Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Belangenafweging bij weigeren omgevingsvergunning

Het college van de gemeente Gooise Meren weigert een omgevingsvergunning te verlenen om een pand tijdelijk als woning te gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming ''Bedrijfsdoeleinden.'' Het college wil hier niet van afwijken, omdat een woning niet past binnen de kaders van goede ruimtelijke ordening.

2 augustus 2022

Bovendien ligt naast het perceel, op een afstand van minder dan 50 meter, een paardenhouderij. Hiermee wordt niet voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en kan geen goed woon-en leefklimaat worden gegarandeerd. Deze afstand is volgens het college bepalend.

Volgens de eigenaar mocht het college de omgevingsvergunning niet weigeren, omdat er wel degelijk sprake zou zijn van een goed woon- en leefklimaat, ondanks het feit dat de afstand tot de paardenhouderij net iets minder is dan 50 meter. Dit wordt tevens onderbouwd door een onderzoek naar de geurhinder. De Afdeling volgt dit argument van de eigenaar.

Naar het oordeel van de Afdeling moet het college, ondanks het feit dat niet wordt voldaan aan de afstand in verband met geurhinder, alsnog gemotiveerd beoordelen of sprake is van een goed woon- en leefklimaat en een woning dus past binnen de kaders van goede ruimtelijke ordening. Hiertoe dient het college een belangenafweging te verrichten. De Omgevingsdienst en de commissie voor bezwaarschriften had het college hier ook al op gewezen. De Afdeling concludeert dat ''het enkele feit dat niet aan die afstandseis wordt voldaan, echter niet betekent dat daarmee geen goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Daarvoor moet het college alsnog een belangenafweging verrichten. Bij die belangenafweging moet het college zowel het woon- en leefklimaat beoordelen bij het pand zelf, als ook de belangen van de paardenhouderij.''