AKD

Artikelen

 • 12-12-2017

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 3: De mogelijkheden en onmogelijkheden van woningbouwcorporaties

  ​In de onlangs verschenen Staat van de Woningmarkt 1) was volop aandacht voor middeninkomens. Het aantal middeninkomens in corporatiewoningen is de laatste jaren afgenomen. Is dit een goede ontwikkeling of hebben de corporaties juist een taak voor de middeninkomens?

  → lees meer
 • 05-12-2017

  Is de overheid nu opeens wél gebonden aan wat een ambtenaar belooft?

  [...] toezichthouder die zegt dat er niet zal worden gehandhaafd. De ambtenaar die zegt dat er geen vergunning nodig is. De gemeentesecretaris die belooft dat er subsidie zal worden verstrekt voor een [...]

  → lees meer
 • 01-12-2017

  Geen energielabel? Dat kan u duur komen te staan

  Het verduurzamen van vastgoed is helemaal 'hot'. Ook de overheid wil dat gebouwen energiezuiniger worden en om dat te bevorderen is het sinds 1 januari 2008 verplicht dat bij de overdracht, de verhuur of de oplevering het utiliteitsgebouw is voorzien van een definitief energielabel. Kopers en huurders zijn dan bij het selecteren van het nieuwe onderkomen beter in staat een vergelijking te maken.

  → lees meer
 • 30-11-2017

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 2: de ruimte voor flexibiliteit binnen de bestaande huurwetgeving

  De behoefte aan betaalbare huurwoningen. In het eerste blog 1) van de serie blogs over de realisatie van middeldure huurwoningen is de gereedschapskist van gemeenten behandeld met betrekking tot het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen. Ook de behoefte aan betaalbare huurwoningen in het segment direct boven de huurtoeslaggrens is in het eerste blog uiteengezet.

  → lees meer
 • 21-11-2017

  Bewijs het maar! Dit zijn de bewijseisen bij handhaving

  Wanneer is een overtreding voldoende aangetoond? De regels voor het leveren van bewijs kunnen lastig zijn. Zelfs in het bestuursrecht waar de zogenaamde 'vrije bewijsleer' geldt. Dat komt omdat bewijs nog altijd voldoende deugdelijk en controleerbaar moet zijn. Dit blog gaat over wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bewijs voldoende deugdelijk en controleerbaar acht.

  → lees meer
 • 20-11-2017

  Hoge Raad hakt de knoop over het legesverbod definitief door

  [...] het moment dat een bestemmingsplan ouder wordt dan 10 jaar vervalt de bevoegdheid om leges te heffen van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden [...]

  → lees meer
 • 10-11-2017

  Kruimelvergunning voor tijdelijk gebruik? Termijn van 10 jaar start met de verlening van de vergunning!

  [...] 16 augustus 2017 deed de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) een interessante uitspraak over de 'restcategorie' van de kruimellijst (artikel 4, aanhef en elfde [...]

  → lees meer
 • 10-11-2017

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 1: de gemeentelijke gereedschapskist

  De behoefte aan betaalbare huurwoningen. De kranten staan er vol van en beleidsmakers zijn er druk mee; het schrijnend gebrek aan betaalbare huurwoningen in het geliberaliseerde goedkopere segment. Het gaat dan om huurwoningen met een huurprijs boven de huurprijsgrens voor huurtoeslag van thans € 710,68 en minder dan circa € 1.000,- per maand. In steden speelt daarbij een rol dat gezinnen de stad dreigen te verlaten hetgeen uit een oogpunt van bevolkingsopbouw ongewenst is. Overheden en marktpartijen zoeken gezien het voorgaande naar wegen om het gebrek aan woningen op te lossen. In deze eerste blog in de serie 'Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat?' wordt ingegaan op de gereedschapskist die gemeenten ter beschikking staat.

  → lees meer
 • 08-11-2017

  Spoedinvordering en de verrassingsaanval, snel dwangsommen invorderen doe je zo!

  De overheid heeft goede instrumenten van de wetgever gekregen om snel en effectief dwangsommen in te vorderen. De Afdeling heeft die instrumenten in haar rechtspraak bovendien zo geslepen, dat een overheid met een goede kennis van het invorderingsrecht een zeer geduchte schuldeiser is. In dit blog sta ik stil bij de invordering door de overheid op het scherpst van de snede.

  → lees meer
 • 01-11-2017

  Gemeenteraad heeft voorlopig opgelegde geheimhouding niet bekrachtigd? Dan geen straf bij openbaarmaking

  [...] die vanwege zijn ambt een geheimhoudingsplicht heeft en deze schendt, is strafbaar. Zo'n plicht geldt bijvoorbeeld voor raadsleden ten aanzien van informatie waar het college van burgemeester [...]

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Mogelijk meer gedwongen gemeentefusies onder Rutte III

  Tijdens de regeerperiode van het kabinet-Rutte II is het aantal gemeenten in Nederland gedaald van 415 naar 388. Het merendeel van deze gemeenten is vrijwillig, op eigen initiatief, tot een herindeling overgegaan. Een klein deel van de herindelingen wordt tegen de wens van één of meer betrokken gemeentebesturen doorgevoerd. Onder het kabinet-Rutte III lijken provinciebesturen meer ruimte te krijgen om dergelijke herindelingsinitiatieven van bovenaf in gang te zetten.

  → lees meer
 • 07-09-2017

  Via publiekrecht onmogelijk maken om een civielrechtelijk (privaat) recht uit te oefenen en andersom: kan dat?

  [...] het eerste, het publiekrechtelijk onmogelijk maken om een civiel recht uit te oefenen, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak van 16 augustus 2017. Het frustreren van een [...]

  → lees meer
 • 15-08-2017

  De bestuursrechter en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

  [...] de bestuursrechter bevoegd om een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade als gevolg van een onrechtmatig besluit? Sinds de inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet [...]

  → lees meer
 • 25-07-2017

  Belastingkamer Hoge Raad: Legesverordening met ‘zaagtandtarief’ toegestaan

  [...] 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de verbindendheid van een legesverordening waarin een vast bedrag aan leges werd geheven per bouwkostencategorie. Hierdoor [...]

  → lees meer
 • 24-07-2017

  Verrekening van ‘voordelen’ in het planschaderecht

  [...] het planschaderecht bestaat er de figuur van voordeelverrekening. Op het moment dat een wijziging van het planologische regime voor een benadeelde naast schade ook voordeel heeft opgeleverd, dan [...]

  → lees meer
 • 05-07-2017

  De omgevingswet en het privaatrecht

  Gerrit van der Veen in de special van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht voor Lex Michiels. Het artikel gaat over de volgende onderwerpen: het stellen van regels via het privaatrecht, privaatrechtelijk kostenverhaal, privaatrechtelijke handhaving en balans.

  → lees meer
 • 23-06-2017

  Kostenverhaal en economische uitvoerbaarheid bij gebiedsontwikkeling, dat is niet hetzelfde!

  [...] kostenverhaal in het kader van gebiedsontwikkeling hetzelfde als economische uitvoerbaarheid? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt in een uitspraak van 21 juni 2017: neen! [...]

  → lees meer
 • 15-06-2017

  Wanneer is een toezichthouder aansprakelijk?

  [...] zijn arrest van 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad nader uiteengezet wanneer een toezichthouder aansprakelijk is wegens tekortschieten in het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, en [...]

  → lees meer
 • 06-06-2017

  Kent u de vuistregels voor wanneer handhaving onevenredig is?

  Handhavend optreden wordt zeer zelden in het geheel onevenredig geacht. Toch meent iedereen waartegen handhavend wordt opgetreden dat het ingrijpen van de overheid in zijn geheel onevenredig is. Omdat er daardoor vaak discussie is over of handhaving wel of niet onevenredig is, heb ik op basis van de rechtspraak een paar vuistregels voor de praktijk geformuleerd.​​

  → lees meer
 • 30-05-2017

  Combinatie verschillende kruimels in één vergunning mogelijk

  [...] één kruimelvergunning kunnen meerdere onderdelen van de zogenaamde kruimellijst van artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) worden gecombineerd. Uit de uitspraak van [...]

  → lees meer
 • 19-05-2017

  Inwerkingtreding vereenvoudigde ladder voor duurzame verstedelijking

  ​Per 1 juli 2017 treedt de wijziging van het bekende (of beruchte) artikel 3.1.6, tweede en derde lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de ladder voor duurzame verstedelijking, in werking. Uit de nota van toelichting bij de wijziging volgt dat het de bedoeling is dat deze wijziging leidt tot een 'vereenvoudiging' en 'optimalisering' van de ladder.​

  → lees meer
 • 10-05-2017

  Interpreteert u planregels eigenlijk wel zoals de ABRvS dat doet?

  De grote vrijheid die de gemeentelijke planwetgever heeft bij het opstellen van de regels van een bestemmingsplan betekent ook dat er regelmatig omissies of inconsistenties in de planregels zitten. Ook is de planwetgever natuurlijk niet alziend, dus er zullen zich situaties voordoen die de planwetgever niet voor ogen heeft gehad bij het opstellen van de planregels.

  → lees meer
 • 14-04-2017

  Afkoop vorige eigenaar vrijwaart waterschap niet van schadevergoedingsplicht jegens nieuwe eigenaar

  [...] Wetterskîp Fryslân wilde een aantal werkzaamheden verrichten, waaronder de verbreding van een watergang met twee meter en het dempen van een ter plaatse aanwezig vijver. Met de eigenaar van de [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Bewijs bij boetezaken: de A-G spreekt!

  [...] woensdag 12 april 2017, verscheen de lang verwachte conclusie van Advocaat-Generaal Keus met betrekking tot bewijsvergaring bij boetezaken. In deze blog vat ik de bevindingen van de A-G [...]

  → lees meer
 • 10-04-2017

  Gebiedsontwikkeling, onteigenen en het wel of geen rekening houden met bouwrijp maken en de waarde van (on)winbare bodembestanddelen; een update.

  [...] wel of niet waarderen van voordelen bij onteigening? In onteigeningszaken wordt bij het bepalen van de waarde van het onteigende geen rekening gehouden met werken die door de overheid worden [...]

  → lees meer
 • 28-03-2017

  Falend toezicht op bouwplaatsen en aansprakelijkheid

  In het arrest Cevrioglu/Turkije 1) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ("EHRM") enkele piketpalen geslagen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de overheid voor falend toezicht, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van veiligheidsvoorschriften op een bouwplaats. In het arrest stelt het EHRM een schending van art. 2 EVRM vast, dat het recht op leven beschermt, naar aanleiding van een tragisch ongeval waarin twee jongens de dood vonden.

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Gebiedsontwikkeling en overheidsprivaatrecht: wat mag er wel en wat mag er niet met een bevoegdhedenovereenkomst?

  [...] Hoge Raad wees op 24 maart 2017 een belangwekkend arrest​ over de reikwijdte van een bevoegdhedenovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarin een overheid met een private partij afspraken maakt [...]

  → lees meer
 • 24-03-2017

  Kruimelvergunning voor tijdelijke supermarkt? 10 jaar en niet langer!

  [...] hebben wij in diverse blogs stilgestaan bij de ruime reikwijdte van de ‘kruimelvergunning’. Op de kruimellijst staan elf mogelijke gevallen waar met de reguliere procedure en zonder [...]

  → lees meer
 • 17-03-2017

  Kan een toezichthouder een verklaring afdwingen?

  [...] en overtreders voeren regelmatig discussies over de vraag of bepaalde informatie wel of niet moet worden verstrekt op grond van artikel 5:20 Awb. In grote lijnen is het voor [...]

  → lees meer
 • 02-03-2017

  Voorkom deze veel gemaakte fouten bij bestuursdwang

  ​Bestuursdwang is voor een klein aantal handhavingsjuristen dagelijkse kost, maar veel handhavingsjuristen komen het maar zelden tegen. Dat komt omdat bestuursdwang als 'ultimum remedium' wordt gezien – het laatste redmiddel. Pas als een last onder dwangsom niet werkt of bij voorbaat kansloos is, of als de overtreding politiek zo gevoelig ligt dat deze koste wat kost op korte termijn beëindigd moet worden, wordt bestuursdwang ingezet. Omdat het geen alledaags instrument is (buiten afvalzakken, fietsen en 13b Opiumwet sluitingen), zie ik in mijn praktijk dat handhavingsjuristen vaak tegen dezelfde valkuilen aanlopen bij de inzet van bestuursdwang. Dit zijn de vijf belangrijkste valkuilen, met daarbij ook een tip om de valkuil te ontwijken.

  → lees meer
 • 21-02-2017

  Gebiedsontwikkeling en het voorkomen van planschade bij krimp. Een bouwtitel niet langer een veilig bezit?

  [...] oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak over de mogelijkheid om een bestemmingsplan te regelen dat bouwmogelijkheden vervallen. ​ Deze uitspraak is van belang omdat daarmee het risico op [...]

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Krakers in het pand? Geen dwangsom verschuldigd wegens bijzondere omstandigheden!

  [...] van onroerend goed zitten vaak met hun handen in het haar als het op gebruik van het pand door de huurder in strijd met het bestemmingsplan aankomt. De huurder krijgt hij er doorgaans niet [...]

  → lees meer
 • 09-02-2017

  Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom; van A naar Beter?

  Op 1 juli 2016 verscheen de consultatieversie van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (hierna: ‘het concept’). Met het concept wordt beoogd om de overheid een instrumentarium te bieden om hun omgevingsbeleid te verwezenlijken en in te spelen op maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Mag je nu wel of niet bewijs van een burger gebruiken?

  [...] buurman stuurt foto's op van de illegale opslag die iemand in zijn tuin heeft aan een toezichthouder. Kunnen die foto's dan zo maar als bewijs worden gebruikt dat er een overtreding is? De [...]

  → lees meer
 • 20-01-2017

  Effectief ingrijpen bij geweld in de horeca: drie tips voor burgemeesters

  Burgemeesters hebben er de buik vol van: horeca-exploitanten die hun verantwoordelijkheid niet nemen bij geweldsincidenten. Veel burgemeesters willen ook doortastend optreden tegen dit soort exploitanten. Burgemeesters hebben voor dat soort optreden wel de instrumenten, maar zijn vaak terughoudend bij de inzet daarvan uit vrees dat zij door de bestuursrechter zullen worden teruggefloten. Vaak ten onrechte. In dit blog geef ik drie tips voor burgemeesters en AOV'ers om scherper aan de wind te kunnen zeilen bij gevallen waarbij aan de noodrem moet worden getrokken.

  → lees meer
 • 10-01-2017

  Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, fasering en aansprakelijkheid

  [...] niet halen grondslag voor ontbinding en aansprakelijkheid?​ In contracten over gebiedsontwikkeling komen vaak planningen voor over het doorlopen van onder meer ruimtelijke procedures. Dat [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Could have, would have, should have: causaliteit bij onrechtmatige besluiten

  [...] springende punt in veel zaken waarin schadevergoeding wordt gevorderd van de overheid op grond van onrechtmatige daad, is de eis van causaal verband. Met name in het [...]

  → lees meer
 • 04-01-2017

  Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, aansprakelijkheid en eenvoudig te vermijden fouten

  [...] neem ze serieus! Gemeenten en ontwikkelaars sluiten met enige regelmaat overeenkomsten over onder meer gebiedsontwikkeling. Onderdeel van de afspraken is dan veelal dat de [...]

  → lees meer
 • 03-01-2017

  Zo schrijft u de perfecte last: 3 tips voor handhavingsjuristen

  De meesterproef voor iedere handhavingsjurist is het schrijven van een vlekkeloos dictum voor een last onder dwangsom (artikel 5:32 Awb) of een last onder bestuursdwang (artikel 5:21 Awb). Het formuleren van het perfecte dictum lijkt eenvoudig, maar is dit in de praktijk niet. Het perfecte dictum anticipeert namelijk op mogelijke veranderingen in de wet- en regelgeving of het gedrag van de overtreder, maakt een duidelijk onderscheid tussen de last en de herstelmaatregel zonder aan effectiviteit en duidelijkheid in te boeten en geeft een exacte datum en tijdstip waarop de begunstigingstermijn verstrijkt. In dit blog geef ik u drie tips om deze perfecte last te schrijven.

  → lees meer
 • 02-01-2017

  Kruimelvergunning: uitbreiding hoofdgebouw is (nog) niet begrensd

  [...] laatste tijd zijn er meerdere interessante uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verschenen over de kruimelvergunning, en dan met name over de kruimel voor het [...]

  → lees meer
 • 30-12-2016

  Kruimelvergunning: uitbreiding van een hoofdgebouw hoeft niet op hetzelfde perceel

  [...] hebben wij in onze blogs al stilgestaan bij de kruimelvergunning en hebben we ook de belangrijkste kenmerken van onderdeel 1 van de kruimellijst, het bijbehorend bouwwerk, besproken. In het [...]

  → lees meer
 • 01-12-2016

  Plangever moet zijn werkvoorbereider serieus nemen

  De grenzen aan de vrijheid van de raad om op voorstel van het college een bestemmingsplan vast te stellen

  → lees meer
 • 15-11-2016

  Verhuurder: let bij het aangaan van een huurovereenkomst op het bestemmingsplan!

  [...] een huurder die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening een pand wil huren, is het van belang om te weten welk gebruik van het te huren pand wel en welk gebruik niet door het bestemmingsplan [...]

  → lees meer
 • 26-10-2016

  VNG: gemeenten moeten vóór 1 januari actief overleggen over samenwerking bij beschermd wonen

  Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor de beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In november 2015 heeft een onafhankelijke commissie van de VNG, de Commissie-Dannenberg, advies uitgebracht over de vraag op welke manier gemeenten hier in de toekomst invulling aan willen geven. Nu roepen de VNG en het Rijk gemeenten op om actief overleg te voeren met andere gemeenten in de regio over de manier waarop samengewerkt wordt op het gebied van beschermd wonen.

  → lees meer
 • 13-10-2016

  Raadsleden moeten zich niet gaan verliezen in (juridische) details

  De Omgevingswet is allereerst bedoeld om de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Hoewel hiervoor maar liefst 26 sectorale wetten opgaan in deze nieuwe wet, en het de bedoeling is de regels flexibeler te maken, zal het nog steeds niet appeltje-eitje zijn om de regels voor onze fysieke leefomgeving helemaal te begrijpen. Lokale politici, de volksvertegenwoordigers in het bijzonder, kunnen hoe dan ook het gevoel krijgen de grip op de omgevingsrechtelijke besluitvorming in hun gemeente te verliezen. Dit kan tot ongewenste bemoeienis leiden.

  → lees meer
 • 12-10-2016

  Geluid onder de Omgevingswet

  De normering van omgevingsgeluid is op dit moment erg versnipperd in verschillende wetten geregeld. Daarbij is de geluidbron meestal als aanknopingspunt gebruikt. Zo bevat hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer bepalingen over geluidproductieplafonds die gelden voor wegen en spoorwegen in beheer bij het Rijk. De Wet geluidhinder bevat regels over geluid van overige (spoor)wegen en van (gezoneerde) industrieterreinen.

  → lees meer
 • 10-10-2016

  Planschade onder de Omgevingswet

  Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van 19 mei 2016 schetst de Minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige contouren van een nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie, zoals deze in de Invoeringswet zal worden opgenomen. Een tekst van de regeling is nog niet bekend. Wel is bekend dat titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht het uitgangspunt zal vormen voor de afdeling over schade in de Omgevingswet. In de Invoeringswet zal de regeling in titel 4.5 van de Awb wel op een aantal punten worden aangevuld.

  → lees meer
 • 07-10-2016

  De civiele (vaststellings-)overeenkomst is in het bestuursrecht verre van waardeloos!

  [...] verscheen een uitspra​ak​ ​van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin de Afdeling oordeelt over de waarde van een civiele overeenkomst in het bestuursrecht. Wat was er [...]

  → lees meer
 • 06-10-2016

  Afdeling bestuursrechtspraak geeft stand van zaken planschaderecht

  [...] een uitspraak van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een overzicht op hoofdlijnen gegeven van haar uitspraken met betrekking tot planschade. Een [...]

  → lees meer
 • 05-10-2016

  De participatiesoep wordt niet zo heet gegeten

  In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit wordt enthousiast de nadruk gelegd op het belang van participatie door burgers bij activiteiten in de leefomgeving.

  → lees meer
 • 04-10-2016

  Handhaving onder de Omgevingswet

  Op het eerste gezicht zal er onder de Omgevingswet weinig veranderen ten opzichte van het huidig recht voor wat betreft de handhaving. De handhavingsinstrumenten blijven dezelfde en staan grotendeels in de Awb, terwijl de bijzondere handhavingsbepalingen in de Omgevingswet (hoofdstuk 18) voor het merendeel overgenomen zijn uit de Wabo. Toch zijn er een paar praktische punten die wel de aandacht van het bevoegde gezag verdienen. Handhaving gaat onder de Omgevingswet namelijk een (nog) belangrijkere positie bekleden dan onder het huidig recht en dat heeft praktische consequenties.

  → lees meer
 • 03-10-2016

  Luchtkwaliteit onder de Omgevingswet

  Eerder in onze reeks blogs over de Omgevingswet schreven wij over het nieuwe begrip omgevingswaarden en de doorwerking in besluitvorming. 1)Eén van de weinige omgevingswaarden die op grond van de Omgevingswet verplicht moeten worden gesteld, zijn die voor de kwaliteit van de buitenlucht. Reden om die omgevingswaarden aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

  → lees meer
 • 30-09-2016

  Externe veiligheid onder de omgevingswet - vereenvoudigen en herziening

  Externe veiligheidsregelgeving gaat over het regelen van activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd of vervoerd. Omdat deze activiteiten gevaren voor de omgeving met zich kunnen brengen is het van belang om ongewone voorvallen te voorkomen en, als dat niet mogelijk is, de effecten hiervan te beperken. Het onderwerp externe veiligheid zal onder de vigeur van de Omgevingswet (en met name het Besluit kwaliteit leefomgeving – het Bkl) een overzichtelijker regeling kennen dan op dit moment het geval is.

  → lees meer
 • 28-09-2016

  Natuurbescherming onder de Omgevingswet (deel 2)

  In deel 1​ 1) van dit blog over natuurbescherming onder de Omgevingswet ben ik ingegaan op de integratie van de toekomstige Wet natuurbescherming in de Omgevingswet, het opgaan van (delen van) de natuurvisie in de omgevingsvisie en de overgang van het Natura 2000-beheerplan in een verplicht programma. In dit deel 2 zal ik ingaan op de programmatische aanpak, de omgevingsvergunning, de houdbaarheid van onderzoeksgegevens, het Natuurnetwerk Nederland en de integratie van niet-plaatsgebonden handelingen uit de Wet natuurbescherming.

  → lees meer
 • 28-09-2016

  Natuurbescherming onder de Omgevingswet (deel 1)

  In dit blog, dat uit twee delen bestaat, worden de hoofdlijnen van natuurbescherming onder de Omgevingswet en de AMvB's besproken voor zover deze nu bekend zijn. In deel 1 wordt ingegaan op de integratie van de toekomstige Wet natuurbescherming in de Omgevingswet, het opgaan van (delen van) de natuurvisie in de omgevingsvisie en de overgang van het Natura 2000-beheerplan in een verplicht programma. In deel 2 (dat morgen wordt gepubliceerd) wordt ingegaan op de programmatische aanpak, de omgevingsvergunning, de houdbaarheid van onderzoeksgegevens, het Natuurnetwerk Nederland en de integratie van niet-plaatsgebonden handelingen uit de Wet natuurbescherming.

  → lees meer
 • 26-09-2016

  Mogen waterschappen breder kijken dan waterstaatkundige belangen?

  Het beoordelingskader waarvan een waterschapsbestuur gebruik dient te maken bij het beslissen over watervergunningen is al langere tijd onderwerp van discussie. Gelet op het functionele karakter van de waterschappen en de wettelijke doelstellingen, is niet evident dat ook andere dan waterstaatkundige belangen bij de besluitvorming worden betrokken. In dit blog wordt vooruitgeblikt op de ruimte die waterschapsbesturen in dat verband zullen hebben onder het regime van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 23-09-2016

  Digitalisering onder de Omgevingswet

  Tegenwoordig gaat alles online: boodschappen doen, nieuwe schoenen kopen, een vakantie boeken of bankieren. Het is dan ook niet meer van deze tijd dat (ruimtelijke) informatie over (de kwaliteit van) de leefomgeving bestaat uit dikke stapels papier die voor elke situatie opnieuw bij elkaar moeten worden gezocht. Dat kost veel tijd en geld en moet anders als de Omgevingswet in werking treedt.

  → lees meer
 • 21-09-2016

  Bodem onder de Omgevingswet – is het verleden echt voorbij?

  De Omgevingswet is een aanbouwwet. De Aanvullingswet bodem past daarin. Met het concept dat voor internetconsultatie ter inzage heeft gelegen, moet volgens de toelichting een belangrijke stap worden gezet in de omgang met de bodem. Met de komst van de Omgevingswet wordt voor bodem als onderdeel van de fysieke leefomgeving een nieuw juridisch fundament geboden. De stap moet gezet worden van bescherming van de fysieke leefomgeving door een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte is voor ontwikkeling.

  → lees meer
 • 20-09-2016

  De ‘Kruimelvergunning’ – van uitzondering naar regel

  Indien een project niet in het planologisch regime past, geldt als hoofdregel dat de ontwikkeling alleen door kan gaan indien dit regime wordt aangepast. Dit uitgangspunt blijft in de Omgevingswet behouden. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om voor een dergelijk project een omgevingsvergunning aan te vragen. Onder het huidig recht heeft het gebruik van de zogenoemde ‘planologische kruimelregeling’ de laatste jaren een grote vlucht genomen. Met behulp van deze regeling kan het college van burgemeester en wethouders voor een concreet project met een eenvoudige procedure een afwijking van het planologisch regime toestaan. In dit blog beantwoorden wij de vraag of deze kruimelvergunning in de Omgevingswet terugkeert.

  → lees meer
 • 19-09-2016

  Zorgplichten onder de Omgevingswet; houvast erbij, houvast eraf

  In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, die door veel actoren worden uitgevoerd en die verschillend van aard, omvang en duur zijn. Ook de gevolgen van die activiteiten voor de fysieke leefomgeving lopen sterk uiteen. Omdat regulering van alle theoretisch mogelijke activiteiten lastig is, bevat de Omgevingswet diverse zorgplichten: een algemene zorgplicht in afdeling 1.3 van de Omgevingswet en specifieke zorgplichten in de vier Algemene Maatregelen van Bestuur.

  → lees meer
 • 16-09-2016

  Gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet

  Voor bedrijven is een van de grootste frustraties van het huidig omgevingsrecht dat het bevoegd gezag soms onverkort vasthoudt aan één bepaalde oplossing voor een probleem, terwijl het bedrijf meent een oplossing te hebben die niet alleen goedkoper is maar ook nog eens een beter beschermingsniveau biedt.

  → lees meer
 • 16-09-2016

  Maatwerkregels en -voorschriften ; van confectiepak naar maatpak?

  Een van de speerpunten van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat maatwerk – behoudens uitzondering – mogelijk moet zijn. Nu is dat andersom: maatwerk is alleen mogelijk als de wet in een bepaald geval expliciet die mogelijkheid biedt. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de praktijk? Zijn de nieuwe maatwerkmogelijkheden een panacee voor alle situaties waar het bevoegd gezag voorheen niet uitkwam? Of verandert er eigenlijk niet zoveel?

  → lees meer
 • 14-09-2016

  De bouwvergunning in twee delen – een goed idee?

  In een eerder blog 1) stonden we kort stil bij een aangekondigde wijziging van het systeem van de omgevingsvergunning voor het bouwen in de Omgevingswet. In dit blog gaan we dieper in op de splitsing van de "bouwvergunning" (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) in twee delen en beantwoorden we de vraag of dit volgens ons een goed idee is.

  → lees meer
 • 13-09-2016

  De afwijkactiviteit van provinciaal belang in het Omgevingsbesluit

  In mijn blog van 5 september 2016 1) is kort ingegaan op de in het oog springende punten van de consultatieversie van het Omgevingsbesluit (Ob). In dit blog ga ik een slag dieper in op het bevoegd gezag in geval van een afwijkactiviteit van provinciaal belang.

  → lees meer
 • 12-09-2016

  Het begrip inrichting wordt afgeschaft, of toch niet?

  Al sinds de Hinderwet uit 1875 wordt het begrip inrichting gebruikt om de nadelige gevolgen die bedrijven voor het milieu kunnen hebben, te reguleren. Aanvankelijk gebeurde dat alleen door middel van een vergunningplicht. Later kwamen daar de algemene regels als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (Wm) bij, die nu te vinden zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm). Voor steeds meer inrichtingen is de vergunningplicht (geheel of gedeeltelijk) vervangen door deze algemene regels.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Het Besluit activiteiten leefomgeving in vijf minuten

  De consultatieversie van het Besluit activiteiten leefomgeving (‘Bal’) bedraagt (inclusief de toelichting) 964 pagina’s aan leesplezier. Het Bal bevat rechtstreekswerkende algemene rijksregels voor burgers, bedrijven en de overheid omtrent de uitvoering van activiteiten in de leefomgeving. In hoofdstukken 2 tot en met 5 treft men de rijksregels voor lozings- en milieubelastende activiteiten. Hoofdstukken 6 tot en met 10 zien op de zogenaamde ‘beperkingengebied’ activiteiten – zoals bij rijkswegen, luchthavens en spoorwegen. Hoofdstukken 10 tot en met 12 zien op erfgoed en hoofdstukken 13 en 14 op zwem- respectievelijk grondwater.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Samenwerkende gemeenten kunnen uittreden makkelijker maken

  Gemeenten zitten vanwege de hoge uittreedkosten teveel gevangen in gemeenschappelijke regelingen.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Het Besluit bouwwerken leefomgeving in vijf minuten

  ​​​​​In het Besluit bouwwerken leefomgeving (het Bbl) treft u de algemene rijksregels voor burgers, bedrijven en de overheid aan die zien op bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en in stand houden van bouwwerken (op grond van artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet).

  → lees meer
 • 19-08-2016

  De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel (deel 2)

  [...] gemeenteraad beslist doorgaans op voorstel van het college over een bestemmingsplan. Wat nu als de raad het er helemaal niet mee eens is dat het betreffende bouwplan wordt gerealiseerd? In mijn [...]

  → lees meer
 • 05-08-2016

  Ruimtelijke ontwikkelingen en geurbeleid voor industrie in Zaanstad

  n mijn blog van 29 januari jl. 1) schreef ik over het Zaans geurbeleid 2015. In het afgelopen half jaar is er kennelijk binnen de gemeente Zaanstad druk gedebatteerd over de consequenties die dat industriële geurbeleid meebrengt.

  → lees meer
 • 29-07-2016

  Experimenten met mengvormen detailhandel en horeca in het nauw

  [...] een uitspraa​k van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de rechter het voor gemeenten moeilijker gemaakt om te experimenteren met vormen van detailhandel en horeca die [...]

  → lees meer
 • 21-07-2016

  Meer geurhinder en toch een acceptabel geurhinderniveau?

  [...] een gemeente toestaat dat een industriële inrichting meer geurhinder veroorzaakt dan voorheen, kan dit dan de toets door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) [...]

  → lees meer
 • 19-07-2016

  Het waarderen van ‘een nietige bijdrage aan de Grondexploitatie’; de Hoge Raad verduidelijkt!

  [...] 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad het standpunt over het waarderen van nietige prestaties verduidelijkt​. Reeds lang is bekend dat als een gemeente bij overeenkomst een exploitatiebijdrage vraagt [...]

  → lees meer
 • 12-07-2016

  Een lesje extern salderen van de Afdeling bestuursrechtspraak

  [...] 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, die een oplossing moet bieden voor de stikstofproblematiek rondom Natura 2000-gebieden. De aanpak bevat daartoe een [...]

  → lees meer
 • 29-06-2016

  Cumulatie van effecten in het natuurbeschermingsrecht? Soms wel, soms niet

  [...] natuurbeschermingsrecht is allesbehalve eenvoudig en zorgt (al jaren) voor een gestage stroom aan jurisprudentie. Eén van de onderwerpen waarover in de praktijk vragen ontstaan is het onderwerp [...]

  → lees meer
 • 20-06-2016

  Hof Den Haag formuleert de hoofdregel dat het legesverbod de gehele aanvraag om omgevingsvergunning treft

  [...] het moment dat een bestemmingsplan ouder wordt dan 10 jaar vervalt de bevoegdheid om leges te heffen van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden [...]

  → lees meer
 • 09-06-2016

  De ‘Kruimelvergunning’, ook voor uw project geschikt?

  Nu de economie weer aantrekt en bouwprojecten meer van de grond komen, groeit de vraag naar slimme oplossingen om de noodzakelijke procedures voor gemeentelijke medewerking zo kort mogelijk te laten zijn. Daarbij merken wij dat de zogenaamde planologische kruimellijst bij steeds meer initiatiefnemers in de belangstelling komt te staan. In verschillende blogartikelen zullen wij de komende tijd bij de kruimelvergunning stilstaan. In deze blog volgt deel 1 van deze miniserie.

  → lees meer
 • 07-06-2016

  Aansprakelijkheid van de overheid jegens de aanvrager van een later vernietigde vergunning

  [...] wiens vergunning wordt vernietigd wegens strijd met de wet kan aanspraak maken op schadevergoeding, mits het bestuursorgaan ook een vergunning zou hebben verleend indien het wél [...]

  → lees meer
 • 06-05-2016

  Inval door toezichthouders: welke gegevens mag u weigeren?

  Op de vroege maandagochtend vallen toezichthouders bij uw bedrijf binnen. Uw bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de wet en er zal mogelijk een boete worden opgelegd. De toezichthouders willen een aantal dozen met documenten meenemen. Ook willen ze dat u uitlegt waarom uw bedrijf de wet overtreedt. Bij de doorzoeking treffen ze vervolgens een versleutelde laptop aan. Die willen zij ook meenemen. Daarnaast eisen de toezichthouders de inloggegevens omdat zonder die gegevens geen toegang tot de versleutelde laptop kan worden verkregen. Wat mag u wel en niet weigeren? Het antwoord, zo blijkt uit recente arresten van de Hoge Raad van 25 april 2015, is afhankelijk van welke toezichthouder er bij u over de vloer is gekomen.

  → lees meer
 • 01-04-2016

  Co-vergisting van mest

  [...] van biomassa past in de biobased economy die de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker in Nederland wordt nagestreefd. Vergistingsinstallaties zetten de biomassa om in biogas. In Nederland [...]

  → lees meer
 • 10-02-2016

  De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel

  [...] gemeenteraad beslist doorgaans op voorstel van het college over een bestemmingsplan. Zo'n voorstel wordt nogal eens voorafgegaan door een (exploitatie)overeenkomst die de gemeente met een [...]

  → lees meer
 • 04-02-2016

  Deel Uitvoeringsbesluit Crisis- en herstelwet onverbindend!

  [...] leek zo mooi voor gemeenten om vooruitlopend op de Omgevingswet te experimenteren met de Crisis- en herstelwet (Chw). Maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft een dikke [...]

  → lees meer
 • 18-12-2015

  Legesverbod geldt alleen voor diensten die verband houden met bestemmingsplan

  [...] het moment dat een bestemmingsplan ouder wordt dan 10 jaar vervalt de bevoegdheid om leges te heffen van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden [...]

  → lees meer
 • 14-12-2015

  Precario heffen: een goed recht of onevenredige benadeling?

  [...] meer Nederlandse gemeenten zijn van plan om precariobelasting te heffen op de kabels en leidingen die zijn gelegen in de gemeentegrond. Zoals kantoorgenoten Thijs Franssen en Menno Hendriks [...]

  → lees meer
 • 24-11-2015

  Precario heffen op kabels en leidingen, hoe doe je dat?

  [...] meer Nederlandse gemeenten zijn van plan om precariobelasting te heffen op de kabels en leidingen die zijn gelegen in de gemeentegrond. Zoals kantoorgenoten Thijs Franssen en Menno Hendriks [...]

  → lees meer
 • 23-10-2015

  Het feestje gaat toch (niet) door?! Geluidshinder en vergunningen bij evenementen

  [...] jaar tijdens het festivalseizoen verschijnen er in de regionale media berichten van omwonenden van festivalterreinen die naar de voorzieningenrechter stappen om een evenement te stoppen [...]

  → lees meer
 • 10-08-2015

  Strengere regels voor veehouderijen per 1 augustus 2015

  Op 1 augustus 2015 is de regelgeving voor veehouderijen gewijzigd. Op die datum is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. De maximale emissiewaarden voor veehouderijen zijn hiermee aangescherpt. Het Besluit vervangt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, waarin ook maximale emissiewaarden voor veehouderijen waren gesteld. Waar het oude Besluit slechts zag op de emissie van ammoniak (zoals de naam al doet vermoeden), regelt het nieuwe Besluit ook de emissie van zwevende deeltjes (fijn stof) in bepaalde gevallen.

  → lees meer
 • 28-07-2015

  De deskundige Deskundige

  [...] gemeente Doetinchem stelde ten behoeve van de Stichting IrisZorg een wijzigingsplan vast om een woonvoorziening voor 33 cliënten van de Stichting te realiseren. Een van de voorwaarden waaronder [...]

  → lees meer
 • 15-04-2015

  Uitspraak winningsplan Groningen, gaswinning mag doorgaan

  [...] gaswinning in Groningen haalt vaak het nieuws. Bewoners van met name het gebied in en om Loppersum hebben te kampen met aardbevingen, terwijl de gaswinning doorgaat. Een aardbeving in Loppersum [...]

  → lees meer
 • 01-04-2015

  Het bestemmingsplan blijft leidend voor het bepalen van de onteigeningswaarde en inbrengwaarde

  [...] 18 februari 2015 is een belangwekkende uitspraak gedaan door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (201404016/1/R6) voor het onteigeningsrecht. De uitspraak gaat over de [...]

  → lees meer
 • 17-03-2015

  Vergunningvoorschrift of privaatrechtelijke afspraak? Oplettendheid vereist in de overheidspraktijk!

  [...] van een vergunningvoorschrift kan onder omstandigheden leiden tot intrekking van de vergunning. Is echter sprake van niet-naleving van een privaatrechtelijke afspraak, dan is [...]

  → lees meer
 • 10-02-2015

  Gebiedsontwikkeling en kostenverhaal: is een nietige exploitatieovereenkomst waardeloos?

  [...] gaat dan om de vraag of het feit dat een exploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 42 WRO (oud) die is gesloten in de strijd met een gemeentelijke exploitatieverordening, leidt tot [...]

  → lees meer
 • 26-01-2015

  De termijn voor het geven van een reactieve aanwijzing; 41 dagen en geen dag langer

  [...] Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) hebben de twijfelachtige eer de eerste te zijn van wie een reactieve aanwijzing wordt vernietigd wegens een termijnoverschrijding. Een reactieve [...]

  → lees meer
 • 20-01-2015

  ‘Ontwrichting’ in de Provinciale Ruimtelijke Verordening

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft zich in een recente uitspraak van 4 februari 2015 (nr. 201404564/1/R6) gebogen over de vraag of een bepaling uit een Provinciale [...]

  → lees meer
 • 09-01-2015

  Schadeloosstelling voor een (rechts)persoon die krachtens de Onteigeningswet niet aan het geding kan deelnemen

  [...] onteigeningszaken heeft niet iedereen jegens de onteigenende partij een aanspraak op schadeloosstelling. Alleen de eigenaar en partijen die – kort gezegd – een juridische band hebben met het [...]

  → lees meer
Auteurs

Korte lijnen, heldere taal en een efficiënte aanpak. ​​​​​​​​​Dat is het kenmerk van ons kantoor; AKD. Met bijna 250 bevlogen advocaten, notarissen en belastingadviseurs zijn wij wat je noemt een groot kantoor. Thuis in vrijwel alle rechtsgebieden, met oprechte belangstelling voor uw organisatie, uw branche en uw omgeving. Zodat we als het er op aankomt, elk facet van een vraagstuk kunnen doorgronden. Zowel nationaal als internationaal.

Contactgegevens