Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Eigenaar bedrijfspand als overtreder zorgplicht Wet milieubeheer

Een bruikbare uitspraak voor de praktijk over de vraag of de eigenaar van een bedrijfspand kan worden aangemerkt als overtreder van de zorgplicht uit o.a. de Wet milieubeheer (Wm).

Anneke Franken van Bloemendaal 10 november 2023

Jurisprudentie – Samenvattingen

B&W Montferland hebben aan een eigenaar van een bedrijfspand dat werd gebruikt als drugslab, een last onder dwangsom opgelegd voor het laten schoonmaken van het pand. Het pand was verontreinigd geraakt met kwik(II)chloride omdat het pand was gebruikt voor de productie van (meth)amfetamine(olie). De last was opgelegd op grond van artikel 1.1a Wm en artikel 1b Woningwet in samenhang met artikel 7.22 Bouwbesluit 2012.

De eigenaar voert aan dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opruimkosten, omdat hij niet zelf betrokken is geweest bij de productie van (meth)amfetamine(olie), en dat hij daarom geen overtreder kan zijn. Volgens de eigenaar moet de gemeente zich richten tot de huurders.

Daar gaat de Afdeling niet in mee, omdat het op grond van artikel 1.1a lid 2 Wm en artikel 1b lid 2 Woningwet onder bepaalde omstandigheden ook verboden is om niets te doen. Op grond van artikel 1.1a lid 2 Wm is een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn nalaten nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt, verplicht alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

In dit geval heeft de eigenaar het pand verhuurd aan derden die daarin een laboratorium voor de productie van (meth)amfetamine(olie) hebben opgezet. Niet in geschil is dat door die verontreiniging nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden veroorzaakt. Appellant is als eigenaar in beginsel gehouden om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen door het pand schoon te (laten) maken. Dat heeft hij niet gedaan. Bovendien is door hem de zorgplicht overtreden, gelet op het feit dat de eigenaar een professionele verhuurder is, hij de huurder(s) voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst niet zelf ontmoet heeft, hij destijds ook geen antecedentenonderzoek heeft gedaan naar de huurder(s), de huurders alleen contant hebben betaald, er ten tijde van de ingebruikneming van het pand door de huurder(s) (nog) geen schriftelijke huurovereenkomst was en appellant, na aanvang van het gebruik van het pand door de huurder(s), niet of nauwelijks toezicht heeft gehouden op het feitelijk gebruik van het pand door zijn huurders.

Volgens de Afdeling kan de eigenaar daarom verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat zijn pand als laboratorium voor de productie van (meth)amfetamine(olie) is gebruikt en is aan te merken als overtreder van artikel 1.1a lid 2 Wm. Appellant is bovendien aan te merken als overtreder van artikel 1b lid 2 Woningwet (verbod om een bestaand bouwwerk in een staat te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat bouwwerk van toepassing zijnde voorschriften) en artikel 7.22 Bouwbesluit 2012 (voorschriften voor bestaande bouwwerken), omdat ook deze bepalingen het onder bepaalde omstandigheden verbieden om niets te doen. Zie AbRvS 8 november 2023, ECLI:NL:RVS:2023:4142.

Artikel delen