Nieman Kwaliteitsborging

Artikelen

 • 19-08-2019

  Planologie en bouwregelgeving door de Omgevingswet steeds meer vervlochten!

  Met de komst van de Omgevingswet en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het zogenaamde ‘omgevingsplan’, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen, waarin meer ruimte komt voor lokale regels van technische aard, die tot nu toe in het Bouwbesluit zijn opgenomen.

  → lees meer
 • 24-07-2019

  Wijzigingen Bouwbesluit 01-07-2019

  Op 1 juli 2019 is het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is allereerst het operationaliseren van het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Tevens is in dit wijzigingsbesluit bepaald dat aan enkele informatieverplichtingen op grond van Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 alleen nog langs elektronische weg kan worden voldaan.

  → lees meer
 • 23-04-2019

  Ruud van Herpen over brandveilige monumenten in Nederland naar aanleiding van de brand in de Notre Dame in Parijs

  Aan het begin van de avond op 15 april werd brand ontdekt in de Notre Dame in Parijs. De brand breidde zich snel uit en al snel sloegen de vlammen hoog uit het dak van de kathedraal en uit de torens. Deze houten constructies gingen geheel verloren. Daarvoor was niet meer dan twee uur voor nodig. De Notre Dame leek uitgebrand. Gelukkig kon door het overweldigende brandweeroptreden ook nog veel behouden worden, waardoor herbouw van de Notre Dame mogelijk is.

  → lees meer
 • 07-12-2018

  Transformatie en verblijfsgebieden

  Een kantoorgebouw wordt getransformeerd tot een woongebouw. De aanpak voor toetsing aan het Bouwbesluit lijkt dan eenvoudig: eerst vindt de gebruiksfunctiewijziging plaats, daarna de bouwactiviteiten. Voor het bestaande, ongewijzigde deel gelden de voorschriften voor bestaande bouw. Voor alles wat wijzigt gelden de verbouwvoorschriften. Dan zijn we er echter nog niet. Want ergens in dat proces vinden ook allerlei andere wijzigingen plaats. Bijvoorbeeld de wijziging van verblijfsgebieden. Wijziging van een verblijfsgebied heeft consequenties voor toetsing aan onder meer de voorschriften voor daglicht en ventilatie. Hoe moet zo’n wijziging bij transformatie worden beoordeeld?

  → lees meer
 • 18-10-2018

  FAQ BENG

  Vanaf 2020 is BENG de wettelijke eis voor energieneutraal bouwen. BENG staat voor Bijna Energieneutraal Gebouw. Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar drie BENG-indicatoren. Omdat Nieman veel vragen over BENG ontvangt, hebben wij de meest gestelde vragen met de antwoorden gebundeld.

  → lees meer
 • 09-10-2018

  Gelijkwaardigheid is niet altijd gelijkwaardig

  Als adviseur heb ik kennis van de bouwregelgeving maar sta ik er natuurlijk ook kritisch tegenover. In sommige gevallen vindt ik het Bouwbesluit echt een ondergrens en probeer ik mijn opdrachtgever te overtuigen om meer te doen. Met name op het gebied van duurzaamheid daag ik iedereen uit om extra stappen te zetten! In sommige gevallen schiet de regel echter het uiteindelijke doel voorbij: een gebouw is bruikbaarder als er een alternatieve oplossing wordt gevonden voor de prestatie-eisen uit het Bouwbesluit. Gelukkig is daar artikel 1.3 dat stelt dat een oplossing mag worden voorgesteld mits deze gelijkwaardig is aan de eisen uit het Bouwbesluit. Ik denk in projecten dan ook vaak actief mee aan gelijkwaardige oplossingen als dat het uiteindelijke gebouw kwalitatief even goed of liefst nog beter maakt.

  → lees meer
 • 02-07-2018

  Brandveiligheid bestaande parkeergarages

  Stel, een bestaande parkeergarage is gebouwd in 2002. De gemeente schrijft een brief waarin wordt aangegeven dat er niet wordt voldaan aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit: het brandcompartiment is te groot en de ventilatie-installatie moet aangepast worden. Is dat terecht? Moeten oude parkeergarages ook voldoen aan de huidige voorschriften?

  → lees meer
 • 26-06-2018

  Handreiking toepassing artikel 7.11a Bouwbesluit bij zorgfuncties

  Hoeveel ontruimers zijn er nodig in een zorginstelling in geval van brand? Dit is één van de belangrijkste vragen voor de bedrijfshulpverlening in de zorg. Een vraag die sinds de introductie van artikel 7.11a in het Bouwbesluit 2012 extra belangrijk is geworden.

  → lees meer
 • 22-06-2018

  Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen

  Bijna energieneutraal bouwen mét oog voor mens en leefomgeving; Van BENG naar Beter. Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO₂-reductie. Veiligheid, comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Op een 18 juni gehouden seminar in de Deense ambassade werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen gepleit voor een bredere benadering van de BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).

  → lees meer
 • 25-05-2018

  ZEMBLA-uitzending ‘Brandgevaar’

  Veel stenen gebouwen worden geïsoleerd met kunststof materialen. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt in ZEMBLA-uitzending ‘Brandgevaar’ op 23 mei 2018 voor de brandbaarheid daarvan. “Om u de waarheid te zeggen, wij maken ons grote zorgen over het toenemende gebruik van isolatiematerialen.” Het Verbond pleit er daarom voor om in gevels en daken uitsluitend te werken met onbrandbare materialen. Vooral in panden waar oudere en kwetsbare mensen wonen, moet de veiligheid volgens het Verbond omhoog.

  → lees meer
 • 26-04-2018

  Gasaansluitplicht vervalt 1-7-2018

  De wet VET (Voortgang Energie Transitie) gaat vanaf 1 juli 2018 in. Daarin wordt geregeld dat aardgasvrije nieuwbouw de norm is.

  → lees meer
 • 23-04-2018

  Planologie en bouwregelgeving steeds dichter bij elkaar

  Met de komst van de Omgevingswet kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het zogenaamde ‘omgevingsplan’, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. Hierin komt meer ruimte voor lokale regels van technische aard. Dit artikel geschreven door Johan van der Graaf en Joost Pothuis gaat in op de mogelijke impact en de kansen.

  → lees meer
 • 06-04-2018

  Aandachtspunten voor brandgedrag van gevels

  Als adviseur krijgen wij veel vragen over de brandklasse van gevels. Sinds de brand in de Grenfell Tower merken wij vanuit de markt dat er meer zorgen zijn over de risico’s van een brandgevaarlijke gevel. In dit artikel geven wij meer duidelijkheid over de belangrijkste aandachtspunten voor brandgedrag van gevels.

  → lees meer
 • 02-03-2018

  Politiekeurmerk Veilig Wonen

  Hoe kunnen projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties het Politiekeurmerk Veilig Wonen inzetten? Het CCV sprak hierover met Cor Ruiter en Femke Schrama-Groot, van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

  → lees meer
 • 01-03-2018

  Vakantieparken omvormen tot woonwijken

  Onder de noemer ‘Vitale vakantieparken’ heeft Nieman Raadgevende Ingenieurs voor de gemeente Harderwijk diverse onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van het omvormen van vakantiewoningen naar reguliere woningen, met betrekking tot het voldoen aan de bouwregelgeving.

  → lees meer
 • 09-02-2018

  Bouwfouten en bouwtoezicht

  Op 7 februari ging het in het BNR-programma Bouwmeesters over bouwfouten en bouwtoezicht. Er gaat nog wel eens iets fout in de bouw en dat kost miljoenen. Hoeveel precies? En vooral: hoe lossen we dit op?

  → lees meer
 • 06-02-2018

  Transformeren is optimaliseren

  Het transformeren van kantoren naar woningen is een optimalisatieopgave. Enerzijds wensen de ontwikkelaar en de gemeente om een kwalitatief gebouw te realiseren, dat voldoet aan de wensen van de eindgebruiker. Tegelijkertijd brengt het werken binnen de kaders van een bestaand gebouw technische en financiële beperkingen met zich mee.

  → lees meer
 • 22-01-2018

  Een dag op pad met kwaliteitsborger Jurgen Slippens

  Vandaag ga ik mee met Jurgen Slippens. Op de bouwplaats voeren we controles uit. We noemen dit een audit. De audit wordt met het VKB instrument (Verbeterde Kwaliteitsborging) van SWK uitgevoerd om ervaring op te doen als externe kwaliteitsborger. Tijdens een audit controleert Jurgen de aannemer op de toekomstige Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In een project worden meerdere audits afgenomen. Vandaag vindt de tweede audit plaats.

  → lees meer
 • 05-01-2018

  Lekkages bij daktuinen

  In dit artikel worden de voor-en nadelen van groendaken beschreven. Maar ook hoe lekkages bij daktuinen ontstaan en hoe je deze lekkages kan oplossen en voorkomen.

  → lees meer
 • 03-01-2018

  Brandveiligheid in woningen: voorschriften of doelen?

  Hoe brandveilig is de toekomst? Het Bouwbesluit 2012 en straks BBL 2018 geeft met generieke voorschriften voor de diverse gebruiksfuncties in gebouwen invulling aan de publiekrechtelijke veiligheidsdoelen. De vraag is hoe goed die publiekrechtelijke doelen geborgd kunnen worden met generieke voorschriften. De voorschriften zijn star waardoor niet geanticipeerd kan worden op veranderende randcondities. Zo wordt de vluchtveiligheid van gebouwgebruikers vastgelegd in loopafstanden, doorstroom- en opvangcapaciteiten, trappenhuizen als extra beschermde vluchtroutes, etc. Maar heeft dat zin wanneer de complete gebouwpopulatie bestaat uit rolstoelgebruikers? Het gebouw voldoet aan de voorschriften, dus is het veilig. Maar niemand komt er veilig uit.

  → lees meer
 • 22-12-2017

  Vervolg op het artikel Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier (I) over het afstudeeronderzoek van collega Patricia Meijerink

  Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor de leverancier, onderaannemer en producent? Hoe kan de leverancier de bouwer ondersteunen en van de nodige gegevens voorzien? Patricia Meijerink van Nieman voerde in het eerste half jaar van 2016 een afstudeeronderzoek uit om hierop meer grip te krijgen. Ook afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden wat de impact op de leverancier is. Ondanks dat in de tussentijd de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in de parkeerstand is beland, zijn er veel leveranciers die kwaliteitsborging hoog in het vaandel hebben en implementeren in hun bedrijfsprocessen.

  → lees meer
 • 14-12-2017

  Nieuws over de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen

  Er is belangrijk nieuws over de energieprestatie-eis voor nieuwe gebouwen. In de brief energiezuinige nieuwbouw per 2020 (BENG) 1) aan de Tweede Kamer heeft minister Ollongren bekend gemaakt dat de ingangsdatum voor de BENG-eisen voor alle gebouwen een jaar wordt vervroegd naar 1-1-2020. De invoeringsdatum van de BENG-eisen voor overheidsgebouwen blijft ongewijzigd staan op 1-1-2019. Het vervroegen van de ingangsdatum van de BENG-eisen geeft ook antwoord op de onduidelijkheid die was ontstaan tussen de Nederlandse bouwregelgeving (beoordeling bij aanvraag omgevingsvergunning) en de EPBD-eis (vanaf 1-1-21 alleen nog maar bijna energieneutrale gebouwen).

  → lees meer
 • 08-11-2017

  Gebruiksfuncties: de aanvrager bepaalt.?!

  Wat is de juiste gebruiksfunctie van een gebouw? Het antwoord daarop luidt vaak: de aanvrager bepaalt! Maar is dat wel juist? In dit artikel wordt beschreven dat niet de aanvrager, maar het Bouwbesluit bepaalt. De aanvrager bepaalt het gebruik, het Bouwbesluit bepaalt vervolgens welke definitie daar bij hoort. Het recht om een gebruiksfunctie uit te kiezen is niet voorbehouden aan de aanvrager.

  → lees meer
 • 19-10-2017

  Bouwers leveren kwaliteit. Daar hebben ze geen wet voor nodig!

  Afgelopen 11 oktober werd de 2de praktijkdag over kwaliteitsborging georganiseerd. Het was een zeer veelzijdige dag waar alle facetten rondom kwaliteitsborging zijn behandeld. Iedereen was het erover eens: het leveren van kwaliteit kost geld, het niet leveren van kwaliteit kost kapitalen. Ook was iedereen het er wel over eens: wet of geen wet, deze omslag in het denken over kwaliteit is nu in gang gezet. Ook in het regeerakkoord van afgelopen 10 oktober is meer borging van de kwaliteit van de uitvoering[1] opgenomen.

  → lees meer
 • 17-10-2017

  Kwaliteitsborging: van kostenpost naar return on investment

  Kwaliteitsborging in de bouw is een actueel thema. Steeds meer bouwbedrijven, bouwleveranciers en bijvoorbeeld woningcorporaties besteden aandacht aan kwaliteit. Veel organisaties zien het als een kostenpost, maar men beseft nu steeds meer dat het een renderende investering is. Het zorgt voor minder faalkosten en zorgt voor een efficiënter bouwproces.

  → lees meer
 • 05-10-2017

  BENG: Wettelijke eis voor energieneutraal bouwen

  Steeds meer nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen zijn energieneutraal. Na 2020 is het zelfs wettelijk verplicht om (bijna) energieneutraal te bouwen. BENG wordt dat genoemd (Bijna EnergieNeutraal Gebouw). Voor het berekenen van de energieprestatie nemen we afscheid van de EPC en gaan we over naar de drie BENG-indicatoren. Wat zijn de praktische consequenties en wat zijn de plannen voor de bestaande gebouwvoorraad?

  → lees meer
 • 02-10-2017

  Evaluatie onderzoeken galerij- en balkonplaten

  Onderzoeken naar de veiligheid van galerij- en balkonplaten afgerond. In mei 2011 stortte een galerijplaat van de Antillenflat in Leeuwarden naar beneden. Helaas blijkt het toegepaste constructieprincipe en het bijbehorende risico geen uitzondering. Kunnen we een dergelijke ongelukken in de toekomst nog meer verwachten? Inmiddels zij we zes jaar en vele onderzoeken wijzer, wat weten we inmiddels meer?

  → lees meer
 • 25-09-2017

  Zin en onzin luchtdicht bouwen

  De laatste decennia is er een duidelijke toename te zien in de aandacht voor onze natuur en het milieu. Deze aandacht is er zeker ook in de bouw. Het verbruik van energie en daarmee de belasting voor het milieu hangt immers voor een aanzienlijk deel af van het energieverbruik van de gebouwde omgeving. Goed en luchtdicht bouwen is daarbij het credo dat iedereen in de bouw lijkt na te streven. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de zin en/of onzin, de mogelijk- en onmogelijkheden en aandachtspunten met betrekking tot dit luchtdicht bouwen.

  → lees meer
 • 01-09-2017

  Advertorial: 2de praktijkdag kwaliteitsborging - Praktijklessen die je niet wilt missen v2.0.!

  U heeft het vast gelezen: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is in de parkeerstand beland. Ondanks dat, zijn én worden er wel boeiende praktijklessen opgedaan, die we graag willen delen. Niet zozeer vanwege de wet, maar vanwege het feit dat deze nieuwe aanpak zijn vruchten afwerpt. De praktijk kan immers nog zoveel beter!

  → lees meer
 • 07-08-2017

  QR Controls: managen van risico's en eisen

  Hoe zorg je ervoor dat het eindresultaat van je project aansluit op de vooraf gestelde eisen? Hoe houdt je overzicht? En hoe kun je (bij)sturen als risico's zich voordoen? In januari 2017 is QR Controls officieel gelanceerd. In samenwerking met Nieman Kwaliteitsborging is dit systeem voor kwaliteitsborging en risicomanagement ontworpen.

  → lees meer
 • 06-07-2017

  Oog voor kwaliteit blijft, ondanks onzekerheid over de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB)!

  Dinsdagavond 4 juli is tijdens een plenair debat in de Eerste Kamer geen onvoorwaardelijke steun uitgesproken voor de WKB. Minister Plasterk behandelt de bezwaren a.s. vrijdag in de ministerraad en komt aansluitend met een brief waarin hij met name het CDA wil tegemoetkomen in de bezwaren. Tijdens het debat heeft de minister al wel aangegeven de invoeringsdatum te verschuiven naar 1 januari 2019 zodat er ruimte is voor implementatie en voorbereiding op het nieuwe stelsel.

  → lees meer
 • 16-06-2017

  Rol architecten brandveiligheid hoogbouw

  Reactie van Ruud van Herpen op artikel Hoe probeert Nederland een brand als in Londen te voorkomen? geplaatst in Trouw 14 juni 2017. ‘Veel architecten zien brand als een calamiteit die nauwelijks voorkomt’, zegt civiel ingenieur Ruud van Herpen. ‘Daarom investeren ze liever niet te veel in dure maatregelen.’ – Trouw, 14 juni 2017. Ik schrok toen ik dat las. Over zo’n uitspraak valt natuurlijk de hele architectenwereld. Dat begrijp ik wel en die uitspraak is ook niet van mij.

  → lees meer
 • 15-06-2017

  Brandveiligheid hoogbouw

  Naar aanleiding van de brand in een woontoren (Grenfell Tower ) in Londen 14 juni 2017 is Ruud van Herpen geïnterviewd voor Trouw en Radio 1.

  → lees meer
 • 13-06-2017

  Samen werken aan bouwkwaliteit. Nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen werpt schaduw vooruit.

  De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen die naar alle waarschijnlijkheid in 2018 van kracht wordt, heeft grote gevolgen voor alle partijen in de bouwkolom. Met een gebouwdossier moeten zij straks aantonen dat de koopwoning voldoet aan de bouwwetgeving en dat het met de koper overeengekomen kwaliteitsniveau is gerealiseerd.

  → lees meer
 • 08-06-2017

  Brandveiligheid woningen. Consequenties van goed geïsoleerde, luchtdichte woningschil.

  Brand in een goed geïsoleerde woning leidt eerder tot onveilige situaties dan in een matig geïsoleerd ouder huis. De algemene gedachte is dat dit komt door het opsluiten van warmte en rook in deze goed geisoleerde omhulling. Maar in werkelijkheid zijn heel andere randvoorwaarden bepalend hiervoor.

  → lees meer
 • 17-05-2017

  Wat betekent de verbeterde kwaliteitsborging voor producent/leverancier?

  In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat de aankomende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) zal gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk. De hele keten zal daarbij onder de loep worden genomen. In deze aflevering belicht Jelle Veurman de producenten en leveranciers.

  → lees meer
 • 08-05-2017

  NOM en kwaliteitsborging bij nieuwbouw Oost-Boswinkel Enschede

  In de wijk Oost-Boswinkel in Enschede worden momenteel 200 woningen door drie bouwers gerealiseerd. Onderdeel van het plan zijn 25 woningen die voor De Woonplaats door Nijhuis Bouw worden gerealiseerd. Nieman Raadgevende Ingenieurs is als co-maker van Nijhuis Bouw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de woningen.

  → lees meer
 • 24-04-2017

  Brandoverslagrisico bij houten buiten- gevelafwerkingen

  Duurzaamheid en brandveiligheid horen hand in hand te gaan. Brandveilige gebouwen met een minimale kans op het ontstaan van brand en onbrandbare draag- en scheidingsconstructies zijn duurzaam of ‘resilient’ in geval van een brandcalamiteit. Echter, vanuit andere aspecten kunnen ook hele andere materialen duurzaam zijn.

  → lees meer
 • 07-04-2017

  De rol van de kwaliteitsborger

  Op 21 februari 2017 heeft een ruime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). Naar verwachting zal de WKB per 1 januari 2018 in werking treden. Nieman Kwaliteitsborging heeft vanuit onder andere het ‘VKB instrument SWK’ al ervaring opgedaan met deze wet als externe kwaliteitsborger en is zich verder aan het voorbereiden op de komst van de WKB.

  → lees meer
 • 20-03-2017

  Wat betekent de verbeterde kwaliteitsborging voor de opdrachtgever?

  In een serie artikelen brengt Nieman Kwaliteitsborging in kaart wat de aankomende Wet Kwaliteitsborging zal gaan betekenen voor de dagelijkse praktijk. De hele keten zal daarbij onder de loep worden genomen. In deze eerste aflevering belicht Jelle Veurman de opdrachtgever.

  → lees meer
 • 22-02-2017

  Impact Wet kwaliteitsborging op de leverancier

  Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor de leverancier, onderaannemer en producent? Hoe kan de leverancier de bouwer ondersteunen en van de nodige gegevens voorzien?

  → lees meer
 • 20-02-2017

  Bewijs je bouwkwaliteit

  Voor 14 woningen en 68 appartementen aan de Karel de Grotelaan te Eindhoven is op basis van BRL 5019 én BRL 5006 aangetoond dat wordt voldaan aan alle eisen. Zo gaat het straks bij alle eengezinswoningen als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen realiteit wordt. We delen graag onze ervaringen die bij deze pilot zijn opgedaan.

  → lees meer
 • 01-02-2017

  Handhaving bestaande bouw vraagt aandacht

  Met de fors geslonken nieuwbouwproductie van woningen en de komst van private kwaliteitsborging wordt de aandacht voor handhaving bestaande bouw voor gemeenten steeds belangrijker. Maar wanneer is een bouwwerk ‘bestaande bouw’, en wanneer is handhaving mogelijk of noodzakelijk? Jacco Huijzer, juridisch adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs, schept helderheid in het middagprogramma van het Jaarcongres van de Vereniging BWT Nederland.

  → lees meer
 • 18-01-2017

  Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 1 juli 2017

  Op 11 januari is een ontwerpbesluit betreffende wijzigingen van Bouwbesluit 2012 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met deze wijzigingen zal Bouwbesluit 2012 worden afgestemd op het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet (hierna ook Besluit DHW). Ook wordt met deze wijzigingen voldaan aan een aantal verplichtingen die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 204, L 155) (hierna: richtlijn breedband). Verder worden enkele ondergeschikte wijzigingen en correcties aangebracht.

  → lees meer
 • 23-12-2016

  Bewijs je bouwkwaliteit

  Voor 14 woningen en 68 appartementen aan de Karel de Grotelaan te Eindhoven is op basis van BRL 5019 én BRL 5006 aangetoond dat wordt voldaan aan alle eisen. Zo gaat het straks bij alle eengezinswoningen als de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen realiteit wordt. We delen graag onze ervaringen die bij deze pilot zijn opgedaan.

  → lees meer
 • 07-12-2016

  Kamerbrief over energiebesparing gebouwde omgeving

  De NEN 7120 gaat op de schop. In de kamerbrief van maandag 28 november over energiebesparing in de gebouwde omgeving gaat minister Blok in op een nieuwe ‘bepalingsmethode energieprestatie’ die klaar is voor het BENG-tijdperk.

  → lees meer
 • 02-12-2016

  Toepassing NEN 6060 en 6079 bij handhaving

  Recent zijn er twee normen voor grote brandcompartimenten verschenen: de NEN 6060 en de NEN 6079. Beide normen hebben een expliciete regeling voor bestaande gebouwen. Toepassing van die regeling leidt tot een lager voorzieningenniveau dan bij nieuwbouw het geval zou zijn. Daarin komen de methoden dus overeen met de tweedeling die het Bouwbesluit 2012 maakt tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Dat lijkt te suggereren dat deze normen altijd kunnen worden toegepast voor bestaande gebouwen, dus ook in handhavingszaken. Maar is dat ook zo?

  → lees meer
Auteurs
Nieman Kwaliteitsborging: oog voor kwaliteit Momenteel is er een professionaliseringsslag gaande in de bouw: de focus verschuift van het verkrijgen van een vergunning naar het kunnen aantonen dat het project de vooraf overeengekomen kwaliteit heeft. Meer verantwoordelijkheid dus voor eigen kwaliteit. Met de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is dit straks de dagelijkse werkelijkheid. Nieman Kwaliteitsborging heeft oog voor kwaliteit. We helpen om de verantwoordelijkheid die u krijgt als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zichtbaar te maken en om uw organisatie daarop voor te bereiden.

Neem contact op

Meer van deze partner

Blikvangers Bouwen

Samen met een aantal partners uit de bouwkolom is Nieman onderdeel van Blikvangers Bouwen. Met de Blikvangers hebben we een campagne bedacht om onze toekomstvisie te delen met behulp van video’s.

→ Lees meer

Rekentool houtpercentage HSB!

→ Lees meer

Nieman beweegt in 2018!

→ Lees meer