen werden overschreden en of sprake was van een overtreding, zodat het college het handhavingsverzoek om die reden mocht afwijzen. 

Artikel delen