Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb
0

Aanvraag omgevingsvergunning

Initiatiefnemer heeft bij het college van de gemeente Heemskerk een omgevingsvergunning aangevraagd voor de activiteiten: het bouwen van acht woningen, het gebruiken in strijd met het bestemmingsplan, het maken van een uitweg en het vellen van een houtopstand. Omwonenden zijn het niet eens met dit besluit.

12 mei 2022

Volgens hen had het college de herplantplicht als voorschrift moeten meenemen in de omgevingsvergunning. Het is onvoldoende om dit enkel in de ruimtelijk onderbouwing op te nemen. Daarnaast geldt dat in dit geval geen vergunning nodig is voor het vellen van een houtopstand, ofwel het kappen van bomen. Om deze reden had behandeling van de aanvraag ten aanzien van deze activiteit niet mogen plaatsvinden.

De Afdeling wijst allereerst op een eerdere overweging dat “in het stelsel van de Wabo geen plaats is voor een beslissing omtrent een omgevingsvergunning anders dan op grond van een daartoe strekkende aanvraag”. In het onderhavige geval is géén toestemming gevraagd om bomen te planten en dit houdt ook géén verband met de voorziene bouwactiviteit. De rechtbank heeft hierover dan ook niet geoordeeld.

Verder mocht het college geen uitspraken doen over het kappen van bomen, omdat hiervoor in dit geval géén omgevingsvergunning nodig is. De aanvraag had daarom afgewezen moeten worden en door het college volstaan worden met ambtshalve mededeling dat dat onderdeel van de aanvraag komt te vervallen. De Afdeling vernietigt dit onderdeel van het besluit en voorziet zelf in de zaak door de aanvraag voor deze activiteit alsnog af te wijzen.