Damsté advocaten - notarissen

Artikelen

 • 13-03-2019

  Gemeenten draaien op voor kosten opruimen drugsafval

  [...] draaien op voor de kosten die zij maken voor het met spoed opruimen van drugsafval. Die conclusie volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 [...]

  → lees meer
 • 07-02-2019

  CO2-uitstoot in Nederland onvoldoende beperkt: schending EVRM

  [...] 9 oktober 2018 heeft het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de Staat op grond van art. 2 (recht op leven) en art. 8 (recht op respect voor de woning en het privéleven) Europees Verdrag voor de [...]

  → lees meer
 • 12-09-2018

  Verplicht horen bij de invordering van een dwangsom

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 12 september 2018 bepaalt dat het voortaan verplicht is een belanghebbende te horen voordat het over gaat tot het [...]

  → lees meer
 • 06-09-2018

  Drugsafval en handhaving

  [...] laatste jaren is dumpen van drugsafval steeds meer in het nieuws. Criminelen dumpen het afval in bospercelen, sloten of langs wegen. De gemeenten staan vervolgens voor de opdracht om het afval [...]

  → lees meer
 • 09-08-2018

  Drugsafval en handhaving

  [...] laatste jaren is dumpen van drugsafval steeds meer in het nieuws. Criminelen dumpen het afval in bospercelen, sloten of langs wegen. De gemeenten staan vervolgens voor de opdracht om het afval [...]

  → lees meer
 • 23-07-2018

  Versterking aanpak ondermijning - Stand van zaken medio 2018

  De effecten van criminele activiteiten, zoals de verwevenheid van de onder- en bovenwereld en de innesteling in woonwijken en in legale sectoren, vormen een steeds groter probleem voor onze samenleving. Daarom is het kabinet voornemens om de aanpak van ondermijnende criminaliteit de komende jaren juridisch te versterken.

  → lees meer
 • 22-05-2018

  Hof van Justitie van de EU verschaft duidelijkheid over Dienstenrichtlijn

  [...] een arrest van 30 januari 2018 (ECLI:EU:C:2018:44) heeft de Grote Kamer van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) prejudiciële vragen van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad [...]

  → lees meer
 • 11-10-2017

  Fundamentele wijzigingen nadeelcompensatie onder de Omgevingswet

  Recent is (het concept van) het wetsvoorstel van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Dit wetsvoorstel stelt ten opzichte van het huidige stelsel van nadeelcompensatie en planschade fundamentele wijzingen voor ten aanzien van de schadevaststelling.

  → lees meer
 • 28-02-2017

  Aansprakelijkheid van de overheid wegens falend toezicht

  Recent is in Jurisprudentie Bestuursrecht (JB) een commentaar van Dirk Sanderink verschenen bij een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in de zaak-Cevrioğlu/Turkije. In dit arrest stelt het EHRM een schending van het recht op leven vast, dat door art. 2 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt beschermd.

  → lees meer
 • 13-02-2017

  Nadeelcompensatie en planschade onder de Omgevingswet

  Onlangs is het voorontwerp van de Invoeringswet Omgevingswet gepubliceerd. Dit voorontwerp bevat een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie die onder meer de planschaderegeling uit de Wet ruimtelijke ordening en de schaderegelingen uit de Tracéwet en Waterwet moet gaan vervangen. Het voorontwerp beoogt diverse belangrijke wijzigingen door te voeren ten opzichte van de bestaande regelingen.

  → lees meer
 • 26-01-2017

  Nieuw bij de RvA: Fast Track Bindend Advies

  Sinds 18 november 2016 is het mogelijk om bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) een Fast Track Bindend Advies procedure te voeren. Wat zijn de kenmerken van deze procedure en waarin verschilt deze van al bestaande mogelijkheden?

  → lees meer
 • 07-12-2016

  De doorwerking van het EVRM en het Unierecht in vergunningstelsels in driehoeksverhoudingen

  Recent is een artikel van Dirk Sanderink in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB) verschenen. In het artikel gaat hij in op de doorwerking van het EVRM en het Unierecht in vergunningstelsels in zogenaamde 'driehoeksverhoudingen' (tussen een aanvrager van een vergunning, een of meer derde-belanghebbenden en een bestuursorgaan). Meer in het bijzonder onderzoekt Sanderink of de toepasselijkheid van bepalingen van het EVRM en/of het Unierecht tot gevolg kan hebben dat een vergunning voor een bepaalde activiteit geweigerd moet worden, terwijl de vergunning volgens het beoordelingskader van het nationale vergunningstelsel eigenlijk verleend moet of mag worden.

  → lees meer
 • 07-11-2016

  Uitspraak gelijkheidsbeginsel en schaarse vergunningen

  [...] u op de hoogte van eenrecente, belangrijkeuitspraak van de Afdeling over het gelijkheidsbeginsel en schaarsevergunningen. Op 2 november 2016 heefteengrotekamer van de [...]

  → lees meer
 • 03-11-2016

  Meldingsbevestiging onder PAS niet op rechtsgevolg gericht, Afdeling onbevoegd

  [...] drie uitspraken van 2 november 2016 heeft de Afdeling duidelijkheid gebracht in de vraag of tegen een meldingsbevestiging op grond van de PAS beroep op de Afdeling openstaat. In deze uitspraken [...]

  → lees meer
 • 03-11-2016

  De uitspraak van de Afdeling over het gelijkheidsbeginsel en schaarse vergunningen

  [...] 2 november 2016 heeft een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een belangrijke uitspraak gedaan over de eisen die het gelijkheidsbeginsel en [...]

  → lees meer
 • 29-06-2016

  Nb-vergunning en kennisgeving in Duitsland

  [...] een uitspraak van 28 juni 2016 heeft de Afdeling duidelijkheid gebracht in de vraag of het bevoegd gezag een kennisgeving van een Nb-vergunning in Duitsland moet doen wanneer de vergunde emissie [...]

  → lees meer
 • 27-06-2016

  Bodembescherming en belanghebbendheid

  [...] 16 maart 2016 deed de Afdeling een belangrijke uitspraak over belanghebbendheid bij milieuomgevingsvergunningen. In deze zaak over attractiepark Walibi verlaat de Afdeling de lijn die zij tot dan [...]

  → lees meer
 • 20-06-2016

  De eerste uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over PAS

  Op 1 juli 2015 wijzigde de Natuurbeschermingswet 1998. Op die datum werd het Programma voor de Aanpak van Stikstof in die wet opgenomen. Bij het verlenen van vergunningen voor projecten of andere handelingen of bij het opstellen van plannen moet beoordeeld worden of niet ook een natuurbeschermingsvergunning nodig is. Dat was voor 1 juli 2015 ook al zo, maar sinds die datum moet de beoordeling en verlening van vergunningen volgens de regels van het programma verlopen. Bijna een jaar later druppelt de eerste rechtspraak van de Afdeling binnen. Wat leert die ons.

  → lees meer
 • 20-06-2016

  Mensenrechten en de aardgaswinning in Groningen

  [...] is in het Nederlands Juristenblad (NJB) een artikel van Dirk Sanderink verschenen over de rol van (door het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens gewaarborgde) mensenrechten bij de [...]

  → lees meer
 • 01-06-2016

  Stikstofdepositie in Bestemmingsplannen

  [...] 1 juni 2016 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State weer een belangrijke uitspraak gedaan over het opnemen van stikstofdeposities in bestemmingsplanregels. De gemeenteraad van [...]

  → lees meer
 • 30-12-2014

  De Afdeling in twee zaken over de 'ladder voor duurzame verstedelijking'

  [...] een klein overschot aan kantoren is er toch een actuele regionale behoefte, herstucturering of transformatie niet inzichtelijk én een woningbouwcontingent is niet genoeg voor onderbouwen van [...]

  → lees meer
Auteurs
Damsté advocaten – notarissen is een full-service kantoor met een scala aan specialisaties. Zo is Damsté onder meer gespecialiseerd in (Europees) bestuursrecht, omgevingsrecht, planschade, onteigening en overheidsaansprakelijkheidsrecht, maar beschikt ook op vele andere gebieden over expertise. Ze werken iedere dag met meer dan 50 advocaten en notarissen aan de meest uiteenlopende vragen van klanten en denken daarbij graag vooruit. Ze houden bij hun oplossingen niet alleen rekening met uw belangen van vandaag, maar dragen ook bij aan uw ambities van morgen. En overmorgen. Damsté advocaten - notarissen: oprecht het best.

Neem contact op