LXA The Law Firm

Artikelen

 • 11-09-2019

  Saneringsbedrijf verantwoordelijk voor deugdelijkheid inventarisatierapport?

  In een door LXA namens de certificaathouder gestarte procedure is deze zomer een belangrijk advies van de Bezwaarschriftencommissie Ascert gepubliceerd. Belangrijk omdat de Bezwaarschriftencommissie duidelijkheid geeft over een jarenlang slepende discussie tussen enerzijds saneerders en anderzijds de handhavende instanties, namelijk hoever reikt de zorgplicht van het saneringsbedrijf om te controleren dat een inventarisatierapport voldoet aan het Certificatieschema.

  → lees meer
 • 11-09-2019

  Wijziging wetgeving asbest van kracht per 1 juli 2019!

  Met de wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit is het Landelijk asbestvolgsysteem is wettelijk verplicht gesteld en gelden nieuwe informatieverplichtingen voor de bedrijven die actief zijn in de asbestsector.

  → lees meer
 • 11-09-2019

  Waar saneerder zegeviert, wordt opdrachtgever op de vingers getikt!

  [...] asbestsaneerder heeft in opdracht van een gemeente saneringswerkzaamheden verricht. Nadat deze saneerder geconfronteerd werd met ‘extra asbest’, is zij in overleg getreden met de gemeente over [...]

  → lees meer
 • 11-04-2019

  Vertrouwen op toezeggingen door de overheid?

  [...] is een Conclusie van Advocaat Generaal (A-G) Wattel verschenen, waarin hij pleit voor een ruimere toepassing van het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht (zie: ECLI:NL:RVS:2019:896). [...]

  → lees meer
 • 29-03-2019

  Wijziging(en) in het nieuwe certificatieschema asbest vanaf 1 april 2019

  WIST JE DAT: de inventariseerder ook andere maatregelen mag nemen bij het nemen van materiaalmonsters?

  → lees meer
 • 28-01-2019

  Wijziging(en) in het nieuwe certificatieschema asbest vanaf 1 april 2019

  WIST JE DAT: Saneren zonder containment vaker mogelijk wordt? Dat is bepaald in artikel 22 van het nieuwe Certificatieschema. De bepaling biedt duidelijkheid over de vraag wanneer asbest kan worden verwijderd onder ‘openluchtcondities’ en ook als zodanig kan worden opgenomen in het inventarisatierapport. Dit geldt voor dadelijk voor asbesttoepassingen onder asbestdaken, maar ook voor asbest in een ruimte gedeeltelijk in de open lucht, zoals balkons of een galerij.

  → lees meer
 • 11-01-2019

  Wijziging wetgeving asbest: verplicht gebruik LAVS voor hele asbestketen

  Op dit moment ligt er een ontwerpbesluit voor bij de Tweede Kamer tot invoering van een Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Het besluit beoogt het reeds bestaande LAVS een wettelijke status te geven en het gebruik van dit systeem verplicht te stellen voor alle partijen die betrokken zijn bij de sanering van asbest. In dit artikel wordt stilgestaan bij de belangrijkste wijzigingen en wat het vernieuwde LAVS concreet zal betekenen voor bedrijven die actief zijn in de asbestsector.

  → lees meer
 • 11-01-2019

  Bezwaarschriftencommissie Ascert haalt streep door 'uiteindelijk belanghebbende'

  De bezwaarschriftencommissie van Ascert dat de verruiming van verboden verwantschapsrelaties naar ‘uiteindelijk belanghebbenden’ in het interpretatiedocument SCa-100, in strijd is met het legaliteitsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel. Zolang Bijlage XIIIa niet wordt gewijzigd kunnen inventarisatie- en saneringsbedrijven gebruik blijven maken van een stichting administratiekantoor (STAK) om verboden verwantschapsrelaties te voorkomen.

  → lees meer
 • 24-11-2018

  Overheid huiverig voor het toekennen van proceskostenvergoeding

  [...] lijken in bezwaarprocedures minder snel geneigd een proceskostenvergoeding toe te kennen bij. Dit opent namelijk de deur voor een schadevergoeding, voor onrechtmatige [...]

  → lees meer
 • 10-10-2018

  Consultatie ontwerpbesluit "torenkraan bij daksaneringen" tot 13 november 2018

  Op 2 oktober 2018 publiceerde de regering een conceptbesluit tot wijziging van het Arbobesluit. De wetswijziging maakt de inzet van werkbakken aan een torenkraan mogelijk. LXA signaleert nog een aantal knelpunten in de regelgeving voor de praktijk. De asbestbranche heeft tot 13 november a.s. om een reactie te geven op de wetswijziging.

  → lees meer
 • 28-09-2018

  Asbestregelgeving op de schop

  In een brief aan de Tweede Kamer kondigt Staatssecretaris Van Ark 8 actiepunten aan, om de regels op het gebied van asbest en arbeidsomstandigheden te verbeteren. De belangrijkste wijzigingen zijn meer ruimte voor innovatie, een centrale positie voor TNO en verduidelijken of aanscherping van bestaande regelgeving.

  → lees meer
 • 28-09-2018

  Gebruik van torenkraan bij daksaneringen alsnog toegestaan

  De inzet van werkbakken aan torenkranen bij de sanering van asbestdaken wordt alsnog onder strenge voorwaarden toegestaan. Staatssecretaris Van Ark schiet de asbestbranche daarmee te hulp, nadat brancheorganisaties massaal de noodklok luidden.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Certificerende instelling moet algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen.

  Vanwege de stand op de zogenaamde escalatieladder besloot een certificerende instelling het procescertificaat van een saneringsbedrijf voor 30 dagen te schorsen. Om dit te voorkomen, wendde deze saneerder zich tot LXA met het verzoek om deze schorsing te voorkomen. Nu het maken van bezwaar geen schorsende werking heeft, wendde LXA zich tevens tot de voorzieningenrechter in Zwolle om deze schorsing te krijgen. De hoofdvraag in die procedure was: hoeveel van de afwijkingen heeft het bedrijf begaan en is daarvoor voldoende bewijs om een schorsing van het procescertificaat te rechtvaardigen?

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Asbestdakenverbod 2024 gewijzigd

  De Tweede Kamer behandelt momenteel het Asbestdakenverbod 2024. Hangende deze wetsprocedure heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel aangepast. Zij wil bij de sanering van asbestdaken zonder (goed functionerende) dakgoot stimuleren dat tegelijkertijd de toplaag van de bodem onder het dak wordt verwijderd.

  → lees meer
 • 17-07-2018

  Bossche bestuursrechters varen eigen koers

  [...] jaar achter elkaar hebben criminelen drugsafval gedumpt op een perceel van twee erfgenamen. Hoewel het College van B&W in geen van beide gevallen het idee heeft dat de eigenaren iets te maken [...]

  → lees meer
 • 16-05-2018

  Voor wiens rekening komt later aangetroffen asbest: inventariseerden of opdrachtgever?

  [...] de praktijk wordt er soms na uitvoering van een asbestinventarisatie nog extra asbest geconstateerd. In dat geval kan de vraag worden gesteld of er ter plaatse wel deugdelijk onderzoek is [...]

  → lees meer
 • 16-05-2018

  Hoogste bestuursrechter: De waarschuwing tot preventieve stillegging is rechtens afdwingbaar

  [...] Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 2 mei 2018 dat de waarschuwing die vooraf moet gaan aan een preventieve stillegging een besluit is. Deze uitspraak heeft belangrijke gevolgen voor [...]

  → lees meer
 • 16-05-2018

  Het sanctieregime anno 2018: Een slangenkuil voor de asbestbranche?

  Het nieuwe certificatieschema kent ook een nieuwe sanctieregeling. Volgens het schema kan tegen alle sancties - behalve de waarschuwing - worden opgekomen: in bezwaar bij de bezwaarschiftencommissie van Ascert en in beroep en hoger beroep bij de bestuursrechter. In een bijdrage dat verscheen in de nieuwste editie van Asbestmagazine, bespreekt mr. Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, waarom het nog maar de vraag is of die aanname juist is.

  → lees meer
 • 14-03-2018

  Spelen asbestrisico's een rol bij aangevraagde omgevingsvergunningen?

  Een gemeente verleent een omgevingsvergunning (voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan) voor het wijzigen van een gevel van een ‘koetshuis’, het vervangen van het dak en het plaatsen van twee dakkapellen. De buurman (tevens voormalig eigenaar) is het daar niet meer eens en stelt in hoger beroep dat de verbouwing van het koetshuis gezondheidsrisico’s meebrengt vanwege het aanwezige asbest. Een sloopmelding ontbreekt en de uitgevoerde asbestinventarisatie is te beperkt, aldus de buurman. De vraag is of de gemeente deze argumenten mee moet nemen in deze procedure.

  → lees meer
 • 08-02-2018

  Werknemer wordt op staande voet ontslagen vanwege het schenden van veiligheidsvoorschriften

  In veel oudere panden in Nederland is asbest verwerkt. Iedere dag wordt er dan ook wel ergens in het land asbest verwijderd. Tegelijkertijd weet iedereen inmiddels wel dat (het werken met) asbest grote gezondheidsrisico’s met zich brengt, wat maakt dat hieraan strikte normen zijn verbonden.

  → lees meer
 • 08-02-2018

  Koop van een woning met asbest: tasten de gebreken het normaal gebruik van de woning aan?

  Om tot een beantwoording van deze vraag te komen, dient de hoedanigheid van de woning ten tijde van de koop en de mededelingen van de verkoper enerzijds en het verrichte onderzoek van de koper anderzijds bekeken te worden tegen de achtergrond van de inhoud van het koopcontract. Immers, het is van belang om de feitelijke situatie vast te stellen en deze samen met de wet- en regelgeving in te kleuren, dit tegen de achtergrond van de afspraken die verkoper en koper hebben gemaakt in het koopcontract.

  → lees meer
 • 25-01-2018

  Belangrijke conclusie A-G: waarschuwing door SZW is toch een besluit

  [...] mijn artikel van 10 januari 2018 kende ik veel waarde toe aan het toekomstig oordeel van onze hoogste bestuursrechter over de vraag of een waarschuwing tot stillegging van een werk of bedrijf nu [...]

  → lees meer
 • 11-01-2018

  2018: verlaging grenswaarden in het Bouwbesluit 2012

  Vanaf 1 januari 2018 is de grenswaarde van de maximaal toegestane concentratie asbest in binnenruimten flink verlaagd. Deze grenswaarde is nu gelijkgetrokken met de grenswaarden uit het Arbobesluit.

  → lees meer
 • 11-01-2018

  Omgevingsdienst stapt met succes naar de rechter om handhaving af te dwingen

  [...] certificerende instelling weigerde om een afwijking uit te schrijven, op basis van informatie die was uitgewisseld door de omgevingsdienst. De omgevingsdienst stapte naar de rechter. En met [...]

  → lees meer
 • 10-01-2018

  Belangrijke ontwikkelingen over de waarschuwing tot preventieve stillegging!

  Het afgelopen jaar heeft een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden over de preventieve stillegging en de officiële waarschuwing. Ook in 2018 staan belangrijke ontwikkelingen op stapel, waaronder een uitspraak van de Raad van State waar een groot deel van bestuursrechtelijk Nederland reikhalzend naar uitkijkt. Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor saneringsbedrijven die met een stillegging of een waarschuwing worden geconfronteerd. LXA praat u graag bij in dit artikel.

  → lees meer
 • 22-12-2017

  Vormt bevolkingskrimp een onvoorziene omstandigheid?

  [...] de economie de afgelopen tijd stevig aantrekt, zijn de gevolgen van de crisisjaren nog steeds voelbaar en dus ook zichtbaar in de rechtspraak. Een vaak voorkomende discussie betreft de vraag [...]

  → lees meer
 • 22-09-2017

  Raad van State oordeelt over openbaarmaking asbestovertredingen

  [...] een uitspraak van 2 augustus 2017 oordeelde de Raad van State (de hoogste Nederlandse bestuursrechter) dat Inspectie SZW de namen van asbestsaneerders mag publiceren op internet, als een [...]

  → lees meer
 • 19-07-2017

  Asbestregelgeving vanuit ruimtelijk perspectief

  Door asbestbranden in Wateringen, Alkmaar en Roermond hebben politiek en media meer oog voor dit onderwerp gekregen. Recente onderzoeken benadrukken de gezondheidsrisico’s van asbestvezels. Dit leidt tot strengere regels en normen, steviger handhaven en daarmee samenhangende juridische vragen. Maar waar staan deze regels en normen? Wie moet hieraan voldoen? En op welke manier kan het bevoegd gezag handhavend optreden?

  → lees meer
 • 11-07-2017

  Er zit asbest in mijn ver- of gehuurde bedrijfsruimte, wat nu?!

  Voor de beantwoording van deze vraag dient met name gekeken te worden naar hetgeen partijen onderling zijn overeengekomen in het huurcontract. Dit contract vult samen met de overige feiten en omstandigheden de wettelijke huurbepalingen in óf aan.

  → lees meer
 • 13-06-2017

  Werk aan de winkel voor aannemers als gevolg van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) betekent een aantal voor de bouwsector relevante wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek. In deze update besteden wij aandacht aan de privaatrechtelijke wijzigingen die de wet te weeg brengt voor opdrachtgevers en opdrachtnemers, meer specifiek: aannemers.

  → lees meer
 • 07-04-2017

  Juridische risico's van een stillegging

  Asbestsanering ligt onder een vergrootglas. Gemeentelijke toezichthouders, Inspectie SZW én Certificerende Instellingen houden toezicht en leggen het werk stil als zij vinden dat de werkzaamheden niet juist worden uitgevoerd. Soms terecht, maar de praktijk leert dat de toezichthoudende instanties vaak (te) snel naar dit zware middel grijpen. In een artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreekt mr. Jelle Bekke, advocaat bij LXA The Law Firm, de verschillende vormen van een stillegging waarmee saneringsbedrijven te maken kunnen krijgen.

  → lees meer
 • 05-04-2017

  Nieuwe asbestwetgeving zorgt voor kansen en bedreigingen

  Voor alle partijen die met asbest te maken krijgen, staan er dit jaar belangrijke veranderingen op stapel. Van lagere grenswaarde tot aangepaste risicoklasseindeling en van nieuwe normen en certificatieschema's tot het verplicht gebruik van het landelijk asbestvolgsysteem. Wat de gevolgen zijn voor asbestbedrijven bespraken mr. Peter Huijbregts en mr. Jelle Bekke in een interview met RPS voor Asbestmagazine.

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Staat de aanwezigheid van asbest het normaal gebruik van een woning in de weg?

  [...] de verkoop van een woning kunnen er tijdens of na de (ver)koop geschillen ontstaan over de aanwezigheid van asbest en de vraag of de aanwezigheid van asbest een zogenaamde non-conformiteit in de [...]

  → lees meer
 • 09-03-2017

  Op de valreep nog belangrijke wijzigingen in de nieuwe schema's asbest

  Op 1 maart treden de nieuwe schema’s in werking. Van gecertificeerde bedrijven wordt verwacht dat zij vanaf die datum aan de nieuwe regels voldoen. Veel bedrijven hebben hun bedrijfsvoering al aangepast op de nieuwe regels. Op 24 februari vond echter nog een aantal wijzigingen plaats.

  → lees meer
 • 30-12-2016

  Vanaf 1 januari 2017 moeten opdrachtgevers (nog) meer rekening houden met Arbo

  Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever primair verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken door zijn werknemer. Naast de werkgever heeft echter ook een opdrachtgever invloed op de arbeidsomstandigheden. Vanaf 1 januari 2017 zal de aandacht vanuit SZW zich eveneens richten op de opdrachtgevers van asbestverwijderingswerkzaamheden.

  → lees meer
 • 22-12-2016

  Onrechtmatige stillegging - saneerder is niet verantwoordelijk voor later aangetroffen asbest

  Bij ernstig gevaar voor personen zijn arbeidsinspecteurs bevoegd saneringswerkzaamheden stil te leggen. Hoewel een stillegging vaak grote financiële gevolgen heeft, bezit de arbeidsinspecteur een ruime bevoegdheid om te bepalen of werkzaamheden moeten worden stilgelegd. Gelukkig is die bevoegdheid niet grenzeloos. Namens een saneerder spande LXA The Law Firm een procedure aan tegen de stillegging. En met succes

  → lees meer
 • 26-07-2016

  Voor wie komt de rekening van extra asbest. Opdrachtgever of opdrachtnemer?

  Een probleem dat wij in onze asbestpraktijk steeds vaker tegenkomen is het feit dat ‘extra asbest’ wordt aangetroffen. Het gaat dan om asbest wat ten onrechte niet is geïnventariseerd, ten onrechte niet door de saneerder op locatie is opgemerkt, of asbest dat echt onvoorzien was. Voor wie komen de gevolgen van de vondst van dit ‘extra asbest’? In dit artikel dat verscheen in Asbestmagazine bespreken onze advocaten Tim Segers en Inge Franken deze problematiek.

  → lees meer
 • 09-05-2016

  Scheepswerf zonder inventarisatierapport ontspringt de dans

  [...] te verwachten valt dat in het bouwwerk of object asbest zit, is bij het afbreken of uit elkaar nemen daarvan een inventarisatierapport verplicht. Dit bepaalt artikel 3 van het [...]

  → lees meer
 • 06-04-2016

  Inventariseerder gered van grote claim door haar algemene-voorwaarden

  Dat algemene voorwaarden van groot belang zijn voor alle partijen in de asbestbranche hebben wij reeds in ons artikel van 31 december 2015 bepleit en uitgebreid uiteengezet. In voornoemd artikel, welke is gepubliceerd op onze website, bespraken wij de grote risico’s waar partijen in de asbestbranche bij de uitvoering van hun werkzaamheden mee geconfronteerd kunnen worden. Aanvullend daarop kwamen wij tot de conclusie dat a) het hebben van een goede set algemene voorwaarden en b) het op juiste wijze hanteren van deze voorwaarden, dergelijke risico’s kunnen elimineren dan wel inperken.

  → lees meer
 • 26-10-2015

  Kritiek op VNG-advies: kostenverhaal bij asbestbranden

  Op 1 oktober jl. pubbliceerde de de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op omgevingsweb een advies aan gemeenten hoe zij het beste kunnen acteren bij asbestbranden. De brief presenteert een stappenplan waardoor gemeenten volgens de VNG niet blijven zitten met de kosten.

  → lees meer
 • 04-10-2015

  Hoogste bestuursrechter: Ook inspanningen van een werkgever na een Arbo-overtreding worden beloond

  [...] het opleggen van boetes houdt de minister geen rekening met feiten en omstandigheden die hebben plaatsgevonden nadat de overtreding is begaan. Inspanningen van een bedrijf na overtreding [...]

  → lees meer
 • 04-10-2015

  Belangrijke wijzing beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving

  Op 3 september 2015 publiceerde de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal belangrijke wijzigingen van het boetebeleid. Deze wijzigingen kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor werkgevers die worden geconfronteerd met een Arboboete. Per 1 oktober 2015 treedt de wijziging in werking. Een aantal wijzigingen is dermate urgent dat zij per direct in werking treedt. De naar onze mening twee belangrijkste wijzigingen: 1. boeteoplegging aan zelfstandigen en 2. schrapping matigingsgronden.

  → lees meer
 • 31-08-2015

  Openbaarmaking asbestovertredingen wankelt

  In een door Legal Experience Advocaten aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert. Hiermee komt één van de belangrijkste stokpaarden van het verscherpte sanctiebeleid op losse schroeven te staan.

  → lees meer
 • 31-07-2015

  Legal experience brengt openbaarmaking asbestovertredingen aan het wankelen

  In een door Legal Experience Advocaten aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert. Hiermee komt één van de belangrijkste stokpaarden van het verscherpte sanctiebeleid op losse schroeven te staan.

  → lees meer
 • 31-07-2015

  Asbest: Hoogste bestuursrechter is opnieuw kritisch op boetebeleid van SZW

  In onze voorgaande artikelen over de rechterlijke toets van asbestboetes bleek dat de Minister steeds hogere boetes oplegt. Hier tegenover staat dat de rechter deze hogere boetes ook steeds kritischer tegen het licht houdt. In een recente uitspraak die wij hieronder bespreken staat de vraag centraal of een boete kan worden gematigd als de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven, maar de werknemers deze instructies niet naleven.

  → lees meer
 • 11-06-2015

  ASBEST: De rechterlijke toets van hoge (asbest)boetes – deel 3

  [...] Beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving (hierna: “de Beleidsregel”) bevat een drietal matigingsgronden. Indien aan een van deze drie gronden is voldaan, dient de boete telkens [...]

  → lees meer
 • 26-03-2015

  Asbest: de rechterlijke toets van hoge asbestboetes – deel 2

  In een eerder artikel informeerden wij u reeds dat de Minister van SZW bij het bepalen van een boete voor asbestovertredingen, rekening moet houden met de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid. Zo nodig is de minister tevens verplicht rekening te houden met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Dit houdt in dat de minister dus niet kan volstaan met het ‘koud’ toepassen van bij beleid vastgestelde boetes en zich daarnaast telkens moet afvragen of de boete niet onevenredig hoog is.

  → lees meer
 • 10-03-2015

  ASBEST: three strikes and you’re out! – preventieve stillegging wegens recidive

  De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid is al ruim twee jaar van kracht. Met deze wet heeft de wetgever het handhavingsbeleid van SZW willen verstevigen. Het doel van deze wet wordt als volgt in de parlementaire geschiedenis beschreven:

  → lees meer
 • 02-03-2015

  Verbod asbestdaken in 2024

  Zoals wij op 14 januari jl. al hadden voorspeld naar aanleiding van een nog niet gepubliceerd (concept)besluit van de huidige Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu, heeft de ministerraad inmiddels officieel ingestemd, met het verbod op asbestdaken. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen.

  → lees meer
 • 23-02-2015

  Belangrijke wijziging van de Woningwet voor lokale handhavingsjuristen

  Op 1 januari jl. trad een belangrijke wijziging van de Woningwet in werking. De wetswijziging betekent een ingrijpende versterking van het handhavingsinstrumentarium van gemeenten om tegen overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 op te treden. Toch is het voor handhavingsjuristen oppassen geblazen bij het gebruik van de nieuwe bevoegdheden.

  → lees meer
 • 14-01-2015

  Verbod op asbestdaken 2024 in de maak!

  Al in 2012 kondigde de toenmalige Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het voornemen aan om asbesthoudende daken te verbieden. Uit een nog niet gepubliceerd (concept)besluit van de huidige Staatssecretaris dat onze experts onder ogen hebben gekregen, blijkt dat het voornemen vanaf 1 januari 2016 werkelijkheid wordt. Dan zal een wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 (hierna: “Avb”) in werking treden, waarmee een verbod wordt ingevoerd op het voorhanden hebben van asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking. De wijziging van het Avb zal verstrekkende juridische en financiële gevolgen hebben voor woningcorporaties en andere eigenaren van gebouwen met asbestdaken.

  → lees meer
 • 11-12-2014

  Openbaarmaking van inspectiegegevens bij asbestovertredingen – een kritische noot

  De asbestbranche heeft veel last van malafide asbestsaneerders die het niet zo nauw nemen met asbestregelgeving. Behalve een slechte naam van de branche, leidt dit ertoe dat (bonafide) saneerders niet kunnen concurreren met de lage prijzen als gevolg van het niet nemen van de wettelijk verplichte (veiligheids)maatregelen.

  → lees meer
 • 10-12-2014

  Asbest: rechter doet belangrijke uitspraak over boetebesluiten van SZW

  [...] Experience bepleitte het standpunt dat de Minister van SZW zijn huiswerk onvoldoende had gedaan bij het opleggen van een hoge boete aan een asbestsaneerder. De Rechtbank Gelderland was het [...]

  → lees meer
Auteurs

LXA The Law Firm staat voor een snelle en doelgerichte aanpak en doet uitsluitend waar we goed in zijn. Wij denken niet in dossiers, maar in cliënten. Uitsluitend het beste resultaat voor de cliënt staat voorop. We realiseren ons dat hierin fiscale, financiële, commerciële en strategische aspecten een belangrijke rol spelen. Het team Overheid en Vastgoed hebben ruime ervaring in het veld.

Neem contact op