Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Bedrijvigheid op woonbestemming

Het college van de gemeente Land van Cuijk heeft een omgevingsvergunning verleend om in strijd met het vigerende bestemmingsplan een mestput te realiseren. De vergunninghouder is eigenaar van het perceel waar zij paarden houdt. Een omwonende ervaart hiervan overlast. Daarom stelt zij dat de activiteiten die plaatsvinden op het perceel, in strijd zijn met de geldende woonbestemming.

21 september 2022

Het zou volgens de omwonende gaan om bedrijfsactiviteiten, omdat deze onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer vallen. Bovendien heeft de vergunninghouder ook een melding gemaakt op grond van het Activiteitenbesluit. Echter, ook wanneer er niet gesproken kan worden van bedrijfsmatige activiteiten, zijn de activiteiten alsnog in strijd met de woonbestemming. Dit gezien het aantal paarden, de faciliteiten en geplaatste personeels- en verkoopadvertenties. Ter onderbouwing hiervan wordt verwezen naar eerdere uitspraken van de Afdeling, waarin is bepaald dat ‘de aard, omvang en intensiteit van de activiteiten kunnen duiden op strijd met de woonbestemming’ (ECLI:NL:RVS:2013:2379). ‘Afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het geval, is het houden van paarden in overeenstemming met de woonbestemming. Daarbij is bepaling of de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft, van dien aard is dat deze planologisch gezien niet meer valt te rijmen met de woonfunctie van het betrokken perceel’ (ECLI:NL:RVS:2022:2561).

In dit geval oordeelt de Afdeling dat het enkele feit dat de mestpunt een inrichting is op basis van het Activiteitenbesluit, geen reden is om te spreken van strijd met de woonbestemming. Ook de aanwezige voorzieningen voor het houden van paarden hoeft nog niet te betekenen dat er sprake is van een op winst gericht bedrijf.