Straatman Koster advocaten

Artikelen

 • 06-12-2017

  Eigenaar winkelcentrum aanspreekbaar op niet-naleving energiebesparingsplicht door haar huurder(s)

  [...] art. 2.15 Activiteitenbesluit In het kader van het Energieakkoord is afgesproken dat de energiebesparingsplicht van artikel 2.15 Activiteitenbesluit ‘meer handen en voeten’ [...]

  → lees meer
 • 07-11-2017

  Positief bestemmen van een particulier initiatief

  [...] moet een ontwikkelplan positief worden bestemd in een nieuw bestemmingsplan? Als een eigenaar concrete plannen heeft voor (her)ontwikkeling, uitbreiding of transformatie van zijn [...]

  → lees meer
 • 27-10-2017

  Update Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet: aangepaste planning, nieuwe Minister en gegarandeerde rechterlijke toets

  Onderdeel van de Aanvullingswet is een ten dele gewijzigde onteigeningsregeling.

  → lees meer
 • 21-09-2017

  Verbouwing rijksmonument tot hotel mag doorgaan ondanks vernietigde vergunning

  [...] met (ver)bouwen terwijl de vergunning voor de verbouwing is vernietigd? Dat is niet gebruikelijk. Zeker niet als het om een rijksmonument gaat: het Bungehuis aan de Spuistraat in Amsterdam. [...]

  → lees meer
 • 18-09-2017

  Contracteren met overheden; niet-nagekomen bevoegdhedenovereenkomsten

  [...] verschijnt er weer een uitspraak over het juridische leerstuk van bevoegdhedenovereenkomsten, althans een uitspraak waarin de niet-nakoming daarvan aan de orde wordt gesteld. Het blijkt [...]

  → lees meer
 • 15-08-2017

  De onzichtbare plafondschildering in Jugendstil

  [...] eerder verschenen in Actualiteiten Bouwrecht Het college van B&W van Den Haag (“College”) had een last onder dwangsom opgelegd aan – naar ik veronderstel – de eigenaren van een Haags [...]

  → lees meer
 • 15-07-2017

  Artikel 6.37 Bouwbesluit, een sta-in-de-weg voor vergunningverlening

  [...] bij de uitspraak ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1266 – eerder gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht Een ontwikkelaar vroeg aan de gemeente Zutphen een omgevingsvergunning voor bouwen [...]

  → lees meer
 • 09-06-2017

  Per 1 juli a.s.: inwerkingtreding ‘nieuwe’ Ladder Duurzame Verstedelijking

  Bijna - per 1 juli a.s. - geldt de nieuwe versie van de Ladder Duurzame Verstedelijking. De tekst ervan is bekend gemaakt in het Staatsblad 1) van 12 mei jl. De wijzigingen zijn bedoeld om de toepassing van de Ladder eenvoudiger te maken. De huidige regeling kent volgens de Minister de volgende knelpunten: onduidelijke begrippen, onduidelijke toepassing bij globale en flexibele bestemmingsplannen, de onderzoekslasten en de regionale afstemming.

  → lees meer
 • 18-04-2017

  Cultuurhistorisch belang, een dwingende reden van groot openbaar belang: Eerder gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht

  [...] zaak draait om een door de Staatssecretaris van Economische Zaken verleende (“Staatssecretaris”) een ontheffing voor de verstoring (en wat betreft één diersoort ook vernieling) van de [...]

  → lees meer
 • 06-04-2017

  Hoge Raad over ‘Sok-ken’ en andere projectontwikkelovereenkomsten Grenzen aan het verlenen van planologische medewerking

  [...] en andere projectontwikkelovereenkomsten bevatten meestal afspraken over het verlenen van planologische medewerking. De gemeente verbindt zich daarbij – als het goed is in de vorm van [...]

  → lees meer
 • 30-03-2017

  Zelf in de zaak voorzien bij ten onrechte verleende omgevingsvergunning voor bouwen

  [...] College van B&W (“B&W”) verleende een omgevingsvergunning aan een woningeigenaar voor de bouw van een berging met dakkapel bovenop zijn garage. Een belanghebbende maakte daartegen bezwaar en [...]

  → lees meer
 • 02-02-2017

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet wordt aangepast: bij elke onteigening zal rechter betrokken zijn

  Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (“Aanvullingswet”) op internet gepubliceerd. Onderdeel van de Aanvullingswet is een ten dele gewijzigde onteigeningsregeling. In mijn blog van 18 november 2016 1) ben ik nader ingegaan op deze regeling.

  → lees meer
 • 09-01-2017

  Energie-intensieve industrie: Kamp grijpt in en legt maatregelen op per 1-1-2018

  Minister Kamp heeft alsnog besloten tot wettelijke maatregelen om de energie-intensieve industrie te dwingen tot energiebesparing van 9 PJ in 2020.

  → lees meer
 • 02-01-2017

  Inspectieview Milieu

  Wat is het, hoe werkt het en hoe zit het met risico’s op het oneigenlijke gebruik van dit instrument?

  → lees meer
 • 22-12-2016

  De Energieaudit test

  Verplicht voor de grotere bedrijven, ook voor de weinig milieubelastende ondernemingen.

  → lees meer
 • 29-11-2016

  Beleggers opgelet: Gebruiksverbod voor kantoren met energielabel D-E-F-G vanaf 1-1-2023

  Bij Kamerbrief 1) van vandaag heeft Minister Blok bekend gemaakt dat kantoorgebouwen per 1 januari 2023 minimaal energielabel C moeten hebben. Is dat niet zo, dan mag het gebouw niet meer als kantoorgebouw worden gebruikt. Het bouwbesluit zal hiervoor worden aangepast in de eerste helft van 2017.

  → lees meer
 • 23-11-2016

  Wob-verzoek geheime overeenkomst tevens verzoek opheffing geheimhouding

  [...] (23 november) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een nieuwe/nadere lijn uitgezet voor wat betreft de onderlinge relatie tussen geheimhouding op grond van de [...]

  → lees meer
 • 19-11-2016

  Verjaring begint bij constatering

  [...] was maar een kleine overweging in een uitgebreide uitspraak, maar toch voor de handhavingspraktijk van groot belang. In een uitspraak van 16 november 2016 heeft de Raad van State duidelijkheid [...]

  → lees meer
 • 18-11-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet – onteigening

  Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (“Aanvullingswet”) op internet gepubliceerd. 1)

  → lees meer
 • 24-10-2016

  Energietransitie: nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en aankondiging extra maatregelen

  Energietransitie: Nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en ingrijpen door Kamp. Afgelopen mei kondigde Minister Kamp aan dat er een (extra) wettelijke energiebesparingsplicht zal worden ingevoerd voor de gebouwde omgeving en dat er 1-op-1-afspraken zullen worden gemaakt met energie-intensieve bedrijven. In mijn eerdere blog beschreef ik de inzet van de Minister, met daarbij een ‘call to action’ voor de industrie om vóór 1 oktober tot die 1-op-1-afspraken te komen. Inmiddels zijn we zo’n 4 maanden verder en heeft het Energie Centrum Nederland (ECN) de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 uitgebracht. Ook is het Energieakkoord geëvalueerd.

  → lees meer
 • 24-10-2016

  Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet – het voorkeursrecht

  Op 1 juli 2016 is de consultatieversie van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (“Aanvullingswet”) op internet gepubliceerd.

  → lees meer
 • 08-09-2016

  Overheid mag volstaan met publicatie besluit op de website

  [...] je van burgers verwachten dat zij websites van overheden in de gaten houden om na te gaan of er besluiten worden voorbereid of zijn genomen die hen kunnen raken? De Stichting Landgoed [...]

  → lees meer
 • 02-09-2016

  Geen Ladder-toets bij ‘salderen’ van nieuwe en voormalige plancapaciteit

  [...] bouwmarkt geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Geen Ladder-toets bij ‘salderen’ van nieuwe en voormalige plancapaciteit geen Ladder-toets De Ladder Stedelijke Ontwikkeling hoeft alleen [...]

  → lees meer
 • 01-09-2016

  Energie-intensieve industrie: Kamp grijpt in en legt maatregelen op per 1-1-2018

  Minister Kamp heeft alsnog besloten tot wettelijke maatregelen om de energie-intensieve industrie te dwingen tot energiebesparing van 9 PJ in 2020. Met zijn brief van 23 december jl. constateert Kamp dat door de desbetreffende bedrijven op dat vlak onvoldoende voortgang is geboekt.

  → lees meer
 • 01-09-2016

  De nieuwe Wet natuurbescherming en projectontwikkeling

  De wetgever kiest (terecht) niet langer voor verplichte aangehaakte toestemming

  → lees meer
 • 07-07-2016

  Energiebesparingsplicht: Uitbreiding erkende maatregelenlijsten met 5 sectoren. Retail volgt.

  Ook voor de levensmiddelenindustrie, de agrarische sector, de mobiliteitsbranche, sport en recreatie, en de hotels en restaurants gaan zogenoemde erkende maatregelen gelden.

  → lees meer
 • 30-06-2016

  De Ladder Duurzame Verstedelijking gaat veranderen

  Vorige week stuurde de Minister van IenM een voorstel tot aanpassing van de Ladder Duurzame Verstedelijking naar de Kamer (hierna: 'Voorstel'; Voorstel wijziging Ladder). Doel is om per 2017 te komen tot een eenvoudigere, beter toepasbare en goedkopere versie van de Ladder.

  → lees meer
 • 24-06-2016

  Ladder Duurzame Verstedelijking: wanneer een Ladder-plicht?

  [...] Ladder Duurzame Verstedelijking blijft voor de nodige jurisprudentie zorgen. In dit blog ga ik in op de Ladder-plicht bij een uitwerkingsplan en bij een bestemmingsplan met een functiewijziging. [...]

  → lees meer
 • 20-06-2016

  Gemeentelijk kostenverhaal bij asbestbrand

  [...] gemeenten de gevolgen van een asbestbrand ongedaan willen maken, hebben zij een aantal mogelijkheden om op te treden. Artikel 1a Woningwet verplicht de eigenaar om – kort gezegd – zijn [...]

  → lees meer
 • 16-06-2016

  Bestemmingsplan en stikstofdepositie: puzzelen met referentiedata en vergunde rechten

  [...] lopen bij het vaststellen van bestemmingsplannen regelmatig tegen stikstofproblematiek aan. Dit doet zich voor wanneer in het plan voorziene ontwikkelingen tot een toename van [...]

  → lees meer
 • 03-05-2016

  Geen rol voor de algemene zorgplicht naast de energiebesparingsplicht

  Energiebesparende maatregelen moeten worden gebaseerd op art. 2.15 Activiteitenbesluit.

  → lees meer
 • 01-04-2016

  Annotatie bij uitspraak Rb Amsterdam d.d. 18 december 2015. Handhaving energiebesparingsplicht

  Voor de vraag of de opgelegde energiebesparende maatregelen al dan niet een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder kan in beginsel een branchebreed en algemener kader worden gehanteerd. Wanneer evenwel de drijver van de inrichting gemotiveerd betwist dat de terugverdientijd minder dan vijf jaar zou zijn, dient een inhoudelijke bespreking daarvan plaats te vinden en kan niet worden volstaan met voor de hele branche geldende bandbreedtes en gemiddelden.

  → lees meer
 • 14-03-2016

  Wet openbaarheid van bestuur, zonder tanden een papieren tijger?

  [...] wetgever bereidt wetgeving voor om het overschrijden van de beslistermijn op Wob-verzoeken door bestuursorganen niet langer te sanctioneren met verbeurte van een dwangsom. Het ziet ernaar uit dat [...]

  → lees meer
 • 09-02-2016

  Energiebesparingsplicht

  Energiebesparingsplicht; erkende maatregelen voor 7 branches vastgesteld.

  → lees meer
 • 25-01-2016

  Hoge Raad wijst arresten over eliminatieregel: bestemmingsplan alleen elimineren bij overheidswerken

  [...] vrijdag 15 januari jl. heeft de Hoge Raad de langverwachte arresten gewezen over de vraag wanneer het bestemmingsplan moet worden geëlimineerd bij de waardering van (onteigende) grond. De Hoge [...]

  → lees meer
 • 18-12-2015

  Annotatie bij uitspraak Rb Amsterdam d.d. 18 december 2015. Handhaving energiebesparingsplicht

  [...] aanleiding van de tussenuitspraken van 2 december 2014 hebben verweerders nader onderzoek laten doen naar de terugverdientijd van permanente afdekking van de verticale koelmeubelen voor de [...]

  → lees meer
 • 14-09-2015

  Afdeling geeft duidelijkheid over cumulatie bij Nbw-vergunningen

  [...] 9 september jl. heeft de Afdeling een uitspraak gedaan over de Nbw-vergunning voor de kolencentrale van RWE in de Eemshaven; de vergunning is in stand gelaten. De uitspraak is in meerdere [...]

  → lees meer
 • 10-09-2015

  Vergoeding van ten behoeve van woningbouw onteigende grond baseren op bestemmingsplan dat woningbouw mogelijk maakt.

  [...] vrijdag 4 september jl. heeft advocaat-generaal mr. J.C. van Oven belangrijke conclusies genomen in twee verschillende onteigeningsprocedures. In deze procedures staat de vraag centraal of bij de [...]

  → lees meer
 • 22-05-2015

  Kostenverhaal op grond van de Wet Bodembescherming

  [...] 75 lid 1 Wet bodembescherming (“Wbb”) bepaalt dat de Staat de door gemaakte kosten van onderzoek en sanering kan verhalen op degene door wiens onrechtmatige daad de bodemverontreiniging is [...]

  → lees meer
 • 19-01-2015

  Exploitatieovereenkomst en kostenverhaal op grond van artikel 42 WRO (oud) Van Uden via Veere, Warmond en Beuningen naar Reusel-De Mierden

  [...] dat de Wet ruimtelijke ordening al weer ruim zesenhalf jaar geleden in werking is getreden, worden er nog steeds met enige regelmaat interessante uitspraken gewezen over artikel 42 van de [...]

  → lees meer
 • 30-04-2014

  De rol van een samenwerkingsovereenkomst bij de vaststelling van een bestemmingsplan

  De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (“ABRvS”) wees enige tijd geleden een uitspraak 1) over de rol van een door de gemeente met een ontwikkelaar gesloten samenwerkingsovereenkomst bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Uit de uitspraak volgt dat de gemeenteraad inzichtelijk moet maken hoe de belangen die zijn gemoeid met het nakomen van een samenwerkingsovereenkomst zijn betrokken in de belangenafweging voorafgaande aan de vaststelling van een bestemmingsplan. Voor zover bekend is dit de eerste keer dat de ABRvS zo’n belangrijke rol toekent aan een samenwerkingsovereenkomst in een beroep tegen de vaststelling van een bestemmingsplan.

  → lees meer
 • 10-08-2011

  Annotatie bij uitspraak ABRS d.d. 10 August 2011, inzake Energiezuinigheid in bestemmingsplanregels

  Hoewel deze uitspraak in meerdere opzichten interessant is, gaat deze noot alleen over het voeren van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid via een bestemmingsplan.

  → lees meer
 • 10-08-2011

  Annotatie bij uitspraak ABRS d.d. 10 August 2011, inzake Energiezuinigheid in bestemmingsplanregels

  [...] besluit van 2 juli 2009 heeft de raad van de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, thans: Zuidplas, het bestemmingsplan "Zuidplas West" en het gelijknamige exploitatieplan vastgesteld. Mr. [...]

  → lees meer
 • 07-04-2010

  Annotatie bij uitspraak rechtbank Arnhem d.d. 7 April 2010, inzake Duurzaam Bouwen

  Wederom een uitspraak over art. 122 Wonw, dit keer toegespitst op de zogenoemde statiegeldregeling, gericht op het bereiken van een lagere EPC dan de EPC-norm uit het Bouwbesluit.

  → lees meer
 • 07-04-2010

  Annotatie bij uitspraak rechtbank Arnhem d.d. 7 April 2010, inzake Duurzaam Bouwen

  [...] art. 122 Woningwet bepaalt dat gemeenten geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht kunnen verrichten ten aanzien van een onderwerp als de energiezuinigheid van woningen, is de in art. 4 [...]

  → lees meer
Auteurs

Als nichekantoor is Straatman Koster gespecialiseerd in het vastgoedrecht, het aanbestedingsrecht en omgevingsrecht in de ruimste zin van het woord. Doordat wij met beide benen midden in de vastgoedbranche staan, kunnen wij u een optimale dienstverlening bieden en daarmee uw belangen zo optimaal mogelijk behartigen. Ons team van advocaten opereert in de top van de markt van kantoren die gespecialiseerd zijn in project-en gebiedsontwikkeling. De kennis en ervaring van onze advocaten reikt verder dan de vastgoedsector alleen; wij hebben onze cliënten in uiteenlopende sectoren.

Contactgegevens

Meer van deze partner

De ronde tafel van SKa 2017

Actualiteiten gebiedsontwikkeling

In twee uur volledig op de hoogte!

Donderdag 16 november 2017 | 15.00 - 17.00 uur

→ Lees meer

Presentaties cliëntseminar 'de Ronde Tafel van SKa' 16 november 2017

→ Lees meer