Van Benthem & Keulen

Artikelen

 • 14-08-2019

  Kruimelvergunning voor een tijdelijk zonnepark in Rouveen blijft in stand

  [...] een uitspraak van 14 augustus 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) geoordeeld dat het college van B&W van Staphorst in redelijkheid een [...]

  → lees meer
 • 24-07-2019

  Verzwaarde motiveringslast voor brancheringsregels in bestemmingsplan? Appingedam laat zien hoe het moet!

  [...] slotakkoord over het bestemmingsplan ‘Stad Appingedam’, zo kan de einduitspraak van woensdag 24 juli 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘de Afdeling’) met [...]

  → lees meer
 • 18-07-2019

  Gedwongen ingebruikgeving vooruitlopend op onteigening?

  [...] enige regelmaat probeert de overheid – vooruitlopend op een onteigeningsprocedure – via de rechter een door haar voor het werk benodigd perceel alvast in gebruik te nemen. Een dergelijke [...]

  → lees meer
 • 18-07-2019

  Geen PAS meer, de gevolgen zijn voelbaar!

  [...] Afdeling heeft op 17 juli jl. verschillende bestemmingsplannen (1, 2, 3 en 4) én het tracébesluit voor de verbreding van de A27/A12 bij Amelisweerd vernietigd. Dat komt omdat bij die besluiten [...]

  → lees meer
 • 04-07-2019

  Toenemende drukte op het elektriciteitsnet zorgt voor een lastige spagaat: de oplossing van Minister Wiebes

  [...] aantal zonneparken is de afgelopen jaren sterk gestegen. Een ontwikkeling die in het kader van de duurzaamheid natuurlijk aan te moedigen is. Echter, de toename van het aantal zonneparken gaat [...]

  → lees meer
 • 28-06-2019

  Volledige schadeloosstelling gedoogplicht op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht bevat ook planschade

  [...] Hoge Raad heeft op 21 juni 2019 een zeldzame en belangrijke uitspraak gedaan over de schadeloosstelling die moet worden betaald indien een gedoogplicht wordt opgelegd op grond van de [...]

  → lees meer
 • 21-06-2019

  Aanvullingswet grondeigendom: regering houdt voet bij stuk

  Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet 1) ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet grondeigendom vult de Omgevingswet aan met regels over onteigening, het voorkeursrecht, kostenverhaal, inrichting van het landelijk gebied en kavelruil in het stedelijk gebied.

  → lees meer
 • 13-06-2019

  Schadeloosstelling bij voortijdige of onnodige onteigening

  [...] 17 mei jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin ingegaan wordt op het karakter van de ‘billijke schadeloosstelling’ die de overheid aan de oorspronkelijke eigenaar verschuldigd is als te [...]

  → lees meer
 • 07-06-2019

  Goedkeuring van het faunabeheerplan: wel of geen besluit?

  [...] goedkeuring van het faunabeheerplan kan onder omstandigheden worden aangemerkt als een appellabel besluit in de zin van de Awb. Dat bleek al uit de uitspraak van de Afdeling van 20 maart 2019. De [...]

  → lees meer
 • 05-06-2019

  Nieuwe lijn Afdeling: gedoogbeslissingen zijn geen besluit

  [...] 24 april jl. heeft de Afdeling uitspraak gedaan over gedoogbeslissingen. Het is de eerste uitspraak nadat de Afdeling eerder over dit onderwerp een conclusie vroeg aan staatsraad [...]

  → lees meer
 • 03-06-2019

  Koerswijziging vertrouwensbeginsel: een gewaarschuwd ambtenaar telt voor twee

  [...] 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) een einduitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. De Afdeling omarmt (in [...]

  → lees meer
 • 29-05-2019

  Hoogste bestuursrechter zet streep door het PAS!

  [...] woensdag 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ‘Afdeling’) einduitspraak gedaan in de eerste ronde van zaken over vergunningen waar gebruik was gemaakt [...]

  → lees meer
 • 17-05-2019

  CO2 is toegestaan bij het doden van ganzen

  [...] mag worden gebruikt bij het doden van ganzen. Dat blijkt uit twee uitspraken van de Afdeling van 15 mei jl., in procedures over een verleende ontheffing c.q. opdracht voor het doden van ganzen, [...]

  → lees meer
 • 15-05-2019

  Eerste Kamer overstag: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen!

  Op 14 mei 2019 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd 1) met het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet op 1 januari 2021 – tegelijkertijd met de Omgevingswet – in werking treedt. De wijze waarop en door wie wordt getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012 gaan op de schop, daarnaast wijzigt de wet het Burgerlijk Wetboek met als doel de privaatrechtelijke positie van de opdrachtgever ten opzichte van bouwers te verbeteren.

  → lees meer
 • 10-05-2019

  Beter een goede buur dan een verre vriend

  [...] buren van naburige erven gelden allerlei bevoegdheden en verplichtingen, onder andere op grond van titel 4 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het burenrecht dat daarin staat geregeld [...]

  → lees meer
 • 10-05-2019

  De financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen (terug) in de Omgevingswet

  Op 2 april 2019 is een Nota van Wijziging 1) van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij de Tweede Kamer ingediend. Met deze nota wordt teruggekomen op het schrappen van de mogelijkheid om in een exploitatieovereenkomst een financiële bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen van een gebied overeen te komen.

  → lees meer
 • 28-03-2019

  Bijna helemaal goed: brancheringsregel in provinciale verordening Zuid-Holland (Decathlon-zaak)

  [...] woensdag 27 maart 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'Afdeling') uitspraak gedaan in een langslepende kwestie over de komst van twee Decatlon conceptstores [...]

  → lees meer
 • 27-03-2019

  Whatsapp- en sms-berichten ook op privé-telefoons te ‘Wobben’

  [...] december 2017 schreven wij een Legal Update over de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland die toen oordeelde dat ook Whatsapp- en sms-berichten kwalificeerden als ‘document’ onder de Wet [...]

  → lees meer
 • 08-03-2019

  Minister Ollongren kondigt maatregelen aan voor een beter betaalbare huurwoningmarkt

  In haar Kamerbrief 1) van 22 februari 2019 kondigt minister Ollongren een pakket maatregelen aan waarmee zij de diverse problemen op de huurwoningmarkt wil aanpakken en waarmee zij reageert op de evaluatie van de wijzigingen van de Woningwet uit 2015. In deze Legal Update bespreek ik de belangrijkste maatregelen uit dat pakket.

  → lees meer
 • 15-02-2019

  Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel IV – Kostenverhaal

  Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet grondeigendom bevat regels over onteigening, het voorkeursrecht, kavelruil en landinrichting in het landelijk gebied. Regels die nu zijn geregeld in de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een regeling voor stedelijke kavelruil en een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

  → lees meer
 • 13-02-2019

  Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel III – Herverkaveling in het landelijk gebied en kavelruil (ook) in het stedelijk gebied

  Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet grondeigendom bevat regels over onteigening, het voorkeursrecht, kavelruil en landinrichting in het landelijk gebied. Regels die nu zijn geregeld in de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een regeling voor stedelijke kavelruil en een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

  → lees meer
 • 08-02-2019

  Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel II – Voorkeursrecht

  Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet grondeigendom bevat regels over onteigening, het voorkeursrecht, kavelruil en landinrichting in het landelijk gebied. Regels die nu zijn geregeld in de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een regeling voor stedelijke kavelruil en een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

  → lees meer
 • 07-02-2019

  Wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet bij Tweede Kamer ingediend. Deel I – Onteigening

  Op 1 februari 2019 is het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet grondeigendom bevat regels over onteigening, het voorkeursrecht, kavelruil en landinrichting in het landelijk gebied. Regels die nu zijn geregeld in de Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wet inrichting landelijk gebied. Daarnaast bevat het wetsvoorstel een regeling voor stedelijke kavelruil en een verdere aanpassing van de regeling voor grondexploitatie in de Omgevingswet tot een regeling voor kostenverhaal die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

  → lees meer
 • 15-01-2019

  Rijksinpassingsplan Windpark Zeewolde deelt geen schaarse rechten toe

  [...] 19 december 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:4198) heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) de beroepen tegen het rijksinpassingsplan “Windpark Zeewolde” (hierna: RIP) [...]

  → lees meer
 • 18-12-2018

  Gewijzigde Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat per 1 januari 2019

  Bij besluit van 11 december 2018 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 gewijzigd. De wijziging, die onder meer een nadere invulling van het normaal maatschappelijk risico (of normaal ondernemersrisico) behelst, treedt in werking per 1 januari 2019. De regeling zal vanaf dat moment worden aangehaald als ‘Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Waterstaat 2019’.

  → lees meer
 • 30-11-2018

  Over tijdelijke omgevingsvergunningen voor de bouw van zonneparken en de SDE subsidie: toch niet zo’n goede combinatie.

  [...] Juridisch up to Date (JutD 2018-0138) schreef Monique Rus het rubrieksartikel ‘Over tijdelijke omgevingsvergunningen voor de bouw van zonneparken en de SDE subsidie: toch niet zo’n goede [...]

  → lees meer
 • 30-11-2018

  Welstandstoets bij omgevingsvergunning, hoe zit dat?

  [...] komt regelmatig voor dat een gemeentelijke welstandscommissie een negatief advies geeft over een omgevingsvergunning omdat het bouwplan in strijd met de redelijke eisen van welstand zou zijn. De [...]

  → lees meer
 • 16-11-2018

  Afgewezen omgevingsvergunning bij een naderende SDE+ deadline

  [...] 31 oktober 2018 trof de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg een voorlopige voorziening in een procedure tussen een potentiele ontwikkelaar van een zonneweide en de gemeente Leudal. [...]

  → lees meer
 • 21-08-2018

  Deskundigenkosten in het omgevingsrecht: uitzondering op de dubbele redelijkheidstoets

  [...] 25 juli jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een voor de praktijk relevante uitspraak gewezen over de vergoeding van (niet-juridische) deskundigenkosten in bestuursrechtelijke [...]

  → lees meer
 • 20-08-2018

  Belanghebbende bij een aanvraag?

  [...] aanvrager van een omgevingsvergunning is in beginsel belanghebbende bij die aanvraag, volgens vaste rechtspraak. Dat betekent dat het bestuursorgaan een besluit moet nemen op de aanvraag. Maar [...]

  → lees meer
 • 13-08-2018

  Het Klimaatakkoord is er al, de Klimaatwet komt eraan

  Op 27 juni 2018 heeft een aantal Kamerleden van verschillende politieke partijen een akkoord bereikt over het wetsvoorstel Klimaatwet. Dit wetsvoorstel is eigenlijk een aangepaste versie van het wetsvoorstel voor een Klimaatwet dat al in 2015 door Jesse Klaver en Diederik Samson was ingediend. Nu hebben behalve Groen Links en de PvdA ook SP, ChristenUnie, D66, VVD en CDA zich achter het voorstel geschaard. Het wetsvoorstel biedt een kader om een lange termijn een CO2-emissiereductie te realiseren, van 49% in 2013 ten opzichte van 1990, tot 95% in 2050 ten opzichte van 1990. Ook moet in 20150 de elektriciteitsproductie CO2 neutraal zijn. Het wetsvoorstel tracht dit doel te bereiken door middel van een klimaatplan, dat iedere vijf jaar moet worden vastgesteld en dat de hoofdlijnen van het klimaatbeleid moet bevatten. Het eerste klimaatplan moet al in 2019 worden vastgesteld.

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Gemeenten zijn vanaf 1 juli niet meer verplicht om (digitale) bestemmingsplannen en beheersverordeningen te actualiseren

  De wetgever geeft gemeenten de ruimte om zich voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Bij besluit van 22 juni jl. 1) is namelijk de inwerkingtreding van de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen bepaald op 1 juli 2018

  → lees meer
 • 22-06-2018

  Brancheringsregels in bestemmingsplan? Gemeenteraad moet effectiviteit maatregel aantonen!

  [...] 20 juni jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') in een tussenuitspraak de gemeenteraad van Appingedam opgedragen om de brancheringsregeling [...]

  → lees meer
 • 04-06-2018

  Kabels en leidingen: een uniforme regeling gewenst?

  In De Gemeentestem aflevering 7472 van juni 2018 (Gst. 2018/67) schreven Monique Rus-van der Velde en Frank Mulder het artikel 'Kabels en leidingen: een uniforme regeling gewenst?'. In dit artikel bespreken Monique en Frank de verschillende manieren waarop het leggen en verleggen van kabels en leidingen in Nederland is geregeld, zowel waar het gaat om de grondslag voor het liggen als waar het betreft de wijze waarop compensatie in geval van (gedwongen) verlegging van kabels en leidingen aan de orde is.

  → lees meer
 • 28-05-2018

  Nieuw onderzoek aanleiding tot herziening emissiefactoren ammoniak en geur voor veehouderijen

  Ammoniak en geur zijn belangrijke thema’s voor veehouderijen en hun omgeving. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) past de emissiefactoren aan die in dit verband zijn gesteld in de Regeling geurhinder veehouderijen (Rgv) en Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

  → lees meer
 • 15-05-2018

  De beperking van burgerluchtverkeer boven Natura 2000-gebieden

  [...] Minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) is bevoegd om burgerluchtverkeer boven bepaalde gebieden zoals natuurgebieden tijdelijk of blijvend te beperken of te verbieden op grond van [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Onwinbare bodembestanddelen in een complex

  [...] 30 maart jl. heeft de Hoge Raad twee vrijwel identieke arresten gewezen over zogenaamde onwinbare bodembestanddelen (ECLI:NL:HR:2018:485 en ECLI:NL:HR:2018:486) bij onteigening. De arresten zien [...]

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Less is more: saneren van windturbines en de doelstellingen van het Energieakkoord

  Artikel in TBR: In het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR 2018/54) schreef Monique Rus samen met Robin Aerts het artikel: Less is more: saneren van windturbines en de doelstellingen van het Energieakkoord. In het artikel wordt ingegaan op de morgelijkheden van sanering van bestaande windturbines, in relatie tot de doelstellingen uit het Energieakkoord. Daarbij wordt aandacht besteed aan sanering via het ruimtelijk spoor en door middel van onteigening.

  → lees meer
 • 16-02-2018

  Detailhandel ook dienst onder Dienstenrichtlijn

  [...] op 30 januari 2018 publiceerde het Europese Hof van Justitie zijn uitspraak naar aanleiding van prejudiciële vragen over het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn. De vraag stond [...]

  → lees meer
 • 30-01-2018

  Is een waarschuwing een besluit?

  [...] 24 januari 2018 heeft staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven zijn conclusie uitgebracht over de vraag of een bestuurlijke waarschuwing een besluit is in de zin van de Algemene wet [...]

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Onteigening van de Hedwigepolder definitief!

  [...] Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de eigenaar van de Hedwigepolder tegen het onteigeningsvonnis van de rechtbank Zeeland-West-Brabant verworpen. Aan het beroep op zelfrealisatie van de [...]

  → lees meer
 • 03-01-2018

  Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

  [...] 22 december 2017 heeft staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven zijn conclusie uitgebracht over de vraag hoe intensief bestuursrechters algemeen verbindende voorschriften dienen te [...]

  → lees meer
 • 02-01-2018

  Conclusie staatsraad advocaat-generaal over exceptieve toetsing

  [...] 22 december 2017 heeft staatsraad advocaat-generaal mr. R.J.G.M. Widdershoven zijn conclusie uitgebracht over de vraag hoe intensief bestuursrechters algemeen verbindende voorschriften dienen te [...]

  → lees meer
 • 21-12-2017

  De ‘brede kijk’ (ook) bij toepassing van de Wegenverordening Fryslân

  [...] haar uitspraak van 20 december 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld, dat niet enkel verkeersbelangen, maar ook natuur- en landschapsbelangen grondslag [...]

  → lees meer
 • 08-12-2017

  WhatsApp-berichten en sms-berichten van ambtenaren dienen op verzoek door bestuursorganen te worden verstrekt in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

  [...] 28 november 2017 heeft de Rechtbank Midden-Nederland (hierna: 'de rechtbank') geoordeeld dat ook WhatsApp-berichten en sms-berichten documenten zijn onder de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: [...]

  → lees meer
 • 05-12-2017

  Dubbelbestemming beperkt vergunningsvrij bouwen

  [...] bouwwerken kunnen onder voorwaarden vergunningvrij gebouwd worden in het achtererfgebied. Of sprake is van een achtererfgebied in de zin van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt mede [...]

  → lees meer
 • 20-11-2017

  Reikwijdte legessanctie oude bestemmingsplannen verduidelijkt

  [...] gemeenteraad dient een bestemmingsplan (of beheersverordening) iedere tien jaar te herzien. Als de gemeenteraad dat nalaat, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen leges voor diensten die [...]

  → lees meer
 • 10-11-2017

  Kruimelvergunning voor tijdelijk gebruik? Termijn van 10 jaar start met de verlening van de vergunning!

  [...] 16 augustus 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een interessante uitspraak over de 'restcategorie' van de kruimellijst (artikel 4, aanhef en elfde [...]

  → lees meer
 • 26-10-2017

  De abstracte planologische vergelijking: er zijn grenzen

  [...] aantal inwoners van Venlo werd enige jaren geleden geconfronteerd met de aanleg van de A74 en aanpassingen aan de A73-Zuid in de nabije omgeving van hun woning, mogelijk gemaakt door een [...]

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Regeerakkoord Rutte III: duurzame landbouw!

  Het kabinet heeft de ambitie om Nederland als tweede voedselexporteur ter wereld een belangrijke bijdrage te laten leveren aan een duurzame voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Duurzaamheid en (verbetering van) dierenwelzijn spelen daarbij een grote rol, zodat tegelijkertijd wordt voldaan aan de geldende natuur- en milieunormen. Die normen zien bijvoorbeeld op de hoeveelheid uitstoot van stikstof en fijnstof in de landbouw. In dit verband zijn duurzame veehouderijen onmisbaar.

  → lees meer
 • 05-09-2017

  Belanghebbendheid en gevolgen van enige betekenis

  [...] van de basisregels van het bestuursprocesrecht is dat alleen degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, daartegen bezwaar en beroep kan aantekenen. Op 23 augustus jl. heeft [...]

  → lees meer
 • 31-08-2017

  Toetsing aan een bestemmingsplan? Beoogd gebruik van het bouwwerk is bepalend!

  [...] de toetsing van een bouwplan aan een bestemmingsplan moet niet alleen worden bezien of het bouwwerk overeenkomstig de bestemming van het perceel kan worden gebruikt, maar ook of het bouwwerk [...]

  → lees meer
 • 16-08-2017

  Gedoogplicht versus Wegenverordening

  [...] het augustus-nummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) is een nootverschenen van Monique Rus-van der Velde en Karin Haan bij de uitspraak van de Afdeling van 17 mei 2017 [...]

  → lees meer
 • 04-07-2017

  Hittestress: hoe heet is het onder uw voeten?

  Steden zijn kwetsbaar voor veranderingen van het klimaat. Door klimaatverandering en toenemende verstedelijking worden steden steeds warmer. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een digitale kaart samengesteld die het hitte-eiland effect inzichtelijk maakt.

  → lees meer
 • 30-05-2017

  Combinatie verschillende kruimels in één vergunning mogelijk

  [...] één kruimelvergunning kunnen meerdere onderdelen van de zogenaamde kruimellijst van artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden gecombineerd. Uit de uitspraak van [...]

  → lees meer
 • 01-05-2017

  De Hoge Raad over de eisen aan een verzoek tot onteigening uit hoofde van titel II onteigeningswet én over de mogelijkheid tot uitvoerbaarverklaring van een vonnis tot vervroegde onteigening.

  [...] 21 april 2017 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2017:761) over twee onteigeningsrechtelijke kwesties. De eerste betrof de vraag aan welke eisen een verzoek tot onteigening uit [...]

  → lees meer
 • 21-04-2017

  Geen nadeelcompensatie vanwege toename van geluidhinder door Eindhoven Airport

  [...] een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 4 april 2017 heeft de rechtbank geoordeeld dat het verzoek om nadeelcompensatie van een omwonende van de luchthaven Eindhoven wegens toegenomen [...]

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Geen vergoeding kosten bewindvoerder

  [...] een onteigeningsprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland kwam aan het einde van de procedure aan de orde de vergoeding van de door de onteigende gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere [...]

  → lees meer
 • 24-03-2017

  Kruimelvergunning voor tijdelijke supermarkt? 10 jaar en niet langer!

  [...] hebben wij in diverse blogs stilgestaan bij de ruime reikwijdte van de ‘kruimelvergunning’. Op de kruimellijst staan elf mogelijke gevallen waar met de reguliere procedure en zonder [...]

  → lees meer
 • 04-01-2017

  Minnelijk overleg: tegemoetkoming aan wensen grondeigenaar

  In het KB van 15 november 2016 (nr. 2016001904) inzake de reconstructie van de N236 is aandacht voor de eisen die aan het minnelijk overleg worden gesteld en de vraag in hoeverre aan wensen van de grondeigenaar voor alternatieve oplossingen tegemoet moet worden gekomen.

  → lees meer
 • 02-01-2017

  Kruimelvergunning: uitbreiding hoofdgebouw is (nog) niet begrensd

  [...] laatste tijd zijn er meerdere interessante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verschenen over de kruimelvergunning, en dan met name over de kruimel voor het [...]

  → lees meer
 • 30-12-2016

  Kruimelvergunning: uitbreiding van een hoofdgebouw hoeft niet op hetzelfde perceel

  [...] hebben wij in onze blogs al stilgestaan bij de kruimelvergunning en hebben we ook de belangrijkste kenmerken van onderdeel 1 van de kruimellijst, het bijbehorend bouwwerk, besproken. In het [...]

  → lees meer
 • 28-12-2016

  Eerste succesvolle correctie op het relativiteitsvereiste

  [...] heeft de Afdeling voor het eerst een correctie toegepast op het zogenoemde relativiteitsvereiste. Hierdoor kan SlijtersUnie een succesvol beroep doen op een bepaling uit de Drank- en [...]

  → lees meer
 • 23-11-2016

  Afdeling verlaat ne bis-beoordelingskader

  [...] heeft de Afdeling het zogenoemde ne bis-beoordelingskader losgelaten, in navolging van de al eerder ingezette lijn in de jurisprudentie voor vreemdelingenrecht. Wat was er aan de hand? Een [...]

  → lees meer
 • 15-11-2016

  HR Chipshol/Provincie Noord-Holland: rechter als taxateur?

  [...] in deze procedure is dat de rechtbank aanzienlijk is afgeweken van het advies van de rechtbankdeskundigen over de waarde van de onteigende gronden. De Hoge Raad heeft het oordeel van de [...]

  → lees meer
 • 10-11-2016

  Rechtbank Den Haag over drones en de trias politica

  [...] rechtbank Den Haag heeft op 9 november 2016 uitspraak gedaan in een procedure die is aangespannen voor de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en één journalist. De procedure betreft het [...]

  → lees meer
 • 25-10-2016

  Rechtbank Overijssel stelt schadeloosstelling onteigening vast los van overeenstemming tussen partijen

  [...] rechtbank Overijssel heeft op 12 oktober 2016 een opvallende uitspraak gedaan. In deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat zij, ongeacht de overeenstemming die inmiddels bestond tussen [...]

  → lees meer
 • 19-10-2016

  Vergeet je ontwerp-vvgb niet ter inzage te leggen!

  [...] is belangrijk om het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage te leggen bij de ontwerp-omgevingsvergunning, zoals blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 19 oktober jl. De [...]

  → lees meer
 • 20-09-2016

  De ‘Kruimelvergunning’ – van uitzondering naar regel

  Indien een project niet in het planologisch regime past, geldt als hoofdregel dat de ontwikkeling alleen door kan gaan indien dit regime wordt aangepast. Dit uitgangspunt blijft in de Omgevingswet behouden. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om voor een dergelijk project een omgevingsvergunning aan te vragen. Onder het huidig recht heeft het gebruik van de zogenoemde ‘planologische kruimelregeling’ de laatste jaren een grote vlucht genomen. Met behulp van deze regeling kan het college van burgemeester en wethouders voor een concreet project met een eenvoudige procedure een afwijking van het planologisch regime toestaan. In dit blog beantwoorden wij de vraag of deze kruimelvergunning in de Omgevingswet terugkeert.

  → lees meer
 • 22-07-2016

  Onherroepelijke uitspraken in het bestuursrecht (2). Wanneer is een verzoek om herziening ‘onredelijk laat’?

  [...] schreef ik al over de vraag of onherroepelijke uitspraken in het bestuursrecht ook écht onherroepelijk zijn. Dat is niet helemaal het geval. Onder bijzondere omstandigheden kan een [...]

  → lees meer
 • 21-07-2016

  Elimineren na 15 januari 2016

  In Overheid & Aansprakelijkheid (O&A) 2016, nr. 28 schreven Frank Mulder en Frederike Linssen het artikel 'Elimineren na 15 januari 2016'.

  → lees meer
 • 30-06-2016

  Onteigening verontreinigd perceel binnen complex: wel of niet saneringskosten verrekenen?

  [...] zijn arrest van 24 juni jl. heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan over de vraag hoe moet worden omgegaan met een verontreinigd perceel binnen een complex bij de berekening van de [...]

  → lees meer
 • 19-06-2016

  Herziening exploitatieplan: welke delen kun je bestrijden?

  [...] Afdeling heeft op 15 juni jl. geoordeeld dat bij de herziening van een exploitatieplan, ook beroepsgronden tegen de niet-herziene delen mogen worden aangevoerd. Exploitatieplan Op grond van [...]

  → lees meer
 • 09-06-2016

  De ‘Kruimelvergunning’, ook voor uw project geschikt?

  Nu de economie weer aantrekt en bouwprojecten meer van de grond komen, groeit de vraag naar slimme oplossingen om de noodzakelijke procedures voor gemeentelijke medewerking zo kort mogelijk te laten zijn. Daarbij merken wij dat de zogenaamde planologische kruimellijst bij steeds meer initiatiefnemers in de belangstelling komt te staan. In verschillende blogartikelen zullen wij de komende tijd bij de kruimelvergunning stilstaan. In deze blog volgt deel 1 van deze miniserie.

  → lees meer
 • 13-05-2016

  Controleer als koper of je bouwwerk een vergunning heeft!

  [...] die een perceel koopt waarop bouwwerken staan, doet er goed aan om te controleren of de bouwwerken met een omgevingsvergunning zijn gerealiseerd. Er kan anders namelijk handhavend worden [...]

  → lees meer
 • 19-04-2016

  Rechterswisseling na mondelinge behandeling schadeloosstellingsprocedure in onteigeningen

  [...] Hoge Raad heeft een verduidelijking gegeven van zijn arrest van 31 oktober 2014 inzake rechterswisseling na mondelinge behandeling. Het is volgens de Hoge Raad toegestaan dat een [...]

  → lees meer
 • 07-04-2016

  Vvgb, wanneer moet je er wat mee?

  [...] Afdeling heeft op 6 april jl. een interessante en voor de praktijk belangrijke uitspraak gedaan over de verklaring van geen bedenkingen (hierna: vvgb) als bedoeld in artikel 2.27 Wabo. Hieruit [...]

  → lees meer
 • 05-04-2016

  Verhuurder, check het gebruik van je pand!

  [...] verhuurders van panden kan een last onder dwangsom worden opgelegd als het door hen verhuurde in strijd met het bestemmingplan wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een pand permanent wordt [...]

  → lees meer
 • 24-03-2016

  Hoeveel milieuhinder maakt iemand belanghebbend bij een milieuomgevingsvergunning?

  [...] omwonende van het evenemententerrein van 'Walibi Holland' vreest hinder te zullen ondervinden van de lage tonen van grootschalige muziek- en dancefestivals. Om die reden komt zij op tegen een [...]

  → lees meer
 • 11-03-2016

  Verklaring van geen bedenkingen: bedenk goed wat je wil regelen

  [...] Afdeling heeft eerder in haar uitspraak van 27 augustus 2014 geoordeeld dat niet mag worden besloten dat een verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo nooit is [...]

  → lees meer
 • 26-01-2016

  Eliminatie bij onteigening deel 1: wat te doen met het bestemmingsplan?

  [...] 15 januari 2016 heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan over het eliminatiebeginsel, dat wordt toegepast in onteigeningszaken. In deze update bespreek ik twee van deze uitspraken [...]

  → lees meer
 • 26-01-2016

  Eliminatie bij onteigening deel 2: wanneer is er sprake van een concreet plan?

  [...] 15 januari 2016 heeft de Hoge Raad een aantal uitspraken gedaan over het eliminatiebeginsel, dat wordt toegepast in onteigeningszaken. In deze update bespreek ik drie van deze uitspraken [...]

  → lees meer
 • 25-01-2016

  Het relativiteitsvereiste bij concurrenten en een beroep op art. 2.12 Wabo, hoe zit dat?

  [...] 20 januari jl. heeft de Afdeling een interessante uitspraak gedaan over het relativiteitsvereiste van art. 8:69a Awb in relatie tot concurrentiebelangen. Met de invoering van art. 8:69a Awb op 1 [...]

  → lees meer
 • 31-12-2015

  Standaardvoorschriften bij een van rechtswege verleende vergunning

  [...] artikel 4:20e Awb staat dat als in een wettelijk voorschrift of in een beleidsregel is bepaald dat in een beschikking steeds bepaalde voorschriften worden opgenomen, deze voorschriften óók deel [...]

  → lees meer
 • 23-12-2015

  Aanwijzing saneringsplichtige o.g.v. art. 37 lid 5 Wbb

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 23 december dat artikel 37 lid 5 Wet bodembescherming (hierna: Wbb) zo moet worden gelezen dat alleen degene die [...]

  → lees meer
 • 21-12-2015

  Parkeernormen 2.0

  [...] navolging van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 9 september jl. waarover eerder een blog verscheen, heeft de Afdeling op 16 december jl. een nieuwe [...]

  → lees meer
 • 12-11-2015

  Parkeernormen in bestemmingsplannen

  [...] 9 september 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich uitgelaten over hoe in een bestemmingsplan kan worden gewaarborgd dat sprake is van “voldoende parkeergelegenheid”. De Afdeling acht [...]

  → lees meer
 • 30-10-2015

  Geen Laddertoets bij opnieuw bestemmen onbenutte bouwmogelijkheden

  [...] haar uitspraak van 21 oktober 2015 schept de Afdeling weer wat duidelijkheid over de toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking, als bedoeld in artikel 3.1.6, lid 2, van het Bro. In [...]

  → lees meer
 • 27-08-2015

  Raad van State vraagt conclusie over correctie op relativiteitsvereiste

  Sinds de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht per 1 januari 2013 heeft de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de 'Raad van State') de mogelijkheid om in bepaalde kwesties een conclusie aan de staatsraad advocaat-generaal te vragen. De bedoeling van zo'n conclusie is om een rechtsvraag die in een bepaalde zaak naar voren komt in een breder verband te kunnen plaatsen en beantwoorden.

  → lees meer
 • 27-08-2015

  Gedogen of onteigenen? Oppervlakte-eis ook bij tijdelijke gedoogplicht?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 24 juni 2015 uitspraak gedaan over een opgelegde gedoogplicht op grond van artikel 5.24 van de Waterwet. Jurisprudentie over dit artikel is schaars. Daarom [...]

  → lees meer
 • 28-05-2015

  Gemeenten, let op: mogelijke aansprakelijkheid als gevolg van fout in bestemmingsplan

  [...] Gerechtshof Den Haag heeft op 13 april jl. een voor de gemeentelijke praktijk zeer interessant arrest gewezen. Het arrest behandelt de vraag of een gemeente aansprakelijk en schadeplichtig is op [...]

  → lees meer
 • 01-04-2015

  Afdeling bestuursrechtspraak toetst aan Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant

  [...] Beleidsregel stikstof en beschermde natuurmonumenten Noord-Brabant (‘de Beleidsregel’) geeft weer hoe het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant omgaat met zijn bevoegdheid op grond [...]

  → lees meer
 • 04-02-2015

  Onteigening: de Hoge Raad oordeelt over artikel 62 lid 2 onteigeningswet

  [...] deze zaak had het Waterschap Scheldestromen de vervroegde onteigening gevorderd van een aantal percelen toebehorend aan de eisers tot cassatie, zulks ter realisering van het kustversterkingsplan [...]

  → lees meer
 • 26-01-2015

  De termijn voor het geven van een reactieve aanwijzing; 41 dagen en geen dag langer

  [...] Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) hebben de twijfelachtige eer de eerste te zijn van wie een reactieve aanwijzing wordt vernietigd wegens een termijnoverschrijding. Een reactieve [...]

  → lees meer
 • 30-12-2014

  Voorzieningenrechter schorst vuurwerkverbod gemeente Hilversum

  [...] kleine 20 gemeenten in ons land, waaronder Amsterdam en Rotterdam, hebben voor de komende jaarwisseling een vuurwerkverbod ingesteld. In zogenoemde vuurwerkvrije zones is het strafbaar om rond [...]

  → lees meer
 • 02-12-2014

  Planschade: voorzienbaarheid planologische wijziging

  [...] deze procedure kwam de vraag aan de orde of de nadelige planologische wijziging voor de verzoeker ten tijde van de aankoop van de woning voorzienbaar was. Het verzoek om een planschadevergoeding [...]

  → lees meer
 • 02-07-2014

  5% waardevermindering van woningen ‘eigen-risico’ bij normale maatschappelijke ontwikkelingen

  [...] de eerste helft van dit jaar heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich in een drietal uitspraken uitgelaten over het normaal maatschappelijk risico bij permanente schade in de vorm van [...]

  → lees meer
 • 16-04-2014

  Planschade: buiten beschouwing laten van ontheffingsmogelijkheid van de bouwverordening

  [...] deze kwestie over de vergoeding van planschade naar aanleiding van verleende vrijstelling van het bestemmingsplan, kwamen een tweetal interessante zaken aan de orde. Allereerst de vraag of in de [...]

  → lees meer
 • 12-02-2014

  Last onder bestuursdwang: enige praktische vingerwijzingen

  [...] bovengenoemde procedure was aan de orde een door het college van de gemeente Emmen opgelegde last onder bestuursdwang. Binnen twee maanden diende het gebruik van een perceel en de daarop [...]

  → lees meer
Auteurs

Van Benthem & Keulen is hét ambitieuze en toegankelijke fullservicekantoor in advocatuur en notariaat. Zij richten zich op grote en middelgrote ondernemingen en instellingen en zijn sterk vertegenwoordigd in zorg, overheid, energie, finance, retail en onderwijs.

Het kantoor mag zich rekenen tot de top 20 grootste kantoren van Nederland en is winnaar van 2 Computable Awards. Met het winnen van deze prestigieuze ICT Awards laat Van Benthem & Keulen zien één van de voorlopers in Legal Tech te zijn.

Van Benthem & Keulen staat voor transparantie, toegankelijkheid en topkwaliteit. Al 80 jaar lang. De 90 juridische professionals koppelen top juridische dienstverlening aan innovatie en kennisdeling. Zij zoeken de dialoog met de markt en hun cliënten. Anno 2019 noemt de markt deze aanpak de nieuwe standaard. Van Benthem & Keulen noemt het een wezenlijk kenmerk van hun identiteit.

Neem contact op