Straatman Koster advocaten

Artikelen

 • 14-06-2019

  De PAS-uitspraak: lessons learned

  [...] 29 mei 2019 deed de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) de langverwachte einduitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Daarin heeft de Afdeling geoordeeld [...]

  → lees meer
 • 04-02-2019

  BIM - hoe werkt het contractueel?

  Hoewel er afgelopen jaar een heleboel "BIM-Beliebers" bij zijn gekomen, staat het contracteren met BIM in Nederland nog in de kinderschoenen. Ik zie bij cliënten een enorm verschil in hoe ver ze zijn met BIM in hun organisatie. Een van mijn grootste cliënten (een aannemer in de top-5 van grootste aannemers in Nederland) heeft al 80 mensen in dienst die zich bezighouden met BIM, terwijl een andere grote cliënt (in de energiesector) nog maar net gaat starten met hun eerste BIM-pilot.

  → lees meer
 • 04-02-2019

  Parkeren en de Dienstenrichtlijn

  [...] de Dienstenrichtlijn in relatie tot detailhandel / brancheringsregelingen zijn inmiddels de uitspraken over onder meer Appingedam ECLI:NL:RVS:2018:2062 en Maastricht ECLI:NL:RVS:2018:4195 voor [...]

  → lees meer
 • 16-01-2019

  Handreiking voor het toepassen van de tenderkostenvergoeding

  Op 15 oktober jl. heeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat de Handreiking tenderkostenvergoeding (“Handreiking”) aan de Tweede Kamer aangeboden. Met de Handreiking wordt beoogd handvatten te bieden voor het toepassen van een tenderkostenvergoeding.

  → lees meer
 • 11-01-2019

  Vervreemding van erfpachtrechten: de (on)redelijkheid van geweigerde toestemmingen

  [...] de project- en gebiedsontwikkeling in Nederland weer behoorlijk is aangetrokken en daarbij ook geregeld – zeker binnenstedelijk – sprake is van een erfpachtsituatie, maken gemeenten ook weer [...]

  → lees meer
 • 09-01-2019

  Omgevingsrecht: terugblik 2018, vooruitblik 2019

  Voor de beoefenaar van het omgevingsrecht was 2018 zonder twijfel een interessant jaar. Er werden de nodige stappen gezet in verband met de stelselherziening richting de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet op (naar huidig inzicht) 1 januari 2021. Het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Transitiewet) – bedoeld voor de periode tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet – werd ingediend. Verder werden er belangrijke slagen gemaakt met betrekking tot wet- en regelgeving inzake energietransitie, zoals het ontwerp-klimaatakkoord, de aanpassingen in de wetgeving voor wat betreft de gasaansluitplicht en de “label-c-plicht” voor kantoren. In deze blog belichten wij enkele belangwekkende ontwikkelingen uit 2018 en blikken wij op onderdelen kort vooruit naar 2019.

  → lees meer
 • 09-10-2018

  Energietransitie in de gebouwde omgeving - Over de plicht tot energiebesparing en het gebruiksverbod voor kantoren vanaf 2023

  De energietransitie in de gebouwde omgeving richt zich voor een belangrijk deel op energiebesparing. Dat geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw. Bij nieuwbouw vertaalt dat zich in steeds verdergaande eisen in het Bouwbesluit over de energiezuinigheid en duurzaam bouwen (afdelingen 5.1 en 5.2 Bouwbesluit). Deze laatste norm, die onder meer circulair bouwen zou moeten stimuleren, staat nog in de kinderschoenen maar de steeds scherper wordende eisen omtrent de energiezuinigheid hebben tot effecten in de nieuwbouw geleid; per 31 december 2020 – voor overheidsgebouwen: 1 januari 2019 – moeten nieuwe gebouwen bijna energie-neutraal (BENG) moet zijn.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  De koppeling tussen planologie en parkeernormen

  Het is voor gemeenten bij vrijwel ieder bestemmingsplan van belang dat parkeernormen daarvan onderdeel uitmaken. Parkeernormering, althans de rechtskracht daarvan wordt in bestemmingsplanprocedures echter regelmatig ter discussie gesteld. Dit was al zo onder oud recht, maar ook onder huidig recht blijft parkeernormering een belangrijk aandachtspunt voor gemeenten bij de uitwerking van bestemmingsplannen en anderzijds een mogelijke beroepsgrond voor appellanten. Geregeld wordt ons kantoor dan ook de vraag gesteld hoe dat parkeernormering nu precies planologisch moet worden verankerd, of wat juist de mogelijkheden zijn om de toepasselijkheid dan wel afdwingbaarheid daarvan aan te vechten. Een korte uiteenzetting.

  → lees meer
 • 27-07-2018

  Aansprakelijkheid van de verkopend makelaar: de NVM-meetinstructie en de klachtplicht

  [...] een uitspraak van de Hoge Raad van 13 juli 2018 stond de vraag centraal of sprake is van onrechtmatig handelen jegens de koper wanneer de NVM-(verkoop)makelaar in de verkoopinformatie een [...]

  → lees meer
 • 16-05-2018

  De (dis)proportionaliteit van een verzoek ex artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeenten

  [...] de gebiedsontwikkeling in Nederland weer behoorlijk is aangetrokken, maken gemeenten (weer) met enige regelmaat gebruik van het instrumentarium van de Wet voorkeursrecht gemeenten (“Wvg”). Anders [...]

  → lees meer
 • 08-05-2018

  Geen tweede kans bij gemeentelijke gronduitgifte

  [...] rechtbank in Utrecht heeft in een recente uitspraak geoordeeld over het bieden van gelijke kansen bij een gronduitgifte door de gemeente Dronten. Volgens de rechtbank had de gemeente de vrijheid [...]

  → lees meer
 • 16-04-2018

  Zonnig perspectief voor ontwikkelaars van zonneakkers

  [...] half jaar geleden verscheen de Nationale energieverkenning 2017. Naar verwachting zal in 2025 de helft van de in Nederland geproduceerde elektriciteit afkomstig zijn uit hernieuwbare bron. In [...]

  → lees meer
 • 11-04-2018

  Verhaal van grondverwervingskosten van een bovenwijkse voorziening: werkelijke kosten of taxatiebenadering?

  [...] heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) de vraag beantwoord hoe de grondverwervingskosten van een bovenwijkse voorziening in een exploitatieplan moeten [...]

  → lees meer
 • 13-02-2018

  Graven in andermans grond

  Een eigenaar van een stuk grond is ook eigenaar van de aardlagen onder die grond. Een grondeigenaar mag dan ook, met uitzondering van ieder ander, gebruik maken van de ruimte onder zijn grond. Als iemand (bijvoorbeeld) een kabel of leiding onder andermans grond wil aanleggen, dan heeft diegene de toestemming van de eigenaar nodig.

  → lees meer
 • 22-01-2018

  BIM: wat vindt de rechter ervan?

  Recentelijk is in het Verenigd Koninkrijk de eerste grote rechtszaak over BIM geweest. De zaak had zich evengoed in Nederland kunnen afspelen en is voor de Nederlandse partijen die met BIM werken ook erg interessant.

  → lees meer
 • 15-01-2018

  Een bouwproject van tientallen miljoenen en toch geen onverwacht meerwerk. Bestaat dat?

  [...] het bestaat echt! Recentelijk mocht ik een opdrachtgever bijstaan in een geschil met een installateur over de bouw van een nieuw faculteitsgebouw (meerwerkclaim van meer dan EUR 5 mln.). Op de [...]

  → lees meer
 • 19-12-2017

  Projectontwikkeling en (on)voorzienbare bevolkingskrimp

  Contractspartijen in de projectontwikkelingswereld doen regelmatig een beroep op (het opkomen van) onvoorziene omstandigheden zoals ‘economische crisis’ of ‘bevolkingskrimp’. Met een dergelijk beroep op artikel 6:258 BW hopen deze partijen uit een reeds gesloten samenwerkingsovereenkomst te kunnen stappen of in ieder geval de overeenkomst op die omstandigheid te kunnen aanpassen.

  → lees meer
 • 19-12-2017

  Projectontwikkeling en (on)voorzienbare bevolkingskrimp

  [...] in de projectontwikkelingswereld doen regelmatig een beroep op (het opkomen van) onvoorziene omstandigheden zoals ‘economische crisis’ of ‘bevolkingskrimp’. Met een dergelijk [...]

  → lees meer
 • 18-12-2017

  Substantieel hoger kostenverhaal dan via een exploitatieplan mogelijk zou zijn? Betaalplanologie ligt op de loer!

  [...] een lezenswaardige uitspraak van enige tijd geleden is de Rechtbank Noord-Holland ingegaan op het fenomeen “betaalplanologie”. Hoewel daterend van het einde van afgelopen zomer, is voor deze [...]

  → lees meer
 • 06-12-2017

  Eigenaar winkelcentrum aanspreekbaar op niet-naleving energiebesparingsplicht door haar huurder(s)

  [...] art. 2.15 Activiteitenbesluit In het kader van het Energieakkoord is afgesproken dat de energiebesparingsplicht van artikel 2.15 Activiteitenbesluit ‘meer handen en voeten’ [...]

  → lees meer
 • 07-11-2017

  Positief bestemmen van een particulier initiatief

  [...] moet een ontwikkelplan positief worden bestemd in een nieuw bestemmingsplan? Als een eigenaar concrete plannen heeft voor (her)ontwikkeling, uitbreiding of transformatie van zijn [...]

  → lees meer
 • 27-10-2017

  Update Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: aangepaste planning, nieuwe Minister en gegarandeerde rechterlijke toets

  Onderdeel van de Aanvullingswet is een ten dele gewijzigde onteigeningsregeling.

  → lees meer
 • 18-09-2017

  Contracteren met overheden; niet-nagekomen bevoegdhedenovereenkomsten

  [...] verschijnt er weer een uitspraak over het juridische leerstuk van bevoegdhedenovereenkomsten, althans een uitspraak waarin de niet-nakoming daarvan aan de orde wordt gesteld. Het blijkt [...]

  → lees meer
 • 15-08-2017

  De onzichtbare plafondschildering in Jugendstil

  [...] eerder verschenen in Actualiteiten Bouwrecht Het college van B&W van Den Haag (“College”) had een last onder dwangsom opgelegd aan – naar ik veronderstel – de eigenaren van een Haags [...]

  → lees meer
 • 15-07-2017

  Artikel 6.37 Bouwbesluit, een sta-in-de-weg voor vergunningverlening

  [...] bij de uitspraak ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1266 – eerder gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht Een ontwikkelaar vroeg aan de gemeente Zutphen een omgevingsvergunning voor bouwen [...]

  → lees meer
 • 09-06-2017

  Per 1 juli a.s.: inwerkingtreding ‘nieuwe’ Ladder Duurzame Verstedelijking

  Bijna - per 1 juli a.s. - geldt de nieuwe versie van de Ladder Duurzame Verstedelijking. De tekst ervan is bekend gemaakt in het Staatsblad 1) van 12 mei jl. De wijzigingen zijn bedoeld om de toepassing van de Ladder eenvoudiger te maken. De huidige regeling kent volgens de Minister de volgende knelpunten: onduidelijke begrippen, onduidelijke toepassing bij globale en flexibele bestemmingsplannen, de onderzoekslasten en de regionale afstemming.

  → lees meer
 • 18-04-2017

  Cultuurhistorisch belang, een dwingende reden van groot openbaar belang: Eerder gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht

  [...] zaak draait om een door de Staatssecretaris van Economische Zaken verleende (“Staatssecretaris”) een ontheffing voor de verstoring (en wat betreft één diersoort ook vernieling) van de [...]

  → lees meer
 • 06-04-2017

  Hoge Raad over ‘Sok-ken’ en andere projectontwikkelovereenkomsten Grenzen aan het verlenen van planologische medewerking

  [...] en andere projectontwikkelovereenkomsten bevatten meestal afspraken over het verlenen van planologische medewerking. De gemeente verbindt zich daarbij – als het goed is in de vorm van [...]

  → lees meer
 • 30-03-2017

  Zelf in de zaak voorzien bij ten onrechte verleende omgevingsvergunning voor bouwen

  [...] College van B&W (“B&W”) verleende een omgevingsvergunning aan een woningeigenaar voor de bouw van een berging met dakkapel bovenop zijn garage. Een belanghebbende maakte daartegen bezwaar en [...]

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Onteigende is geen rente verschuldigd over het terug te betalen voorschotbedrag

  [...] het arrest van de Hoge Raad van 27 januari 2017 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een onteigende gehouden is de wettelijke rente te betalen aan de onteigenaar als uiteindelijk [...]

  → lees meer
 • 02-02-2017

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet wordt aangepast: bij elke onteigening zal rechter betrokken zijn

  Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (“Aanvullingswet”) op internet gepubliceerd. Onderdeel van de Aanvullingswet is een ten dele gewijzigde onteigeningsregeling. In mijn blog van 18 november 2016 1) ben ik nader ingegaan op deze regeling.

  → lees meer
 • 09-01-2017

  Energie-intensieve industrie: Kamp grijpt in en legt maatregelen op per 1-1-2018

  Minister Kamp heeft alsnog besloten tot wettelijke maatregelen om de energie-intensieve industrie te dwingen tot energiebesparing van 9 PJ in 2020.

  → lees meer
 • 02-01-2017

  Inspectieview Milieu

  Wat is het, hoe werkt het en hoe zit het met risico’s op het oneigenlijke gebruik van dit instrument?

  → lees meer
 • 22-12-2016

  De Energieaudit test

  Verplicht voor de grotere bedrijven, ook voor de weinig milieubelastende ondernemingen.

  → lees meer
 • 29-11-2016

  Beleggers opgelet: Gebruiksverbod voor kantoren met energielabel D-E-F-G vanaf 1-1-2023

  Bij Kamerbrief 1) van vandaag heeft Minister Blok bekend gemaakt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Is dat niet zo, dan mag het gebouw niet meer als kantoorgebouw worden gebruikt. Het bouwbesluit zal hiervoor worden aangepast in de eerste helft van 2017.

  → lees meer
 • 23-11-2016

  Wob-verzoek geheime overeenkomst tevens verzoek opheffing geheimhouding

  [...] (23 november) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe/nadere lijn uitgezet voor wat betreft de onderlinge relatie tussen geheimhouding op grond van de [...]

  → lees meer
 • 18-11-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet – onteigening

  Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (“Aanvullingswet”) op internet gepubliceerd. 1)

  → lees meer
 • 24-10-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet – het voorkeursrecht

  Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (“Aanvullingswet”) op internet gepubliceerd.

  → lees meer
 • 24-10-2016

  Energietransitie: nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en aankondiging extra maatregelen

  Energietransitie: Nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en ingrijpen door Kamp. Afgelopen mei kondigde Minister Kamp aan dat er een (extra) wettelijke energiebesparingsplicht zal worden ingevoerd voor de gebouwde omgeving en dat er 1-op-1-afspraken zullen worden gemaakt met energie-intensieve bedrijven. In mijn eerdere blog beschreef ik de inzet van de Minister, met daarbij een ‘call to action’ voor de industrie om vóór 1 oktober tot die 1-op-1-afspraken te komen. Inmiddels zijn we zo’n 4 maanden verder en heeft het Energie Centrum Nederland (ECN) de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 uitgebracht. Ook is het Energieakkoord geëvalueerd.

  → lees meer
 • 02-09-2016

  Geen Ladder-toets bij ‘salderen’ van nieuwe en voormalige plancapaciteit

  [...] bouwmarkt geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Geen Ladder-toets bij ‘salderen’ van nieuwe en voormalige plancapaciteit geen Ladder-toets De Ladder Stedelijke Ontwikkeling hoeft alleen [...]

  → lees meer
 • 01-09-2016

  Energie-intensieve industrie: Kamp grijpt in en legt maatregelen op per 1-1-2018

  Minister Kamp heeft alsnog besloten tot wettelijke maatregelen om de energie-intensieve industrie te dwingen tot energiebesparing van 9 PJ in 2020. Met zijn brief van 23 december jl. constateert Kamp dat door de desbetreffende bedrijven op dat vlak onvoldoende voortgang is geboekt.

  → lees meer
 • 01-09-2016

  De nieuwe Wet natuurbescherming en projectontwikkeling

  De wetgever kiest (terecht) niet langer voor verplichte aangehaakte toestemming

  → lees meer
 • 07-07-2016

  Energiebesparingsplicht: Uitbreiding erkende maatregelenlijsten met 5 sectoren. Retail volgt.

  Ook voor de levensmiddelenindustrie, de agrarische sector, de mobiliteitsbranche, sport en recreatie, en de hotels en restaurants gaan zogenoemde erkende maatregelen gelden.

  → lees meer
 • 30-06-2016

  De Ladder Duurzame Verstedelijking gaat veranderen

  Vorige week stuurde de Minister van IenM een voorstel tot aanpassing van de Ladder Duurzame Verstedelijking naar de Kamer (hierna: 'Voorstel'; Voorstel wijziging Ladder). Doel is om per 2017 te komen tot een eenvoudigere, beter toepasbare en goedkopere versie van de Ladder.

  → lees meer
 • 24-06-2016

  Ladder Duurzame Verstedelijking: wanneer een Ladder-plicht?

  [...] Ladder Duurzame Verstedelijking blijft voor de nodige jurisprudentie zorgen. In dit blog ga ik in op de Ladder-plicht bij een uitwerkingsplan en bij een bestemmingsplan met een functiewijziging. [...]

  → lees meer
 • 20-06-2016

  Gemeentelijk kostenverhaal bij asbestbrand

  [...] gemeenten de gevolgen van een asbestbrand ongedaan willen maken, hebben zij een aantal mogelijkheden om op te treden. Artikel 1a Woningwet verplicht de eigenaar om – kort gezegd – zijn [...]

  → lees meer
 • 03-05-2016

  Geen rol voor de algemene zorgplicht naast de energiebesparingsplicht

  Energiebesparende maatregelen moeten worden gebaseerd op art. 2.15 Activiteitenbesluit.

  → lees meer
 • 01-04-2016

  Annotatie bij uitspraak Rb Amsterdam d.d. 18 december 2015. Handhaving energiebesparingsplicht

  Voor de vraag of de opgelegde energiebesparende maatregelen al dan niet een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder kan in beginsel een branchebreed en algemener kader worden gehanteerd. Wanneer evenwel de drijver van de inrichting gemotiveerd betwist dat de terugverdientijd minder dan vijf jaar zou zijn, dient een inhoudelijke bespreking daarvan plaats te vinden en kan niet worden volstaan met voor de hele branche geldende bandbreedtes en gemiddelden.

  → lees meer
 • 14-03-2016

  Wet openbaarheid van bestuur, zonder tanden een papieren tijger?

  [...] wetgever bereidt wetgeving voor om het overschrijden van de beslistermijn op Wob-verzoeken door bestuursorganen niet langer te sanctioneren met verbeurte van een dwangsom. Het ziet ernaar uit dat [...]

  → lees meer
 • 09-02-2016

  Energiebesparingsplicht

  Energiebesparingsplicht; erkende maatregelen voor 7 branches vastgesteld.

  → lees meer
 • 25-01-2016

  Hoge Raad wijst arresten over eliminatieregel: bestemmingsplan alleen elimineren bij overheidswerken

  [...] vrijdag 15 januari jl. heeft de Hoge Raad de langverwachte arresten gewezen over de vraag wanneer het bestemmingsplan moet worden geëlimineerd bij de waardering van (onteigende) grond. De Hoge [...]

  → lees meer
 • 18-12-2015

  Annotatie bij uitspraak Rb Amsterdam d.d. 18 december 2015. Handhaving energiebesparingsplicht

  [...] aanleiding van de tussenuitspraken van 2 december 2014 hebben verweerders nader onderzoek laten doen naar de terugverdientijd van permanente afdekking van de verticale koelmeubelen voor de [...]

  → lees meer
 • 10-09-2015

  Vergoeding van ten behoeve van woningbouw onteigende grond baseren op bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt.

  [...] vrijdag 4 september jl. heeft advocaat-generaal mr. J.C. van Oven belangrijke conclusies genomen in twee verschillende onteigeningsprocedures. In deze procedures staat de vraag centraal of bij de [...]

  → lees meer
 • 22-05-2015

  Kostenverhaal op grond van de Wet Bodembescherming

  [...] 75 lid 1 Wet bodembescherming (“Wbb”) bepaalt dat de Staat de door gemaakte kosten van onderzoek en sanering kan verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de bodemverontreiniging is [...]

  → lees meer
 • 19-01-2015

  Exploitatieovereenkomst en kostenverhaal op grond van artikel 42 WRO (oud) Van Uden via Veere, Warmond en Beuningen naar Reusel-De Mierden

  [...] dat de Wet ruimtelijke ordening al weer ruim zesenhalf jaar geleden in werking is getreden, worden er nog steeds met enige regelmaat interessante uitspraken gewezen over artikel 42 van de [...]

  → lees meer
 • 25-06-2014

  Het devies bij dreigend verval van bouwmogelijkheden: onderneem actie en reken niet op een tegemoetkoming in de planschade

  [...] devies bij dreigend verval van bouwmogelijkheden: onderneem actie en reken niet op een tegemoetkoming in de planschade. Als door een wijziging van het bestemmingsplan de bouwmogelijkheden op een [...]

  → lees meer
 • 30-04-2014

  De rol van een samenwerkingsovereenkomst bij de vaststelling van een bestemmingsplan

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) wees enige tijd geleden een uitspraak 1) over de rol van een door de gemeente met een ontwikkelaar gesloten samenwerkingsovereenkomst bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Uit de uitspraak volgt dat de gemeenteraad inzichtelijk moet maken hoe de belangen die zijn gemoeid met het nakomen van een samenwerkingsovereenkomst zijn betrokken in de belangenafweging voorafgaande aan de vaststelling van een bestemmingsplan. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat de ABRvS zo’n belangrijke rol toekent aan een samenwerkingsovereenkomst in een beroep tegen de vaststelling van een bestemmingsplan.

  → lees meer
 • 09-04-2014

  Bevolkingskrimp onvoorziene omstandigheid

  [...] enige regelmaat trachten ontwikkelaars samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten geheel of gedeeltelijk te (laten) ontbinden met het argument dat de economische crisis is aan te merken als een [...]

  → lees meer
 • 19-03-2014

  De rol van een samenwerkingsovereenkomst bij de vaststelling van een bestemmingsplan

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) wees enige tijd geleden een uitspraak over de rol van een door de gemeente met een ontwikkelaar gesloten samenwerkingsovereenkomst [...]

  → lees meer
 • 19-02-2014

  Gemeenten lopen financieel risico wanneer zij voorkeursrecht niet tijdig intrekken!

  [...] een recente uitspraak heeft de Rechtbank Midden-Nederland geoordeeld dat de gemeente Bunnik een forse schadevergoeding moet betalen aan een tweetal grondeigenaren. De reden hiervoor is dat de [...]

  → lees meer
 • 05-02-2014

  De SER-Ladder staat niet in de weg aan uitbreiding

  [...] artikel 3.1.6 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is de zogenoemde “Ladder van duurzame verstedelijking” opgenomen. Deze Ladder staat in de praktijk beter bekend onder de naam “SER-Ladder” [...]

  → lees meer
 • 10-08-2011

  Annotatie bij uitspraak ABRS d.d. 10 August 2011, inzake Energiezuinigheid in bestemmingsplanregels

  Hoewel deze uitspraak in meerdere opzichten interessant is, gaat deze noot alleen over het voeren van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid via een bestemmingsplan.

  → lees meer
 • 10-08-2011

  Annotatie bij uitspraak ABRS d.d. 10 August 2011, inzake Energiezuinigheid in bestemmingsplanregels

  [...] besluit van 2 juli 2009 heeft de raad van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, thans: Zuidplas, het bestemmingsplan "Zuidplas West" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld. Mr. [...]

  → lees meer
 • 07-04-2010

  Annotatie bij uitspraak rechtbank Arnhem d.d. 7 April 2010, inzake Duurzaam Bouwen

  Wederom een uitspraak over art. 122 Wonw, dit keer toegespitst op de zogenoemde statiegeldregeling, gericht op het bereiken van een lagere EPC dan de EPC-norm uit het Bouwbesluit.

  → lees meer
 • 07-04-2010

  Annotatie bij uitspraak rechtbank Arnhem d.d. 7 April 2010, inzake Duurzaam Bouwen

  [...] art. 122 Woningwet bepaalt dat gemeenten geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht kunnen verrichten ten aanzien van een onderwerp als de energiezuinigheid van woningen, is de in art. 4 [...]

  → lees meer
 • 01-01-1970

  Geen verjaring van een recht van erfpacht

  [...] vonnis van 6 april 2016 (ECLI:NL:RBDHA:2016:8611) heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat er geen sprake is van verkrijgende of extensieve verjaring van een recht van erfpacht op een [...]

  → lees meer
Auteurs
Als nichekantoor is Straatman Koster gespecialiseerd in het vastgoedrecht, het aanbestedingsrecht en omgevingsrecht in de ruimste zin van het woord. Doordat wij met beide benen midden in de vastgoedbranche staan, kunnen wij u een optimale dienstverlening bieden en daarmee uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen. Ons team van advocaten opereert in de top van de markt van kantoren die gespecialiseerd zijn in project-en gebiedsontwikkeling. De kennis en ervaring van onze advocaten reikt verder dan de vastgoedsector alleen; wij hebben onze cliënten in uiteenlopende sectoren.

Neem contact op