Stibbe

Artikelen

 • 12-11-2018

  Totstandkoming StAB-verslag niet in strijd met artikel 6 EVRM

  [...] totstandkoming van deskundigenberichten van de StAB is niet in strijd met het in artikel 6 EVRM gewaarborgde recht op een eerlijk proces, zo oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad [...]

  → lees meer
 • 09-11-2018

  Het Europese PAS-arrest: een programmatische aanpak is toelaatbaar, maar PAS op!

  [...] 7 november 2018 heeft het Europese Hof van Justitie de prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak beantwoord over de toelaatbaarheid onder de Habitatrichtlijn van het Programma [...]

  → lees meer
 • 05-11-2018

  Bestuurlijke boetes voor medeplegen in het bestuursrecht

  [...] alleen in het strafrecht maar ook in het bestuursrecht kunnen medeplegers, naast plegers, worden geconfronteerd met een bestuurlijke boete. Een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van [...]

  → lees meer
 • 30-10-2018

  Bestuurlijke boete onderuit: boetebedrag in gemeentelijke huisvestingsverordening in strijd met de wet vastgesteld

  [...] 13 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling“) een voor de boetepraktijk belangrijke uitspraak gewezen. In die zaak oordeelde de Afdeling dat er geen [...]

  → lees meer
 • 22-10-2018

  Passanten openbare weg géén belanghebbende bij cameratoezicht

  [...] 21 februari 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling“) een uitspraak gewezen over het belanghebbende-begrip in verband met cameratoezicht. De Afdeling oordeelde [...]

  → lees meer
 • 11-10-2018

  Startsignaal tweede ronde Klimaatakkoord na waardering van kabinet van het Voorstel op hoofdlijnen en de analyses van het PBL en het CPB

  Aan het begin van de zomer is het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (het Voorstel) gepresenteerd voor de vijf klimaattafels, waarover wij eerder hebben geblogd. In de zomer hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) het Voorstel beoordeeld. De analyses zijn op 28 september 2018 door Minister Wiebes aangeboden aan de Tweede Kamer en laten zien dat het CO2-reductiedoel van 49% in 2030 technisch gezien potentieel behaald kan worden. Of dat in de praktijk ook gebeurt, hangt af van de uitwerking de komende maanden. In het Voorstel, maar ook door het PBL, is het kabinet gevraagd om richting te geven. In dit blog bespreken wij kort de analyses, de appreciatie van het kabinet van het Voorstel en de analyses, en hoe nu verder.

  → lees meer
 • 09-10-2018

  Ongevraagd advies Raad van State: normering van geautomatiseerde overheidsbesluitvorming

  Op 31 augustus 2018 heeft de Afdeling advisering van de Raad van State (hierna: “Afdeling advisering”) een ‘Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen’ 1) betreffende de positie en de bescherming van de burger tegen een “iOverheid” uitgebracht. Het gebeurt niet vaak dat de Afdeling advisering zo een ongevraagd advies uitbrengt. Dit onderstreept het belang van de voortdurend in ontwikkeling zijnde technologie en digitalisering in relatie tot de verhouding tussen de overheid en de maatschappij.

  → lees meer
 • 02-10-2018

  Zijn tijdelijke omgevingsvergunningen voor zonneparken verleden tijd door wijziging subsidieregeling?

  Tijdelijke zonneparken zijn snel vergunbaar, zo oordeelde de rechtbank Zwolle in haar uitspraak waarbij een tijdelijke omgevingsvergunning voor een zonnepark in Staphorst werd aangevochten. De rechtbank volgt daarmee de lijn van de Afdeling bestuursrechtspraak. Onlangs is echter de SDE+-subsidieregeling gewijzigd, waardoor projecten met een tijdelijke omgevingsvergunning van subsidie worden uitgesloten. Komt er daarmee een einde aan de oprichting van tijdelijke zonneparken?

  → lees meer
 • 28-09-2018

  Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord: sectortafel elektriciteit

  Op 10 juli 2018 is het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aangeboden aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In dit Voorstel zijn vanuit onder meer de sectortafel Elektriciteit hoofdlijnen geformuleerd voor een toekomstbestendig klimaatbeleid. In dit blogbericht geven wij een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en uitgangspunten die zijn geformuleerd door deze sectortafel.

  → lees meer
 • 19-09-2018

  Algemene overheidsbesluiten alleen nog digitaal publiceren?

  Toegegeven, het onderwerp publicatie van overheidsbesluiten was in de zomermaanden een beetje buiten mijn zichtveld geraakt. Daaraan kwam abrupt een einde met de kennisname van de internetconsultatiereacties op het concept voorstel van de Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen. Er zijn belangrijke veranderingen op komst die positief kunnen worden gewaardeerd maar voor een deel niet onomstreden zijn.

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Centrale Raad van Beroep verduidelijkt publieke-taakjurisprudentie ten behoeve van het bestuursorgaanbegrip

  [...] Centrale Raad van Beroep (CRvB) verduidelijkt in een uitspraak van 15 augustus 2018 zijn publieke-taakjurisprudentie over de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een besloten [...]

  → lees meer
 • 11-09-2018

  Wetsvoorstel wijziging Crisis- en herstelwet (Transitiewet Omgevingswet) ingediend bij de Tweede Kamer

  Op 5 september 2018 heeft de regering het wetsvoorstel tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) (Kamerstukken II 2017/18, 35 013, nrs 1-3) ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt onder meer te voorzien in snellere en gemakkelijker procedures om woningbouw te versnellen. Ook overbrugt het wetsvoorstel de periode tot inwerkingtreding van de Omgevingswet (vooralsnog 1 januari 2021) en kan daarom ook worden beschouwd als een transitiewet naar de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 11-09-2018

  Nadere uitleg van de Hoge Raad over ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’

  [...] Hoge Raad heeft in drie belangwekkende arresten van 17 augustus 2018 een nadere uitleg gegeven over het verstrekken van op de zaak betrekking hebbende stukken. De drie arresten gaan over [...]

  → lees meer
 • 07-09-2018

  Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord; sectortafel industrie

  Sinds begin 2018 wordt aan vijf sectortafels gewerkt aan een Klimaatakkoord. Op 10 juli 2018 zijn de eerste resultaten van deze besprekingen aan de Minister van Economische Zaken & Klimaat (“EZK”) gepresenteerd in het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (“Voorstel”) (zie daarover ons eerdere blog). In dit blog zetten wij de hoofdlijnen uit dit Voorstel voor de sectortafel industrie (“industrietafel”) voor u op een rij. Op een later moment zullen wij andere onderdelen van het Klimaatakkoord nader bespreken.

  → lees meer
 • 23-08-2018

  Redelijk gemaakte deskundigenkosten komen ook bij gegrond beroep niet per definitie voor vergoeding in aanmerking

  [...] een beroep gegrond wordt verklaard worden de deskundigenkosten in principe vergoed indien het inschakelen van de deskundige redelijk was en de kosten zelf ook redelijk zijn. In een uitspraak [...]

  → lees meer
 • 26-07-2018

  Conclusie AG programma aanpak stikstof: het PAS als instrument is veelbelovend, maar twijfel of het voldoet aan de Habitatrichtlijn. De ADC-toets als creatieve oplossing om het PAS in stand te kunnen houden?

  [...] (“AG”) Kokott heeft op 25 juli 2018 een conclusie genomen over de vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak over het programma aanpak stikstof. Een dergelijk programma kan op [...]

  → lees meer
 • 25-07-2018

  Afdeling bestuursrechtspraak verfijnt toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (AERIUS)

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft in haar belangwekkende uitspraak van 18 juli 2018 over de Blankenburgverbinding haar toetsingskader voor geautomatiseerde [...]

  → lees meer
 • 17-07-2018

  Doelstelling windenergie van 6.000 MW op land zal niet in 2020 worden gehaald, maar de minister is optimistisch

  Uit de Monitor Wind op Land 2017 1) en het Plan van Aanpak Windenergie 2) op land 2018 blijkt de voortgang van de doelstelling om in 2020 6.000 MW aan opgesteld vermogen windenergie op land te hebben. Er wordt weliswaar meer windenergie opgewekt, maar de doelstelling in 2020 wordt waarschijnlijk niet gehaald. Wij bespreken de knelpunten en hoe nu verder.

  → lees meer
 • 10-07-2018

  Omgevingsvergunning zonnepark: ruimtelijk aanvaardbaar?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan over een omgevingsvergunning voor een grootschalig zonnepark bij Sappemeer in de gemeente Midden-Groningen. Het [...]

  → lees meer
 • 09-07-2018

  Belangrijke ontwikkeling voor mobiliteit in Nederland: Mobility as a Service (‘MaaS’) pilots gaan van start!

  Digitalisering heeft in vrijwel alle sectoren van de economie grote impact gehad, maar binnen de mobiliteitssector is die impact tot nog toe relatief beperkt. Als het aan de Nederlandse overheid ligt, zal daar verandering in komen. In een brief van 25 juni 2018 1) hebben de Minister en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Voorzitter van de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet van het ministerie op MaaS. In samenwerking met verschillende decentrale overheden, MaaS-aanbieders en vervoerders wil het ministerie de komende tijd ervaring opdoen met MaaS om te bezien hoe dat concept van invloed kan zijn op de Nederlandse mobiliteitssector.

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Invoeringswet Omgevingswet en Aanvullingswet natuur Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer

  Op 29 juni 2018 heeft de ministerraad ingestemd 1) met de wetsvoorstellen voor de Invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet. De wetsvoorstellen zijn inmiddels ook ingediend bij de Tweede Kamer. Daarnaast heeft de ministerraad de vier AMvB’s van de Omgevingswet akkoord bevonden voor publicatie in het Staatsblad.

  → lees meer
 • 02-07-2018

  Wet digitale overheid ingediend bij de Tweede Kamer

  Op 19 juni 2018 is de Wet digitale overheid 1) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving voor de verdere digitalisering van de overheid. Het wetsvoorstel bevat regels over:

  → lees meer
 • 02-07-2018

  Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2018

  Per 1 juli 2018 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

  → lees meer
 • 02-07-2018

  Internetconsultatie Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen

  Tot 15 augustus 2018 is het mogelijk om op Internetconsultatie.nl 1) te reageren op het concept voor een Wet elektronische publicatie algemene bekendmakingen en mededelingen.

  → lees meer
 • 25-06-2018

  Afdeling: wèl rechtsbescherming mogelijk tegen de bestuurlijke waarschuwing. Inzicht in de gevolgen voor de handhavingspraktijk

  [...] een uitspraak van 2 mei 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat een bestuurlijke waarschuwing een appellabel besluit is indien die is gebaseerd op een [...]

  → lees meer
 • 22-06-2018

  Verzwaarde motiveringseisen voor brancheringsregels in bestemmingsplannen

  [...] bestemmingsplan in Appingedam staat op het perifeer gelegen gebied Woonplein alleen volumineuze detailhandel toe, zoals meubelen, keukens en bouwmaterialen. Door reguliere, niet-volumineuze [...]

  → lees meer
 • 15-06-2018

  In bestemmingsplannen worden in beginsel geen schaarse rechten toebedeeld

  [...] bestemmingsplan, een provinciaal of rijksinpassingsplan is geen besluit dat schaarse rechten toebedeelt. Datzelfde geldt in de regel voor omgevingsvergunningen. Dat staat in de conclusie van [...]

  → lees meer
 • 12-06-2018

  Wijkt de Wob voor de geheimhoudingsplicht van de advocaat?

  De Wet openbaarheid van bestuur (de Wob) is steeds vaker in het nieuws, ook in het kader van het strafrecht. Verschillende media zetten dit middel inmiddels veelvuldig in op jacht naar informatie met nieuwswaarde. Een Wob-verzoek is daarbij interessant, aangezien daarmee openbaarmaking kan worden verzocht van tot dan toe niet-openbare informatie. Quote heeft bijvoorbeeld alle informatie opgevraagd over de onderhandelingen over de schikking tussen het OM en SBM Offshore. Daarmee verkreeg Quote onder andere vele tientallen e-mails tussen het OM en de advocaten van SBM Offshore. Ondanks dat de verkregen documenten kennelijk op onderdelen geredigeerd en gelakt zijn, weet Quote toch een aardige reconstructie te maken van de schikkingsonderhandelingen. Een ander Wob-verzoek betrof een verzoek om openbaarmaking van RTL Nieuws van documenten die betrekking hebben op het inhuren van advocaten voor politieverdachten en politiegetuigen in de zaak Mitch Henriquez. Voorts is bij het Ministerie van Justitie een uitgebreid Wob-verzoek gedaan ten aanzien van het onderwerp ‘hoge en bijzondere transacties’.

  → lees meer
 • 12-06-2018

  B&W zijn niet bevoegd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen op te stellen in het kader van een projectomgevingsvergunning

  [...] gemeenteraad is bevoegd tot het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) in het kader van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.12 lid [...]

  → lees meer
 • 05-06-2018

  Informatieverzoeken van toezichthouders

  De Inspectie SZW gaat de komende jaren naar eigen zeggen intensiever toezicht houden op de naleving van wettelijke normen. In april 2018 kondigde de Inspectie SZW bijvoorbeeld een “harde aanpak” op het gebied van arbeidsongevallen aan. Ook in het politieke landschap wordt ingezet op beter toezicht en betere handhaving. In het Regeerakkoord uit 2017 wordt bijvoorbeeld 50 miljoen euro vrijgemaakt voor (toezicht en) handhaving door de Inspectie SZW. De verwachting is aldus dat de toezichthouders van de Inspectie SZW de komende jaren meer en intensievere inspecties zullen houden. Mogelijk dat andere toezichthoudende organisaties – zoals de Inspectie voor Leefomgeving en Transport – het (aangekondigd) voorbeeld van de Inspectie SZW zullen volgen en eveneens zullen inzetten op intensiever toezicht. Een belangrijke vraag bij deze ontwikkeling is hoe bedrijven om dienen te gaan met verzoeken dan wel vorderingen van toezichthouders. In dit blogbericht geven we een aantal handvatten in dit verband.

  → lees meer
 • 23-05-2018

  Actualiseringsplicht bestemmingsplannen vervalt, maar enkele vragen blijven

  Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer de Wet afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen aangenomen. 1) De wet voorziet in de afschaffing van de verplichting om bestemmingsplannen en beheersverordeningen die elektronisch raadpleegbaar zijn binnen een periode van 10 jaar steeds opnieuw vast te stellen.

  → lees meer
 • 22-05-2018

  De Wet terugvordering staatssteun komt eraan: inwerkingtreding op 1 juli 2018 / FAQ: wat is het sanctieregime van het staatssteunrecht?

  Op 1 juli 2018 treedt 1) de langverwachte Wet terugvordering staatssteun in werking. Deze wet voorziet in een nationale grondslag voor bestuursorganen om onterecht toegekende staatssteun te kunnen terugvorderen. Deze wet is essentieel voor de overheidspraktijk en ontvangers van overheidsgelden. In dit blog wordt een uitleg gegeven van staatssteun en de nieuwe wetgeving, inclusief een aantal onvolkomenheden in de nieuwe wet.

  → lees meer
 • 16-05-2018

  Woningbouwplannen versnellen met wetsaanpassing

  Terwijl de behoefte aan extra woningen in de stedelijke regio’s toeneemt, blijft de woningproductie achter. Daarom staat het wegnemen van wettelijke belemmeringen en versnelling van wettelijke (plan-)procedures - met enige vertraging - op de Haagse politieke agenda. Wij verkennen in dit artikel de mogelijkheden om regelgeving aan te passen. Wij wijzen een zestal regel-thema’s aan die de moeite waard zijn. Hoewel wij beseffen dat andere factoren (zoals de economische conjunctuur) grotere invloed op de versnellingsmogelijkheden hebben, luidt onze conclusie dat een ‘rondje wet- en regelgeving’ wel degelijk zin heeft.

  → lees meer
 • 15-05-2018

  Het advies “Opwekking duurzame energie op rijksgronden”: een belangrijke bouwsteen in de energietransitie

  Het advies “Opwekking van duurzame energie op rijksgronden” (het “Advies”) van het College van Rijksadviseurs (“Cra”) kan een belangrijke bouwsteen gaan vormen bij het toekomstige overheidsbeleid inzake de energietransitie. Het Cra komt in het advies met vijf speerpunten om zonne- en windenergie op een ruimtelijk verantwoorde manier op te wekken. De vijf speerpunten zijn: experimenteer, differentieer, concentreer, integreer en coöpereer. Het advies is een duidelijke aanwijzing aan overheden om verrommeling van het landschap door de energietransitie tegen te gegaan. Dat resulteert in minder maatschappelijke weerstand en een soepeler doorgang van de energietransitie.

  → lees meer
 • 11-05-2018

  De Afdeling neemt afscheid van het begrip marginale toetsing: een nieuwe stap richting meer rechtsbescherming?

  Onlangs heeft de Raad van State zijn recente jaarverslag 2017 gepubliceerd 1). In hoofdstuk 4 van het jaarverslag 2017 wordt ingezoomd op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling). De Afdeling geeft in het algemene deel van de paragraaf ‘Ontwikkelingen’ aan dat zij afscheid heeft genomen van het begrip ‘marginale toetsing’ en dat zij voortaan niet meer de termen ‘beoordelings- en beleidsvrijheid‘ gebruikt, maar beoordelings- en beleidsruimte‘ van bestuursorganen.

  → lees meer
 • 07-05-2018

  De ware betekenis van de wijziging van de Crisis- en herstelwet

  De voorgenomen wijziging van Crisis- en Herstelwet (Chw) verdient in beginsel een positieve bejegening. Vooral omdat de ombouw naar een ’transitiewet’ tot doel heeft beter te anticiperen op de Omgevingswet. Naarmate dat ruimhartiger gebeurt, neemt het nut toe. Wat betreft de effecten van de wet voor de versnelling van woningbouwplannen: zeggen wij eerst zien, dan geloven.

  → lees meer
 • 03-05-2018

  Eénvergunningstelsel lotto: horizontale consistentie kansspelbeleid en onderhandse vergunningverlening

  [...] Nederlandse kansspelbeleid houdt in dat voor het organiseren van lotto’s slechts één vergunning wordt verleend, terwijl voor goede doelen loterijen geen beperking aan het aantal beschikbare [...]

  → lees meer
 • 01-05-2018

  Experimenteerwet zelfrijdende auto’s aangenomen door Tweede Kamer

  Op donderdag 26 april 2018 heeft de Tweede Kamer een wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) aangenomen waardoor proeven met zelfrijdende auto’s makkelijker worden. De wetswijziging vormt een belangrijke stap om belemmeringen in de huidige regelgeving weg te nemen en ruim baan te maken voor nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende auto’s.

  → lees meer
 • 26-04-2018

  Introductie meldplicht voor energiebesparende maatregelen ligt tot 21 mei 2018 ter internetconsultatie voor

  Recent berichtten wij op ons blog 1) over het voornemen van de minister om een meldplicht in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit op te nemen. De drijver van een inrichting dient aan het bevoegd gezag te melden welke energiebesparende maatregelen hij op grond van artikel 2.15 Activiteitenbesluit treft.

  → lees meer
 • 25-04-2018

  Relativiteit, de correctie-Widdershoven en het keurslijf van het gelijkheidsbeginsel (NTB 2018/19)

  Na de introductie van het bestuursrechtelijk relativiteitsvereiste bleef één vraag boven de markt hangen. Dit was de vraag of dit relativiteitsvereiste ook zou moeten worden uitgerust met een correctie-Langemeijer-achtige correctie. Inmiddels heeft de Afdeling al weer enige tijd zo’n correctie aanvaard, op voorspraak van Staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven. In de zogenoemde slijterijzaken heeft de Afdeling deze correctie-Widdershoven voor het eerst laten slagen.

  → lees meer
 • 19-04-2018

  De harmonisering van milieuzones

  Een dik jaar geleden schreven wij hier op het Stibbeblog over de eerste uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over een milieuzone (Afdeling bestuursrechtspraak laat de Utrechtse milieuzone in stand). 1)

  → lees meer
 • 18-04-2018

  Kroniek bestuurlijke organisatie

  In deze kroniek wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van het bestuurlijk organisatierecht. De kroniek bestrijkt diverse onderwerpen, waaronder publiekrechtelijke rechtspersonen en semipublieke instellingen zoals overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen. Bevoegdheidsverkrijging (attributie, delegatie, mandaat) heeft ook een vaste plek in de kroniek, evenals ontwikkelingen op het gebied van de centrale overheid, decentrale overheden, interbestuurlijk toezicht en gemeenschappelijke regelingen.

  → lees meer
 • 16-04-2018

  Kroniek van het algemeen bestuursrecht

  Over rechtseenheid, meer burger- en concurrentenvriendelijkheid en ‘individual gerechtigkeit’.

  → lees meer
 • 10-04-2018

  Afdeling bestuursrechtspraak gaat om: bestuursorgaan draait op voor proceskosten in hoger beroep als rechtbank faalt

  [...] een uitspraak van 4 april 2018 oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, anders dan voorheen, dat een proceskostenveroordeling van het bestuursorgaan ook mogelijk is als het [...]

  → lees meer
 • 06-04-2018

  Bijzondere omstandigheden bij dwangsominvordering en verhaal van bestuursdwangkosten. Conclusie staatsraad A-G verzacht formele rechtskracht

  [...] bestuursorgaan moet bij de invordering van een verbeurde dwangsom of het verhaal van de kosten van bestuursdwang rekening houden met alle relevante omstandigheden. Dat kunnen ook omstandigheden [...]

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Wijziging Awb in verband met de nieuwe Omgevingswet en het nieuwe nadeelcompensatierecht

  Op 17 januari 2018 is een internetconsultatie 1) gestart over een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de nieuwe Omgevingswet en het nieuwe nadeelcompensatierecht. Het wetsvoorstel gaat over de volgende drie onderwerpen.

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Een zonneakker is snel vergunbaar, mits de akker na 10 jaar zonder onomkeerbare gevolgen kan worden verwijderd!

  [...] windturbines zijn zonnepanelen een beproefde methode om de energietransitie te bewerkstelligen. Het maatschappelijk draagvlak voor windturbines op land staat onder druk. Zonneakkers lijken [...]

  → lees meer
 • 29-03-2018

  Wetgeving op komst: oplegging bestuurlijke sanctie bij schending medewerkingsplicht wordt geregeld in de Algemene wet bestuursrecht

  Op 17 januari 2018 is de internetconsultatie 1) van start gegaan in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 2) Deze consultatie heeft ook gevolgen voor de Algemene wet bestuursrecht (“Awb”). In dit blogbericht bespreken wij de voor de toezicht- en handhavingspraktijk belangrijke wijziging ter handhaving van de medewerkingsplicht in artikel 5:20 Awb. Deze wijziging voorziet in een algemene regeling op grond waarvan een bestuursorgaan een bestuurlijke sanctie in de vorm van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom kan opleggen als een burger, bedrijf of instelling niet of onvoldoende meewerkt aan een vordering van een toezichthouder. Het gevolg van deze wetswijziging is dat dezelfde handhavingsbevoegdheden wegens het niet naleven van de medewerkingsplicht in bijzondere wetten zullen worden ingetrokken. Daarmee voorziet de wetswijziging in harmonisatie van de handhavingsbevoegdheden die nu nog her in der in bijzondere wetgeving is neergelegd.

  → lees meer
 • 12-03-2018

  Schorsing natuurvergunningen vanwege PAS: niet onverwachts, maar hopelijk van korte duur

  [...] al een tijd boven de markt hing, is gebeurd: de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft twee natuurvergunningen voor veehouderijen geschorst vanwege onzekerheden over het [...]

  → lees meer
 • 09-03-2018

  Introductie informatieplicht voor verplichting tot het treffen van energiebesparende maatregelen

  De verplichting voor (drijvers van) inrichtingen om alle energiebesparende maatregelen te treffen die in vijf jaar kunnen worden terugverdiend blijft de gemoederen bezig houden: in februari 2018 is een informatieplicht aangekondigd.

  → lees meer
 • 28-02-2018

  De opmars van evenredigheid in het bestuursrecht

  Jarenlang had het bestuursrecht een negatief imago. Het zou formalistisch, traag en niet op de inhoud gericht zijn, te veel vrijheid aan het bestuur laten en regelmatig tot moeilijk uitlegbare uitkomsten leiden. Het was in die tijd dat veel rechters in opleiding hoopten dat hun stage in de sector bestuursrecht zo snel mogelijk voorbij zou zijn zodat zij zich daarna in het straf- of civiel recht weer konden richten op het daadwerkelijk spreken van recht. Namelijk het inhoudelijk geheel doorgronden van een zaak, daarover op basis van rechtvaardigheid een eigen mening vormen en het vervolgens langs die lijn oordelen.

  → lees meer
 • 23-02-2018

  Ontbrekende ruimte in bestaande centra is geen bijzondere omstandigheid die ontheffing van de PRV Zuid-Holland rechtvaardigt

  [...] provincies hebben in hun ruimtelijke verordening bepaald dat nieuwe detailhandel alleen gerealiseerd mag worden binnen of direct aansluitend aan bestaande winkelgebieden. Mogelijkheden [...]

  → lees meer
 • 22-02-2018

  Een nieuwe coördinatieregeling in de Awb

  Op dit moment is de coördinatie van samenhangende besluiten versnipperd over diverse wetten. De wetgever heeft de invoering van de Omgevingswet aangegrepen om ook op dit vlak de zaken te stroomlijnen. In de Algemene wet bestuursrecht komt een nieuwe afdeling “Coördinatie van samenhangende besluiten”. In deze blog vat ik de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling samen en plaats ik enkele kanttekeningen.

  → lees meer
 • 15-02-2018

  Evaluaties Algemene wet bestuursrecht voor minister geen aanleiding tot wetswijziging

  De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 9 februari 2018 zijn reactie uitgebracht over de

  → lees meer
 • 07-02-2018

  Eerste ervaringen met ‘meedenkers’ in het bestuursrecht: op naar een wettelijke regeling voor de amicus curiae

  Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor het eerst gebruik gemaakt van de figuur amicus curiae.

  → lees meer
 • 07-02-2018

  Belanghebbendebegrip bij ontheffing in het kader van soortenbescherming verder ingevuld

  [...] 24 januari 2018 verschenen twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak over een ontheffing van (nu) de Wet natuurbescherming voor Windpark Den Tol. Beide uitspraken zien op het [...]

  → lees meer
 • 07-02-2018

  Conclusie staatsraad A-G breuk met heersende opvatting: wèl rechtsbescherming mogelijk tegen de bestuurlijke waarschuwing. Inzicht in de gevolgen voor de handhavingspraktijk

  [...] zijn conclusie van 24 januari 2018 concludeert staatsraad advocaat-generaal Widdershoven in een voor de handhavingspraktijk belangrijke kwestie dat een bestuurlijke waarschuwing die is gebaseerd [...]

  → lees meer
 • 05-02-2018

  Wettelijke regeling voor nadeelcompensatie binnenkort van kracht?

  Uitgestelde inwerkingtreding, we kennen het van de Omgevingswet. Op 26 april 2016 in het Staatsblad 1) verschenen, maar de inwerkingtreding is al een paar keer en recent opnieuw uitgesteld, nu tot 1 januari 2021. Maar er is nog een belangrijke wet die al ruim vijf jaar in de ijskast staat: titel 4.5 Awb, een algemene regeling voor nadeelcompensatie. Het is nog koffiedik kijken, maar er zijn signalen dat de regering nu toch echt werk wil gaan maken van inwerkingtreding van deze regeling.

  → lees meer
 • 31-01-2018

  Belangrijke uitspraak voor het omgevingsrecht: Dienstenrichtlijn is van toepassing op detailhandel in goederen

  [...] 30 januari 2018 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Hof”) naar aanleiding van prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) een [...]

  → lees meer
 • 18-01-2018

  Verlening omgevingsvergunning kan niet afhankelijk worden gesteld van positief advies onafhankelijke deskundige(n)

  [...] de deskundigheid ter zake van bepaalde onderwerpen – te denken valt aan cultuurhistorie of archeologie – kan in de voorschriften van een bestemmingsplan worden voorgeschreven dat advies [...]

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Naar een bredere kring van handhavers van bestuursrechtelijke normen?

  Zijn we op de goede weg als het gaat om wie te betrekken bij de handhaving van bestuursrechtelijke normen? Deze vraag kwam op bij lezing van twee op 13 december 2017 in Leiden met succes verdedigde proefschriften. Het ene boek, van de hand van René Hage, heeft als titel Handhaving van privaatrecht door toezichthouders. Het andere boek is getiteld De bescherming van concurrentiebelangen in het bestuursrecht en is geschreven door Jaap Wieland.

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Belangrijkste ontwikkelingen bestuursrecht en omgevingsrecht 2017 in blogs

  Met de start van 2018 laten we bestuurs- en omgevingsrechtelijk jaar 2017 achter ons. De belangrijkste gebeurtenissen van vorig jaar hebben wij gebundeld in een e-book. Aan de hand van verschillende categorieën zoals de kabinetsformatie, handhaving, ruimtelijke ordering en de omgevingswet krijgt u een goed beeld van verschillende actuele ontwikkelingen binnen uw vakgebied.

  → lees meer
 • 08-01-2018

  Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2018

  Per 1 januari 2018 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Een onbevoegd genomen besluit leidt niet tot een vergunning van rechtswege

  [...] 20 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3514) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) geoordeeld dat een brief van een ambtenaar op persoonlijke titel een [...]

  → lees meer
 • 14-12-2017

  WhatsApp- en sms-berichten vallen onder Wet openbaarheid van bestuur

  [...] Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 28 november 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:5979) voor het eerst geoordeeld dat ook WhatsApp- en sms-berichten onder de reikwijdte van de Wet [...]

  → lees meer
 • 07-12-2017

  Van inrichting naar milieubelastende activiteit. Wat zijn daarvan de gevolgen?

  Onder de Omgevingswet (hierna: ‘Ow’) is niet meer het begrip inrichting het aangrijpingspunt van de regulering van milieubelastende activiteiten, maar dat is de milieubelastende activiteit (hierna: ‘MBA‘). In dit blogbericht beschrijf ik wat een milieubelastende activiteit in de zin van de Ow is en wat de gevolgen zijn van het veranderen van het aangrijpingspunt van inrichting naar milieubelastende activiteit.

  → lees meer
 • 24-10-2017

  Afdeling bestuursrechtspraak staat administratieverplichtingen in planvoorschriften van bestemmingsplan toe als deze ruimtelijk relevant zijn

  [...] een uitspraak van 16 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2193)acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “Afdeling”) een planregel die bedrijven verplicht het aantal [...]

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Uitspraak over bestemmingsplan met stikstofdepositie: geen aanhouding vanwege PAS

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft uitspraak gedaan over de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden vanwege een bestemmingsplan. Bij vaststelling van dit bestemmingsplan was [...]

  → lees meer
 • 19-10-2017

  Monitoringsvoorschriften bij ontheffing soortenbescherming voor windpark Wieringermeer geschrapt

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak heeft voorschriften die verplichten tot monitoring van vogelslachtoffers bij windpark Wieringermeer geschrapt, omdat de motivering niet voldeed. Het enkel willen [...]

  → lees meer
 • 17-10-2017

  De gevolgen van het regeerakkoord Rutte III voor het bestuursrecht en het omgevingsrecht

  Op 10 oktober 2017 verscheen het regeerakkoord 2017-2012 ‘Vertrouwen in de toekomst’ 1) van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

  → lees meer
 • 05-10-2017

  Transparantieverplichting moet ook in acht worden genomen bij schaarse omgevingsvergunningen

  [...] een tweetal recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State blijkt dat onder omstandigheden ook bij het verlenen van een omgevingsvergunning een verdeelprocedure [...]

  → lees meer
 • 01-10-2017

  Bestuurlijke waarschuwing een Awb-besluit? Afdeling bestuursrechtspraak vraagt conclusie en biedt mogelijkheid inbreng amicus curiae

  Voordat een bestuursorgaan een handhavingsbesluit neemt, zoals een bestuursdwang- of dwangsombesluit, vaardigt het dikwijls eerst een waarschuwing uit. De vraag is of zo’n waarschuwing een Awb-besluit is waartegen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat.

  → lees meer
 • 26-09-2017

  Openbaarmaking van milieu-informatie: Afdeling bestuursrechtspraak verruimt het begrip ’emissiegegevens’

  [...] navolging van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“Europese Hof“) verruimt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling“) bij uitspraak van 21 augustus 2017 het begrip [...]

  → lees meer
 • 22-09-2017

  Markt en overheid nog niet klaar voor participatie onder Omgevingswet

  Op het seminar Participatie onder de Omgevingswet hebben Stibbe Advocaten & Notarissen en Dietz Strategie & Communicatie de deelnemers meegenomen in de toekomst van participatie onder de Omgevingswet. De belangrijkste uitkomst is dat heldere randvoorwaarden noodzakelijk zullen zijn en dat juridisering voorkomen moet worden. De kracht van participatie ligt tenslotte in de interactie met belanghebbenden in de omgeving en niet in regels die vooral op papier gelden.

  → lees meer
 • 06-09-2017

  Ingezonden mededeling: Presentaties seminar participatie en draagvlakcreatie onder de Omgevingswet

  Op donderdag 14 september 2017 organiseerden Dietz en Stibbe het seminar Participatie en draagvlakcreatie onder de Omgevingswet. Hieronder treft u de presentaties van de sprekers aan:

  → lees meer
 • 05-09-2017

  Belangrijke uitspraak voor de subsidiepraktijk: weigering van subsidie moet passen binnen de kaders van wet- en regelgeving, niet onredelijk zijn en voldoende verband houden met het doel van de te verlenen subsidie

  [...] 5 juli 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een belangrijke uitspraak voor de subsidiepraktijk. In deze uitspraak oordeelt de Afdeling dat de weigering van een subsidie [...]

  → lees meer
 • 04-09-2017

  Wijziging Besluit omgevingsrecht: wetgevingstraject VTH afgerond

  Het Besluit verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving 1) (“Besluit VTH“) dat op 1 juli 2017 in werking trad, vormt samen met de bijbehorende ministeriële regeling 2) het sluitstuk van de wijzigingen die de wetgever met de Wet VTH 3) heeft willen doorvoeren.

  → lees meer
 • 31-08-2017

  Uitvoering van een project voordat een ontheffing in rechte vast staat, komt voor rekening en risico van de initiatiefnemer

  [...] van een project voordat een ontheffing in rechte vast staat, komt voor rekening en risico van de initiatiefnemer. Zeker als grote investeringen gemoeid zijn met de realisering van het [...]

  → lees meer
 • 30-08-2017

  Belanghebbendheid bij omgevingsrechtelijke besluiten: Afdeling bestuursrechtspraak vult criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ nader in

  [...] een uitspraak van 23 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling“) antwoord gegeven op de vraag hoe het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ moet [...]

  → lees meer
 • 25-08-2017

  Voorschriften bij ontheffing soortenbescherming mogen verder gaan dan noodzakelijk voor de gunstige staat van instandhouding

  [...] de Afdeling bestuursrechtspaak is er een bevoegdheid om voorschriften te verbinden aan een ontheffing onder de Wet natuurbescherming die verder gaan dan noodzakelijk is voor de gunstige [...]

  → lees meer
 • 23-08-2017

  Afdeling bestuursrechtspraak formuleert toetsingskader voor geautomatiseerde besluitvormingsprocessen (AERIUS)

  Een onderbelicht aspect van de PAS-uitspraken 1) van 17 mei 2017, waarin de Afdeling bestuursrechtspraak prejudiciële vragen stelt over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), is dat de Afdeling tevens een toetsingskader geeft voor de beoordeling van geautomatiseerde besluitvormingsprocessen. In dit geval gaat het om het besluitvormingsproces via het softwaresysteem AERIUS.

  → lees meer
 • 23-08-2017

  Langdurige publicatie van informatie over asbestboetes op de website van de Inspectie SZW geoorloofd

  [...] 2 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een uitspraak gewezen over de toelaatbaarheid van openbaarmaking van asbestboetes op de website van de Inspectie SZW (ECLI:NL:RVS:2017:2086). [...]

  → lees meer
 • 08-08-2017

  New York Pizza: brancheringsregels in bestemmingsplannen en de complexiteiten van ruimtelijk reguleren van horeca

  [...] een kortsluitingsuitspraak van 2 augustus 2017, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat New York Pizza een ‘fastfoodrestaurant’ is en geen ‘restaurant’, zodat de [...]

  → lees meer
 • 08-08-2017

  Nieuwe beroepsgronden aanvoeren na inschakeling van de StAB kan dat?

  [...] In een beroepsprocedure kunnen na het indienen van een beroepschrift doorgaans nog nieuwe beroepsgronden worden ingediend wanneer de goede procesorde hierdoor niet in het gedrang komt. [...]

  → lees meer
 • 01-08-2017

  Ontwikkelingen in het ruimtelijke ordeningsrecht in 2016

  Jan van Oosten geeft een overzicht van de nieuwe wet- en regelgeving en een gethematiseerde selectie van uitspraken van hoofdzakelijk de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ruimtelijke ordeningsrecht in 2016.

  → lees meer
 • 27-07-2017

  Privéterrein kan niet openbaar worden door een vergunningvoorschrift

  [...] een ontwikkelaar een bouwplan wil realiseren, dient hij te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Om ervoor te zorgen dat deze gelegenheid daadwerkelijk wordt gerealiseerd, verbindt het [...]

  → lees meer
 • 25-07-2017

  Artikel 6:19 Awb en wijziging van bestemmingsplannen hangende beroep

  De gemeenteraad kan gedurende een beroepsprocedure tegen een bestemmingsplan aanleiding zien dat bestemmingsplan te wijzigen. De raad kan bijvoorbeeld tot de conclusie komen dat een zienswijze of beroep alsnog dient te leiden tot een aanpassing van het plan. Artikel 6:19 Awb voorziet voor deze situatie in een procedurele regeling die onnodige vertraging in de procedure voorkomt. Op grond van dat artikel heeft het beroep gericht tegen het bestemmingsplan namelijk van rechtswege mede betrekking op het gewijzigde bestemmingsplan.

  → lees meer
 • 24-07-2017

  Alertheid vereist bij de verzending van een beroepschrift ingeval van digitaal procederen

  [...] de gefaseerde inwerkingtreding van het programma KEI wordt de digitalisering van de rechtspraak steeds verder doorgevoerd. Hoewel digitaal procederen bij de bestuursrechter al langere tijd [...]

  → lees meer
 • 20-07-2017

  Wet aanpak woonoverlast: de gedragsaanwijzing bij overlast

  Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast 1) in werking getreden. Met deze wet hebben gemeenten een aanvullend instrument gekregen om woonoverlast effectiever aan te pakken. Burgemeesters hebben namelijk de bevoegdheid gekregen om aan veroorzakers van woonoverlast een specifieke gedragsaanwijzing op te leggen. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 151d van de Gemeentewet. 2)

  → lees meer
 • 10-07-2017

  De prejudiciële vragen programmatische aanpak stikstof: PASt de positieve insteek van de Afdeling bestuursrechtspraak?

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak (“Afdeling”) heeft op 17 mei jl. bij twee uitspraken vragen voorgelegd aan het Hof van Justitie (“HvJ”) over het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”). Wij signaleerden [...]

  → lees meer
 • 03-07-2017

  Nieuwe wet- en regelgeving bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 juli 2017

  Per 1 juli 2017 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

  → lees meer
 • 03-07-2017

  Hergebruik van overheidsinformatie: hoe deze informatie te verstrekken en hoe zit het met misbruik van recht?

  Op 18 juli 2015 is in werking getreden de Wet hergebruik van overheidsinformatie (de “Who“). Ondanks dat deze wet nu al ruim twee jaar in werking is, is daarover nog maar een handvol uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl.

  → lees meer
 • 29-06-2017

  Afdeling doet overzichtsuitspraak met compleet en praktisch overzicht van jurisprudentie over de Ladder voor duurzame verstedelijking

  [...] 28 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) opnieuw een voor de praktijk zeer bruikbare overzichtsuitspraak gedaan. De uitspraak biedt een overzicht van de [...]

  → lees meer
 • 15-06-2017

  Naar een wettelijke regeling voor publicatie van rechterlijke uitspraken op rechtspraak.nl

  De tijd dat rechterlijke uitspraken alleen actief door commerciële uitgevers werden gepubliceerd ligt gelukkig ver achter ons. Met de komst van rechtspraak.nl eind 1999 heeft de rechtspraak de publicatie van uitspraken naar zich toegetrokken. Dat heeft geleid tot een forse verhoging van het aantal voor het brede publiek raadpleegbare uitspraken.

  → lees meer
 • 12-06-2017

  Uitspraak over rondvaartboten biedt inzicht in eisen die de Dienstenrichtlijn stelt aan vergunningen

  [...] gemeente Amsterdam probeert al enkele jaren de gesloten markt van rondvaartbootexploitanten te openen. Eén van de stappen hiertoe was het intrekken van de bestaande exploitatievergunningen – die [...]

  → lees meer
 • 31-05-2017

  Een verklaring van geen bedenkingen hoeft geen inhoudelijke opmerkingen over het bouwplan te bevatten, indien duidelijk is dat de gemeenteraad kennis heeft kunnen nemen van dat plan

  [...] een uitspraak van 22 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) geoordeeld dat voor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) als bedoeld in artikel 6.5 [...]

  → lees meer
 • 30-05-2017

  Hoe kan een gemeente gelijke kansen bieden bij de verdeling van schaarse vergunningen?

  [...] de verdeling van schaarse vergunningen moeten potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om in een transparante procedure mee te dingen naar die schaarse vergunning. Dit volgt uit een [...]

  → lees meer
 • 26-05-2017

  Invorderingsbeschikking dwangsommen: nieuwe koers Afdeling over bewijslast

  [...] besluit tot handhaving en invordering, bewijst – maar wat en hoe? Wanneer een bestuursorgaan overgaat tot handhaving door het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang, [...]

  → lees meer
 • 18-05-2017

  Afdeling bestuursrechtspraak stelt prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie over het PAS

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) heeft op 17 mei 2017 1) voor het eerst uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”).

  → lees meer
 • 12-05-2017

  Definitieve tekst gewijzigde Ladder voor duurzame verstedelijking bekend, inwerkingtreding op 1 juli 2017

  Vanochtend is de wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking verschenen in het Staatsblad. 1) De gewijzigde Ladder, die op 1 juli 2017 in werking treedt, staat centraal in het seminar van Stibbe en Bureau Stedelijke Planning op dinsdag 16 mei 2017.

  → lees meer
 • 10-05-2017

  Uitbreiding van de maatregelenlijst voor energiebesparing uit de Activiteitenregeling ter consultatie tot 16 mei 2017

  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is voornemens om de maatregelenlijst voor energiebesparing te wijzigen. Deze maatregelenlijst is opgenomen in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. De maatregelenlijst bevat erkende maatregelen, waarmee de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 Activiteitenbesluit wordt ingevuld.

  → lees meer
 • 09-05-2017

  APV-gebiedsverbod van in één keer 6 maanden niet per se strijdig met Gemeentewet. Klopt dat?

  [...] 5 april 2017 heeft de Afdeling geoordeeld dat een gebiedsverbod voor de duur van 6 maanden (op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 van Amsterdam) niet zonder meer onevenredig is [...]

  → lees meer
 • 08-05-2017

  Nieuwe hoop voor gemeenten die grond verloren door verjaring? (Vervolg)

  [...] Veel gemeenten hebben te kampen met het probleem van ongewenst grondverlies door verjaring. Recent heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen voor deze verjaringspraktijk. In dit [...]

  → lees meer
 • 03-05-2017

  Een Kamerbrief met onverwacht potentieel

  Soms kom je spannende ontwikkelingen in het bestuursrecht op de meest onverwachte plaatsen tegen. Neem het onteigeningsrecht. Een terrein voor specialisten waar de harmoniserende werking van de Awb maar mondjesmaat wordt gevoeld. Een gemeente bijvoorbeeld, die anno 2017 wat akkerland wil onteigenen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de rand van het dorp, moet een procedure doorlopen die weinig Awb-herkenningspunten oplevert.

  → lees meer
 • 27-04-2017

  De ‘i-vergunning’ van artikel 2.1 Wabo: een vergunning (goeddeels) onttrokken aan het risico van intrekking?

  [...] 22 februari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de ‘Afdeling’) een interessante uitspraak gedaan op het gebied van het omgevingsrecht. Centraal in die zaak [...]

  → lees meer
 • 20-04-2017

  Kroniek van het algemeen bestuursrecht: oktober 2016 – maart 2017

  De reorganisatie van de bestuursrechtspraak wil maar niet vlotten. Het wetsvoorstel over de organisatie van de hoogste bestuursrechtspraak werd plotseling ingetrokken, maar over mogelijkheden om desondanks te komen tot meer rechtseenheid wordt nog druk gediscussieerd.

  → lees meer
 • 20-04-2017

  Nieuwe bewijsregels in het boeterecht? De belangrijkste bevindingen van de conclusie van Advocaat-Generaal Keus op een rij

  [...] week verscheen de eerste conclusie van Advocaat-Generaal Keus in een bestuursrechtelijke boetezaak. Deze conclusie is voor de rechtsbescherming van burgers en bedrijven die met boetes [...]

  → lees meer
 • 19-04-2017

  De Ruimte voor ‘zelfhandhaving’

  [...] “Een mooi voorbeeld van een creatief staaltje procederen”, zo kan de procesvoering omschreven worden in een zaak waarin de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 7 februari [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Afdeling verduidelijkt omstandigheden waaronder verplaatsing van bestaande functies en gebruiksmogelijkheden binnen hetzelfde plangebied kwalificeert als ‘Nieuwe stedelijke ontwikkeling’

  [...] een uitspraak van 22 maart 2017 heeft de Afdeling meer duidelijkheid verschaft over de vraag onder welke omstandigheden verplaatsing van bestaande functies en gebruiksmogelijkheden binnen [...]

  → lees meer
 • 12-04-2017

  Consequenties prejudiciële vragen programmatische aanpak stikstof: geen PASklaar antwoord

  Op 11 april jl. organiseerde Stibbe een expert meeting over het voornemen van de Afdeling bestuursrechtspraak om prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie te stellen over de programmatische aanpak stikstof (“PAS”). Er werd onder meer gediscussieerd over de wijze waarop met de PAS omgegaan kan worden in de periode tussen het stellen van de vragen en de beantwoording daarvan.

  → lees meer
 • 12-04-2017

  Controversieelverklaringen Tweede Kamer bestuursrecht en omgevingsrecht

  De Tweede Kamer heeft op 11 april 2017 in afwachting van het nieuwe kabinet diverse voor het bestuursrecht en omgevingsrecht relevante wetsvoorstellen en beleidsdocumenten controversieel verklaard.

  → lees meer
 • 05-04-2017

  PAS de problème? Waarvoor bood het Programma Aanpak Stikstof ook al weer een oplossing?

  Het Programma Aanpak Stikstof (“PAS”) staat de laatste tijd flink in de schijnwerpers. Aanleiding daarvoor is het voornemen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) om in de pilotzaken 1) met betrekking tot het PAS prejudiciële vragen te stellen. In dit blog geven wij een korte introductie in het hoe en waarom van het PAS.

  → lees meer
 • 04-04-2017

  Flexibel denken onder de Omgevingswet; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State denkt alvast mee

  [...] uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) van 29 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:820) laat opnieuw zien dat er veel flexibiliteit in bestemmingsplannen [...]

  → lees meer
 • 30-03-2017

  Handreiking Omgevingsverordening Interprovinciaal Overleg (IPO) verschenen

  Op 29 maart 2017 is de Handreiking Omgevingsverordening 1) van het Interprovinciaal Overleg (IPO) verschenen. De Handreiking, waaraan ik meewerkte, is gepresenteerd tijdens de IPO-themabijeenkomst Omgevingsverordening.

  → lees meer
 • 24-03-2017

  Nieuwe hoop voor gemeenten die grond verloren door verjaring?

  Ongewenst verlies van gemeentegrond door verjaring is een probleem waar veel gemeenten mee kampen. Weliswaar gelden er strenge eisen voor burgers die aanspraak maken op verkrijging van bijvoorbeeld een perceel openbaar groen door verjaring, maar uniek is het zeker niet. Recent heeft de Hoge Raad een mogelijkheid beschreven hoe gemeenten die grond door verjaring zijn kwijtgeraakt, deze toch terug kunnen krijgen. Het ei van Columbus, zo lijkt het. In dit feuilleton van twee blogs bekijken wij eerst het recept van de Hoge Raad om verloren gegane grond terug te krijgen en onderzoeken wij vervolgens of dit recept in alle gevallen kan worden gebruikt.

  → lees meer
 • 23-03-2017

  Flexibiliteit vs. rechtszekerheid: verwijzing naar parkeerbeleid in bestemmingsplannen toegestaan. Het nieuwe denken in de Omgevingswet werpt zijn schaduw al vooruit

  [...] haar uitspraak van 8 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:607) acht de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) een planregel die een dynamische verwijzing bevat door middel van [...]

  → lees meer
 • 21-03-2017

  Erfpacht als alternatief voor huur in de zorg

  De Nederlandse zorgvastgoedsector is in beweging. Afgelopen jaar alleen al is circa 465 miljoen euro in zorgvastgoed geïnvesteerd.

  → lees meer
 • 09-03-2017

  De privaatrechtelijke aspecten van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

  Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is op 21 februari 2017 door de tweede kamer aangenomen. Het voorstel ligt nu ter behandeling bij de eerste kamer. Het wetsvoorstel leidt tot de grootste en meest ingrijpende wijziging van bouwwetgeving in Nederland sinds lange tijd en bevat zowel een privaatrechtelijk als een publiekrechtelijk deel. Het privaatrechtelijke deel van de wijzigingen ziet op de verbetering van de positie van zakelijke en particuliere opdrachtgevers door middel van enkele wijzigingen in titel 12 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna BW). Titel 12 van boek 7 gaat over aanneming van werk. Op grond van artikel 7:750 lid 1 BW behelst dit ‘de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld’.

  → lees meer
 • 08-03-2017

  Een gewijzigd wetsvoorstel voor een klimaatwet; de hoofdlijnen op een rijtje

  Het klimaat is een ‘hot’ politiek item. Kamerleden Klaver en Samsom dienden het wetsvoorstel voor de Klimaatwet in.

  → lees meer
 • 07-03-2017

  Afdeling bestuursrechtspraak laat de Utrechtse milieuzone in stand

  [...] college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Utrecht (“college”) mocht voor de binnenstad van Utrecht een milieuzone instellen. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de [...]

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Implementatiewetgeving wijziging m.e.r.-richtlijn gepubliceerd: nieuwe verplichtingen en instrumenten

  Op 13 februari jl. is de implementatiewet herziening m.e.r.-richtlijn gepubliceerd. 1) De inwerkingtreding in de Wet milieubeheer is voorzien op precies 16 mei 2017.

  → lees meer
 • 09-02-2017

  Wetsvoorstel afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen: hoe nu verder met de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan?

  Op 26 januari 2017 heeft Minister Schultz van Hagen een wetsvoorstel 1) ingediend dat voorziet in de afschaffing van de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen die elektronisch raadpleegbaar zijn (op ruimtelijkeplannen.nl). Opmerkelijk is dat in de toelichting op het voorstel geen woord is gewijd aan de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. Voor gemeenten gaat dit nog een puzzeltje opleveren, als de minister niet op een aantal punten extra duidelijkheid verschaft.

  → lees meer
 • 08-02-2017

  FAQ: Hoe te handelen bij bestuursrechtelijk toezicht?

  De Nederlandse toezichthouders houden met grote regelmaat bestuursrechtelijk toezicht door middel van inspecties. Niet alleen de landelijke toezichthouders, zoals de Inspectie SZW of de Inspectie Leefomgeving en Transport houden bestuursrechtelijk toezicht. Ook lokale toezichthouders, zoals de gemeente, provincie of omgevingsdienst houden op deze wijze toezicht. In deze blog uit de FAQ-serie geven we een aantal praktische handvatten voor bestuursrechtelijk toezicht.

  → lees meer
 • 26-01-2017

  De nieuwe Wet natuurbescherming: provincies zijn het bevoegd gezag voor gebieds- en soortenbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. Eén van de grote veranderingen die de Wnb met zich brengt is dat niet langer de minister van Economische Zaken het bevoegd gezag is met betrekking tot het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor soortenbescherming. In dit blog gaan wij hier nader op in.

  → lees meer
 • 23-01-2017

  Vrijwillige aanhaking van de natuurtoets aan de omgevingsvergunning onder de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. In dit blogbericht bespreken wij de relatie tussen de Wnb en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (“Wabo“). De aanvrager van een omgevingsvergunning kan, indien nodig, de Natura 2000-toets en flora- en faunatoets vrijwillig laten aanhaken. In dit blog bespreken wij hoe een vrijwillige aanhaking in zijn werk gaat.

  → lees meer
 • 17-01-2017

  De verstadstatelijking van Nederland

  Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dat staatsrechtelijke ordeningsprincipe impliceert een zekere spanning tussen de centrale overheid en de decentrale overheden, met name gemeenten. Discussies daarover zijn er altijd geweest, maar een aantal ontwikkelingen maakt extra aandacht voor de verhouding centraal en decentraal urgent.

  → lees meer
 • 10-01-2017

  Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan, de overgangsfase en het overgangsrecht

  Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet 1) verschenen. Dit blog gaat over het overgangsrecht van het omgevingsplan.

  → lees meer
 • 10-01-2017

  Hoofdpunten Consultatieversie Invoeringswet Omgevingswet

  Op 5 januari 2017 is de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet 1) verschenen. Daarmee is de totstandkoming van een nieuw omgevingsrechtelijk regime een belangrijkste stap verder gekomen. In dit bericht bespreek ik in vogelvlucht de inhoud en strekking van de Invoeringswet omgevingswet.

  → lees meer
 • 09-01-2017

  Belanghebbende-begrip: met een onderbreking van de feitelijke werkzaamheden verliest een rechtspersoon niet vanzelfsprekend haar belanghebbendheid

  [...] rechtspersoon is belanghebbende bij een besluit wanneer uit zijn statuten en feitelijke werkzaamheden blijkt dat zijn belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken. De Afdeling [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Biolicious! Afdeling kiest voor nieuwe lijn bij bepaling causaal verband in schadevergoedingszaken

  [...] was al een goed jaar, 2016, met een ruime oogst aan uitspraken over rechtsmachtverdeling, causaal verband en relativiteit. Maar op 28 december heeft de Afdeling een klap op de vuurpijl gegeven [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Nieuwe wet- en regelgeving algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht per 1 januari 2017

  Per 1 januari 2017 is diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht lichten wij de belangrijkste vijf wijzigingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht er uit.

  → lees meer
 • 03-01-2017

  Handhaving in de Wet natuurbescherming via onder meer de introductie van de bestuurlijke boete

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. In dit blogbericht gaan we in op de handhavingsinstrumenten van de Wnb. Bijzonder is dat de Wnb de bestuurlijke boete introduceert bij niet naleving van bepaalde administratieve verplichtingen.

  → lees meer
 • 03-01-2017

  Uitzondering op de vergunningplicht onder de Wet natuurbescherming: minder lasten en meer duidelijkheid?

  Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking getreden. Eerder bespraken wij de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb. In dit bericht staan de uitzonderingen op de vergunningplicht centraal. Hoewel de wetgever beoogt meer duidelijkheid te scheppen rondom de uitzonderingen, roept het figuur van “bestaand gebruik” toch vragen op. Wij lichten dit toe in dit blogbericht.

  → lees meer
 • 03-01-2017

  De regels over de jacht onder de Wet natuurbescherming op hoofdlijnen

  Op 1 januari jl. is de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb“) in werking getreden. Met de inwerkingtreding van deze wet is onder meer de Flora- en Faunawet komen te vervallen en zijn de regels uit deze wet overgegaan in de Wnb. Zo ook de regels met betrekking tot de jacht. In dit blog geven wij een kort overzicht van deze regels.

  → lees meer
 • 03-01-2017

  Het gelijkheidsbeginsel prevaleert boven het relativiteitsvereiste: eerste geslaagde toepassing ‘correctie Langemeijer’ in het bestuursrecht

  [...] Afdeling heeft in drie uitspraken een correctie toegepast op het relativiteitsvereiste (artikel 8:69a Awb). Daarmee geeft de Afdeling definitief gevolg aan de eerdere conclusie van A-G [...]

  → lees meer
 • 02-01-2017

  Vrijstelling van Flora- en faunawetverboden door gebruik van goedgekeurde gedragscodes wordt in de Wet natuurbescherming voortgezet

  De mogelijkheid die het regime van de Flora- en faunawet (Ffw) sinds 2005 bood om met behulp van een goedgekeurde gedragscode vrijstelling te krijgen van de verboden in artikel 8 tot en met 12 Ffw, blijft ook onder het regime van de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet natuurbescherming (Wnb) bestaan. Om mogelijke verschillen te identificeren volgt hierna een beschrijving van het oude en het nieuwe wettelijke kader voor het gebruik van gedragscodes.

  → lees meer
 • 31-12-2016

  Afdeling oordeelt: omwonenden kunnen op grond van het relativiteitsvereiste niet het gebrek aan financieel-economische uitvoerbaarheid met een beroep op het staatssteunrecht onderbouwen

  [...] belanghebbende die zich vanwege het relativiteitsvereiste uit artikel 8:69a Awb niet kan beroepen op schending van het staatssteunrecht, kan zich daar evenmin op beroepen in het kader van de [...]

  → lees meer
 • 29-12-2016

  Bescherming van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming: deel 2

  De regels over houtopstanden uit de Boswet gaan op 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb”). De Wnb zal hierbij voornamelijk een voortzetting zijn van de bestaande regelgeving. Nadat we eerder hebben stilgestaan bij de regelgeving over houtopstanden onder Wnb op hoofdlijnen, staan in deze blog 1) de uitzonderingen op de herbeplanting- en meldingsplicht centraal.

  → lees meer
 • 27-12-2016

  De Wet natuurbescherming: wanneer is sprake van een verstoring van een vogel die van wezenlijke invloed is?

  Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking treden. In een eerder blog 1) gingen wij in op het beschermingsregime voor vogels. Wij beschreven toen dat onder de Wnb geen ontheffing of vrijstelling meer nodig zal zijn voor verstoringen van vogels die geen wezenlijke invloed op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort hebben. In dit blog zullen wij nader ingaan op de vraag wanneer sprake is van “wezenlijke invloed”.

  → lees meer
 • 27-12-2016

  Bescherming van houtopstanden onder de Wet Natuurbescherming: deel 1

  De regels over houtopstanden uit de Boswet gaan op 1 januari 2017 op in de nieuwe Wet Natuurbescherming (“Wnb“). De Wnb zal hierbij voornamelijk een voortzetting zijn van de bestaande regelgeving. In deze eerste blog wordt de regelgeving over houtopstanden onder de Wnb op hoofdlijnen besproken. In een volgend blog staan de uitzonderingen op de herbeplanting- en meldingsplicht centraal.

  → lees meer
 • 23-12-2016

  Vuurwerkzaak Hilversum: burgemeester niet exclusief bevoegd inzake de openbare orde

  [...] gemeente Hilversum mag verbieden dat met Oud & Nieuw vuurwerk wordt afgestoken in het centrum. Zo oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de “Afdeling” of de “ABRvS”) in [...]

  → lees meer
 • 21-12-2016

  Uitspraak over verhouding Dordtse Havenbeheersverordening tot Wabo van belang voor toepassingsbereik Omgevingswet?

  [...] een uitspraak van 2 november 2016 overweegt de Afdeling dat de Wabo en de Havenbeheersverordening van de gemeente Dordrecht naast elkaar kunnen bestaan. De verordening ziet namelijk, anders dan [...]

  → lees meer
 • 14-12-2016

  Ruimere toepassing van het opzetvereiste in de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. Eén van de wijzigingen ten opzichte van het huidige natuurbeschermingsrecht is de introductie van het opzetvereiste in de Wnb. Helemaal nieuw is dit opzetvereiste echter niet, want de Flora- en faunawet kent al het verbod beschermde inheemse dieren opzettelijk te verontrusten.

  → lees meer
 • 13-12-2016

  Implementatie van de Wet natuurbescherming op provinciaal niveau

  Op 1 januari 2017 treedt de Wet Natuurbescherming (Wnb) in werking. De taken en verantwoordelijkheden zijn in de Wnb zoveel mogelijk bij de provincies neergelegd, overeenkomstig het uitgangspunt ‘decentraal tenzij’. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wnb, passen de provincies de provinciale regelgeving aan. Zo moet onder meer de regelgeving omtrent faunabeheerplannen worden uitgebreid en een natuurvisie worden vastgesteld.

  → lees meer
 • 02-12-2016

  Nieuwe benadering ‘bijzondere omstandigheden’ in de zin van artikel 4:84 Awb: betekenis voor de afwijking van bestuurlijk boetebeleid

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geeft in een uitspraak van 26 oktober 2016 een nieuwe uitleg aan de inherente afwijkingsbevoegdheid van artikel 4:84 Awb. Ook omstandigheden die [...]

  → lees meer
 • 30-11-2016

  Bestemmingsplannen en gebiedsbescherming onder de Wet Natuurbescherming

  Per 1 januari a.s. treedt de nieuwe Wet natuurbescherming (“Wnb”) in werking. Dit blog gaat over de planologische doorwerking daarvan. De toets aan de normen ter bescherming van natuurgebieden blijft bestaan. De waarde die onder de Wnb gehecht wordt aan het planologisch instrumentarium maakt echter wel dat het belang van bestemmingsplannen voor natuurwaarden groter wordt.

  → lees meer
 • 29-11-2016

  Hoe kunnen stikstof en bestemmingsplannen in de PAS lopen?

  De eerste uitspraken over het PAS zijn inmiddels gewezen en er staan er nog meer op stapel. De verhouding tussen stikstof, bestemmingsplannen en het PAS komt in die uitspraken nog niet aan de orde, daarom staan wij in dit blog bij deze verhouding stil.

  → lees meer
 • 29-11-2016

  Geen beperkt belanghebbendebegrip meer bij gemeentelijke en provinciale geheimhoudingsbesluiten

  [...] grond van de Gemeentewet kan geheimhouding worden opgelegd aan onder meer de gemeenteraad omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die worden [...]

  → lees meer
 • 28-11-2016

  Soortenbescherming: beschermingsregime voor overige soorten

  Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming 1) (“Wnb“) in werking treden. Eerder beschreven wij al het beschermingsregime voor vogels 2) en voor habitatsoorten. 3) In dit blog gaan wij in op een derde – en laatste – categorie, namelijk het beschermingsregime en de afwijkingsmogelijkheden voor ‘overige soorten’.

  → lees meer
 • 28-11-2016

  Conceptwetsvoorstel Aanvullingswet natuur ter consultatie

  Op 21 november 2016 is de formele consultatie gestart voor het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet Natuur. Het conceptwetsvoorstel 1) wijzigt de Omgevingswet, zodat de Wet natuurbescherming daarin wordt geïntegreerd. De tekst van de Omgevingswet zoals deze na de aanvulling zal komen te luiden, vindt u hier. 2)

  → lees meer
 • 28-11-2016

  In 2017 weer diverse wijzigingen voorzien in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling

  In 2017 wordt er naar verwachting weer een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De inhoudelijke wijzigingen laten zien dat de trend van het zoveel mogelijk onderbrengen van activiteiten onder de algemene regels doorzet. Grootschalige wijzigingen worden tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet echter niet meer verwacht. In dit blog zullen wij de relevante wijzigingen in 2017 signaleren.

  → lees meer
 • 24-11-2016

  Vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wet natuurbescherming: kwalitatieve verbetering van dezelfde regels

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (“Wnb“) voorzien. In dit bericht staat de vergunningplicht bij Natura 2000-gebieden onder de Wnb centraal. Hoewel de hoofdregels hetzelfde blijven als nu, zullen wij een aantal wijzigingen in de nieuwe regelgeving onder uw aandacht brengen. Een aantal daarvan waren al praktijk, maar krijgen nu een formele grondslag.

  → lees meer
 • 22-11-2016

  10 procedurele wijzigingen voor de omgevingsvergunning; voorbereid op de Omgevingswet in de praktijk

  Anna Collignon bespreekt in dit artikel tien in het oog springende verschillen tussen de huidige omgevingsvergunning en de in de Omgevingswet en bijbehorende voorziene regeling.

  → lees meer
 • 22-11-2016

  Gebiedsbescherming door de provincie onder de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking. In een eerder blog (1) schreven wij (2) over de bevoegdheden van het Rijk bij de gebiedsbescherming onder de Wnb. Hoewel het Rijk een belangrijke rol houdt bij de gebiedsbescherming, zijn de provincies aan zet voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen. Dit blog gaat in op de taken en bevoegdheden van provincies onder de nieuwe wet.

  → lees meer
 • 21-11-2016

  Wetsvoorstel organisatie hoogste bestuursrechtspraak ingetrokken

  De regering heeft het wetsvoorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak op 16 november 2016 ingetrokken. 1) Aanleiding daarvoor is dat de regering zich niet kon verenigen met een aantal door de Tweede Kamer aangenomen amendementen, omdat die niet met de essentie van het wetsvoorstel verenigbaar zijn.

  → lees meer
 • 18-11-2016

  Geen bescherming tegen geluidsoverlast zonder landelijk of lokaal vastgestelde regels?

  [...] gezin dat naast een muziekschool woont ondervindt overlast van de drumlessen. Het vraagt de gemeente op te treden, maar die weigert dat. Tot en met de Raad van State wordt het gezin in het [...]

  → lees meer
 • 17-11-2016

  Gebiedsbescherming door het Rijk onder de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming (“Wnb“)inwerking. In dit bericht (1) staat de gebiedsbescherming door het Rijk centraal. Onder de Wnb blijft ten aanzien van de gebiedsbescherming veel hetzelfde, zoals de bevoegdheid van het Rijk om Natura 2000-gebieden aan te wijzen.

  → lees meer
 • 15-11-2016

  Soortenbescherming: beschermingsregime voor habitatsoorten

  Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) 1) in werking treden. In dit blog beschrijven wij het beschermingsregime en de afwijkingsmogelijkheden voor habitatsoorten.

  → lees meer
 • 10-11-2016

  Behoud cultureel erfgoed als dwingende reden van groot openbaar belang voor ontheffing Flora- en faunawet

  [...] haar uitspraak van 26 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2787) heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) voor het eerst geoordeeld dat behoud van het Nederlands [...]

  → lees meer
 • 09-11-2016

  Bescherming van publieke belangen in de Airbnb-economie

  In 2007 kwamen twee Amerikaanse studenten op het idee om slaapplekken op luchtbedden te verhuren in hun woning. Zij bouwden daarvoor een eenvoudige website. Nu, negen jaar later, is Airbnb verspreid over 191 landen en 34.000 steden. Er worden jaarlijks 60 miljoen gasten bediend via ruim twee miljoen accommodaties.

  → lees meer
 • 07-11-2016

  Soortenbescherming: beschermingsregime voor vogels

  Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) 1) in werking treden. In een vorig blog beschreven wij al kort de drie verschillende beschermingsregimes die de Wnb kent. In dit blog gaan wij dieper in op het beschermingsregime voor vogels.

  → lees meer
 • 03-11-2016

  Soortenbescherming onder de Wet natuurbescherming: drie verschillende beschermingsregimes

  Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming (“Wnb”) 1) in werking treden. Eerder schreven 2) wij al dat de soortenbescherming onder de Wnb anders zal worden geregeld dan onder de Flora- en faunawet (“Ffw”).3) In dit blog gaan wij hier dieper op in.

  → lees meer
 • 02-11-2016

  Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt over gelijke kansen en transparantie bij de verdeling van schaarse vergunningen

  [...] de verdeling van schaarse vergunningen moeten potentiële gegadigden gelijke kansen krijgen om in een transparante procedure mee te dingen naar zo’n vergunning. In een gemeentelijke verordening [...]

  → lees meer
 • 26-10-2016

  Stand van zaken uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming

  De uitvoeringsregelgeving van de nieuwe Wet natuurbescherming is vastgesteld en zal op korte termijn worden gepubliceerd. Dit blijkt uit een brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 oktober 2016, (1) waarmee de Tweede Kamer nader is geïnformeerd over de stand van zaken van de Wet natuurbescherming (Wnb).

  → lees meer
 • 21-10-2016

  De zorgplicht van de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) 1) voorzien. In dit bericht staat de zorgplicht van de Wnb centraal.

  → lees meer
 • 14-10-2016

  Symposium ‘De AMvB’s Omgevingswet: gevolgen voor gebiedsontwikkeling’

  Op donderdag 29 september 2016 organiseerde de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft samen met Stibbe een middagsymposium over de AMvB’s van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 14-10-2016

  De natuurvisie: één van de kerninstrumenten uit de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) 1) voorzien. In dit bericht staat één van de kerninstrumenten uit deze wet centraal, namelijk de natuurvisie. Op grond van de Wnb zullen een nationale en een provinciale natuurvisie worden vastgesteld.

  → lees meer
 • 12-10-2016

  Uitbreiding van de programmatische aanpak onder de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voorzien. Hiermee wordt een algemene grondslag geïntroduceerd voor toepassing van een programmatische aanpak, zoals we het thans ook kennen voor stikstof. Deze programma’s hebben tot doel via maatregelen de draagkracht van de natuur te verbeteren, zodat ruimte ontstaat voor het toelaten van nieuwe economische ontwikkelingen.

  → lees meer
 • 10-10-2016

  De Wet natuurbescherming: algemene doelenbepaling

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) 1) voorzien. In dit bericht staat de algemene doelenbepaling van de Wnb centraal. Artikel 1.10 Wnb noemt de drie specifieke doelen van de wet. Bij het nemen van besluiten moeten bestuursorganen met deze doelen rekening houden. Wat dit voor de praktijk zal betekenen wordt hierna toegelicht.

  → lees meer
 • 07-10-2016

  De Wet natuurbescherming: het overgangsrecht

  Op 1 januari 2017 is beoogd dat de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking treedt en komen onder meer de Natuurbeschermingwet 1998 (Nbw) en de Flora- en faunawet (Ffw) te vervallen. In deze bijdrage geef ik een overzicht van het overgangsrecht.

  → lees meer
 • 05-10-2016

  Drie belangrijke wijzigingen onder de Wet natuurbescherming

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming voorzien. Dit blog beschrijft drie belangrijke wijzigingen onder de nieuwe wetgeving, namelijk (i) aanpassing van de soortenbescherming, (ii) wijziging van de bevoegdheidsverdeling en (iii) het toevoegen van natuurvisies en bescherming van de intrinsieke waarde.

  → lees meer
 • 03-10-2016

  Nieuwe Wet natuurbescherming vormt herijking Nederlandse natuurregelgeving

  Op 1 januari 2017 is de inwerkingtreding 1) van de Wet natuurbescherming 2) met bijbehorend besluit 3) en regeling 4) voorzien. Deze wet vervangt de drie huidige natuurwetten. Om u op weg te helpen met de consequenties hiervan, schrijven de advocaten van Stibbe de komende weken een serie blogs over de nieuwe regelgeving. Alle blogs kunt u hier 5) vinden. Dit eerste blog beschrijft de aanleiding voor een nieuwe wet.

  → lees meer
 • 02-10-2016

  Afdeling geeft compleet en praktisch overzicht van haar planschadejurisprudentie in een ‘verzameluitspraak’

  [...] een uitspraak van 28 september 2016 geeft de Afdeling een overzicht van haar jurisprudentie over de toepassing van artikel 6.1 Wro en aanverwante artikelen. Aanleidingoverzicht Het college van [...]

  → lees meer
 • 23-09-2016

  Handleiding en juridische Q & A Nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

  Op 22 september 2016 hielden Stibbe en Bureau Stedelijke Planning het seminar ‘De Nieuwe Ladder’. Centraal stond het ontwerp van de wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking, zoals de Minister van Infrastructuur en Milieu dat op 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer zond.

  → lees meer
 • 23-09-2016

  Handleiding en juridische Q & A Nieuwe Ladder voor duurzame verstedelijking

  Op 22 september 2016 hielden Stibbe en Bureau Stedelijke Planning het seminar ‘De Nieuwe Ladder’. Centraal stond het ontwerp van de wijziging van de Ladder voor duurzame verstedelijking, zoals de Minister van Infrastructuur en Milieu dat op 23 juni 2016 aan de Tweede Kamer zond.

  → lees meer
 • 13-09-2016

  Knelpunten bij de inzet van deskundigen in het bestuursrecht

  In veel zaken speelt deskundigenbewijs of het ontbreken daarvan een cruciale rol. In procedures tegen de overheid gaat het dan veelal om een tegendeskundige die de onderbouwing van een besluit onderuit kan halen.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Voorstellen ter bevordering van de rechtseenheid in het (bestuurs)recht

  Voor belangrijke rechtseenheidsvragen zou er een uit vijf leden bestaande rechtseenheidskamer moeten komen bij de Hoge Raad en bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Om die taak te vervullen is het wenselijk in beide colleges enkele leden van het andere college te benoemen (zogeheten kruisbenoemingen). Dit staat in het rapport van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht dat minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), mede namens minister Blok (BZK), met een kabinetsreactie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  → lees meer
 • 22-08-2016

  Verwijdering beperkt foerageergebied bij onvoldoende draagkracht vereist passende beoordeling

  [...] de uitbreiding van een hotel is een vergunning onder de Natuurbeschermingswet 1998 verleend, waarmee 0,68 hectare foerageergebied van de zwarte specht verloren gaat. Volgens de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 19-08-2016

  Een Wob-verzoek mag niet buiten behandeling worden gelaten vanwege het niet gebruiken van een voorgeschreven formulier

  [...] grond van de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) kan een ieder bij een bestuursorgaan informatie opvragen over het handelen van de overheid. Het bestuursorgaan kan in dit kader een formulier [...]

  → lees meer
 • 19-08-2016

  Afdeling creëert ten behoeve van handhaving een rechtsingang bij niet tijdig beslissen op een aanvraag die strekt tot legalisatie

  [...] een uitspraak van 27 juli 2016 creëert de Afdeling bestuursrechtspraak een rechtsingang voor het geval dat niet tijdig wordt besloten op een aanvraag die strekt tot legalisatie van een bestaande [...]

  → lees meer
 • 19-08-2016

  Vereiste evidentie voor onverbindendheid bestemmingsplanregel na exceptieve toetsing ontbreekt als provinciale verordening onduidelijk is

  [...] bestemmingsplanregel kan getoetst worden aan hogere regelgeving in een procedure gericht tegen de verlening van een omgevingsvergunning. De bestemmingsplanregel mag daarbij na exceptieve [...]

  → lees meer
 • 15-08-2016

  Mededeling waarbij een bestuursorgaan zich ondubbelzinnig haar recht op nakoming voorbehoudt, stuit verjaring

  [...] de expliciete bedoeling van de wetgever in heeft de Afdeling in twee uitspraken van 28 juli 2016 een nieuwe, buitenwettelijke, stuitingsmogelijkheid gecreëerd: ook een mededeling waarbij een [...]

  → lees meer
 • 10-08-2016

  Het belang van voorschriften bij een ontheffing van de Flora- en faunawet

  [...] de verlening van een ontheffing van een verbod uit de Flora- en faunawet kan het noodzakelijk zijn om voorschriften op te leggen. De naleving van deze voorschriften borgt dan dat geen [...]

  → lees meer
 • 02-08-2016

  Ook tegen weigering om een handeling in beheerplan op te nemen is beroep mogelijk

  [...] een beheerplan voor een Natura 2000-gebied kunnen handelingen worden opgenomen die vervolgens zijn vrijgesteld van de vergunningplicht onder de Natuurbeschermingswet 1998. Tegen het opnemen van [...]

  → lees meer
 • 22-07-2016

  Eerste Afdelingsuitspraak over artikel 4 lid 8 bijlage II Bor: ingrijpendheid werkzaamheden niet relevant voor toepassing categorie: “het gebruiken van gronden voor een niet-ingrijpende herinrichting van het openbaar gebied”

  [...] 4 bijlage II Bor bevat de zogenoemde ‘kruimelgevallen’, waarvoor op grond van artikel 2.12 lid 1 aanhef en onder a nummer 2 Wabo kan worden afgeweken van een bestemmingsplan met de reguliere [...]

  → lees meer
 • 22-07-2016

  Eenvoudiger beter: kleinere veiligheidsafstanden voor LPG-tankstations in de Revi

  Op 29 juni 2016 is een totaalpakket aan maatregelen in werking getreden, waarmee de veiligheidsafstanden in de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: “Revi”) voor alle LPG-tankstations zijn verkleind.

  → lees meer
 • 18-07-2016

  Afspreken dat een omgevingsvergunning pas wordt verleend nadat lopende beroepsprocedures worden beëindigd: risicovol of niet?

  [...] gebeurt regelmatig dat een bestuursorgaan en een initiatiefnemer afspraken willen maken over de voorwaarden waaronder tot vergunningverlening zal worden overgegaan. Eén van deze afspraken kan [...]

  → lees meer
 • 07-07-2016

  Implementatie Richtlijn middelgrote stookinstallaties in het Activiteitenbesluit: actie- en aandachtspunten voor de praktijk

  Op 14 juni 2016 is het ontwerpwijzigingsbesluit van het Activiteitenbesluit ter implementatie van de Richtlijn middelgrote stookinstallaties gepubliceerd.

  → lees meer
 • 05-07-2016

  De verhouding tussen een bestemmingsplan en stikstofdepositie; een moeizaam huwelijk

  [...] 1 juni 2016 deed de Afdeling een uitspraak over het opnemen van regels over stikstofdepositie in een bestemmingsplan. Deze uitspraak laat zien dat het nog steeds een moeizame verhouding is; [...]

  → lees meer
 • 01-07-2016

  Internetconsultatie vier AMvB’s Omgevingswet 1 juli 2016 gestart

  Vandaag is de openbare internetconsultatie van de vier AMvB’s ter uitvoering van de Omgevingswet van start gegaan. In deze AMvB’s worden per doelgroep (burgers, bedrijven en overheden) de regels over de leefomgeving bij elkaar gebracht.

  → lees meer
 • 23-06-2016

  Ontwerpwijziging Ladder voor duurzame verstedelijking naar Tweede Kamer

  Zojuist heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een brief 1) met een voorstel voor aanpassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking 2) aan de Tweede Kamer gestuurd en een persbericht 3) uitgebracht. Het voorstel beoogt de Ladder te vereenvoudigen en alleen nog bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivering te verlangen. Ook voorziet het voorstel in de bevoegdheid de laddertoets door te schuiven naar een uitwerkings- of wijzigingsplan.

  → lees meer
 • 08-06-2016

  Reactieve aanwijzing Decathlon Zuid-Holland niet geschorst, nog onduidelijk of brancheringsregeling in provinciale verordening rechtmatig is

  [...] juridisch interessante strijd rondom de vestiging van Decathlon buiten kernwinkelgebieden in Zuid-Holland wordt voortgezet. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de raad van Schiedam een [...]

  → lees meer
 • 03-06-2016

  Annotatie over wanneer een ongewoon voorval gemeld moet worden

  In mijn annotatie in Milieu en Recht 2016/27 bij de uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 15 december 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:10085) ga ik in op de verplichting tot het doen van een melding bij een ongewoon voorval, in dit geval een lekkage van een desinfecteermachine. In dit geval was een melding niet verplicht omdat er geen gevolgen buiten de inrichting waren of dreigden, en is de verdachte dan ook vrijgesproken van het niet spoedig melden van het voorval.

  → lees meer
 • 02-06-2016

  Geen flexibele verwijzing naar een Nbw-vergunning in een bestemmingsplan

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak accepteert geen flexibele verwijzing in de planregels naar vergunde depositieruimte onder de Natuurbeschermingswet 1998. In de planregels wordt voor een agrarisch [...]

  → lees meer
 • 01-06-2016

  Hoofdpunten brief Invoeringswet Omgevingwet deel 1: planschade en punitieve handhaving

  Bij brief van 19 mei 2016 1) zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze brief bespreek ik in drie delen. In dit eerste deel ga ik met name in op de wijzigingen in de regeling voor planschadevergoeding en punitieve handhaving.

  → lees meer
 • 01-06-2016

  Hoofdpunten brief Invoeringswet Omgevingswet deel 2: digitalisering, omgevingsplanactiviteit en gefaseerde omgevingsvergunning voor bouwen

  Bij brief van 19 mei 2016 1) zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze brief bespreek ik in drie delen.

  → lees meer
 • 01-06-2016

  Hoofdpunten brief Invoeringswet Omgevingswet deel 3: overgangsrecht

  Bij brief van 19 mei 2016 1) zond de minister van Infrastructuur en Milieu een brief aan de Tweede Kamer waarin zij ingaat op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze brief bespreek ik in drie delen.

  → lees meer
 • 31-05-2016

  Update Wet natuurbescherming: geen aanhaakverplichting, separate vergunningaanvraag blijft mogelijk

  Op 1 januari 2017 zal de Wet natuurbescherming in werking treden. Uit een recente brief 1) aan de Tweede Kamer blijkt dat het mogelijk wordt om een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming in te dienen die dan niet verplicht aanhaakt bij de procedure voor de verlening van een omgevingsvergunning. Dit past binnen de bestaande kaders én het stelsel van de Omgevingswet. De staatssecretaris van Economische Zaken komt hiermee ook tegemoet aan een belangrijke wens van ontwikkelaars en is daarmee een verbetering van de wetssystematiek.

  → lees meer
 • 31-05-2016

  De Europese Commissie publiceert een leidraad over het begrip staatssteun

  Op 19 mei 2016 publiceerde 1) de Europese Commissie (“EC“) de definitieve versie van de notitie over het begrip staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (“Notitie“). Deze notitie is een leidraad om te bepalen wanneer overheidsuitgaven al dan niet binnen de reikwijdte van de Europese staatsteunregels vallen.

  → lees meer
 • 27-05-2016

  AG Widdershoven: gelijke kansen bij de verdeling van schaarse vergunningen

  [...] moeten bij het verdelen van schaarse vergunningen potentiële gegadigden de mogelijkheid bieden om naar de beschikbare vergunningen mee te dingen. Dat heeft advocaat-generaal [...]

  → lees meer
 • 27-05-2016

  Afdeling sluit aan bij Centrale Raad voor Beroep: bestuursorgaan moet vermelden dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk kan worden verklaard bij het stellen van een hersteltermijn

  [...] indiener van het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:6 Awb in de gelegenheid te worden gesteld om een verzuim te herstellen, voordat het bestuursorgaan een bezwaarschrift [...]

  → lees meer
 • 24-05-2016

  Samenvatting en presentaties Stibbe Congres Gebiedsontwikkeling na de crisis: nieuwe rollen, kansen door de Omgevingswet en nieuwe uitdagingen

  Nu de crisis ten einde en de rente laag is, is er weer meer ruimte voor gebiedsontwikkeling. Ook de wetgever probeert deze ontwikkeling te faciliteren, onder meer door middel van de nieuwe Omgevingswet. Stibbe organiseerde op 19 mei 2016. een congres om met spelers vanuit verschillende achtergronden van gedachten te wisselen over de kansen, uitdagingen en dilemma’s van gebiedsontwikkeling.

  → lees meer
 • 19-05-2016

  Een uitwerkingsplan kan toch wel “ladderplichtig” zijn

  [...] bestemmingsplan dat voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling is in beginsel ladderplichtig. Op 18 mei jl. heeft de Afdeling overwogen dat een uitwerkingsplan waarin uitwerking is gegeven [...]

  → lees meer
 • 18-05-2016

  Een bestemmingsplan dat voorziet in een functiewijziging maar niet in een nieuw ruimtebeslag is toch Ladderplichtig indien de functiewijziging substantieel is

  [...] 20 april 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“Afdeling”) twee interessante uitspraken (ECLI:NL:RVS:2016:1075 en ECLI:NL:RVS:2016:1064) gedaan waarin zij heeft [...]

  → lees meer
 • 17-05-2016

  Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing op grootschalige datacenters

  [...] uitspraak van 4 mei 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de Ladder van duurzame verstedelijking niet van toepassing is op grootschalige datacenters. De [...]

  → lees meer
 • 13-05-2016

  Actualiteiten Wet openbaarheid van bestuur: metagegevens vallen onder de Wob

  [...] 26 april jl. heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State twee interessante uitspraken gedaan over de vraag wat voor soort documenten openbaar kunnen worden op grond van de Wet [...]

  → lees meer
 • 12-05-2016

  De toepassing van de RCR bij grootschalige windturbineparken veiliggesteld door de bestuurs- en civiele rechter

  [...] zowel de civiele rechter als door de bestuursrechter is in de maand mei definitieve duidelijkheid gegeven over de toepassing van de rijkscoördinatieregeling (“RCR“) bij windparken van nationaal [...]

  → lees meer
 • 06-05-2016

  Van Wob naar Woo: een overzicht van de belangrijkste wijzigingen

  De Wet open overheid (‘Woo’) moet de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) vervangen. Op 19 april 2016 is het wetsvoorstel voor de Woo door de Tweede Kamer aangenomen. Hierna geven wij een beknopt overzicht van de belangrijkste veranderingen die de Woo met zich zal brengen.

  → lees meer
 • 01-05-2016

  Milieubelastende activiteiten in de Omgevingswet

  In dit artikel worden de gevolgen van de overstap van het begrip inrichting naar milieubelastende activiteiten voor de praktijk en de verhouding met het Omgevingsplan besproken. Aan de hand van de consultatie versies van de vier AMvB's wordt een eerste verkenning gemaakt.

  → lees meer
 • 19-04-2016

  Evaluatiewet bestuursrechtelijke geldschuldenregeling

  Op internetconsultatie.nl is een

  → lees meer
 • 18-04-2016

  B&W mogen een projectomgevingsvergunning niet weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan zonder eerst de raad om een verklaring van geen bedenkingen te hebben gevraagd

  [...] bevoegdheid tot verlening van een omgevingsvergunning voor planologisch strijdig gebruik (artikel 2.1 lid 1 aanhef en onder c Wabo) berust bij het college van burgemeester en wethouders [...]

  → lees meer
 • 18-04-2016

  Een eerlijke kans bij de veiling van tankstations: wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer

  Tankstations langs rijkswegen staan op grond die in eigendom is van de Staat. De Staat sluit huurovereenkomsten met de exploitanten van de tankstations. Met wie de huurovereenkomst wordt gesloten wordt bepaald door een veiling. Uit een evaluatie bleek dat de veilingmethode verbeterd kon worden.

  → lees meer
 • 14-04-2016

  Wet Verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is op 14 april 2016 in werking getreden

  Op 14 april 2016 is de

  → lees meer
 • 08-04-2016

  Een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen – deel III

  Recent heeft de Tweede Kamer het

  → lees meer
 • 05-04-2016

  Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn: kansen en knelpunten bij uitvoering

  Op dit moment vindt er een Europese evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn plaats: de Fitness Check. Deze Europese richtlijnen schrijven voor welke vogels en dieren en welke natuurtypen beschermd moeten worden. Een van de gevolgen van de richtlijnen is de aanwijzing van Natura 2000-gebieden. Een vaak gehoord geluid is dat Nederland “op slot” zit door deze richtlijnen.

  → lees meer
 • 05-04-2016

  Een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen – deel II

  Hierbij een tweede blogbericht over het wetsvoorstel aangaande een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen. In dit bericht behandelen wij het nieuwe normen- en handhavingstelsel.

  → lees meer
 • 01-04-2016

  Een nieuw normen- en handhavingstelsel voor Schiphol en enkele andere wijzigingen – deel I

  Recent heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel

  → lees meer
 • 23-03-2016

  De Omgevingswet: het begrip ‘activiteit’ als aangrijpingspunt van de regulering. Een verstandige keus?

  [...] dit moment ligt het wetvoorstel voor een Omgevingswet bij de Eerste Kamer (Kamerstukken I 2015/16, 33 962). In deze rubriek kwam het wetsvoorstel voor een Omgevingswet al eerder ter sprake, [...]

  → lees meer
 • 22-03-2016

  Nieuwe mijlpaal Omgevingswet: Omgevingswet is aangenomen door de Eerste Kamer en twee van de vier aanvullingswetten zijn nu in consultatie

  De herziening van het omgevingsrecht heeft een nieuwe mijlpaal bereikt: de Eerste Kamer heeft op 22 maart jl. met grote meerderheid het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen.

  → lees meer
 • 17-03-2016

  Nieuwe jurisprudentielijn beperkt kring van belanghebbenden bij omgevingsvergunning voor milieu

  [...] Anna Collignon. Bron Stibbeblog De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is in een uitspraak van 16 maart 2016 ‘omgegaan’ en beoordeelt vanaf nu op een andere – strengere – wijze [...]

  → lees meer
 • 16-03-2016

  Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State aanvaardt correctie op het relativiteitsvereiste 8:69a Awb

  [...] Reinier van Angeren en Pieter van der Woerd, Bron Stibbeblog.nl Met een beroep op het gelijkheids- of vertrouwensbeginsel kan een appellant afdwingen dat de bestuursrechter een rechtsnorm die [...]

  → lees meer
 • 15-03-2016

  De Awb gaat moderniseren: meer ruimte voor e-mailen met de overheid

  Op internetconsultatie.nl is een ontwerpwetsvoorstel gepubliceerd dat het elektronisch verkeer met de overheid makkelijker moet maken. De wetswijziging is nodig omdat de regeling die nu is opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 2.3 Awb) niet meer aansluit bij huidige gedigitaliseerde samenleving.

  → lees meer
 • 10-03-2016

  Hoe om te gaan met de MER-plicht bij grensoverschrijdende projecten en op welke wijze is salderen onder de Flora- en faunawet toegestaan?

  [...] 24 februari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over een bij Rijksinpassingsplan vastgestelde hoogspanningsverbinding en geoordeeld dat (i) voor een [...]

  → lees meer
 • 01-03-2016

  FAQ: wanneer is het Activiteitenbesluit van toepassing?

  Dit is een blogbericht in de FAQ-serie. In deze serie worden blogberichten gepost die antwoord geven op veel voorkomende vragen.

  → lees meer
 • 01-03-2016

  Kan een uitwerkingsplan nooit een nieuwe stedelijke ontwikkeling bevatten en daarmee nooit ladderplichtig zijn?

  [...] Ladder van duurzame verstedelijking is van toepassing als een planologisch besluit voorziet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Indien een nieuw bestemmingsplan ten opzichte van het vorige [...]

  → lees meer
 • 01-03-2016

  Redt Straatsburgse soepelheid de Rotterdamse vestigingsverboden?

  Met zijn recente uitspraak in de zaak Garib tegen Nederland vestigt het Straatsburgse Hof de aandacht op een omstreden aspect van de sinds 2006 geldende Wet bijzondere maatregelen groot-stedelijke problematiek (EHRM 23 februari 2016, nr. 43494/09). Deze wet, beter bekend als de ‘Rotterdamwet’, voorziet onder meer in de mogelijkheid om in een stad gebieden aan te wijzen waar personen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering zich in beginsel niet mogen vestigen.

  → lees meer
 • 29-02-2016

  De begrenzing van Natura 2000-gebieden conform de Habitat- en Vogelrichtlijn

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak (”Afdeling”) heeft met de beoordeling van de beroepen betreffende het Natura 2000-gebied “Veluwe” op 10 februari 2016 een interessante uitspraak gedaan inzake de [...]

  → lees meer
 • 29-02-2016

  Foto’s van de buurman: geen bewijs dat een dwangsom is verbeurd

  [...] bewijs dat een dwangsom verbeurd is, moet worden geleverd door het bevoegd gezag. Derden kunnen het bestuursorgaan niet helpen bij het verzamelen van dit bewijs. Dat volgt uit een uitspraak van [...]

  → lees meer
 • 27-02-2016

  Terugverdientijd energiebesparende koelmeubelen meer of minder dan vijf jaar? Discussie daarover kan zich terugverdienen!

  [...] 18 december 2015 deed de rechtbank Amsterdam einduitspraak in de zogenaamde Aldi-zaak waarover wij al eerder een blogbericht schreven. De eindconclusie van de rechtbank luidt dat de Aldi-filialen [...]

  → lees meer
 • 27-02-2016

  Financiële uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, hoe zwaar is de motiveringsplicht?

  [...] de vaststelling van een bestemmingsplan moet de raad motiveren dat het plan binnen de planperiode financieel uitvoerbaar is. De laatste jaren leek de Afdeling aan die motivering niet al te hoge [...]

  → lees meer
 • 27-02-2016

  Update Omgevingswet: behandeling Eerste Kamer en consultatie AMvB’s

  Het is al eerder gezegd: de totstandkoming van de Omgevingswet is één van de grootste wetgevingsoperaties ooit in Nederland. Hoewel de beoogde inwerkingtreding pas in 2018 is, wordt er achter de schermen al jarenlang hard gewerkt.

  → lees meer
 • 16-02-2016

  Wat is de juridische waarde van de soortenstandaard bij ontheffingen op grond van de Flora- en faunawet?

  [...] u activiteiten uitvoeren die schadelijk zijn voor beschermde dier- of plantensoorten? Dan is het vaak nodig om preventieve maatregelen te treffen. Voor een aantal veel voorkomende diersoorten [...]

  → lees meer
 • 16-02-2016

  Achterhouden van informatie kan leiden tot zeer uitzonderlijk geval waarin terug kan worden gekomen op eindoordeel in tussenuitspraak

  [...] het kader van de bestuurlijke lus beschikt de bestuursrechter over de bevoegdheid een tussenuitspraak te wijzen vooruitlopend op de einduitspraak. Vaste jurisprudentie van de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 06-01-2016

  Beslissing op bezwaar afwijzing Wob-verzoek moet expliciet alle afwijzingsgronden bevatten

  [...] van stukken op grond van de Wet openbaarheid bestuur (“Wob”) blijft achterwege indien een of meer van de uitzonderingsgronden genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob van [...]

  → lees meer
 • 05-01-2016

  Nieuwe wet- en regelgeving omgevingsrecht per 1 januari 2016

  Met ingang van 1 januari 2016 is veel nieuwe wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen op het gebied van het omgevingsrecht:

  → lees meer
 • 30-11-2015

  Grote ondernemingen, let op: op 5 december a.s. moet de energie-audit zijn uitgevoerd

  Is uw onderneming één van de 3000 “grote ondernemingen” waarvoor een energie-auditverplichting geldt? Dan moet u ervoor zorg dragen dat deze energieaudit uiterlijk op 5 december 2015 is uitgevoerd.

  → lees meer
 • 24-07-2015

  Decentraal wat kan…en echt alleen centraal wat moet?

  De Omgevingswet zet zwaar in op het subsidiariteitsbeginsel: beleidsbepaling en -uitvoering zijn in handen van het meest geschikte overheidsorgaan. Voor het omgevingsrecht is dat de gemeente, zo is te lezen in art. 2.3 lid 1 van het wetsvoorstel. Provincie en Rijk treden volgens dit artikel alleen op “als dat nodig is”. Maar wanneer is dat nodig, en wie bepaalt dat? Ziedaar het probleem van dit wetsartikel en het onderwerp van deze blog.

  → lees meer
 • 20-07-2015

  Omgevingswet: integrale tekst beschikbaar

  Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet is ingediend bij de Eerste Kamer. Daarmee is het gewijzigd voorstel van wet gepubliceerd.

  → lees meer
 • 09-07-2015

  Handhavingsbesluiten en toezichtsgegevens gaan online; zorg voor een toelichting namens het bedrijf

  Openbaarheid is hot. Overheden worden bewogen zoveel mogelijk informatie in de openbaarheid te brengen via Wob-verzoeken, maar ook de instrumenten voor actieve openbaarmaking (bij handhavingsbesluiten wordt dit vaak aangeduid als naming en shaming) worden steeds vaker (verplicht) ingezet.

  → lees meer
 • 07-07-2015

  Overzicht van gewenste inwerkingtredingsdata wetsvoorstellen

  De minister van Veiligheid en Justitie heeft een geactualiseerd overzicht van spoedeisende wetsvoorstellen naar de Tweede en Eerste Kamer gezonden. Het betreft een overzicht van wetsvoorstellen waarvan het kabinet het wenselijk acht dat deze in de tweede helft van 2015 dan wel in het eerste kwartaal van 2016 door de Eerste en/of Tweede Kamer worden behandeld.

  → lees meer
 • 04-07-2015

  Adviescommissie Detailhandel van de Provincie Zuid-Holland gaat nieuwe detailhandelsinitiatieven voortaan zelf beoordelen

  Vanaf 1 juli 2015 worden nieuwe detailhandelsinitatieven in Zuid-Holland onafhankelijk getoetst door de Provincie. De Provincie Zuid-Holland heeft daarvoor op 4 maart 2015 de Provinciale Verordening Ruimte 2014 gewijzigd en op 27 mei 2015 een speciale Adviescommissie Detailhandel ingesteld. De Verordening is op 1 juli 2015 in werking getreden.

  → lees meer
 • 03-07-2015

  Aan de slag met de nieuwe Wet hergebruik van overheidsinformatie

  Op 18 juli 2015 1) is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (de "Who") 2) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen bij publieketaakinstellingen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze verzoeken kunnen niet alleen tot bestuursorganen worden gericht, maar ook tot bijvoorbeeld archieven, musea en bibliotheken. Aan de hand van negen vragen leiden wij u door deze nieuwe wet heen.

  → lees meer
 • 03-07-2015

  Update Omgevingswet: welke amendementen en moties zijn aangenomen?

  Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer op 1 juli 2015 het wetsvoorstel voor de nieuwe Omgevingswet aangenomen. Tevens is gestemd over 65 amendementen en 29 moties.

  → lees meer
 • 02-07-2015

  Nieuwe wet- en regelgeving per 1 juli 2015

  De vaste verandermomenten voor wetten zijn 1 januari en 1 juli van elk jaar. Per 1 juli 2015 zijn wederom veel wijzigingen in wet- en regelgeving in werking getreden. In dit blogbericht volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen op het gebied van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht.

  → lees meer
 • 01-07-2015

  Opgepast: de PAS is vastgesteld en in werking!

  De Programmatische Aanpak Stikstof (”PAS”) is vandaag op 1 juli 2015 in werking getreden. De PAS bestaat uit een wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (de ”Wet Pas“), het programma (het ”Programma’‘), het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof (het ”Besluit”) en de Regeling programmatische aanpak stikstof (de ”Regeling”).

  → lees meer
 • 29-06-2015

  Update Wet natuurbescherming: wat vindt de Staatssecretaris van de ingediende amendementen?

  Op 1 juli a.s. vindt in de Tweede Kamer de stemming plaats over het wetsvoorstel Wet natuurbescherming. Ook wordt er gestemd over alle ingediende amendementen en moties. En dit zijn er nog al wat: er zijn vooralsnog alleen al 86 amendementen ingediend waarover gestemd gaat worden. Wat vindt de Staatssecretaris van al deze amendementen?

  → lees meer
 • 26-06-2015

  De programmatische aanpak stikstof: komt de PAS van pas?

  Stikstofbelasting in veel Natura 2000-gebieden is een bekend probleem. In en nabij Natura 2000-gebieden waarin de achtergrond depositiewaarde de kritische depositiewaarde overschrijdt is vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 geen sinecure. De wetgever is daarom in actie gekomen. Op 19 juni 2013 heeft zij een voorstel van wet ingediend: Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof). De programmatische aanpak stikstof (”PAS”) moet ervoor zorgen dat economische ontwikkeling en het op termijn realiseren van de doelen in Natura 2000-gebieden hand in hand gaan.

  → lees meer
 • 23-06-2015

  Update Omgevingswet: waardering amendementen door Minister inzichtelijk gemaakt in schema

  Het wetgevingstraject van de Omgevingswet gaat deze week een nieuwe fase in: die van de plenaire behandeling! Op woensdagavond 24 juni a.s. behandelt de Tweede Kamer de Omgevingswet plenair.

  → lees meer
 • 15-06-2015

  Four strikes and you’re out: effectieve geschilbeslechting onder de Flora- en faunawet

  Four strikes and you’re out. In deze procedure had de staatssecretaris van economische zaken vier beslissingen op bezwaar genomen (in 2010, 2011, 2013 en 2014) en nog was onvoldoende gemotiveerd dat aan de wettelijke vereisten voor het verlenen van een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet (Ffw) was voldaan. De Afdeling ziet hierin aanleiding om zelf in de zaak te voorzien door te oordelen dat de aanvraag wordt afgewezen.

  → lees meer
 • 21-04-2015

  Kroniek van het algemeen bestuursrecht

  In deze kroniek worden de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van het algemeen bestuursrecht van het afgelopen half jaar behandeld. Daarin komt onder meer het volgende aan de orde. De discussie over de toekomst van de bestuursrechtspraak heeft een nieuwe impuls gekregen door het conceptwetsvoorstel Wet splitsing RvS en opheffing CRvB en CBb dat ter consultatie is gepubliceerd. De wetgever moderniseert de bestuursrechtspraak echter niet alleen door een reorganisatie van (de rechtsmacht van) de hoogste bestuursrechters, ook het (concept)wetsvoorstel vereenvoudiging en digitalisering procesrecht speelt een belangrijke rol. Ondertussen zet de Europeanisering van het bestuursrecht aan alle kanten door.

  → lees meer
 • 05-02-2015

  Transparante en eerlijke verdeling van schaarse besluiten

  Een onderzoek naar de toegevoegde waarde van een transparantieverplichting bij de verdeling van schaarse besluiten in het Nederlandse bestuursrecht.

  → lees meer
 • 19-09-2014

  Wanneer is een stichting een bestuursorgaan? De Raad van State verduidelijkt haar rechtspraak.

  Op 17 september 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in twee uitspraken antwoord gegeven op de vraag wanneer een privaatrechtelijke rechtspersoon, zoals een stichting, een bestuursorgaan is. Dit is van belang, omdat op besluiten van een bestuursorgaan de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Zo moet een bestuursorgaan voldoen aan algemene regels van behoorlijk bestuur en is de bestuursrechter de bevoegde rechter om besluiten te toetsen.

  → lees meer
 • 15-09-2014

  Expert meeting ‘De toekomst van compliance management bij (BRZO-) bedrijven vanuit verschillende risico perspectieven’

  Stibbe, Royal HaskoningDHV en Panoptys hebben gezamenlijk de expert meeting ‘De toekomst van compliance management bij (BRZO-)bedrijven vanuit verschillende risico perspectieven’ georganiseerd.

  → lees meer
 • 20-06-2014

  Prioriteiten stellen in handhavingsbeleid mag, maar geheel afzien van handhaving niet

  Op 4 juni 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2014:1982). In deze uitspraak zet de Afdeling duidelijk uiteen hoe bestuursorganen in handhavingsbeleid prioriteiten kunnen stellen.

  → lees meer
 • 02-06-2014

  Beperking ladder voor duurzame verstedelijking

  De ladder voor duurzame verstedelijking zal worden gewijzigd. Dit blijkt uit het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alsmede het aanbrengen van enkele verbeteringen) (Stb. 2014/174).

  → lees meer
 • 10-03-2014

  Hoe toetst de rechter gemeentelijke geheimhoudingsbesluiten?

  Wat zijn nu de mogelijkheden om achter de inhoud van stukken te komen die op grond van de Gemeentewet geheim zijn gehouden en welke rol speelt de Wet openbaarheid van bestuur daarin? De Afdeling heeft daarin recent meer inzicht geboden.

  → lees meer
 • 27-01-2014

  Onnodige wijziging ladder duurzame verstedelijking, omdat de Dienstenrichtlijn niet van toepassing is op detailhandel

  Bij brief van 9 januari 2014 kondigde de minister van Infrastructuur en Milieu aan dat aan de ladder van duurzame verstedelijking (artikel 3.1.6 lid 2 Bro) een vierde lid wordt toegevoegd, om inzichtelijk te maken dat indien een bestemmingsplan in de vestiging van een dienstenactiviteit voorziet, het onderzoek naar de actuele regionale behoefte geen betrekking mag hebben op de marktvraag. In dit blogbericht licht ik toe dat deze wijziging onnodig is en behandel ik de tot nu toe verschenen Afdelingsjurisprudentie over de Ladder.

  → lees meer
 • 27-02-215

  Transparantie voor een eerlijkere verdeling van schaarse vergunningen en subsidies

  Als iedereen met een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten zou mogen varen, wordt het al snel een gevaarlijke chaos. Het is dus logisch dat de gemeente deze activiteit wil reguleren en een maximum heeft gesteld aan het aantal exploitatievergunningen dat verleend kan worden. Nu er meer geïnteresseerden zijn dan beschikbare vergunningen, is de verlening van een vergunning voor een Amsterdamse rondvaartboot een schaars besluit.

  → lees meer
Auteurs

Stibbe is een full-service kantoor van advocaten en notarissen en behoort tot de beste van Nederland. Wereldwijd heeft Stibbe meer dan 350 advocaten, waarvan 79 partners. Stibbe legt zich toe op complexe juridische vraagstukken en heeft onder andere uitgebreide expertise op het gebied van het bestuurs- en omgevingsrecht. De praktijkgroep Bestuursrecht is met ruim 23 advocaten één van de grootste praktijkgroepen van Nederland. De praktijkgroep heeft uitgebreide expertise op het gebied van het algemeen bestuursrecht, het omgevingsrecht en het bijzonder bestuursrecht. De praktijkgroep adviseert zowel bedrijven als overheidsorganisaties en voert waar nodig bestuursrechtelijke en civiele procedures.

Via Stibbeblog houden wij u op de hoogte van een breed scala aan informatie over ontwikkelingen binnen Environment and Planning, Public Law en Commercial Litigation.

Neem contact op