Geregeld BV

Artikelen

 • 21-10-2019

  Start met proefprojecten Wkb!

  De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat gemeenten de komende tijd ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van proefprojecten met de Wkb. Hiertoe heeft de VNG – in nauwe samenwerking met de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – het Implementatieteam Wkb opgezet.

  → lees meer
 • 03-10-2019

  Vergunningverlening bij proefprojecten Wkb

  De komende maanden worden diverse proefprojecten in het kader van de Wkb opgestart.

  → lees meer
 • 06-09-2019

  Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

  Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart. Doel van de spelregels is om – vooruitlopende op de start van de regiegroep die de proefprojecten gaat begeleiden – meer duidelijkheid te geven over de manier van samenwerken in proefprojecten zodat de projecten op korte termijn kunnen starten. Afgesproken is tevens om te starten met een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten. Zodra deze aan de slag is zal er meer informatie beschikbaar komen over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.

  → lees meer
 • 09-08-2019

  Heeft u de Wkb al gelezen?

  Nu steeds meer partijen zich voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, neemt ook het aantal partijen toe dat publicaties over de Wkb naar buiten brengt. In die publicaties komen regelmatig onvolkomenheden en onjuistheden voor. Hieronder worden enkele voorbeelden uit recente publicaties besproken.

  → lees meer
 • 19-06-2019

  Meer prioriteit voor toegankelijkheid?

  In 2016 heeft Nederland het VN Verdrag Handicap geratificeerd. Artikel 9 van het verdrag verplicht Nederland om bestaande en nieuwe gebouwen geleidelijk en proactief volledig toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Dat neemt niet weg dat Nederland ook nu al meer kan doen om gebouwen sneller en beter toegankelijk te maken.

  → lees meer
 • 18-02-2019

  Ruim baan voor artikel 13 Woningwet

  Op 2 februari 2019 is een voorstel voor aanpassingen van het Bouwbesluit 2012 ter consultatie gepubliceerd.(1) Het is een voorstel met een groot aantal onderwerpen: de rookproductie van kabels en leidingen, nieuwe geluidseisen voor installaties voor warmte- of koudeopwekking, veiligheidsmaatregelen bij gespoten PUR en een enkele correctie. Opvallende wijzigingen zijn verder de verduidelijking van de toepassing van art. 13 van de Woningwet, de verplichting dat inpandige woningtoegangsdeuren in nieuw te bouwen woongebouwen zelfsluitend moeten zijn en de aanpassing van regels rond bouw- en sloopveiligheid. Op deze laatste drie aanpassingen gaan ir. H.C.M. van Egmond en mr. ing. J.C. Huijzer hieronder verder in.

  → lees meer
 • 22-01-2019

  Eerste Kamercommissie bespreekt Wkb op 22 januari 2019

  Volgend op het Bestuursakkoord dat BZK en VNG op 17 januari 2019 hebben getekend, bespreekt de commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van de Eerste Kamer op dinsdag 22 januari 2019 (14.15 uur) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  → lees meer
 • 07-12-2018

  Debat Wkb: een korte impressie

  Op donderdag 6 december is een plenair debat in de Tweede Kamer gehouden over het Bouwtoezicht in Nederland. Het debat werd gehouden op verzoek van de Eerste Kamer, die na de discussie vlak voor de zomer aangaf benieuwd te zijn naar de mening van de Tweede Kamer over de ontstane situatie.

  → lees meer
 • 01-10-2018

  “Vroeger had je ontzag voor Bouwtoezicht!”

  In Bouwkwaliteit in de Praktijk nr. 6 (september 2018) een kritisch artikel van Professor Rob Nijsse (TU Delft) over de huidige bouw en het toezicht daarop. Een ‘terugkeer’ naar een bouwtoezicht zoals het volgens Nijsse vroeger was ziet hij niet gebeuren. Nijsse breekt in het artikel dan ook een lans voor een bouwtoezicht naar Duits voorbeeld. Tevens is naar de mening van Nijsse een strikter toezicht op materialen en op de bouw toegepaste bouwdelen – denk aan Eindhoven – noodzakelijk.

  → lees meer
 • 12-07-2018

  Onderzoek Eigen Huis: ventilatie en geluid niet op orde

  Vereniging Eigen Huis heeft bij 10 woningen gebouwd onder kwaliteitsborging onderzoek laten uitvoeren naar de ventilatie, installatiegeluid en luchtdichtheid. Het door BBA Binnenmilieu uitgevoerde onderzoek is op 9 juli aan minister Ollongren toegezonden.

  → lees meer
 • 29-06-2018

  Minister Ollongren verzoekt Eerste Kamer behandeling Wkb te hervatten

  Na enkele maanden vertraging is op 29 juni de brief van minister Ollongren over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer (en in afschrift aan de Tweede Kamer) verzonden. In de brief geeft de minister uitleg over de in de afgelopen periode gevoerde overleggen en het verdere wetstraject. De brief gaat in op de volgende vragen van de Eerste Kamer:

  → lees meer
 • 07-06-2018

  Onderzoek gevolgen Wkb voor gemeenten

  In opdracht van de gemeente Woerden heeft Debra Kasbergen vorig jaar onderzoek gedaan naar de gevolgen voor gemeenten mocht de Wkb doorgang vinden. Kasbergen voerde het onderzoek – waarmee ze de jaarlijkse scriptieprijs won – uit in het kader van haar rechtenstudie aan de Hogeschool Leiden.

  → lees meer
 • 09-05-2018

  PVS: Momentum dreigt verloren te gaan, voer Wkb snel in

  In een brief aan minister Ollogren (BZK) pleit het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) voor snelle actie om te komen tot snelle aanvaarding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer. Invoering zou vervolgens per 1 januari 2020 moeten plaatsvinden, zodat alle partijen zich op de nieuwe situatie kunnen voorbereiden.

  → lees meer
 • 01-05-2018

  Nog geen helderheid over kwaliteitsborging

  De door minister Ollongren (BZK) voor april 2018 toegezegde brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is enkele weken vertraagd.

  → lees meer
 • 23-01-2018

  Zo werkt bouwtoezicht in Delft

  Op vrijdagochtend 19 januari bracht Chris Kuijpers, directeur generaal Bestuur en Wonen, samen met Ferdi Licher (directeur Bouwen en Energie) en Bart Dunsbergen (projectleider Kwaliteitsborging) van het ministerie BZK een werkbezoek aan Delft om hier de praktijkervaringen van de verschillende partijen te horen met het bouwtoezicht.

  → lees meer
 • 12-12-2017

  Een verslag van de 2de Praktijkdag Kwaliteitsborging

  Op 23 november 2016 organiseerden Nieman Kwaliteitsborging en Balance & Result de eerste Praktijkdag Kwaliteitsborging. Zo’n 250 medewerkers van bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten en opdrachtgevers werden bijgepraat over wat de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor hen zou gaan betekenen. De bijeenkomst was een groot succes en reden om ook in 2017 een Praktijkdag te organiseren. Het aanhouden van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 leek roet in het eten van de organisatoren te strooien. Besloten werd om toch door te gaan en uiteindelijk kwamen op woensdag 11 oktober 2017 ruim 100 deelnemers naar Apeldoorn om praktijkervaringen met elkaar te delen.

  → lees meer
 • 24-11-2017

  “Proef met externe kwaliteitsborging smaakt naar meer”

  Hercuton, onderdeel van Janssen de Jong Groep, leverde in april 2017 een distributiecentrum van ongeveer 31.000m2 op in Dordrecht. In dit project, dat diende als pilot in het kader van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen, werd gebruik gemaakt van een externe kwaliteitsborger. Een succesvolle pilot in meerdere opzichten, zo valt te lezen in de eindrapportage over deze pilot.

  → lees meer
 • 31-10-2017

  Marktinitiatieven: “Bouw- en Woningtoezicht kan prima werken met KiK”

  “Afdelingen Bouw- en Woningtoezicht zouden prima kunnen werken met een systeem als het KOMO instrument Kwaliteitsborging (KiK). Net als bouwbedrijven die bereid zijn te laten zien dat zij aantoonbare kwaliteit leveren. Want waar het primair om gaat bij het vernieuwen van het bouwstelsel is het gezamenlijk, door zowel bouwkolom als overheid, vertrouwen aanbrengen over de daadwerkelijk gerealiseerde bouwkwaliteit.”

  → lees meer
 • 02-10-2017

  Ook zonder Wkb zijn (pilot)projecten mogelijk

  Verschillende aannemers, adviseurs en opdrachtgevers hebben aangegeven om – ondanks uitstel van de Wkb – door te willen gaan met kwaliteitsborging. Ook als gemeente is het mogelijk om aan pilotprojecten mee te doen en zo alvast kennis te maken met de kwaliteitsborging die bedrijven zelf organiseren.

  → lees meer
 • 12-09-2017

  Promotieonderzoek: “Wkb leidt tot hogere bouwkwaliteit”

  Op 2 oktober a.s. om 16:30 u zal mr. ing. P.M.J. de Haan in het openbaar zijn proefschrift 1) verdedigen in de Academiezaal van de aula van de Radboud Universiteit, Comeniuslaan 2, in Nijmegen. Hij heeft als onafhankelijke promovendus gedurende bijna vier jaar onderzocht of de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging uit het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) leidt tot de beoogde hogere bouwkwaliteit. Daarnaast heeft hij onderzocht of alternatieven leiden tot een hogere bouwkwaliteit.

  → lees meer
 • 27-07-2017

  Sabotage…

  Dat is waarvan we in het artikel ‘Kwartiermakers en ambtenaren saboteerden wet privaat bouwtoezicht’ op Cobouw worden beschuldigd. Op basis van gesprekken met 14 personen over de totstandkoming van de Wet kwaliteitsborging is een dag later een reconstructie van de totstandkoming van de wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. We hebben een bijdrage geleverd aan de reconstructie en worden ook gequoot; evenals de heren Thomsen, De Vries en Van der Wal. Harry Nieman gaat in een interview met Cobouw al in op punten die onder meer door hen genoemd worden.

  → lees meer
 • 12-07-2017

  Reacties op uitstel Wet kwaliteitsborging

  Op verzoek van minister Plasterk (BZK) is de stemming in de Eerste Kamer – voorzien op 11 juli 2017 – uitgesteld. Wat dit uiteindelijk voor de Wkb gaat betekenen is onduidelijk maar de geplande voorbereiding zal in iedere geval vooralsnog op een laag pitje worden gezet. En zoals in het debat aangegeven wordt de wet in ieder geval uitgesteld tot 2019.

  → lees meer
 • 30-06-2017

  Standpunten Wkb in de aanloop naar het debat Eerste Kamer

  Met het debat in de Eerste Kamer op komst (4 juli 2017, vanaf 15.25) hebben diverse partijen hun standpunten inmiddels schriftelijk aan de Eerste Kamer aangeboden. Hierna is een aantal punten uit de brieven van VNG, G4, AFNL en Aedes opgenomen. De brieven zelf zijn via de links in de tekst te lezen.

  → lees meer
 • 22-06-2017

  AFNL roept Eerste Kamer op de Wkb snel aan te nemen

  De Aannemersfederatie Nederland roept de Eerste Kamer in een brief op om snel te besluiten over de Wkb zodat deze zo spoedig mogelijk in kan gaan. In de brief geeft AFNL aan nog vragen te hebben naar aanleiding van de AMvB Kwaliteitsborging en geven ze hun visie hoe de verschillende voorschriften gelezen zouden moeten worden. Daarbij zou AFNL graag zie dat Gevolgklasse 1 breder wordt, door ook een deel van wat nu vergunning dan wel Bouwbesluittoetsvrij wordt hieronder te laten vallen. Ook wil AFNL verbouw van bouwwerken gevolgklasse 2/3 meenemen onder Gevolgklasse 1. Verder vraagt AFNL nadere uitleg over onder meer de onafhankelijkheid, de informatieplicht van de kwaliteitsborger en de waarschuwingsplicht van de aannemer.

  → lees meer
 • 31-05-2017

  Eerste Kamer: Plenaire behandeling Wet kwaliteitsborging op 4 juli 2017

  Tijdens de vergadering van de commissie Binnenlandse Zaken (van de Eerste Kamer) van 30 mei 2017 heeft de commissie – na bestudering van de antwoorden van BZK op hun vragen 1) – besloten om het eindverslag richting Eerste Kamer op te stellen.

  → lees meer
 • 23-05-2017

  Vragen Tweede Kamer naar aanleiding Besluit Kwaliteitsborging

  Naar aanleiding van de voorhang van het ontwerp-Besluit Kwaliteitsborging op 1 mei jl. 1) heeft de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van de Tweede Kamer op 19 mei jl. een aantal vragen aan de minister van BZK voorgelegd. De leden van de fracties van de VVD, CDA, D66 en de SP stellen onder meer algemene vragen over de kosten, de planning, de samenhang met de Omgevingswet en enkele andere zaken. Opvallend is verder het pleit van D66 voor de architect als onafhankelijke kwaliteitsborger. D66 ziet dit als mogelijke oplossing voor mogelijke hogere kosten voor de particuliere opdrachtgever.

  → lees meer
 • 18-05-2017

  De informatieplicht voor kwaliteitsborgers in de #Wkb

  In het ontwerp Besluit kwaliteitsborging 1) is een informatieplicht opgenomen voor kwaliteitsborgers. Artikel 1.42, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 bepaalt – na invoering van de Wkb – dat de kwaliteitsborger bij de bouw betrokken partijen moet informeren over bij de kwaliteitsborging geconstateerde afwijkingen van de voorschriften in de hoofdstukken 2 tot en met 6 van het Bouwbesluit 2012. In de toelichting bij het voorschrift wordt aangegeven dat de informatie zowel aan de opdrachtgever, de aannemer, (indien bekend) de toekomstige gebruikers en het bevoegd gezag gemeld moet worden.

  → lees meer
 • 11-05-2017

  Eerste Kamer: “wacht met doorzenden Besluit Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”

  De Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van de Eerste Kamer vraagt Minister Plasterk per brief om met de doorzending van het Conceptbesluit Kwaliteitsborging aan de Raad van State te wachten tot het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is behandeld.

  → lees meer
 • 19-04-2017

  “Gemeente Vianen maakt verdiepingsslag met Wet kwaliteitsborging voor het bouwen”

  Nieuwkuijk – Pal naast de A27 en nabij de A2 bij Vianen verrijst binnenkort een distributiecentrum van maar liefst 20.640 m2. Bouwcombinatie Hercuton / Remco Ruimtebouw – beiden onderdeel van het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep – realiseert het gebouw voor een toonaangevende vermogensbeheerder. Bijzonder is dat het project volledig conform de wet Kwaliteitsborging voor Het Bouwen (Wkb) gerealiseerd wordt.

  → lees meer
 • 22-03-2017

  Instrumenten #Wkb: Nieuwe versie BRL 5019

  SKG-IKOB heeft een nieuwe versie van BRL5019 (Gecertificeerde Bouwbesluittoets (misschien wel de ‘moeder aller instrumenten‘)1 ter visie gelegd. De nieuwe richtlijn is aangepast aan de laatste stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is voor iedereen beschikbaar via de website van SKG-IKOB. 2) Opmerkingen en verbetervoorstellen kunnen via een formulier op de website bij SKG-IKOB worden ingediend. De BRL ligt ter visie tot en met 25 april 2017.

  → lees meer
 • 21-02-2017

  Wet #Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer

  Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft op 21 februari 2017 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Tegen stemden PVV, Groen Links, Partij voor de Dieren, CU, 50plus, SP en Bontes / Van Klaveren. De overige partijen stemde voor. Tegelijk met de wet werden amendementen 15, 16 en 17 van De Vries (PvdA) aangenomen. De amendementen 18 (CDA) en 21 (SP) werden verworpen. Van de 6 ingediende moties werden er 5 aangenomen.

  → lees meer
 • 20-02-2017

  Reactie Neprom op amendementen #Wkb

  Op de valreep – de stemming is morgen, 21 februari om 15.00 uur – heeft Neprom een brief gestuurd aan leden van de Algemene Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst over de door de verschillende partijen ingediende amendementen op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging .

  → lees meer
 • 17-02-2017

  Verslag tweede termijn debat #Wkb

  Vijf Kamerleden maakten tijdens de tweede termijn van het debat Wet kwaliteitsborging voor te bouwen van de gelegenheid gebruik een laatste opmerking te maken of moties en amendementen in te dienen. De meesten hielden het – na een welkom aan de nieuw minister Plasterk – kort en in 36 minuten was het debat voorbij. Dinsdag 21 februari om 15.00 uur is de stemming en weten we meer.

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Tussenrapportage pilotproject Janssen de Jong #Wkb

  Begin tweede kwartaal 2017 levert Hercuton – een dochter van de Janssen de Jong Groep – her project DC Dordtse Kil III op. het project bestaat uit een distributiecentrum met beperkte kantoorfunctie voor ongeveer 60 personen. Het bouwwerk heeft een BVO van zo’n 30.000m2. De bouwkosten bedragen ongeveer €12 miljoen. In het project wordt gewerkt volgens het nieuwe stelsel in het kader van de Wet kwaliteitsborger.

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Debat #Wkb, 16 februari 2017: de laatste loodjes… !?

  De eerste lijnen voor de tweede termijn donderdagavond (16 februari 2017) in het debat over de Wet kwaliteitsborging tekenen zich af. Daar waar minister Blok en de Tweede Kamer na afloop van de beantwoording in eerste termijn uit elkaar gingen met de conclusie dat de laatste amendementen om een uitgebreide, nadere afweging vroegen, zijn de aangepaste amendementen inmiddels gepubliceerd. Aan minister Plasterk de taak het laatste half uur van het debat in goede banen te leiden.

  → lees meer
 • 31-01-2017

  Brancheorganisaties Zorg en Onderwijs: laat aansprakelijkheid in wetsvoorstel #Wkb ongewijzigd

  Tijdens het Kamerdebat inzake de Wetsvoorstel kwaliteitsborging op 18 januari jl. 1) heeft het CDA een amendement ingediend om de voorschriften in de Wkb inzake de aansprakelijkheid van de aannemer aan te passen.

  → lees meer
 • 19-01-2017

  Samenvatting debat Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Op 18 januari 2017 is gedebatteerd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Bij het debat waren – naast minister Blok – de Kamerleden De Vries (PvdA), Van de Linde (VVD), Ronnes (CDA), Bashir (SP), Madlener (PVV), Bisschop (SGP) en Koolmees (D66) aanwezig. Op de website van de Tweede Kamer is het ongecorrigeerde verslag van het debat te lezen.

  → lees meer
 • 16-01-2017

  Reacties op wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw

  De Tweede Kamer heeft de plenaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging gepland op woensdagmiddag 18 januari 2017. De Tweede Kamer trekt er de hele middag voor uit: 13.50 – 19.15. De behandeling is in de plenaire zaal en open voor publiek. Zie de website van de Tweede Kamer voor meer informatie. Inmiddels komen ook de reacties/ brieven van branche- en belangverenigingen binnen:

  → lees meer
 • 11-01-2017

  Plenaire behandeling Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op 18 januari 2017

  De Tweede Kamer heeft de plenaire behandeling van de Wet kwaliteitsborging gepland op woensdagmiddag 18 januari 2017. De Tweede Kamer trekt er de hele middag voor uit: 13.50 – 19.15.

  → lees meer
 • 06-12-2016

  Pilot #Wkb Leiderdorp: Kwaliteitsborger is geen coördinator van de bouw

  In de periode voorjaar 2015 – najaar 2016 is in Leiderdorp het project Plantage gebouwd. 1) Het project is uitgevoerd als pilotproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Speciaal aan dit project is dat de 10 vrijstaande en 12 half-vrijstaande woningen zijn afgestemd op de specifieke koperswensen en daarmee allemaal anders zijn. Uitgangspunt is dat iedere verkochte woning direct werd gebouwd binnen 100 werkbare dagen.

  → lees meer
 • 15-11-2016

  Evaluatie private kwaliteitsborging Voorst

  Op 1 juni jl. is in Twello de eerste woning onder kwaliteitsborging opgeleverd. De gemeente Voorst heeft een evaluatie geschreven van dat project. Belangrijkste bevindingen van de gemeente zijn:

  → lees meer
 • 30-10-2016

  Behandeling van de Wet kwaliteitsborging niet eerder dan 15 november in de Tweede Kamer

  Als gevolg van allerlei andere (belangrijker geachte) onderwerpen – o.a. Koningshuis, KLM en diverse VAO’s – is de behandeling van de WKB inmiddels verschoven naar week 46, de week van 14 november.

  → lees meer
 • 26-10-2016

  Update: wanneer is nu de behandeling van de #Wkb in de Tweede Kamer

  Er is de nodige verwarring over de datum waarop de Tweede Kamer nu eigenlijk de Wet Kwaliteitsborging gaat bespreken. Was eerst sprake van week 44, daarna week 43, nu inmiddels weer week 44. Een exacte datum is nog niet bekend maar zal in ieder geval NIET op maandag 31 oktober zijn – maar de week van de 31e oktober – aangezien de Tweede Kamer niet op maandag vergadert. Het wachten is op de Regeling van werkzaamheden waarin de Wkb daadwerkelijk wordt geagendeerd.

  → lees meer
 • 03-10-2016

  Rondetafel Wet Kwaliteitsborging in de bouw : een impressie van de standpunten

  Op 29 september jl. heeft de hoorzitting/ rondetafelgesprek plaatsgevonden in de Tweede Kamer.

  → lees meer
 • 27-09-2016

  Rapportage pilot Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Zeeburgereiland

  In 2014 is het pilotproject Zeeburgereiland gestart. 1) In het project hebben de gemeente Amsterdam en De Alliantie samen gezocht nieuwe vormen van samenwerking die leiden tot meer flexibiliteit en snellere bouw. Een belangrijk onderdeel van de pilot was de gebruikmaking van een private kwaliteitsborger. Deze pilot voorziet anders dan in de toekomstige Wkb nog wel in een duidelijke rol voor de gemeente als vergunningverlener. In het kader van het leerproces kijkt de gemeente op afstand mee, zowel in toetsing als in toezicht. Overigens is het project in zijn volle breedte veel meer dan alleen private kwaliteitsborging. Omdat ook procesafspraken zijn gemaakt over welstand en bestemmingsplan past de pilot teven binnen het experiment ‘Eenvoudig beter’ in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

  → lees meer
 • 23-08-2016

  Afstudeeronderzoek: digitale hulpmiddelen voor de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

  Ter afronding van haar masterstudie aan de TU Eindhoven heeft Lieke Nieman een onderzoek gedaan met als hoofdvraag: ‘Is het mogelijk Systems Engineering (SE) en een Bouw Informatie Model (BIM) op efficiënte wijze (de door de Wkb geëiste) as-built verklaring op te stellen die de onafhankelijke kwaliteitsborger (KB) moet aanleveren aan de vergunninghouder?’ Het afstudeerwerk geeft een beeld van de mogelijke winst die met digitalisering van het ontwerp- en bouwproces te behalen is door het koppelen van een systematische interne controle door de aannemer zelf aan BIM.

  → lees meer
 • 18-08-2016

  Berichtgeving rondom het experiment Keurmerk Garantiewoningen – een overzicht

  De afgelopen dagen is in de pers de nodige aandacht besteed aan de bevindingen van de gemeenten Den Haag met betrekking tot tussentijdse resultaten van het experiment Keurmerk Garantiewoningen. Onderstaand een overzicht van – een deel van de – aandacht in de pers de afgelopen dagen.

  → lees meer
 • 27-06-2016

  Janssen de Jong Groep start met pilot Gevolgklasse 2

  Hercuton BV (dochterbedrijf van Janssen de Jong Groep) realiseert op industrieterrein Dordtse Kil III een distributiecentrum van 30.000 m2 in opdracht van een belegger. Het bouwwerk kent naast de functie opslag ook een kantoorfunctie voor een beperkt aantal personen. Het bouwwerk valt in Gevolgklasse II in termen van de Wet Kwaliteitsborging.

  → lees meer
 • 13-06-2016

  Eerste woning onder Private Kwaliteitsborging gemeente Twello opgeleverd

  Gemeente Voorst heeft eind 2015, vooruitlopend op de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), het initiatief genomen om samen met een plaatselijk bouwbedrijf en een zogenaamde ‘kwaliteitsborger’ – Plangarant – een pilot voor een enkele woning te starten. Hierbij is nadrukkelijk gekozen om een pilot te doen voor een enkele woning. Dit omdat er landelijk pilots met grote woningbouwprojecten draaien, maar een pilot met een enkele woning is nog niet eerder uitgevoerd terwijl hier wel behoefte aan is.

  → lees meer
 • 20-03-2016

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: “Maar wilt u het ook?”

  Deze vraag stelde minister Blok afgelopen woensdag aan de aanwezige Kamerleden en aan het publiek in de zaal. Het wetsvoorstel is zo’n beetje klaar en er wordt hard gewerkt aan de onderliggende regels.

  → lees meer
 • 22-06-2015

  De instrumentbeheerder en de Toelatingsorganisatie

  In Bouwkwaliteit in de Praktijk nummer 6 is het zesde deel in de serie Bestuursrechtelijke handhaving bij (private) kwaliteitsborging gepubliceerd. De zes artikelen van Gert-jan van Leeuwen – geschreven mmv Hans Barendregt en Hajé van Egmond – geven een goed beeld van de handhavingsaspecten die met nieuwe stelsel samenhangen. Het laatste artikel in de serie beschrijft de wijze waarop in het nieuwe stelsel de instrumentbeheerder en de Toelatingsorganisatie toezien op de werking van het systeem.

  → lees meer
 • 29-05-2015

  Reactie op Helpdesk (Vraag en antwoord) – Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid, deel 2

  Onderstaand artikel is gepubliceerd in het meinummer van dit jaar van Bouwkwaliteit in de praktijk (uitgeverij BIM media B.V., zie www.omgevingindepraktijk.nl). Wij hebben kennis genomen van de bijdrage van het ERB op deze website, met als titel “Helpdesk (Vraag en antwoord) – Funderingsherstel, NEN 8700 en gelijkwaardigheid, deel 2”. Het leek ons goed om – éénmalig – op de bijdrage van ERB te reageren het artikel waar ERB op reageert op Omgevingsweb te plaatsen.

  → lees meer
 • 30-04-2014

  Pilotproject Plantage Leiderdorp: “meer kwaliteit door meer sturing op het proces”

  Bohemen BV – Ruimte in Ontwikkeling en de gemeente Leiderdorp starten, met ondersteuning van Woningborg en KYP, een pilotproject private kwaliteitsborging op basis van de TIS-systematiek.

  → lees meer
 • 31-03-2014

  Nieuwbouw in Amsterdam via private kwaliteitsborging

  Op donderdag 20 februari 2014 hebben de Alliantie en de gemeente Amsterdam een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de eerste nieuwbouw op het Zeeburgereiland. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om dit project aan te melden als kopgroep project voor private kwaliteitsborging in de bouw.

  → lees meer
 • 01-03-2014

  Verbetering kwaliteitsborging in de bouw – niet van vandaag op morgen….

  Op 27 november 2013 heeft minister Blok van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn plannen over verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw aan de Tweede Kamer toegestuurd. In die plannen krijgt private kwaliteitsborging een prominente rol. Voor sommigen lijkt dit een verrassing te zijn!

  → lees meer
Auteurs
Geregeld BV adviseert overheden, bedrijven en vastgoedeigenaren op het gebied van handhaving, bouwregelgeving, vergunningverlening, omgevingsrecht en kwaliteit van de bestaande bouw.

Neem contact op