Holla Advocaten

Artikelen

 • 11-10-2019

  Verzekeraar vergoedt kosten bestuursdwang van ruim 314.000 euro: procesbelang verzekerde

  [...] college van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft in mei 2018 spoedeisende bestuursdwang toegepast nadat bij een stalbrand asbest is vrijgekomen en verspreid in de omgeving. In juli 2018 [...]

  → lees meer
 • 24-09-2019

  PAS-uitspraken: eerste advies Remkes over de post PAS periode

  Nederland moet verregaande maatregelen nemen om de stikstof in stikstofoverbelaste gebieden te verminderen. De noodzakelijke maatregelen moeten door alle sectoren worden getroffen. Taboes worden dan ook niet vermeden, in het eerste advies van de commissie Remkes.

  → lees meer
 • 26-08-2019

  Verboden werkzaamheden voorafgaand aan asbestinventarisatie

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 21 augustus 2019 dat de minister van SZW terecht een boete van ruim 3000 euro heeft opgelegd aan een asbestverwijderingsbedrijf [...]

  → lees meer
 • 13-08-2019

  Zelf asbesthoudende platen verwijderen

  Hartje zomer en prima weer om de platen van het schuurtje in je achtertuin te verwijderen. Onder bepaalde voorwaarden, neergelegd in het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit, kun je zelf aan de slag:

  → lees meer
 • 12-07-2019

  NVWA niet aansprakelijk voor fipronilcrisis

  [...] u nog dat u twee jaar geleden voor de schappen in de supermarkt stond en dacht: waar zijn al die eieren toch gebleven? Eind juli 2017 waarschuwde de NVWA om eieren met bepaalde codes niet te [...]

  → lees meer
 • 28-06-2019

  Asbesthoudende golfplaten

  [...] euro aan verbeurde dwangsommen onder meer wegens het niet tijdig verwijderen van asbesthoudende golfplaten mogen bij echtgenote van voormalige varkenshouder worden ingevorderd De Raad van [...]

  → lees meer
 • 20-06-2019

  Geschiktheid pand in verband met asbest en brandveiligheid hoeft niet in bestemmingsplan te worden geregeld

  [...] haar uitspraak van 19 juni jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan op een beroep van een bewoner die vreest voor zijn woon- en leefklimaat nu het bestemmingsplan voorziet in een yogaschool [...]

  → lees meer
 • 20-06-2019

  Verwijdering asbesthoudende beglazingskit onder voorwaarden teruggeschaald naar risicoklasse 1

  Drie jaar geleden verzocht Aedes de Commissie SCi 547 om beglazingskit in het laagste veiligheidsregime (risicoklasse 1) in te schalen. In december 2018 is hierover in de Tweede Kamer een vraag gesteld aan Staatssecretaris Van Ark van SZW, die hierop het volgende antwoord gaf:

  → lees meer
 • 13-06-2019

  Verontrustende filmbeelden asbestsanering: rechtbank wil deskundige horen

  [...] en Solar Roof Investments (SRI) verschillen van mening over de vraag of Ervé haar werkzaamheden conform de met SRI gesloten saneringsovereenkomst heeft uitgevoerd. SRI vindt van niet. De [...]

  → lees meer
 • 06-06-2019

  Veehouder hoeft asbest op zijn stal niet met spoed te laten saneren

  [...] voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State stelde op 4 juni jl. een veehouder uit de gemeente Heerde deels in het gelijk (ECLI:NL:RVS:2019:1802). De veehouder [...]

  → lees meer
 • 29-05-2019

  PAS-uitspraken Raad van State: impact op vastgoed, infra en landbouw

  [...] 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State einduitspraken gewezen in enkele procedures tegen het Programma Aanpak Stikstof. Deze langverwachte uitspraken zijn van [...]

  → lees meer
 • 29-04-2019

  Windparken in Nederland: (nog) geen rustig bezit

  [...] Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het er maar druk mee. Het lijkt wel alsof elke week weer nieuwe uitspraken worden gewezen over windparken en windturbines. In dit blog [...]

  → lees meer
 • 19-04-2019

  Onteigening in Harderwijk: correcties complexwaarde en intuïties taxateur

  [...] recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland geeft een mooi inkijkje in veelvoorkomende discussies bij onteigening. De uitspraak bevat leerzame overwegingen over onder meer correcties op de [...]

  → lees meer
 • 25-03-2019

  Faunabeheerplan: een appellabel besluit!

  [...] beheerders en rentmeesters opgelet: u kunt sinds kort in rechte opkomen tegen een faunabeheerplan. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelde op 20 maart 2019, [...]

  → lees meer
 • 22-03-2019

  Conclusie staatsraad advocaat-generaal over het vertrouwensbeginsel

  [...] voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de staatsraad advocaat-generaal gevraagd een conclusie te nemen in een zaak over een dakterras in Amsterdam. Een inwoner [...]

  → lees meer
 • 13-02-2019

  Onteigening in de Omgevingswet: adviezen Raad van State deels in de wind geslagen

  Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft daarover eerder advies uitgebracht. Uit de reactie van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt nu dat zij enkele interessante adviezen over het nieuwe onteigeningsrecht naast zich neerlegt.

  → lees meer
 • 07-02-2019

  Geluidoverlast door warmtepompen: Bouwbesluit wijzigt per 1 januari 2020

  Om te voldoen aan de eisen voor bijna energie neutrale gebouwen (BENG) en het aardgasloos bouwen, worden warmtepompen steeds vaker toegepast. Dit kan leiden tot een toename van geluidhinder bij omwonenden. Nieuwe voorschriften met betrekking tot dit installatiegeluid moeten in werking treden op 1 januari 2020.

  → lees meer
 • 07-02-2019

  Wordt u geraakt door het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet?

  De Omgevingswet moet op 1 januari 2021 in werking treden. Het leeuwendeel van het onderdeel natuur wordt nu voor de tweede keer geconsulteerd. De meeste regels van de Wet natuurbescherming, het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming moeten worden geïntegreerd in het stelsel van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 04-02-2019

  Duurzame zonne-energie, geen stedelijke ontwikkeling?

  [...] zijn volgens de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State niet aan te merken als stedelijke ontwikkeling in de zin van de zogenaamde ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’. In [...]

  → lees meer
 • 18-01-2019

  Illegaal bouwwerk, toch gedogen? Advies aan de Raad van State, uitgelegd met Donald Duck.

  [...] bouwwerken worden soms gedoogd door de overheid. Dan geeft de overheid een ‘gedoogverklaring’ af. Is zo’n gedoogverklaring nu een bestuursrechtelijk ‘besluit’, en staat daar bezwaar en [...]

  → lees meer
 • 10-01-2019

  Emissiegegevens RWE-centrales: klakkeloos openbaar gemaakt

  [...] langlopende zaak over de emissiegegevens van de Eemshaven-centrales krijgt weer een staartje. Bij uitspraak van 9 januari 2019 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dat [...]

  → lees meer
 • 14-12-2018

  Verruiming sluitingsbevoegdheid drugspanden: winst voor verhuurders

  Het heeft even geduurd, maar het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13b Opiumwet is op 11 december jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt de bevoegdheid van de burgemeester om op grond van artikel 13b Opiumwet een zogeheten ‘drugspand’ te sluiten uitgebreid. De bevoegdheid van de burgemeester om tot sluiting van een pand over te gaan gaat namelijk ook gelden voor het geval dat in een woning of lokaal voorwerpen of stoffen worden aangetroffen die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bepaalde apparatuur, chemicaliën en versnijdingsmiddelen (strafbare voorbereidingshandelingen). Het enkel aantreffen van vervoermiddelen, gelden of andere betaalmiddelen valt niet onder strafbare voorbereidingshandelingen.

  → lees meer
 • 09-11-2018

  Europese Hof van Justitie wil betere bescherming van Nederlandse natuur

  [...] Europese Hof kan blijkens de uitspraak van woensdag 7 november 2018 leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met nieuwe economische ontwikkeling wordt [...]

  → lees meer
 • 07-11-2018

  Opbouw of afbouw? Faillissementen in de bouw

  Vergeleken met het eerste half jaar van 2017, is het aantal faillissementen in het eerste half jaar van 2018 enorm gedaald. Inmiddels is dat aantal net laagste van deze eeuw. Een uitzondering vormen faillissementen in de bouw. Vreemd, zou je denken, omdat ook in die branche de bedrijvigheid nou juist zo enorm gegroeid is. Als je een verbouwing wilt laten uitvoeren, kom je bij de aannemer onderaan een flinke wachtlijst. Hoe kan het dan dat bouwbedrijven toch failliet gaan?

  → lees meer
 • 13-08-2018

  Revisie of verandering van een inrichting? Gevolgen voor handhaving!

  [...] u een inrichting drijft, dan is belangrijk het verschil te begrijpen tussen een revisievergunning en een veranderingsvergunning. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State legt in [...]

  → lees meer
 • 14-06-2018

  Meer experimenteerruimte op de elektriciteits- en gasmarkt

  Op 15 mei 2018 is het Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet gepubliceerd. Met deze Algemene Maatregel van Bestuur (“AMvB”) wordt het Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking ingetrokken. Daarnaast zijn in de AMvB regels opgenomen die meer marktpartijen de kans geven om bij wege van experiment af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De amvb ligt tot en met 15 juni 2018 ter inzage.

  → lees meer
 • 12-06-2018

  Zorgplicht van grondroerders

  [...] Hoge Raad schetst het kader voor de invulling van de zorgplicht Een grondroerder kan beter even doorgraven tot hij zeker weet waar kabels precies lopen. Hij mag niet te gemakkelijk afgaan op een [...]

  → lees meer
 • 22-05-2018

  Nieuwbouwwoningen moeten per 1 juli 2018 aardgasvrij zijn.

  De Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen. Op 8 mei jl. is de Wet VET in het Staatsblad 1) gepubliceerd en zal op 1 juli 2018 in werking treden. De Wet VET vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw. De wet schrapt namelijk de gasaansluitverplichting voor nieuwbouw. Omdat een netbeheerder geen andere werkzaamheden mag uitvoeren dan nodig voor de uitvoering van de wettelijke taak, is dit feitelijk een gasverbod voor nieuwbouwwoningen.

  → lees meer
 • 22-05-2018

  Aansprakelijkheid voor kabelschades: hoe ver strekt de zorgplicht van grondroerders?

  [...] grondroerder (graafbedrijf) heeft voor de aanleg van een nieuwe damwand een tekening gekregen van de netbeheerder. Op de tekening staat een ondergrondse kabel aangegeven. De grondroerder graaft [...]

  → lees meer
 • 09-05-2018

  Passieve risicoaanvaarding: geen planschadevergoeding

  [...] 9 mei 2018 oordeelde de Raad van State dat Allibre B.V. de door haar geleden planschade zelf dient te dragen omdat aan haar passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen [...]

  → lees meer
 • 16-04-2018

  Ontstaat aansprakelijkheid als de visite uitglijdt op het terras?

  [...] aanleiding Bij een bezichtiging van een woning in een appartementencomplex in januari 2016 glijdt een aspirant koper uit op het terras. Het houten terras dat uit bankirai planken bestaat was [...]

  → lees meer
 • 13-03-2018

  Herziening Warmtewet: door de Tweede Kamer geloodst

  De Warmtewet is slechts een paar jaar oud maar wordt alweer gewijzigd. De aankomende herziening moet leiden tot een beter functionerende bescherming van gebonden consumenten die te maken hebben met een monopolist als warmteleverancier. Daarnaast beoogt de herziening regelgeving voor collectieve warmteregeling beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Op 6 maart 2018 heeft de Tweede Kamer gestemd over de herziening van de Warmtewet. Het voorstel is aangenomen met 123 stemmen vóór, en 27 tegen.

  → lees meer
 • 27-02-2018

  Subsidieloze windparken op de Noordzee: wordt geregeld

  Op 21 december 2017 schreef de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer dat voor het eerst vergunningaanvragen waren ingediend voor de bouw van een windpark op zee zonder subsidie. Dit was een doorbraak voor de kostenontwikkeling voor windenergie op zee en een noodzakelijke stap om windenergie marktgedreven mee te laten doen op de elektriciteitsmarkt.

  → lees meer
 • 16-01-2018

  Verhuur en hennep

  [...] vaker worden er hennepkwekerijen aangetroffen in verhuurde panden. Eigenaren kunnen daar (mede)verantwoordelijk voor worden gehouden. Het is inmiddels vaste rechtspraak dat van een eigenaar [...]

  → lees meer
 • 27-12-2017

  Energiesubsidie sportverenigingen vanaf 2 januari 2018 weer beschikbaar: wees er op tijd bij!

  In 2016 was het zogenaamde subsidieplafond al na drie weken bereikt. Voorkomen dat u achter het net vist? Lees dan hieronder verder of neem contact op met Jaimy Vanenburg (sportrecht) of Jack van Beers (overheid).

  → lees meer
 • 01-11-2017

  Consultatie Besluit verkabeling en verplaatsing hoogspanningsverbindingen

  Op 19 oktober jl. verscheen een conceptversie van het besluit verkabeling en verplaatsing hoogspanningsverbindingen. Deze algemene maatregel van bestuur (AMvB) is onderdeel van het rijksbeleid ten aanzien van wonen in de nabijheid van bestaande hoogspanningslijnen. Dit beleid is opgesteld naar aanleiding van de onrust die bij een aantal bewoners en bewonersgroepen bestaat over de gezondheidsrisico's bij de blootstelling aan elektromagnetische straling, afkomstig van met name de bovengrondse hoogspanningsmasten.

  → lees meer
 • 12-10-2017

  Stand van zaken Wet open overheid

  De Wet open overheid (Woo) moet de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan vervangen. De Woo is op 19 april 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. Op dit moment ligt het wetsvoorstel bij de Eerste Kamer. Vanwege de hevige kritiek op de verwachte impact van de Woo heeft de Eerste Kamer besloten een zogenaamde impactanalyse uit te laten voeren. Dit is in twee delen gebeurd.

  → lees meer
 • 18-08-2017

  Natuurbescherming: rechtszekerheid bij windpark-ontheffingen

  [...] aan een (natuur)ontheffing dienen voldoende concreet en geobjectiveerd te zijn. Daarmee is de rechtszekerheid gediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tikte de [...]

  → lees meer
Auteurs
Wij zijn Holla Advocaten. Bij Holla Advocaten nemen we het graag persoonlijk. Dat betekent dat we écht betrokken zijn bij uw zaak en uw belang altijd voorop stellen. We hebben oog voor de mens achter de zaak en bieden u naast professionele juridische bijstand ook advies. Of u nu een grote onderneming hebt, een MKB-bedrijf runt, tot de overheid behoort, een not-for-profitorganisatie of zorginstelling bent of particulier.

Neem contact op

Meer van deze partner

Dossier Asbest

Holla houdt voor u het dossier Asbest volledig up-to-date. In dit dossier vindt u alle relevante jurisprudentie, belangrijke artikelen en het laatste nieuws over asbest. Advocaat Jack van Beers van Holla houdt belangrijke ontwikkelingen op dit onderwerp in de gaten en geeft antwoord op vragen die u heeft op dit gebied.