Poelmann van den Broek Advocaten

Artikelen

 • 11-11-2019

  Podcast: Wie krijgt de rekening van de PFAS?

  Sinds een maand ligt de bouw ook plat door strengere regels voor grond of bagger met daarin PFAS. Per 1 oktober is het namelijk niet meer toegestaan om grond of bagger te verslepen als het per kilo meer dan 0,1 microgram PFAS bevat. De bouwsector in zijn geheel demonstreert en iedereen is van mening dat de overheid met een oplossing moet komen. Tot het zover is, zal er ook een oplossing moeten komen voor de problemen die nu al zijn ontstaan. Want stilstand kost geld. Het kost de opdrachtgever geld, de aannemer geld, maar wie betaalt dat?

  → lees meer
 • 04-11-2019

  Intern salderen bij stikstofproblematiek

  Intern salderen is de afgelopen maanden vaak genoemd als oplossing voor de stikstofproblematiek bij bouwprojecten. Onduidelijk is echter wanneer gebruik mag worden gemaakt van intern salderen en of dan juist wel of geen Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming) nodig is. Die onduidelijkheid is de afgelopen maanden alleen maar toegenomen met de ‘Beslisboom: Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten’ van het Rijk[1] en de ‘Provinciale beleidsregel intern en extern salderen’.[2] Zeker nu een aantal provincies deze beleidsregels (vooralsnog) niet toepassen.

  → lees meer
 • 22-10-2019

  Gebruik van gezichtsherkenning of vingerafdrukken op de bouwplaats

  De bouwplaats is een komen en gaan van (buitenlandse) werknemers (ook van onderaannemers), uitzendkrachten en zzp’ers. Als (hoofd)aannemer wil je onbevoegden van de bouwplaats weren en weten wie er wanneer op de bouwplaats loopt. Dit onder meer om ervoor te zorgen dat de cao wordt nageleefd en illegale arbeid en schijnconstructies worden voorkomen. Om deze redenen hebben de cao-partijen in 2016 besloten om de Bouwplaats-ID in te voeren. De Bouwplaats-ID zou inzichtelijk moeten maken wie op de bouwplaats werkzaam zijn, omdat iedereen die op de bouwplaats werkt zich daarmee aan en af moet melden. Dat is belangrijk in verband met de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies. Bovendien wordt daarmee de veiligheid op de bouwplaats bevorderd en zal diefstal (van waardevolle materialen) minder vaak voorkomen.

  → lees meer
 • 16-10-2019

  Aannemelijk maken “noodzaak” bedrijfswoning is aan de aanvrager

  [...] college van burgemeester en wethouders kan een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfswoning weigeren, indien de bedrijfswoning niet noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Dat de [...]

  → lees meer
 • 14-10-2019

  Planschade: Leg investeringsbeslissing goed vast!

  [...] u een mondelinge overeenkomst sluit tot de aankoop van onroerend goed dient u het investeringsmoment goed vast te leggen in een schriftelijk document. Anders is het mogelijk dat u bij een [...]

  → lees meer
 • 04-09-2019

  Stikstoftoets bouwprojecten

  Wat kunt u doen om zeker te zijn dat de stikstofproblematiek uw bouwproject niet in de weg staat?

  → lees meer
 • 03-09-2019

  Verklarende woordenlijst stikstof en natuurbescherming

  Niet iedereen heeft dagelijks te maken met de juridische ins en outs van natuurbescherming en stikstof en het bijbehorende vakjargon. Daarom lichten wij hieronder de belangrijkste begrippen voor u toe.

  → lees meer
 • 02-09-2019

  Wat kan ik doen om zeker te zijn dat de stikstofproblematiek niet aan mijn bouwproject in de weg staat?

  De gewenste conclusie: er is geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig als op voorhand met wetenschappelijke zekerheid significante effecten op voor stikstof gevoelige habitattypes in Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. Wanneer deze effecten niet kunnen worden uitgesloten kan op grond van een Passende beoordeling of middels een ADC-toets alsnog vergunning worden verleend. Dan gelden er aanvullende eisen.

  → lees meer
 • 02-09-2019

  Veel gestelde vragen met betrekking tot Stikstof en het PAS

  Kan ik mijn project nog realiseren? Kan als het bouwplan gerealiseerd is of wordt nog een probleem ontstaan? Wat zijn de consequenties van de uitspraak van de RvS omtrent het PAS?

  → lees meer
 • 28-08-2019

  Stagnerende bouwproductie door PAS-uitspraak

  Voor bouwprojecten in de buurt van de “Natura 2000-gebieden” moet vooraf de mate van stikstofdepositie worden berekend. Afhankelijk van die uitkomst wordt bepaald of het bouwproject mag worden gerealiseerd, al dan niet met behulp van een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). De overheid heeft in 2015 voor deze beoordeling het Programma Aanpak Stikstof (PAS) opgesteld. Eind mei 2019 heeft de Raad van State echter geoordeeld dat het PAS in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarom niet meer mag worden gebruikt voor genoemde beoordeling. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor alle betrokkenen waaronder projectontwikkelaars, bouwbedrijven en eindgebruikers.

  → lees meer
 • 26-08-2019

  Circulair bouwen: wet- en regelgeving moeten meedoen!

  Volgens het programma: ‘Nederland Circulair in 2050 ’ wil de overheid graag iets doen aan de enorme hoeveelheid afval die vrijkomt uit onze consumptieve economie. Dit moet dan ook leiden tot reductie van de CO2-uitstoot, het verkleinen van de menselijke footprint en het stimuleren van innovatie. Deze doelstellingen van de overheid vragen om goede afspraken en stimuleringsmaatregelen waarmee ook de noodzakelijke juridische context is gegeven.

  → lees meer
 • 23-08-2019

  Hennepteelt in huurwoning, wanneer is de controle van de verhuurder voldoende?

  [...] ver gaat de (bestuursrechtelijke) plicht voor een verhuurder om te controleren of er geen illegale activiteit in zijn verhuurde pand plaatsvindt? De bestuursrechter is daarin streng. Van een [...]

  → lees meer
 • 21-08-2019

  Legesaanslag niet zomaar te baseren op eigen opgave

  [...] kan zeer lonen om voorafgaand aan de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen te onderzoeken of het verstandig is zelf de bouwkosten op te geven of aan te sturen op het toepassen van een [...]

  → lees meer
 • 21-08-2019

  Tweeluik Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Deel 1 – Wkb: vergunningaanvraag van een leien dakje?

  Na het instorten van het dak van het Alkmaarse AFAS-stadion ligt de kwaliteit van daken onder een vergrootglas. Hoewel het te vroeg is voor conclusies, staat vast dat een dergelijk dak onder de gegeven omstandigheden niet mag instorten, of het nu wel of niet precies voldoet aan de daarvoor geldende regels. Inmiddels is het zwartepieten begonnen, zodat ook de vraag op tafel komt hoe dergelijke potentiële rampen in de toekomst kunnen worden voorkomen. De onvermijdelijke roep om meer en beter toezicht zal ongetwijfeld bij de oplossing worden betrokken.

  → lees meer
 • 09-07-2019

  Gemeente en provincie moeten nagaan of assortimentsbeperking zinvol is

  [...] Dienstenrichtlijn blijft de gemoederen bezighouden. In de uitspraak ‘Appingedam’ – die eerder werd beschreven in dit blad - heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: [...]

  → lees meer
 • 27-06-2019

  Invordering dwangsom alleen mogelijk als een last overtreden kan worden

  [...] zijn er in vele soorten en maten. Vaak gaat het om de vraag of al dan niet terecht een last onder dwangsom wordt opgelegd en of de inhoud van de opgelegde last wel klopt. Zie [...]

  → lees meer
 • 24-06-2019

  Waarom je iedere pagina van een overeenkomst moet paraferen!

  Voor de geldigheid van veruit de meeste schriftelijke overeenkomsten is het niet vereist dat de overeenkomst is ondertekend. Het is echter wel raadzaam om een overeenkomst altijd te laten ondertekenen, gelet op onder meer de bewijsrechtelijke gevolgen die de wet daaraan verbindt. Die gevolgen maken ook dat het vooral in iemand zijn eigen belang is dat elke pagina van een ondertekende overeenkomst van zijn paraaf wordt voorzien.

  → lees meer
 • 18-06-2019

  Ook hoger normaal maatschappelijk risico bij woningbouw op uitbreidingslocatie

  [...] is vaste jurisprudentie dat bij planschade door woningbouw op een inbreidingslocatie in beginsel een hoger normaal maatschappelijk risico van 5% wordt toegepast. In zijn uitspraak van 12 juni [...]

  → lees meer
 • 13-06-2019

  Intrekking omgevingsvergunning bouwen, let goed op in bezwaar!

  [...] een besluit tot intrekking van een omgevingsvergunning voor bouwen kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Het is echter wel van belang om al in de bezwaarfase alle relevante stukken ter [...]

  → lees meer
 • 23-05-2019

  Toepassing van de Ladder voor duurzame verstedelijking verder verduidelijkt

  [...] nieuwe stedelijke ontwikkeling moet voorzien in een behoefte die kwantitatief en/of kwalitatief kan worden onderbouwd. Basis voor de berekening van de kwantitatieve behoefte is het afzetten van [...]

  → lees meer
 • 16-05-2019

  Parkeerbehoefte van leegstaand pand speelt belangrijke rol bij vervangende nieuwbouw

  [...] elk bouwplan wordt beoordeeld of wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Bij volledige nieuwbouw is die rekensom snel gemaakt. Maar wat als er sprake is van vervangende nieuwbouw? Mag [...]

  → lees meer
 • 10-05-2019

  Onjuiste bekendmaking legesverordening, gevolg geen leges!

  [...] gemeenten veel vrijheid hebben bij het vaststellen van legesverordeningen zijn er enkele spelregels waar gemeenten zich aan moeten houden. Een van deze spelregels is dat legesverordeningen op [...]

  → lees meer
 • 18-04-2019

  Nieuwe lijn Afdeling over vergunning van rechtswege zorgt voor vernietiging rechtbankuitspraken

  [...] de Afdeling klaar is met ‘schimmige’ aanvragen, die kunnen leiden tot een vergunning van rechtswege constateerden we in dit artikel al eerder. Op 20 maart 2019 zette de Afdeling daaropvolgend [...]

  → lees meer
 • 10-04-2019

  Welstandsoordeel kan de bouwmogelijkheden van een bestemmingsplan niet beperken

  [...] een welstandscommissie eisen aan een bouwplan stellen? En zo ja, welke eisen zijn dat dan? Die vraag komt vaak in een juridische procedure naar voren. Uit een uitspraak van 10 april 2019 [...]

  → lees meer
 • 05-04-2019

  Uitleg bestemmingsplannen, vaak is meer mogelijk dan gedacht

  Is een kantoor of een winkel op een bedrijventerrein toegestaan? Mogen parkeerplaatsen ten behoeve van een winkel op een stuk grond met de bestemming “tuin” of “woondoeleinden” gerealiseerd worden? Zijn zorgwoningen binnen een bestemming “maatschappelijk” toegestaan? Stuk voor stuk betreft dit vragen omtrent de uitleg van een bestemmingsplan. Daarbij is van groot belang welke 'uitlegregels' de Raad van State hanteert bij de uitleg van een bestemmingsplan om te bepalen of een bepaald gebruik of een bouwplan is toegestaan.

  → lees meer
 • 28-03-2019

  Last onder dwangsom mag niet verder strekken dan nodig om overtreding te beëindigen

  [...] overheid heeft tot taak toe te zien op de naleving van de wet en regelgeving en waar nodig kan zij sancties toepassen als deze regels niet worden nageleefd. Een van de mogelijkheden die daarbij [...]

  → lees meer
 • 22-03-2019

  Geen omgevingsvergunning van rechtswege bij verhulde aanvraag

  [...] Afdeling heeft in haar uitspraak [ECLI:NL:RVS:2019:829] van 20 maart jl. een einde gemaakt aan de mogelijkheid om met een verhulde aanvraag in bijvoorbeeld een bezwaarschrift of ander briefje aan [...]

  → lees meer
 • 14-03-2019

  Hennepteelt in bedrijfspand, burgemeester kan (toch) niet overgaan tot sluiting

  [...] ver gaat de (bestuursrechtelijke) plicht voor een verhuurder om te controleren of er geen illegale hennepteelt in zijn pand plaatsvindt? De bestuursrechter is daarin streng. Van een verhuurder [...]

  → lees meer
 • 12-03-2019

  Appels met peren vergelijken? Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel bij handhavend optreden

  [...] beroep op het gelijkheidsbeginsel in een juridische procedure slaagt nagenoeg nooit. Vaak zijn er kleine nuances te vinden, die maken dat gevallen door een rechter niet als gelijk worden gezien. [...]

  → lees meer
 • 18-02-2019

  De Afdeling legt het nog maar eens uit: planregel letterlijk uitleggen

  [...] moeten letterlijk worden uitgelegd, ook als dit consequenties heeft die wellicht niet bedoeld waren. In een uitspraak van 13 februari 2019 heeft de Afdeling dit nog maar eens bevestigd. [...]

  → lees meer
 • 12-02-2019

  Het vergroten van bouwwerk; wat mag er nu wel en niet?

  Met de kruimelgevallenregeling uit het Bor kan veel meer dan vaak wordt gedacht. De afgelopen jaren is er veel geprocedeerd over de kruimelgevallenregeling (artikel 4 bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, hierna Bor). Hierdoor zijn er inmiddels veel uitspraken over deze kruimelgevallenregeling en wordt het steeds duidelijker wat wel en niet mag. Uit deze uitspraken blijkt dat er heel veel mogelijkheden zijn, om gebouwen te vergroten en/of het gebruik van gebouwen te wijzigen, middels de kruimelgevallenregeling. Het voordeel is evident: een korte procedure en een afwijking die relatief eenvoudig kan worden vergund.

  → lees meer
 • 07-02-2019

  Voor een geasfalteerde skeelerbaan van 5.100 m2 is geen omgevingsvergunning vereist

  [...] Afdeling heeft gesproken: voor een geasfalteerde skeelerbaan van 5.100 m2 is geen omgevingsvergunning vereist. Dit blijkt uit haar uitspraak van 6 februari 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:331). Deze [...]

  → lees meer
 • 10-01-2019

  Maatbestemming voor bestaande bedrijfsvoering kan grote gevolgen hebben

  [...] herbestemmen van een productielocatie kan grote gevolgen hebben voor de eigenaar en gebruiker van die gronden. Het komt met enige regelmaat voor dat de herbestemming niet overeenkomt met de [...]

  → lees meer
 • 02-01-2019

  Bestaand parkeertekort geen reden om een vergunning te weigeren

  [...] een bestaand parkeerprobleem een reden zijn om een vergunning te weigeren? Op 2 januari 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een verhelderende uitspraak over deze vraag gedaan. Uit deze [...]

  → lees meer
 • 27-12-2018

  Een vergunning voor bepaalde tijd toegestaan? Alleen met goede motivering!

  [...] vergunning voor bepaalde tijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, maar toch is een dergelijke vergunning niet in alle gevallen toegestaan. Het college moet goed motiveren waarom [...]

  → lees meer
 • 20-12-2018

  Amsterdamse aanpak van toeristenwinkels blijft overeind, maar nieuwe kaaswinkel mag blijven

  [...] 6 oktober 2017 heeft de gemeente Amsterdam een zogenoemd voorbereidingsbesluit genomen om paal en perk te stellen aan het grote aantal ‘toeristenwinkels’ in haar centrum (postcodegebied 1012). [...]

  → lees meer
 • 13-12-2018

  Beleidsregels wijzigen tijdens vergunningprocedure, dat kan niet zomaar!

  [...] enige regelmaat komt het voor dat na het indienen van een aanvraag om een vergunning gemeentelijke beleidsregels worden gewijzigd. Dit leidt vaak tot frustratie van een aanvrager. In sommige [...]

  → lees meer
 • 29-11-2018

  Welstandstoets beperkt als bouwvorm impliciet uit bestemmingsplan blijkt

  [...] bouwplan moet worden getoetst aan de bouw- en gebruiksregels van het bestemmingsplan, maar moet ook worden beoordeeld ten aanzien van welstand. Een negatief welstandsadvies is namelijk een [...]

  → lees meer
 • 14-11-2018

  Geen exceptieve toets bij beoordeling of tankstation past binnen bestemming

  [...] een uitspraak van 14 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3721) oordeelt de Afdeling dat een tankstation binnen de bestemming “detailhandel” past. Tot zover niets nieuws. De Afdeling kiest er in deze [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Afdeling: u moet niet zeuren over vlaggenmasten, ook al kijkt u er recht tegenaan!

  [...] een oordeel van een bestuursrechter te krijgen is vereist dat iemand belanghebbende is. Dat wil zeggen dat iemand een rechtstreeks belang bij een besluit heeft. Anders gezegd: alleen als iemand [...]

  → lees meer
 • 01-11-2018

  Raad van State zet definitief streep door onduidelijke “aanvraag” omgevingsvergunning

  [...] afgelopen jaar heeft de Raad van State zich vaak gebogen over de vraag of sprake was van een aanvraag omgevingsvergunning of niet. Sommige ontwikkelaars en vastgoedeigenaren proberen met enige [...]

  → lees meer
 • 25-10-2018

  Ga toch fietsen met je Dienstenrichtlijn

  [...] een uitspraak van 24 oktober 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3471) maakt de Afdeling bestuursrechtspaak van de Raad van State duidelijk dat ook in het kader van (de weigering van) een omgevingsvergunning [...]

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Alternatieven (toch) relevant voor bestemmingsplan?

  [...] Afdeling heeft in een uitspraak van 17 oktober (ECLI:NL:RVS:2018:3362) geoordeeld dat de aanwezigheid van een alternatief planinitiatief ertoe leidt dat nader onderzoek had moeten worden gedaan [...]

  → lees meer
 • 08-10-2018

  Voldaan aan voorschriften, maar toch geluidsoverlast? Handhaving mag!

  [...] artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer zijn geluidsnormen voor inrichtingen vastgesteld. Worden deze overschreden, dan kan het college een last onder dwangsom opleggen. Om een inrichting [...]

  → lees meer
 • 26-09-2018

  Goede ruimtelijke ordening betekent “Op tijd je huiswerk doen!”

  [...] bepalen welke bouw- en gebruiksmogelijkheden er voor u gelden. Als uw plan past binnen die mogelijkheden, moet er een vergunning worden verleend en is er geen nadere afweging meer [...]

  → lees meer
 • 20-09-2018

  Directe planschade? Dan niet standaard 2% voor uw eigen rekening

  [...] de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststelt dat de mogelijkheid tot uitbreiding op een perceel beperkt, kan de gemeente planschade verschuldigd zijn aan de eigenaar. In een uitspraak [...]

  → lees meer
 • 11-09-2018

  Strenge eisen om een brancheringsbeperking te rechtvaardigen

  In Nederland weten wij niet anders dan dat niet alle vormen van detailhandel op elke locatie zijn toegestaan. Reden daarvoor is dat niet elke locatie voor elke vorm van detailhandel geschikt is en dat gemeenten veelal het centrumgebied willen beschermen. Concreet gezegd: een bouwmarkt aan de rand van de stad en de kledingwinkel in het centrum.

  → lees meer
 • 05-09-2018

  Handhaving ondanks instemming bouwinspecteur gemeente

  [...] een uitspraak van 5 september 2018 heeft de Afdeling geoordeeld dat ook wanneer het college heeft ingestemd met een gereedmelding, daarmee nog niet gezegd is dat er conform de omgevingsvergunning [...]

  → lees meer
 • 29-08-2018

  Terecht opgelegde last onder dwangsom betekent nog geen rechtmatige invordering

  [...] dat u geconfronteerd wordt met een last onder dwangsom. Een eerste vraag die dan opkomt is of dat wel terecht is. Dat zal altijd scherp moeten worden beoordeeld. Maar ook als de conclusie is [...]

  → lees meer
 • 22-08-2018

  Is een café met livemuziek nog wel een café in de zin van het bestemmingsplan?

  [...] café heeft tot hoofddoel het verstrekken van (alcoholhoudende) dranken voor consumptie ter plaatse, bij een discotheek of concertzaal is dit het ten gehore brengen van muziek. Dit is in ieder [...]

  → lees meer
 • 15-08-2018

  Crematorium wil uitbreiden, maar blijkt (mogelijk) al jaren illegaal aanwezig te zijn

  [...] mag er toch van uitgaan dat als u al vele jaren een bedrijf exploiteert, dat bedrijf op grond van het bestemmingsplan ook is toegestaan. Dat is zeker niet altijd het geval, zoals nog maar eens [...]

  → lees meer
 • 08-08-2018

  Goothoogte, Bouwhoogte en peil: het blijft opletten

  [...] grote regelmaat wordt in procedures aangevoerd dat een gebouw hoger is dan het bestemmingsplan toestaat. Iedere architect en bouwer weet dat in het bestemmingsplan geregeld is wat de toegestane [...]

  → lees meer
 • 06-08-2018

  Het gaat goed in de bouw, maar crisis ligt op de loer

  De grote stroom berichten over de ontwikkelingen in de woningmarkt kan vrijwel niemand zijn ontgaan. De bouw leeft na jaren van crisis weer op door de grote vraag naar nieuwbouwwoningen. Voor bouwbedrijven is er werk in overvloed, waardoor het ook voor de producenten van bouwmaterialen bijna niet bij te benen is. Wil je als bouwer op een bepaalde datum starten met de bouw, dan is het daarom zaak vroeg van tevoren de benodigde materialen te bestellen en onderaannemers vast te leggen. De veelal lange bestuursrechtelijke procedures kunnen echter roet in het eten gooien, met een hoop onzekerheid tot gevolg. Hierbij enkele tips om de daarmee gepaard gaande risico’s te beperken.

  → lees meer
 • 02-08-2018

  Onduidelijk wie beroep instelt? Niet-ontvankelijkheid volgt

  [...] lijkt zo logisch: wanneer er een beroepschrift binnenkomt bij de rechtbank, moet duidelijk zijn van wie deze afkomstig is en dus wie er beroep instelt. Dit is onder meer belangrijk om te bepalen [...]

  → lees meer
 • 25-07-2018

  Functiewijziging van bedrijventerrein naar leisure ook geen stedelijk ontwikkelingsproject

  [...] begrip "stedelijk ontwikkelingsproject" houdt de gemoederen al even bezig. Als er sprake is van een stedelijke ontwikkelingsproject heeft dat namelijk grote gevolgen voor de procedure waarmee [...]

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Begint de nacht om 24.00 of om 02.00 uur? Normaal spraakgebruik doorslaggevend

  [...] moet een fastfoodrestaurant zijn deuren sluiten als het ’s nachts gesloten moet zijn? Is dat om 24.00 uur of om 02.00 uur ’s nachts? De Afdeling heeft in haar uitspraak van 11 juli [...]

  → lees meer
 • 10-07-2018

  Wanneer is er sprake is van een ‘kruimelgeval’ en geldt een korte vergunningprocedure?

  [...] markt trekt gelukkig weer aan. Steeds meer bouwinitiatieven komen van de grond en de wens om daarbij snel tot realisatie en oplevering over te kunnen gaan is onverminderd groot. Zoals u wellicht [...]

  → lees meer
 • 05-07-2018

  Een broodjeszaak in Pannerden blijkt ‘noodzakelijk’

  [...] wordt in procedures bij de bestuursrechter over vergunningen en bestemmingsplannen nogal eens een discussie gevoerd over de uitleg van begrippen. Bijvoorbeeld over de vraag of een gewenst gebruik [...]

  → lees meer
 • 28-06-2018

  Opleverpunten: voorkomen is en blijft beter dan genezen

  Het zijn hoogtij-jaren voor de bouwsector, maar dat betekent nadrukkelijk niet dat alles hosanna is. De sterk aangetrokken markt worstelt namelijk met nieuwe problemen: de agenda van de bouwer is overvol, goed en betaalbaar personeel is schaars en de prijs en levertijd voor bouwmaterialen blijft toenemen. Hierdoor ontstaat het risico dat de kwaliteit van de nieuwbouw in het gedrang raakt. Het recentelijk verschenen artikel van de Vereniging Eigen Huis bevestigt dit beeld: het aantal opleveringsgebreken is met 40% gestegen ten opzichte van de crisistijd. Een goed moment om de juridische context van het opleveringsgebrek aan te halen en een aantal tips te bespreken ter voorkoming van opleveringsgebreken (en daaruit voortvloeiende geschillen).

  → lees meer
 • 27-06-2018

  Bespaar leges, doe van tevoren onderzoek

  [...] een hoge legesnota zit u niet te wachten. Er is een aantal mogelijkheden om te voorkomen dat u een hoge legesnota ontvangt. Een van de opties is, bij voorkeur vóór het doen van de aanvraag, [...]

  → lees meer
 • 20-06-2018

  Hoge drempels voor branchering in een bestemmingsplan

  [...] uitspraak van het Hof van Justitie over de Europese Dienstenrichtlijn (ECLI:EU:C:2018:44) heeft blijkens de vervolguitspraak van de Raad van State in de zaak Appingedam van vandaag ingrijpende [...]

  → lees meer
 • 19-06-2018

  Liquiditeitsnood door stijgende bouwkosten en voorfinanciering van onderhanden werk: hoe voorkom ik problemen of los ik ze op?

  De bouw trekt aan en dat is overal te merken. Deze positieve trend betekent echter niet dat bouwbedrijven de crisis definitief achter zich hebben gelaten. Op dit moment worden er namelijk bouwprojecten gerealiseerd die in de crisistijd voor zogenaamde ‘crisisprijzen’ zijn aangenomen. Omdat ook sprake is van stijgende bouwkosten (arbeid en bouwmaterialen) ontstaan er liquiditeitsproblemen. In dit artikel gaan wij in op enkele mogelijkheden om hierop in te spelen.

  → lees meer
 • 18-06-2018

  De bouw trekt aan, nieuwe problemen ontstaan!

  Enthousiast wordt overal verkondigd dat de economie aantrekt en de crisis voorbij is. Deze berichten hebben een ongekende vraag naar bouwproductie tot gevolg: “Als je nog wil verhuizen dan is dit het moment, de rente is laag en je bent je eigen huis zo kwijt” klinkt op iedere verjaardagsborrel. Natuurlijk profiteren alle spelers in het bouwproces van deze positieve trend. Wat echter vaak wordt vergeten is dat er ook een keerzijde bestaat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende ontwikkelingen:

  → lees meer
 • 14-06-2018

  Een terras? Verbod op schreeuwen in het bestemmingsplan!

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 13 juni jl. blijkt dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan concrete gedragsregels en (indirecte) geluidsnormen op te nemen voor het [...]

  → lees meer
 • 31-05-2018

  Weigeren standplaatsvergunning mag niet zonder te kijken naar alternatieven

  [...] een gemeente een aanvraag voor een standplaatsvergunning binnen krijgt, toetst het of aan de voorwaarden voor verlening is voldaan. Is dat niet het geval, dan zal de vergunning in de regel [...]

  → lees meer
 • 23-05-2018

  Alleen verplicht tot een energiebesparing als het voor uw bedrijf (tijdig) rendabel is

  [...] vele jaren vindt er een juridische discussie plaats tussen bedrijven en gemeenten. Kern van die discussie is dat veel gemeenten menen dat zij bedrijven kunnen verplichten tot het nemen van [...]

  → lees meer
 • 08-05-2018

  Big brother is watching you: cameratoezicht op de bouwplaats

  Cameratoezicht bij bedrijven is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws, terwijl veel bedrijven de camera’s met goede bedoelingen ophangen. Bijvoorbeeld om diefstal te voorkomen. Ook bijna elk bouwbedrijf heeft camera’s op de bouwplaats en in het kantoorpand. Hieronder volgen verschillende tips&trics hoe camera’s op een verantwoorde en geoorloofde manier mogen worden ingezet.

  → lees meer
 • 04-05-2018

  Productielocatie als zodanig herbestemd: toch meer dan een half miljoen planschade

  [...] komt nogal eens voor dat gronden die bestemd zijn voor zware (productie)industrie worden herbestemd naar lichtere bedrijvigheid. Bijvoorbeeld omdat in de nabijheid woningbouw wordt gerealiseerd [...]

  → lees meer
 • 02-05-2018

  Let op: bestuurlijke waarschuwing kan een besluit zijn

  [...] veel sanctiebesluiten van overheden gaan waarschuwingen vooraf. De rechtspraktijk zat geruime tijd met de vraag of dergelijke waarschuwingen ook besluiten zijn in de zin van de Algemene wet [...]

  → lees meer
 • 18-04-2018

  Slijterij in supermarkt ‘gesloten’: toch moet er een leidinggevende aanwezig zijn

  [...] een slijterij in een supermarkt moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn, zelfs als de slijterij ‘gesloten’ is. Dat is het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak van 18 [...]

  → lees meer
 • 04-04-2018

  Bestuursorgaan betaalt de rekening bij fouten van de rechtbank

  [...] in een procedure bij de Afdeling vast te staan dat een besluit van een bestuursorgaan onrechtmatig is, dan zal het bestuursorgaan in de regel veroordeeld worden in de proceskosten. Dit was [...]

  → lees meer
 • 28-03-2018

  Ondanks bevolkingskrimp toch woningbehoefte

  [...] ladder voor duurzame verstedelijking vormt nog steeds voer voor juristen en dus ook voor de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegenstanders van bouwplannen beroepen zich vaak op [...]

  → lees meer
 • 21-03-2018

  Datumstempel en registratie in zaaksysteem is nog geen verzendbewijs

  [...] het bestuursrecht hangt veel af van de (tijdige) bekendmaking van besluiten. Vertraging in de bekendmaking kan daarom grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld als daardoor te laat is beslist. Veel [...]

  → lees meer
 • 07-03-2018

  Vergunning van rechtswege: is de Afdeling klaar met vage brieven?

  [...] een bestuursorgaan niet op tijd besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning, ontstaat de vergunning in bepaalde gevallen van rechtswege. Het afgelopen half jaar is door de Afdeling [...]

  → lees meer
 • 28-02-2018

  Creatief omgaan met uw bouwaanvraag

  [...] bestemmingsplan is bepalend voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden die u heeft. Maar veelal komt het voor dat het door u gewenste bouwplan (net) niet past in die mogelijkheden. Uit een uitspraak [...]

  → lees meer
 • 22-02-2018

  Beleggers/verhuurders let op!

  U hebt een mooi pand en verhuurt dit, bijvoorbeeld aan studenten. Dat gaat enkele jaren goed, maar op een gegeven moment ontvangt u van de gemeente een brief waarin u wordt aangeschreven in verband met het overtreden van het bestemmingsplan. Er zouden bijvoorbeeld te veel studenten wonen. Kan dat zomaar? Welke verplichtingen heeft u eigenlijk?

  → lees meer
 • 17-02-2018

  Verlaag je leges

  Ondernemers met bouwplannen krijgen te maken met bouwleges. De kosten daarvan zijn niet kinderachtig. Het gemiddelde tarief dat gemeenten in rekening brengen voor bouwleges is 3,2 procent van de bouwsom. Elke ondernemer met bouwplannen krijgt te maken met bouwleges. Leges zijn vergoedingen die een burger aan de gemeente betaalt voor administratieve handelingen die de gemeente voor een dienst moet doen.

  → lees meer
 • 14-02-2018

  Hof van Justitie eist evenredigheid bij beperking detailhandelslocaties

  [...] bestemmingsplan waarin locaties voor detailhandel worden aangewezen en door middel van gebruiksregels branches worden uitgesloten vormt een ‘eis’ in de zin van de Dienstenrichtlijn [...]

  → lees meer
 • 31-01-2018

  Duidelijkheid over stedelijk ontwikkelingsproject

  [...] is er sprake van een stedelijk ontwikkelingsproject? Die vraag houdt de rechtspraktijk al even bezig. De Afdeling heeft in haar uitspraak van 31 januari 2018 geoordeeld dat het antwoord op [...]

  → lees meer
 • 24-01-2018

  Eens een bordeel, altijd een bordeel?

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 24 januari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:203) blijkt nog eens duidelijk dat een gemeente bestaande (vergunde) rechten dient [...]

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Strijd met het bestemmingsplan? Let ook op overgangsrecht!

  [...] project dat in eerste instantie in strijd lijkt met het bestemmingsplan, hoeft dat toch niet te zijn indien het onder het overgangsrecht valt. Een omgevingsvergunning om af te wijken is dan niet [...]

  → lees meer
 • 10-01-2018

  Volledig overgeleverd aan de ‘grillen’ van een welstandscommissie?

  [...] het oordeel of u een omgevingsvergunning krijgt volledig afhankelijk zijn van een vereist positief welstandsadvies? Het antwoord van de Afdeling in een uitspraak van 10 januari 2018 [...]

  → lees meer
 • 13-12-2017

  Niet verzekerd zijn is eigen schuld?

  [...] aansprakelijkheidsprocedures wordt regelmatig het verweer gevoerd dat degene die meent een claim te hebben ook zelf een bepaalde mate van eigen schuld aan de ontstane schade heeft. Bijvoorbeeld [...]

  → lees meer
 • 06-12-2017

  Twijfel zaaien over planschade loont

  [...] de uitspraak van de Afdeling van 6 december 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:3346) worden de voorwaarden waaronder een deskundigenadvies over planschade in twijfel kan worden getrokken nog eens [...]

  → lees meer
 • 29-11-2017

  Het paard achter de wagen(?) Belanghebbendheid en toetsing aan het criterium 'gevolgen van enige betekenis'

  [...] Om als belanghebbende op te kunnen komen tegen besluiten moeten ter plaatse van de woning van de betrokkene gevolgen van enige betekenis kunnen worden ondervonden. Deze rechtspraak [...]

  → lees meer
 • 22-11-2017

  Duidelijkheid over reikwijdte legessanctie

  [...] houdt de gemoederen al even bezig: geldt de legessanctie alleen voor de toets aan het bestemmingsplan of voor alle werkzaamheden die moeten worden verricht voor een aanvraag die verband houdt [...]

  → lees meer
 • 15-11-2017

  Parkeerperikelen bij uitwerkingsplannen

  [...] in een bestemmingsplan een uitwerkingsplicht is opgenomen, dient het college van burgemeester en wethouders in beginsel een uitwerkingsplan vast te stellen. In het kader van een beroep tegen [...]

  → lees meer
 • 08-11-2017

  Gastarbeiders vormen geen huishouden

  [...] een recente blog heb ik al eens aangegeven dat het lang niet altijd makkelijk is om een juist antwoord te geven op de vraag welk gebruik op grond van een bestemmingsplan is toegestaan. Dat leidt [...]

  → lees meer
 • 02-11-2017

  Kan een krimpende gemeente onder een overeenkomst uit wegens onvoorziene omstandigheden?

  [...] het arrest van 13 oktober jongstleden bevestigt de Hoge Raad het oordeel van het hof dat bevolkingskrimp geen onvoorziene omstandigheid is waardoor een overeenkomst niet langer hoeft te worden [...]

  → lees meer
 • 26-10-2017

  Gaan kerk en surfen samen?

  [...] de rechtbank Rotterdam besluiten tot het omvormen van een deel van de Steigersgracht te Rotterdam tot een watersportgebied met golfgenerator, horeca en bijgebouwen vernietigde, omdat niet aan [...]

  → lees meer
 • 11-10-2017

  (Totaal) verbod op nieuwe commerciële voorzieningen in centrum Amsterdam?

  De gemeente Amsterdam heeft middels een voorbereidingsbesluit een stop gezet op het in gebruik nemen van gronden en bouwwerken ten behoeve van detailhandel en andere voorzieningen die zich richten op toeristen en dagjesmensen. Bovendien is een stop gezet op het vestigen van zaken die eten voor directe consumptie verkopen, zoals ijssalons. De gemeenteraad heeft hiermee in feite een nieuw vergunningstelsel in het leven geroepen dat wel erg vaag geformuleerd is.

  → lees meer
 • 04-10-2017

  Voorkom vertraging: wees scherp op een duidelijke regeling in het bestemmingsplan

  [...] een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2684) blijkt nog maar eens dat het ontbreken van een duidelijke regeling in een bestemmingsplan kan leiden [...]

  → lees meer
 • 03-10-2017

  Brancheringsregelingen voor detailhandel in strijd met Europees recht (II)?

  In Nederland weten wij niet anders dan dat niet alle vormen van detailhandel op elke locatie zijn toegestaan. Reden daarvoor is dat niet elke locatie voor elke vorm van detailhandel geschikt is en dat gemeenten veelal het centrumgebied willen beschermen. Concreet gezegd: een bouwmarkt aan de rand van de stad en de kledingwinkel in het centrum.

  → lees meer
 • 27-09-2017

  Voorkomen van hoge planschadevergoedingen

  [...] heeft er ongetwijfeld zo nu en dan of zelfs regelmatig mee te maken: een mooi bouwplan waarvoor een bestemmingsplanwijziging nodig is of een afwijking van het bestemmingsplan. Enige tijd nadat het [...]

  → lees meer
 • 20-09-2017

  Bowlen op het bedrijventerrein

  [...] blijft populair en in combinatie met ander vertier, zoals glowgolf, games, pooltafels en horeca, ontstaan leisureconcepten die vanwege hun omvang een plek zoeken op bedrijventerreinen. Daar [...]

  → lees meer
 • 14-09-2017

  Pas op: gemeentelijk beleid!

  [...] een beleidsvoornemen waarin staat dat een locatie kansen biedt voor perifere functies tot gevolg dat andere functies daar dan niet meer mogelijk mogen worden gemaakt? Over deze vraag heeft de [...]

  → lees meer
 • 06-09-2017

  Conservatorium moet ramen sluiten

  [...] een uitspraak (ECLI:NL:RvS:2017:2389) van 6 september 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) geoordeeld dat aan het Utrechts Conservatorium [...]

  → lees meer
 • 30-08-2017

  Vergunningen voor 23 windturbines in Amsterdams havengebied terecht geweigerd

  [...] een vijftal uitspraken (onder meer ECLI:NL:RVS:2017:2331) van 30 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) geoordeeld dat het college van [...]

  → lees meer
 • 23-08-2017

  Afdeling bestuursrechtspraak vult criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ in

  [...] een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:2271) van 23 augustus 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) het criterium ‘gevolgen van enige betekenis’ ingevuld. [...]

  → lees meer
 • 17-08-2017

  Onjuiste bekendmaking van besluiten: de gevolgen kunnen groot zijn

  [...] een uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:2196) van 16 augustus 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) blijkt nog maar eens dat het lang niet altijd goed gaat [...]

  → lees meer
 • 04-08-2017

  Is elke pizzeria een fastfoodrestaurant?

  [...] verschil tussen een fastfoodrestaurant en een restaurant is in het dagelijks leven normaal gesproken redelijk makkelijk te maken. In bestemmingsplannen ligt dat wat anders. Dit bleek in een [...]

  → lees meer
 • 27-07-2017

  Is het echt ‘vrijheid, blijheid’ voor een gemeente bij het vaststellen van een legestarief?

  [...] 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad geoordeeld over de Legesverordening 2013 van de gemeente Rotterdam, waarin een zogenoemd zaagtandsysteem was opgenomen. Ondanks dat zowel de rechtbank Rotterdam, [...]

  → lees meer
 • 26-07-2017

  Evidente privaatrechtelijke belemmering bij vergunningverlening als goedkeuring VVE is vereist, maar niet wordt gegeven?

  [...] een uitspraak van 26 juli 2017 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) blijkt nogmaals dat er nagenoeg nooit sprake is van een ‘evidente [...]

  → lees meer
 • 20-07-2017

  Bestemmingsplan in strijd met provinciale verordening, maar de ontwikkeling gaat door

  [...] provincies hebben met het oog op een goede ruimtelijke ordening in provinciale verordeningen regels opgenomen waar bestemmingsplannen en vaak ook afwijkingen van bestemmingsplannen aan moeten [...]

  → lees meer
 • 12-07-2017

  Opening voor permanente bewoning van recreatiewoningen

  [...] een uitspraak van vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State permanente bewoning van het in 2010 gerealiseerde recreatieappartementencomplex Zuiderzee op Zuid mogelijk [...]

  → lees meer
 • 11-07-2017

  Raad van state bevestigt advies: strengere eisen aan boeterapporten

  Advocaat-generaal Keus heeft in een advies aan de Raad van State strenge bewijsregels geformuleerd in bestuurlijke boetezaken. In een recente uitspraak heeft de Raad van State dit advies overgenomen. Deze uitspraak heeft tot gevolg dat de mogelijkheden om een Arboboete aan te vechten groter zijn geworden.

  → lees meer
 • 07-07-2017

  Bezwaar maken tegen dure legesverordening? 3 redenen waarom dat loont

  Heeft het zin om bezwaar te maken tegen een hoge legesnota? Jazeker, als u precies weet waar u op moet letten. Sommige argumenten vindt ú misschien wel steekhoudend maar rechters niet, zo blijkt uit diverse uitspraken. Gelukkig biedt de jurisprudentie ook inzicht in argumenten die wel kans van slagen hebben. Ik neem ze hieronder met u door.

  → lees meer
 • 06-07-2017

  Wet Kwaliteitsborging op de lange baan: met dank aan het CDA of toch de PvdA?

  4 juli jl. is in de Eerste Kamer uitvoering gediscussieerd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Resultaat: dit wetsvoorstel loopt ernstige vertraging op. De stand van zaken is nu dat minister Plasterk de wet gaat aanpassen of aanvullen. Die gewijzigde wet moet dan echter wel weer eerst opnieuw door de Tweede Kamer worden aangenomen. Kortom, dat schiet niet op.

  → lees meer
 • 05-07-2017

  Nadeelcompensatie vanwege overlast van een eendaags evenement?

  [...] je recht op schadevergoeding van de gemeente als je één dag per jaar overlast ondervindt van een muziekfestival in de directe nabijheid van je woning? Deze vraag heeft de Afdeling vandaag in een [...]

  → lees meer
 • 22-06-2017

  Planschade: 2% of 5% normaal maatschappelijk risico voor de aanvrager

  [...] 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (verder: de Afdeling) een interessante uitspraak gedaan (ECLI:NL:RVS:2017:1653) over de vraag wanneer in beginsel bij een [...]

  → lees meer
 • 21-06-2017

  Een tijdig bezwaar over de vraag ‘wel of geen slip’?

  [...] 21 juni 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (verder: de Afdeling) een interessante uitspraak gedaan over hoe het gemeentebestuur moet handelen als er twijfel bestaat of [...]

  → lees meer
 • 13-06-2017

  Het behouden van een goed ondernemersklimaat speelt wel degelijk een rol bij ruimtelijke ordening

  [...] de uitspraak van de Raad van State werd geoordeeld dat onder het belang van een goede ruimtelijke ordening ook het behouden van een goed ondernemersklimaat valt. Dit is goed nieuws voor [...]

  → lees meer
 • 13-06-2017

  Raad van State: ook concurrenten mogen klagen over misbruik bevoegdheid

  [...] lijkt voor concurrenten soms steeds lastiger te worden om met succes een aan een concurrent verleende vergunning aan te vechten. Bestuursrechters moeten zich sinds enkele jaren in dergelijke [...]

  → lees meer
 • 12-06-2017

  Is de overheid een betrouwbare partner?

  De gemeenteraad heeft een grote vrijheid om een bestemmingsplan vast te stellen, maar ook om uiteindelijk te weigeren om een bestemmingsplan vast te stellen. Dat komt omdat de gemeenteraad bij een besluit over vaststelling van een bestemmingsplan beleidsruimte heeft.

  → lees meer
 • 09-06-2017

  Dienstenrichtlijn: oude rondvaartboten varen door

  [...] alleen in de detailhandelssector, ook in de rondvaartbotensector speelt de Dienstenrichtlijn inmiddels een belangrijke rol. Zo ook in Amsterdam, waar de gemeente deze bloeiende branche goed wil [...]

  → lees meer
 • 08-06-2017

  Bouwleges, mag het iets minder zijn?

  Deze keer wil ik het hebben over een onderwerp dat buiten mijn eigen speelveld ligt. Mijn kantoorgenoot Rudi Minkhorst, die zich in zijn dagelijkse praktijk bezighoudt met, zoals wij dat noemen, omgeving en overheid, vertelde onlangs over mogelijkheden om te besparen op legeskosten bij de aanvraag van een bouwvergunning. Ik wil u zijn tips daarover niet onthouden.

  → lees meer
 • 11-05-2017

  Transformatie en het bestemmingsplan

  [...] gebouwen zijn de afgelopen jaren getransformeerd en nog steeds is deze ontwikkeling gaande. Denk aan kantoren die voor studentenhuisvesting of andere woonvormen gebruikt gaan worden of [...]

  → lees meer
 • 09-05-2017

  Dringend advies van de Raad van State: kijk kritischer naar boeterapporten

  Naar aanleiding van het hoger beroep in twee verschillende boetezaken, heeft de Raad van State de advocaat-generaal opgedragen een conclusie te schrijven over het bewijsrecht in bestuurlijke boetezaken. De advocaat-generaal heeft in zijn advies een aantal bewijsregels verduidelijkt. Zijn belangrijkste conclusie was dat strenge eisen moeten gelden aan de bewijskracht van boeterapporten. Het advies heeft belangrijke gevolgen voor werkgevers die worden geconfronteerd worden met een Arboboete.

  → lees meer
 • 03-05-2017

  Sportlandgoed Zwartemeer kan uitbreiden ondanks vrees voor overlast

  [...] een schorsing en een tussenuitspraak heeft de Raad van State heden groen licht gegeven voor de uitbreiding van Sportlandgoed Zwartemeer met evenementen en buggyrijden. Omwonenden verzetten zich [...]

  → lees meer
 • 27-04-2017

  Verfijning ‘ladderjurisprudentie’: hoe moet worden omgegaan met uitwerkingsplichten in een vorig bestemmingsplan?

  [...] uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) wordt vaak gesteld dat ten onrechte geen ‘laddertoets’ is verricht. Gedoeld wordt dan op de ladder voor [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Ladder-toets, wanneer is sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling?

  [...] grote regelmaat wordt in procedures aangevoerd dat 'de ladder-toets' niet goed is uitgevoerd. Gedoeld wordt dan op de ladder voor duurzame verstedelijking in artikel 3.1.6 Bro, die een leidraad [...]

  → lees meer
 • 12-04-2017

  Nieuwe kantoorconcepten: een ander gebruik én een uitbreiding binnen 8 weken vergund

  [...] is in de praktijk vaak behoefte aan mogelijkheden om leegstaande gebouwen of een gedeelte van een gebouw te transformeren naar een andere functie. Of om verschillende functies juist bij elkaar te [...]

  → lees meer
 • 11-04-2017

  Te transformeren gebouw mag meteen worden uitgebreid

  [...] is gezien de onwenselijkheid van leegstand veel behoefte aan mogelijkheden om leegstaande gebouwen te transformeren naar andere functies. De wetgever heeft daarom geprobeerd een snelle procedure [...]

  → lees meer
 • 11-04-2017

  Geen nieuwe parkeerbehoefte bij invulling casco bouwwerk

  [...] 5 april 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van Raad van State (verder: de Afdeling) na een jarenlange procedure in een einduitspraak geoordeeld over een verleende omgevingsvergunning voor [...]

  → lees meer
 • 28-06-2013

  Leges, leuker kunnen wij het niet maken, of toch?

  Al jaren is er veel aandacht voor bouwleges. De verschillen tussen gemeenten zijn groot en zeker voor bouwprojecten met een forse bouwsom kunnen de bouwleges hoog oplopen. Rotterdam kent bijvoorbeeld een maximumtarief van € 1.300.000,00, Zoetermeer een maximumtarief van € 2.000.000,00 en Den Haag zelfs een maximumtarief van € 2.500.000,00. Regelmatig rijst dan ook de vraag: mogen gemeenten zoveel leges heffen? Uit de jurisprudentie van de belastingrechters blijkt dat met een behoorlijke regelmaat wordt geoordeeld dat geen leges geheven hadden mogen worden! Meestal komt dit omdat de legesverordening niet deugt.

  → lees meer
Auteurs
Deftige juristen met dure praatjes? Niet bij Poelmann van den Broek. Wij zijn de stoere strijders onder de advocaten, al ruim 40 jaar. We beheersen onze specialismen tot in de puntjes. Onze klanten zijn hoofdzakelijk ondernemers. Servicegebied Omgeving & Overheid is gespecialiseerd in het bijstaan en begeleiden van ondernemers op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen, milieuregelgeving en overeenkomsten en geschillen met de overheid. Zo snel mogelijk de schop de grond in, dat is ons devies. Maar ook als nadien blijkt dat één en ander niet loopt zoals gehoopt, zullen de advocaten van Poelmann van den Broek u met hart en ziel bijstaan.

Neem contact op