AKD

Artikelen

 • 13-11-2019

  Kabinet presenteert maatregelen stikstof en PFAS

  Vanmorgen vond de persconferentie plaats waarin het kabinet een pakket maatregelen heeft gepresenteerd om vergunningverlening voor de woningbouw- en infrasector op korte termijn vlot te trekken en de situatie rondom PFAS aan te pakken. De maatregelen worden toegelicht in de Kamerbrief van heden. Hoewel met deze brief meer duidelijk is geworden over de richting waarin het kabinet oplossingen zoekt voor de stikstofproblematiek, kunnen hieruit nog geen conclusies worden getrokken over de mogelijkheid van vergunningverlening in concrete gevallen. Veel hangt af van de effecten van de maatregelen op gebiedsniveau en de precieze inhoud van het wetsvoorstel.

  → lees meer
 • 12-11-2019

  Wie is er ook alweer overtreder?

  Handhaving is mogelijk als er een overtreding is. Van een overtreding is sprake als er een wettelijk voorschrift wordt geschonden. De overtreder is diegene die de overtreding pleegt. Ziezo, de vraag in de titel beantwoord in drie zinnen.

  → lees meer
 • 07-11-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – september en oktober 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij. Deze maand onder andere het opt-insysteem voor de bezorging van reclamedrukwerk, de civielrechtelijke verlenging van een bestuursrechtelijke termijn en de aansprakelijkheid voor het nalaten om een uitwerkingsplan vast te stellen.

  → lees meer
 • 07-11-2019

  De burgemeester bij integriteitsvraagstukken een spin in het web

  Het ministerie van BZK heeft aan de Radboud Universiteit gevraagd onderzoek 1) te doen naar de integriteitsprocedures bij de benoeming van wethouders. Het onderzoek gaat in op de wettelijke taak van de burgemeester om de bestuurlijke integriteit van de gemeente te bevorderen (artikel 170 lid 2 Gemeentewet) en het spanningsveld tussen de rol van de burgemeester en de gemeenteraad, als hoofd van de gemeente. Burgemeesters worden geadviseerd om zelf geen integriteitsonderzoek te doen, maar om een ‘spin in het web’ te zijn.

  → lees meer
 • 07-11-2019

  Taxatierapport van grote waarde voor oordeel onderhandeling bij onteigening

  [...] een vervroegde onteigeningsprocedure lag aan de Rechtbank Limburg de vraag voor of gemeente Gennep voldoende serieuze pogingen tot minnelijke verwerving van de eigendom had ondernomen. De [...]

  → lees meer
 • 06-11-2019

  Verantwoording over integriteitsbeleid binnenkort actief openbaar maken

  Van alle provincies heeft alleen Noord-Holland heeft het integriteitsjaarverslag uitgebracht. Dat berichtte de Telegraaf op 1 augustus. 1) Naar aanleiding van dit nieuwsbericht zijn er diverse Kamervragen aan minister Ollongren gesteld. Daaruit valt op te maken dat een integriteitsjaarverslag niet noodzakelijk is, maar verantwoording over het gevoerde integriteitsbeleid wel. Het wordt verplicht gesteld om dit actief openbaar te maken.

  → lees meer
 • 06-11-2019

  Stand van zaken versterking integriteit lokaal bestuur

  Op 4 juli jl. heeft minister Ollongren een vervolg 1) op haar brief van 12 oktober 2018 aangeboden aan de Kamer, over de voortgang van de versterking van de integriteit van het lokaal bestuur en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten. Daarbij gaat het ook om nieuwe wetgeving.

  → lees meer
 • 01-11-2019

  Hoge Raad geeft inzicht in aard schadeloosstelling bij een “te vroege” onteigening. Deze heeft geen bestraffend karakter. De Hoge Raad gaat in op de te wél te hanteren maatstaf?

  [...] het arrest schreef mr. E.W.J. de Groot onderstaande noot. In de zaak die voorligt had een onteigening plaatsgevonden. Op grond van artikel 61 lid 1 van de Onteigeningswet dient het werk [...]

  → lees meer
 • 29-10-2019

  Hoge Raad verduidelijkt de werking van de eliminatieregel bij onteigening

  [...] het arrest schreef Egbert de Groot bijgaande annotatie die verscheen in NJ 2019/376. In het arrest In het arrest Perkpolder van 15 januari 2016 (NJ 2016/397) oordeelde de Hoge Raad dat artikel [...]

  → lees meer
 • 28-10-2019

  Een onderbelichte verantwoordelijkheid: de bestuurlijke integriteit van het regiolichaam

  Het komt maar zelden voor dat binnen een regionaal bestuurlijk samenwerkingsverband een gezamenlijk integriteitsbeleid bestaat. Bestuurders wijzen op dit vlak vaak op de rol van de deelnemers zelf. Toch zijn er veel gevallen denkbaar waarin er aanleiding bestaat om op regionale schaal afspraken te maken. De afstand tot de lokale actoren is namelijk vaak groot, en de verantwoordelijkheid voor de bestuurlijke integriteit van het regiolichaam ligt bij het samenwerkingsverband zelf.

  → lees meer
 • 28-10-2019

  Meer bevoegdheden voor de gemeenteraad met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen

  Op 26 augustus jl. is de consultatieversie 1) van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd. De wetswijziging heeft tot doel dat de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen wordt vergroot, waardoor gemeenteraden meer en beter invulling kunnen gaan geven aan hun kaderstellende en controlerende rol richting het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. De afstand tussen het bestuur van gemeenschappelijke regelingen en de raden van deelnemende gemeenten wordt op deze wijze zoveel als mogelijk verkleind, aldus minister Kasja Ollongren.

  → lees meer
 • 18-10-2019

  Onteigening ter realisering van duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van verrommeling, kan dat? Ja dat kan!

  Flevoland zet het onteigeningsinstrument in om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door 221 bestaande windturbines te vervangen door 91 nieuwe en veel grotere wordt het aantal windturbines gehalveerd, de energieopbrengst meer dan verdubbeld en verrommeling van het landschap tegengegaan.

  → lees meer
 • 18-10-2019

  Kroniek Overheidsaansprakelijkheid 2019-1

  In onze kroniek over de tweede helft van 2018 voorspelden wij dat 2019 een belangrijk jaar zou worden voor de onrechtmatige overheidsdaad. Halverwege dit jaar is deze voorspelling al gedeeltelijk uitgekomen.

  → lees meer
 • 17-10-2019

  Onteigening ter realisering van duurzaamheidsdoelstellingen en het tegengaan van verrommeling, kan dat? Ja dat kan!

  Flevoland zet het onteigeningsinstrument in om haar duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Door 221 bestaande windturbines te vervangen door 91 nieuwe en veel grotere wordt het aantal windturbines gehalveerd, de energieopbrengst meer dan verdubbeld en verrommeling van het landschap tegengegaan. Bij Koninklijk Besluit zijn in de gemeente Zeewolde twee perceelsgedeelten met daarop een windturbine ter onteigening aangewezen, omdat minnelijke onderhandelingen met de eigenaar niet tot overeenstemming leiden.

  → lees meer
 • 07-10-2019

  Gewijzigd beleid toepassen tijdens de procedure? Volg dan deze spelregels!

  ​Tijdens het spel de regels veranderen? Het klinkt als valsspelen, maar dat is het niet. Wel kan een wijziging in het beleid leiden tot lastige situaties voor bijvoorbeeld een vergunningaanvrager. Hij dient zijn aanvraag in op het moment dat het beleid hem gunstig is gezind, maar loopt vervolgens het risico dat er ten tijde van het besluit of bij de beslissing op bezwaar wordt getoetst aan voor hem ongunstiger beleid.

  → lees meer
 • 04-10-2019

  Handreiking uittreding uit en opheffing van een gemeenschappelijke regeling

  ​Op 26 september jl. hebben Hugo Doornhof en Anouk Hofman de door hen geschreven Handreiking voor uittreding uit en opheffing van een gemeenschappelijke regeling gepresenteerd.

  → lees meer
 • 02-10-2019

  Zonneparken in Noord-Brabant: binnenkort geen verplichte gemeentelijke visie meer

  Op 25 oktober 2019 stellen Provinciale Staten van Noord-Brabant naar verwachting de 'Interim omgevingsverordening' vast (zie het interactieve concept).1)

  → lees meer
 • 02-10-2019

  Geen aangewezen bouwplan (zoals bijvoorbeeld een zonnepark) maar wel een anterieure overeenkomst; kan dat? Afdeling bestuursrechtspraak zegt ja!

  [...] duurzaamheidsprojecten zoals zonneparken rijst vaak de vraag: is het toegestaan een anterieure overeenkomst te sluiten? In een eerdere bijdrage wees ik erop dat de bevoegdheid om een anterieure [...]

  → lees meer
 • 30-09-2019

  Wanneer staat een specifieke functieaanduiding in het bestemmingsplan óók ander gebruik toe?

  [...] dit jaar, in een uitspraak van 27 februari jl., overwoog de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een specifieke functieaanduiding op zichzelf niet uitsluit dat ook [...]

  → lees meer
 • 20-09-2019

  Het ‘nieuwe’ vertrouwensbeginsel en schadevergoeding

  Het vertrouwensbeginsel is nieuw leven ingeblazen door de Afdeling bestuursrechtspraak in haar uitspraak 1) van 29 mei 2019 over een Amsterdamse dakopbouw. Hierdoor is de vraag wanneer een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel kan worden gedaan weer actueel geworden. Een dergelijk beroep kan niet alleen leiden tot nakoming van het gewekte vertrouwen maar soms ook tot schadevergoeding. In dit blog besteed ik aandacht aan de schadevergoedingsrechtelijke consequenties van de uitspraak.

  → lees meer
 • 12-09-2019

  Wanneer moet de verzoeker om handhaving eerst met bewijs komen?

  De regel is dat de verzoeker om handhaving niet het bewijs hoeft te leveren dat er sprake is van een overtreding. In een uitspraak van 7 november 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:3602) nuanceert de Afdeling die regel. Soms moet een verzoeker om handhaving toch met iets van bewijs komen om de overheid te kunnen dwingen om op onderzoek uit te gaan. In deze blog leg ik uit wanneer dat het geval is.

  → lees meer
 • 09-09-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – augustus 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij. Deze maand onder meer een geslaagd beroep op een exoneratiebeding, aansprakelijkheid voor een quickscan en rechterlijk overgangsrecht.

  → lees meer
 • 02-09-2019

  Meer bevoegdheden voor de gemeenteraad met de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen

  Op 26 augustus jl. is de consultatieversie 1) van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd. De wetswijziging heeft tot doel dat de democratische legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen wordt vergroot, waardoor gemeenteraden meer en beter invulling kunnen gaan geven aan hun kaderstellende en controlerende rol richting het bestuur van een gemeenschappelijke regeling. De afstand tussen het bestuur van gemeenschappelijke regelingen en de raden van deelnemende gemeenten wordt op deze wijze zoveel als mogelijk verkleind, aldus minister Kasja Ollongren.

  → lees meer
 • 30-08-2019

  5 tips voor burgemeesters in de afweging tot een noodbevel - Burgemeester Veldhoven mocht Eritrese conferentie niet verbieden

  In april 2017 vond er in Veldhoven een driedaagse conferentie plaats van een Eritrese politieke jongerenorganisatie. De conferentie leidde tot veel politieke aandacht, maatschappelijk ophef en tot een oproep tot protesteren. De burgemeester verbood de conferentie op 13 april 2017 door het afkondigen van een noodbevel op grond van de Gemeentewet.

  → lees meer
 • 29-08-2019

  Planschade omliggende woningen als gevolg van huisvesting voor arbeidsmigranten?

  [...] Nederlandse gemeenten zijn momenteel bezig met de huisvesting van arbeidsmigranten. Op het moment dat die huisvesting planologisch mogelijk wordt gemaakt, bijvoorbeeld door een nieuw [...]

  → lees meer
 • 09-08-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – juli 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij. Deze maand onder andere aansprakelijkheid voor processierupsen, gaswinning in Groningen en kostenverhaal voor het lostrekken van een schip.

  → lees meer
 • 08-08-2019

  De kruimelvergunning en het stedelijk ontwikkelingsproject: we zijn weer wat wijzer!

  [...] u te maken heeft met een stedelijk ontwikkelingsproject mag u geen gebruik maken van de kruimelvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Simple as that, zou u zeggen. Helaas is het [...]

  → lees meer
 • 24-07-2019

  Wat zijn de gevolgen van de nieuwe vuurwerkmaatregelen voor verkopers en gemeenten?

  Onlangs stuurde de minister van Justitie en Veiligheid (de Minister) deze brief naar de Tweede Kamer. Daarin evalueert de Minister een aantal rapporten over (de veiligheid rondom) de jaarwisseling. Naar aanleiding van deze evaluatie kondigt de Minister een aantal nieuwe maatregelen aan, waaronder een gedeeltelijk verkoopverbod en nieuwe verplichtingen voor verkopers. Laatstgenoemden moeten de consument beter gaan beschermen; bijvoorbeeld door extra voorlichting en verplichte veiligheidsbrillen en aansteeklonten.

  → lees meer
 • 16-07-2019

  Krapte op het Nederlandse elektriciteitsnet: ‘congestiemanagement’ als (tussen)oplossing?

  Ieder succes kent zijn keerzijde: de afgelopen tijd werd duidelijk dat de forse groei van het aantal zonneparken in Nederland netbeheerders voor flinke uitdagingen plaatst. De zonneparken leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot, maar zorgen er tegelijkertijd voor dat er in bepaalde gebieden in Nederland capaciteitstekorten ontstaan op het elektriciteitsnet.

  → lees meer
 • 12-07-2019

  Voorkeursrecht vervallen? Gemeenten kunnen nog steeds oude overeenkomsten die in strijd zijn met dat recht nietig laten verklaren

  [...] gemeenten hun positie op de grondmarkt willen versterken, kunnen ze volgens de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Wvg, een voorkeursrecht vestigen op een perceel waaraan een niet-agrarische [...]

  → lees meer
 • 08-07-2019

  Beperking in exploitatieplan kan belemmering vormen onteigening; het vervolg. De Hoge Raad spreekt.

  [...] les voor de praktijk Een exploitatieplan kan in de weg staan aan onteigening, als de regels daaruit in de weg staan aan de realisatie van het plan waarvoor onteigend wordt, maar dit geldt niet [...]

  → lees meer
 • 08-07-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – juni 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij. Deze maand onder andere enkele uitspraken over huurovereenkomsten met gemeenten en over aansprakelijkheid voor principebesluiten.

  → lees meer
 • 04-07-2019

  Schadevergoeding wegens onjuiste principebesluiten: in principe aansprakelijk?

  [...] is de gemeente aansprakelijk voor schade als gevolg van een onjuist principebesluit? Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig. Uit de rechtspraak blijkt dat meestal de regels voor [...]

  → lees meer
 • 02-07-2019

  Gemeente mag leeftijdsgrens 21 jaar in APV opnemen

  [...] een belangrijke uitspraak van 5 juni 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat het opnemen van een minimumleeftijd voor prostitué(e)s van 21 jaar in de [...]

  → lees meer
 • 28-06-2019

  Update energietransitie: speelveld verandert verder

  De Nederlandse energiehuishouding verandert. Dit vergt ook een behoorlijke juridische ombuigingsoperatie. In dit blog gaan wij in op recente ontwikkelingen op dat gebied, zoals de wijziging van de (huidige) Warmtewet, - het door de Eerste Kamer aannemen van - de Crisis- en herstelwet '2.0', een recente uitspraak over het kostenverhaal van NOM-renovaties, het Klimaatakkoord en het feit dat 'BENG' (toch) niet op 1 januari 2020 in werking treedt.

  → lees meer
 • 27-06-2019

  Geothermie in de regionale energiestrategie: start internetconsultatie voor nieuw wetsvoorstel voor geothermie

  ​Voor gemeenten, provincies en regio's die in hun regionale energiestrategie ('RES') ruimte reserveren voor geothermie (in combinatie met een warmtenet) is de vorige week gestarte consultatie over het nieuwe wettelijke systeem voor geothermie in de Mijnbouwwet relevant.

  → lees meer
 • 21-06-2019

  Mag kwaliteitsverschil verrekend worden bij herverkaveling?

  [...] verscheen deze annotatie in het NJ over het arrest van de Hoge Raad dat betrekking had op bovenstaande vraag. In dit blog wordt de kern van het oordeel van de Hoge Raad weergegeven. Voor een [...]

  → lees meer
 • 19-06-2019

  Inwerkingtreding BENG-eisen uitgesteld

  De inwerkingtreding van de eisen rond 'Bijna Energie Neutrale Gebouwen' ('BENG-eisen') is met minimaal zes maanden uitgesteld. Op grond van deze BENG-eisen wijzigt het Bouwbesluit 2012, waardoor voor nieuwbouw strengere en energiezuinigere bouweisen gaan gelden. Deze strengere BENG-eisen zouden aanvankelijk al per 1 januari 2020 in werking treden. Vorige week is echter bekend geworden dat dit is uitgesteld, wat betekent dat vergunningaanvragen voor nieuwbouw pas vanaf 1 juli 2020 moeten voldoen aan de BENG-eisen.

  → lees meer
 • 12-06-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – mei 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij. Deze maand onder andere de publiekrechtelijke inspanningsverplichting en onrechtmatige hinder.

  → lees meer
 • 07-06-2019

  Streep door Programma Aanpak Stikstof. Dat betekent nogal wat. Maar wat precies?

  [...] 29 mei 2019 zette de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) (ECLI:NL:RVS:2019:1603). Het PAS mag niet als basis voor [...]

  → lees meer
 • 07-06-2019

  Meer mogelijkheden om met duurzame energie te experimenteren

  De Nederlandse elektriciteits- en gasmarkt zijn gereguleerde energiemarkten. Bepaalde taken, zoals het aanleggen van elektriciteits- en gasnetwerken en het transporteren van elektriciteit en gas, mogen alleen door aangewezen netbeheerders worden verricht. Een producent of leverancier die duurzame energie wil leveren aan een afnemer, moet dus gebruik maken van de diensten van die netbeheerders. Dit werkt belemmerend voor mensen die zelf duurzame energie opwekken en deze aan bijvoorbeeld de buurman willen leveren.

  → lees meer
 • 04-06-2019

  De contracterende overheid, bevoegdheden- en wijzigingsclausules en beleidswijziging die leidt tot aansprakelijkheid

  [...] veel overeenkomsten met de overheid staan standaard clausules voor 'wijziging van omstandigheden' en – de inzet van – bevoegdheden. De laatstgenoemde clausule komt er in de kern vaak op neer dat [...]

  → lees meer
 • 29-05-2019

  Ambtenaren en bestuurders: jullie woord bindt vanaf nu de overheid!

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag, 29 mei 2019 , (ECLI:NL:RVS:2019:1694) haar rechtspraak over het vertrouwensbeginsel in het bestuursrecht [...]

  → lees meer
 • 28-05-2019

  Ondergeschikte functies; is daarvoor het perceel of het bestemmingsvlak bepalend?

  [...] een bestemming ondergeschikte functies toelaat, zoals bijvoorbeeld ondergeschikte parkeervoorzieningen, rijst regelmatig de vraag of die ondergeschiktheid moet worden bezien in relatie tot het [...]

  → lees meer
 • 17-05-2019

  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

  Op 14 mei jl. is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen door de Eerste Kamer. De kogel is daarmee door de kerk. Het doel van de Wkb is het invoeren van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor de bouw en de versterking van de positie van de opdrachtgever ten opzichte van de aannemer. Onder andere de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 worden gewijzigd. De inwerkingtreding is beoogd per 1 januari 2021; tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 14-05-2019

  De vier fasen van de nieuwe integriteitsscan

  Op 4 maart jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de 'Handleiding basisscan integriteit' aangeboden. 1) Met de nieuwe handleiding wil het ministerie handvatten bieden voor een eenduidige en zorgvuldige screening van kandidaat-bestuurders. De focus ligt daarbij op gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook politieke partijen kunnen er gebruik van maken bij de selectie van kandidaat-volksvertegenwoordigers.

  → lees meer
 • 09-05-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – april 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 25-04-2019

  Schadeplichtig bij nalaten KLIC-melding bij handmatig graven

  [...] handmatig uitgevoerde graafwerkzaamheden moet er – onder omstandigheden – onderzoek worden gedaan naar de ligging van kabels en leidingen (onder meer door het doen van een KLIC-melding), op [...]

  → lees meer
 • 19-04-2019

  Van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet: de belangrijkste wijzigingen

  Op 28 maart 2019 is een ontwerp van de Drank- en Horecawet (DHW) voor consultatie aangeboden.

  → lees meer
 • 18-04-2019

  Juridische update Woningcorporaties – april 2019

  In dit blog leest u het laatste juridische nieuws voor woningcorporaties, waaronder versoepeling regelgeving middenhuur, wijziging werkwijze WSW, aanpassing dVi, OOB-status en nog meer.

  → lees meer
 • 17-04-2019

  Vanaf 2023 verplichte energielabel C voor huurders en verhuurders – wat zijn de gevolgen?

  Op 2 november 2018 is het definitieve besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 in het Staatsblad gepubliceerd. 1) In het Bouwbesluit 2012 is een nieuw artikel opgenomen waarin wordt bepaald dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw te gebruiken of in gebruik te nemen als het niet tenminste over een energielabel C beschikt.

  → lees meer
 • 10-04-2019

  Geen tijdslimiet voor het verhalen van de kosten van bestuursdwang!

  [...] maakt niet uit of de kosten voor het uitoefenen van bestuursdwang meer dan vijf jaar geleden zijn gemaakt, ze kunnen gewoon worden verhaald door het alsnog nemen van een [...]

  → lees meer
 • 10-04-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – maart 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 28-03-2019

  Gemeenteraad straks gevaarlijke tijger voor regiolichaam

  Op 18 februari heeft de Minister voor Binnenlandse Zaken een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin zij twee onderzoeksrapporten aanbiedt. Deze onderzoeken zijn – door Berenschot en Proof - uitgevoerd in vervolg op een Kamerbrief van 29 juni 2018, waarin de minister een aantal actierichtlijnen formuleert om de legitimiteit van gemeenschappelijke regelingen te versterken. In de nu gepresenteerde onderzoeken komt een aantal interessante voorstellen naar voren die gemeente(n)(raden) meer inzicht en controle kunnen geven op gemeenschappelijke regelingen.

  → lees meer
 • 21-03-2019

  De raad in de gemeenschappelijke regeling: een tandeloze tijger?

  ​Intergemeentelijke samenwerking is hot. Als gevolg van de vele decentralisaties wordt er inmiddels door gemeenten samengewerkt op vele gebieden, zoals het sociale domein, afval, veiligheidsregio's, regionale milieu- of omgevingsdiensten en – als het aan het Rijk ligt – binnenkort ook op het gebied van de energietransitie.

  → lees meer
 • 21-03-2019

  Conclusie A-G over het vertrouwensbeginsel: ambtenaren opgelet!

  [...] Conclusie van A-G Wattel over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht is op 20 maart 2019 verschenen (ECLI:NL:RVS:2019:896). Heel kort samengevat zegt de A-G daarin dat naar zijn mening [...]

  → lees meer
 • 20-03-2019

  Raad van State bevestigt: WhatsApp-berichten vallen onder de Wob

  [...] Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) oordeelt in haar uitspraak van vandaag dat SMS- en WhatsApp-berichten onder het bereik van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) [...]

  → lees meer
 • 18-03-2019

  Wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom; een aardschok of niet?

  In dit blog lees je in één oogopslag per onderwerp de belangrijkste (voorgestelde) veranderingen als het gaat om kostenverhaal, het voorkeursrecht gemeenten en het onteigeningsrecht.

  → lees meer
 • 13-03-2019

  De curator moet zorgen voor het milieu, ook volgens het CBb!

  [...] curator heeft het maar zwaar in het bestuursrecht. Na een faillissement wordt hij namelijk uit hoofde van zijn functie (ook wel: 'qualitate qua' of 'q.q.') automatisch verantwoordelijk voor de [...]

  → lees meer
 • 08-03-2019

  Verzwaarde motiveringsplicht bij ruimtelijke beperkingen in bestemmingsplannen

  [...] de Appingedam-uitspraak van 20 juni 2018 oordeelde de Afdeling dat bepaalde ruimtelijke beperkingen in een bestemmingsplan, waaronder brancheringsregelingen die vormen van detailhandel uitsluiten [...]

  → lees meer
 • 08-03-2019

  Gemeenten en de warmtetransitie: actuele juridische ontwikkelingen

  Gemeenten zijn de regisseurs van de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Op zich geen nieuws, maar op dit moment wel nieuwswaardig. De tijd is namelijk aangebroken dat gemeenten hun regierol ook echt moeten gaan oppakken. Zo moeten gemeenten aan de slag met het opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES) en is recent de Warmtewet 2.0 geschetst. Omdat wij gemeenten hierbij graag ondersteunen beschrijven wij hier een aantal actuele ontwikkelingen.

  → lees meer
 • 07-03-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – februari 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 27-02-2019

  Afdeling nuanceert formele rechtskracht!

  [...] hing al even in de lucht, maar nu is het er toch officieel van gekomen: de Afdeling nuanceert de leer van de formele rechtskracht bij de invordering van dwangsommen en het kostenverhaal [...]

  → lees meer
 • 27-02-2019

  Moet de overheid rekening houden met draagkracht bij dwangsommen?

  [...] korte antwoord is 'nee, tenzij'. Het langere antwoord is dat de Afdeling in twee uitspraken van 6 februari 2019 heeft geoordeeld dat (1) (nog steeds) geen rekening hoeft te worden gehouden met [...]

  → lees meer
 • 20-02-2019

  Governance en energietransitie: hoe houd je als gemeente grip?

  Hoe houd je als gemeente grip op de warmtelevering? Deze vraag lijkt wat ondergesneeuwd te raken bij alle vragen die op de gemeenten afkomen. Gemeenten zijn volop bezig met de energietransitie: zij hebben daarbij immers rol van 'regisseur', en een eenvoudige rol is dat duidelijk niet. Zo zal er voor (o.a.) onze verwarming straks geen gebruik meer kunnen worden gemaakt van het oude vertrouwde aardgas. Aangezien de behoefte aan warmte (wel) gewoon blijft bestaan, zullen er alternatieven moeten komen. En welke alternatieven dat moeten zijn, waar deze moeten komen en welke rol de gemeente hierin gaat spelen, zijn daarbij een aantal van de vele vragen die de (regisserende) gemeenten de komende tijd zullen moeten beantwoorden.

  → lees meer
 • 19-02-2019

  Privaat bouwtoezicht wordt dan eindelijk realiteit?

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) blijft de gemoederen bezighouden. Inmiddels komt de stemming over dit wetsvoorstel snel dichterbij. Een korte update is daarom op zijn plaats.

  → lees meer
 • 15-02-2019

  Een vergoeding voor zonnepanelen in de servicekosten?

  ​Door het Klimaatakkoord en het Verdrag van Parijs is inmiddels duidelijk dat de overheid grote ambities heeft op het gebied van duurzaamheid en een verminderde CO2-uitstoot. De doelstellingen moeten voor een aanzienlijk deel gerealiseerd worden door het verduurzamen van de gebouwde omgeving, bijvoorbeeld door het (bijna) energie-neutraal maken van woningen. Het lokaal opwekken van energie, bijvoorbeeld door het toepassen van zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen, is daarbij bijna onontbeerlijk.

  → lees meer
 • 14-02-2019

  Elektronisch verkeer met bestuursorganen; pas op!

  [...] maar met de deur in huis te vallen: ingevolge artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is het indienen van stukken per e-mail (of per fax) alleen mogelijk indien het bestuursorgaan [...]

  → lees meer
 • 11-02-2019

  Juridische update Woningcorporaties: februari 2019

  Wet maatregelen middenhuur. Zoals bekend wil de minister de markttoets in de Woningwet wijzigen. De Tweede Kamer behandelt deze voorgenomen wetswijziging.

  → lees meer
 • 07-02-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – januari 2019

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 21-01-2019

  Als rechtspersoon een overheidsbesluit aanvechten? 3 praktische tips

  [...] 27 december 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: "de Afdeling") een verhelderende uitspraak gedaan over de belanghebbendheid van rechtspersonen bij [...]

  → lees meer
 • 10-01-2019

  Gemeentelijk groen: aansprakelijkheid voor uitbrekende takken

  [...] schade als gevolg van het omvallen van bomen en het afbreken van takken is de boomeigenaar niet zonder meer aansprakelijk. Sterker nog, het uitgangspunt is dat de boomeigenaar niet [...]

  → lees meer
 • 08-01-2019

  Meestemmen of niet? Duidelijkere regels tegen belangenverstrengeling bij raadsleden op komst

  "Inwoners van Nederland hebben recht op een goed functionerend en integer openbaar bestuur."

  → lees meer
 • 08-01-2019

  Nee-tenzij of Ja-tenzij: terrasvergunning van rechtswege verleend?

  [...] is een terrasvergunning van rechtswege verleend? Op 2 januari 2019 gaf de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State antwoord op deze vraag. In de uitspraak formuleert zij duidelijke [...]

  → lees meer
 • 08-01-2019

  Actieve risicoaanvaarding bij planschade: moet burger voorafgaand aan koop eerst grasduinen door het archief van een abonneekrant?

  [...] gekte op de woningmarkt lijkt voorlopig nog niet ten einde. Burgers moeten in zeer korte tijd beslissen over de aankoop van een huis. Toch wordt nog steeds van burgers verwacht dat zij [...]

  → lees meer
 • 07-01-2019

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – december 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 04-01-2019

  Het ontwerp-Klimaatakkoord: onderweg naar CO2-opslag (CCS)

  ​In het voorstel "Hoofdlijnen Klimaatakkoord" wordt "Carbon Capture and Storage" (CCS), als een reële overbruggingsoptie gezien om de ambitieuze CO2-reductiedoelstelling te halen. Dit is bevestigd in het ontwerp-Klimaatakkoord dat op 21 december 2018 door de Voorzitter Klimaatberaad, Ed Nijpels, aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is aangeboden.

  → lees meer
 • 26-12-2018

  Gemeenten mogen experimenteren met gasloos maken van bestaande wijken

  Op 20 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met de wijziging van de Crisis- en herstelwet ('Chw'), inclusief het amendement van de leden Dik-Faber en van Eijs ('Amendement'). Hiermee wordt de Gaswet – bij inwerkingtreding van de gewijzigde Chw – toegevoegd aan de lijst van wetten waarmee op grond van art. 2.4 Chw kan worden geëxperimenteerd.

  → lees meer
 • 21-12-2018

  Een bij gebreke van goedkeuring niet tot stand gekomen overeenkomst, is niet tot stand gekomen; logisch toch?

  [...] het kader van het contracteren en bij het contracteren met de overheid is van groot belang langs welke lijnen men onderhandelt. Is dat onder voorbehoud van goedkeuring of onder de opschortende [...]

  → lees meer
 • 21-12-2018

  Schaarse ruimte is nog geen schaarse vergunning

  [...] de feestdagen voor de deur heeft de Afdeling gisteren, op 19 december 2018, een interessante uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van het leerstuk van het beginsel van gelijke kansen. Waar [...]

  → lees meer
 • 19-12-2018

  Schade door infrastructurele maatregel? Belangrijke ontwikkeling voor wat betreft het normaal maatschappelijk risico per 1 januari 2019

  De afgelopen jaren zijn er door de Minister diverse infrastructurele maatregelen genomen die nadelige financiële gevolgen hebben gehad voor bedrijven. Daarbij kan worden gedacht aan de afsluiting van de Merwedebrug, de haven van Deventer en de Harmsenbrug. Gedupeerde (veelal: weggebonden) ondernemingen die hun schade vergoed wilden krijgen, konden een verzoek om nadeelcompensatie indienen bij de Minister.

  → lees meer
 • 07-12-2018

  Pas op de plaats voor herindelingsplannen uit het provinciehuis?

  Het nieuwe Beleidskader voor gemeentelijke herindelingen heeft al flink wat stof doen opwaaien.

  → lees meer
 • 04-12-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – november 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 30-11-2018

  Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan? – deel 3

  Een centraal thema in veel gemeentelijke coalitieakkoorden is duurzaamheid; in het bijzonder duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Bij het realiseren van deze duurzaamheidsdoelstellingen lopen gemeenten echter regelmatig tegen 'beperkende regelgeving' uit (vooral) het Bouwbesluit 2012 ('Bouwbesluit') aan.

  → lees meer
 • 29-11-2018

  Kent u de vier vuistregels voor concreet zicht op legalisering of legalisatie?

  Het handhavingsrecht is vrij streng. Als een activiteit illegaal is, dan moet je daar als overheid tegen optreden (de 'beginselplicht tot handhaving'). Een van de uitzonderingen op deze regel is als de activiteit binnenkort legaal zal worden. Immers, wat voor zin heeft het om te handhaven tegen iets wat binnenkort toch legaal is? Deze uitzondering noemt men ook wel 'concreet zicht op legalisering' of 'concreet zicht op legalisatie'. Wanneer daar sprake van is hangt van geval tot geval af, maar volgens mij zijn er een paar vuistregels.

  → lees meer
 • 15-11-2018

  De concessie voor warmtenetten: kans of verplichting?

  In 2050 moeten alle huizen aardgasvrij zijn. De aanleg van nieuwe (regionale) warmtenetten en de uitbreiding van de bestaande netten zullen - als alternatief voor aardgas - een belangrijke rol gaan vervullen. Gemeenten hebben daarbij een regierol. Voor veel gemeenten is nog niet duidelijk hoe zij deze regie bij warmtenetten ook daadwerkelijk kunnen invullen. Wij ontwierpen daarvoor de toolkit 'gasvrije wijken voor gemeenten'. Een belangrijk onderdeel daarin is de mogelijkheid tot het verlenen van een concessie. In het kader van de uitwerking van het hoofdlijnen-Klimaatakkoord wordt die oplossing op dit moment onderzocht.

  → lees meer
 • 09-11-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – oktober 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 08-11-2018

  Energielabel C verplicht voor kantoren in 2023: ook van belang voor verhuurders en huurders

  In november 2016 besloot het kabinet dat alle kantoren in 2023 tenminste over een energielabel C dienen te beschikken. Daarna is de voorbereiding van wetgeving ter hand genomen en dat leidde medio 2018 tot het verschijnen van een ontwerpbesluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012. Op 2 november 2018 is het definitieve Besluit van 17 oktober 2018 in het Staatsblad gepubliceerd. Datum van inwerkingtreding: 3 november 2018.

  → lees meer
 • 05-11-2018

  Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan? – deel 2

  In mijn vorig blog in de serie 'bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan?' 1) ben ik ingegaan op de aanwijzing van het plangebied als experiment in artikel 7c van het Besluit uitvoering Chw.

  → lees meer
 • 02-11-2018

  Wat is de rangorde van handhavingsgrondslagen?

  Wanneer iemand verzoekt om handhaving, dient het bevoegd gezag vast te stellen of er sprake is van een overtreding. Wat te doen in de situatie dat meerdere bepalingen een grondslag bieden voor handhavend optreden? Bestaat er in dat geval een rangorde in de handhavingsgrondslagen waarop het bevoegd gezag zijn handhavingsactie kan baseren? En wat staat het bevoegd gezag te doen wanneer op een later moment aan de gekozen handhavingsgrondslag wordt voldaan?

  → lees meer
 • 24-10-2018

  Bestemmingsplan verbrede reikwijdte: daadwerkelijk een vooruitblik op het omgevingsplan? – deel 1

  Het experiment 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' is ruim vier jaar geleden gestart. Op 15 mei 2014 (zevende tranche) zijn de eerste zeven plangebieden aangewezen. Inmiddels melden steeds meer projecten in verschillende gemeenten zich aan. Regelmatig verschijnen er uitspraken waarin het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ter discussie staat. Hoog tijd dus voor een 'legal update' over dit instrument.

  → lees meer
 • 17-10-2018

  Kunnen corporaties meeliften op de SDE+ subsidie?

  Op 17 oktober 2018 was er ophef over een bericht van Aedes: Woningwet blokkeert subsidie voor zonnepanelen voor woningcorporaties. 1)

  → lees meer
 • 12-10-2018

  Is er leven na de SDE? De toekomst van duurzame energie is gebaat bij regulering die een stabiele elektriciteitsprijs borgt.

  Tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord wordt gesproken over de opvolger van de (tot voorheen) succesvolle SDE-subsidie (voluit: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Het is daarbij zaak niet het kind met het badwater weg te gooien. Het succes van de SDE is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de investeringszekerheid die daarmee aan ontwikkelaars, investeerders en financiers wordt gegeven. Ook een opvolger van de SDE, zoals de leveranciersverplichting of de vraagstimulering van elektriciteit, moet oog hebben voor die investeringszekerheid.

  → lees meer
 • 11-10-2018

  Geothermie: de wetgever moet haast maken om het ongekende potentieel te verzilveren

  Warmteproductie door middel van geothermie heeft een prominente plek in het voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord. Geothermie kan een belangrijke rol spelen bij gasvrije wijken en een CO²-arme lichte industrie. Het huidige juridisch kader is echter ontoereikend om het potentieel van geothermie te verzilveren. In deze blog gaan wij in op de daarvoor benodigde wetswijzingen en benadrukken wij het belang van investeringszekerheid. Investeringszekerheid is essentieel om professionele spelers geothermieprojecten te laten ontwikkelen. Interesse is er zeker. Zo heeft Shell recentelijk een vergunning aangevraagd voor het verrichten van proefboringen in de regio Rotterdam.

  → lees meer
 • 09-10-2018

  Gasloos bouwen en nul op de meter – deel 6 – recente ontwikkelingen

  ​​​Uit onderzoek van Ipsos 1) blijkt dat 1/3de van de Nederlanders niet binnen 20 jaar van het gas af wil. De wetgever wil dat echter wel heel graag. Zo is ondertussen de Gaswet gewijzigd waardoor nieuwbouwwoningen in principe allemaal gasloos gebouwd moeten worden en draait de energietransitie (ook verder) op volle toeren.

  → lees meer
 • 03-10-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – augustus/september 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak in de maanden augustus en september 2018 op een rij.

  → lees meer
 • 03-10-2018

  Inspanningsverplichting bij gebiedsontwikkeling; een serieus te nemen maar onzeker bezit!

  [...] Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde bij arrest van 4 september 2018 dat een eigenaar die met de gemeente was overeengekomen dat in het een bestemmingsplan een uitbreiding van bebouwingsmogelijkheden [...]

  → lees meer
 • 02-10-2018

  Is er leven na de SDE? De toekomst van duurzame energie is gebaat bij regulering die een stabiele elektriciteitsprijs borgt

  Tijdens de onderhandelingen over het Klimaatakkoord wordt gesproken over de opvolger van de (tot voorheen) succesvolle SDE-subsidie (voluit: Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie). Het is daarbij zaak niet het kind met het badwater weg te gooien. Het succes van de SDE is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de investeringszekerheid die daarmee aan ontwikkelaars, investeerders en financiers wordt gegeven. Ook een opvolger van de SDE, zoals de leveranciersverplichting of de vraagstimulering van elektriciteit, moet oog hebben voor die investeringszekerheid.

  → lees meer
 • 02-10-2018

  Het uitsluiten van tijdelijke omgevingsvergunningen van SDE is te kort door de bocht

  Op 2 oktober a.s. opent de SDE-najaarsronde. Daarin wordt EUR 6 miljard beschikbaar gesteld voor duurzame-energieprojecten als zon, wind, biomassa en geothermie. Diverse media hebben gemeld dat projecten met tijdelijke vergunningen (wederom) van SDE-subsidie worden uitgesloten. Hierbij past een nuancering.Ten tweede staat de uitsluiting van bepaalde tijdelijke vergunningen naar mijn mening haaks op de juridische systematiek van de SDE. Ten derde brengt de manier waarop de uitsluiting voor de najaarsronde is geregeld, de vraag op of projecten met tijdelijke vergunningen in de voorjaarsronde wel terecht zijn afgewezen.

  → lees meer
 • 21-09-2018

  Heeft de SDE zijn langste tijd gehad? Twee verklaringen voor de teruglopende belangstelling in de ooit zo populaire subsidie

  ​Voor het eerst in jaren is de miljardenpot SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) niet volledig benut. Ruim € 2,4 miljard werd niet aangesproken. Als ik kijk naar de SDE-systematiek zie ik daarvoor twee verklaringen. Die mogen niet worden genegeerd, omdat de SDE de motor is van duurzame energieprojecten in Nederland. Met andere woorden: het overblijven van SDE-budget is een belangrijk signaal dat de komende jaren onvoldoende projecten worden gerealiseerd om de energie- en klimaatdoelstellingen te halen. In het kader van het Klimaatakkoord zou daarom ook moeten bezien welke verbeteringen nodig zijn om het succes van de SDE te continueren.

  → lees meer
 • 19-09-2018

  Terugblik op Prinsjesdag: Gemeenten, ga samenwerken

  ​Het onderwerp van intergemeentelijke samenwerking mag de komende regeerperiode rekenen op grote belangstelling vanuit het Rijk, zo werd gisteren duidelijk uit de Troonrede: de rol van de medeoverheden wordt groter en belangrijker en bestuurlijke samenwerking wordt in ieder geval verlangd op gebieden als de energietransitie, de veiligheid op straat, de zorg voor een vitaal en leefbaar platteland, maar ook de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  → lees meer
 • 14-09-2018

  Horen bij invordering voortaan verplicht!

  [...] 12 september 2018 heeft de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2018:2956) gevolg gegeven aan de aanbeveling van A-G Wattel om bestuursorganen voortaan te verplichten om een overtreder te horen alvorens een [...]

  → lees meer
 • 13-09-2018

  Verleidelijk: het verbeterde projectuitvoeringsbesluit in de Crisis- en herstelwet

  Op 5 september 2018 is het voorstel voor een wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw) bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel van het wetsvoorstel is onder meer om de woningbouwproductie te stimuleren. Daarvoor wordt in elk geval het instrument van het projectuitvoeringsbesluit aantrekkelijker gemaakt. Gemeenten worden nu verleid hier meer gebruik van te gaan maken, nu dit in de praktijk nog nauwelijks gebeurt.

  → lees meer
 • 10-09-2018

  Je appartement aanbieden via Airbnb, wanneer mag dat?

  Met de komst van platforms als Airbnb lijkt het tijdelijk verhuren van je appartement aan toeristen booming business. De gemeente Amsterdam probeert deze vorm van verhuur al enige tijd terug te dringen.

  → lees meer
 • 30-08-2018

  Verzoeken om handhaving: wanneer moet de overheid op onderzoek uit?

  Een handhavingsverzoek van een burger is doorgaans een mededeling dat hij zich ergens aan stoort en een vraag aan de overheid om er wat aan te doen. Dat soort verzoeken kunnen een nuttige signaalfunctie hebben. De overheid ziet niet alles en een tip kan soms leiden tot het aanpakken van echte misstanden. Het komt echter ook voor dat een handhavingsverzoek vaag is. Bijvoorbeeld als een burger aan de gemeente laat weten dat hij: 'geluidsoverlast van de horeca in de stad' heeft. Als de verzoeker zijn verzoek niet kan ('ik weet niet precies welk café het is') of wil verduidelijken, wanneer moet de overheid dan zelf onderzoek gaan doen?

  → lees meer
 • 29-08-2018

  Slecht levensgedrag? Domino-effect voor álle horecavergunningen!

  [...] een recente Afdelingsuitspraak van 22 augustus blijkt dat de burgemeester bij de constatering van 'slecht levensgedrag' niet alleen de mogelijkheid heeft een vergunning te weigeren, maar de [...]

  → lees meer
 • 28-08-2018

  Gemeentelijke inspraakprocedure niet vanzelfsprekend!

  [...] mogen steeds vaker open zijn op zondag. Uit een onderzoek van brancheorganisatie Detailhandel Nederland blijkt dat 68 procent van de gemeenten inmiddels koopzondag toestaat. Om een dergelijk [...]

  → lees meer
 • 27-08-2018

  Warmte, koude, Vestia en de Warmtewet

  [...] juli 2018 heeft de rechtbank Rotterdam een belangwekkende uitspraak over de Warmtewet gedaan. Meer concreet ging het over de toepasselijkheid van de maximumprijs uit de Warmtewet bij levering van [...]

  → lees meer
 • 14-08-2018

  Burgemeesters verdienen rugdekking bij integriteitsschendingen

  Eén van de wettelijke taken van de burgemeester is het bevorderen van de integriteit van de gemeente. Bij het invullen van deze zorgplicht heeft hij echter een kwetsbare positie. Hij maakt samen met de wethouders deel uit van het college, en is aan de raad verantwoording schuldig. Bovendien ontbreken in de Gemeentewet specifieke bevoegdheden om zijn integriteitstaak daadwerkelijk handen en voeten te kunnen geven. Met iets meer rugdekking vanuit de gemeenteraad kan de burgemeester steviger in zijn schoenen staan.

  → lees meer
 • 01-08-2018

  Transformatie van een gebouw zonder uit te breiden? Gewoon kruimelen!

  [...] een bedrijfsgebouw wordt veranderd in een indoor speelparadijs, moet je dan spreken van een stedelijk ontwikkelingsproject? Die vraag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State [...]

  → lees meer
 • 30-07-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – juni & juli 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. In de zomermaanden – zeker met de huidige temperaturen – echter wat minder. Reden waarom wij hieronder de belangrijkste actualiteiten uit juni en juli op een rij hebben gezet.

  → lees meer
 • 16-07-2018

  Aansprakelijkheid voor graafschade opgehelderd: Hoge Raad bepaalt de status van de Richtlijn zorgvuldig graafproces

  [...] de Nederlandse bodem ligt een zeer groot aantal kabels en leidingen, naar schatting van de Rijksoverheid wel 1,7 miljoen kilometer. Het risico dat één of meerdere van deze kabels en leidingen [...]

  → lees meer
 • 11-07-2018

  Een voor onbepaalde tijd verleende schaarse vergunning is geen rustig bezit!

  [...] voor onbepaalde tijd verleende vergunning is geen rustig bezit. Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 22 juni 2018. Een voor onbepaalde tijd verleende vergunning voor het [...]

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Zo komt het overgangsrecht van de Omgevingswet eruit te zien! (vervolg)

  Het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet ('IOw') 1) is op 3 juli 2017 aan de Tweede Kamer toegezonden. Het wetsvoorstel geeft de praktijk (onder meer) de broodnodige duidelijkheid over het overgangsrecht. Via deze blog bent u in vijf minuten op de hoogte van de hoofdlijnen daarvan en de vijf belangrijkste need-to-knows.

  → lees meer
 • 04-07-2018

  Algemene erfpachtvoorwaarden: mag bij overdracht van erfpacht altijd de canon worden herzien?

  [...] de uitgifte van (al dan niet bebouwde) gronden in erfpacht worden door grondeigenaren van oudsher veelal algemene erfpachtvoorwaarden van toepassing verklaard. In dergelijke erfpachtvoorwaarden [...]

  → lees meer
 • 27-06-2018

  Planschade: kan de bouw van een melkschuur van 15 meter hoog met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden uitgesloten?

  [...] enige regelmaat stelt een grondeigenaar dat hij aanspraak kan maken op een tegemoetkoming in planschade, omdat het nieuwe planologische regime een bepaalde ontwikkeling mogelijk maakt waardoor [...]

  → lees meer
 • 26-06-2018

  Bouwen buiten het bouwvlak met kruimelvergunning: hoe zat het ook alweer?

  [...] de (bij)naam anders doet vermoeden, is de kruimellijst van art. 4 van bijlage II van het Bor niet beperkt tot planologisch ondergeschikte gevallen: omvangrijke projecten kunnen mogelijk ook [...]

  → lees meer
 • 26-06-2018

  Procederen over de Woningwet: duidelijkheid krijgen door iedereen gewenst

  Een aantal weken geleden publiceerde de Autoriteit woningcorporaties (Aw) haar jaarverslag over het jaar 2017. De Aw bewaakt of corporaties zich aan de Woningwet houden. In 2015 is de Woningwet grondig aangepast. Daarmee zijn de toegestane werkzaamheden behoorlijk ingeperkt. Een corporatie mag alleen actief zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Voor werkzaamheden die daaronder vallen, maar een commercieel karakter hebben, is in de regel voorafgaande toestemming van de Aw vereist. Ook voor een aantal andere werkzaamheden dient de Aw eerst een goedkeurend besluit te nemen. Kortom: elke corporatie heeft regelmatig contact met de Aw.

  → lees meer
 • 06-06-2018

  De toekomst van binnenstedelijk transport en mobiliteit: het probleem van de laatste kilometers

  ​​​Steden zijn het hart van onze economie, verantwoordelijk voor meer dan 80% van het bruto binnenlands product in de wereld. Wegen, het spoor en andere vormen van transport zijn de levensaders naar het hart van de stad. Wanneer deze wegen verstopt raken, lijdt de economie daar onder. De economische kosten daarvan zijn hoog als ook de kosten in de vorm van milieuschade.

  → lees meer
 • 05-06-2018

  Aanvragers tegemoetkoming planschade opgelet (deel 2): stilzitten is passieve risicoaanvaarding

  [...] een bestemmingsplan legt de gemeenteraad vast welke ontwikkelingen in een bepaald gebied wel en niet wenselijk zijn. De wereld verandert, bestemmingsplannen ook. Eigenaren van een perceel kunnen [...]

  → lees meer
 • 05-06-2018

  Chemische stof niet REACH geregistreerd? Per 1 juni 2018 is de productie en handel verboden!

  De REACH Verordening bepaalt dat producenten en importeurs de chemische stoffen en mengsels die zij importeren, produceren en verkopen in de EU moeten registeren. Is de chemische stof of het mengsel niet geregistreerd, dan mag deze sinds 1 juni 2018 niet meer op de Europese markt worden gebracht.

  → lees meer
 • 04-06-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – mei 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij.

  → lees meer
 • 30-05-2018

  Het gebruik van het begrip ‘horeca’, wat wordt bedoeld?

  [...] het vastleggen van het gebruik van bedrijfsruimten wordt regelmatig opgenomen dat horeca al dan niet is toegestaan. Dat met het gebruik van het begrip 'horeca' discussie kan ontstaan bleek uit [...]

  → lees meer
 • 30-05-2018

  Gasloos bouwen en nul op de meter – deel 5 – Concept Ministeriële regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht

  In deel 4 van deze blogserie zijn wij ingegaan op het vervallen van de gasaansluitplicht voor kleinverbruikers per 1 juli 2018. Het vervallen van deze aansluitplicht fungeert als een verbod op aardgas bij nieuwbouw voor kleinverbruikers. Op dit verbod geldt één uitzondering, namelijk indien het desbetreffende gebied door het college van burgemeester en wethouders ("B&W") als 'gasgebied' is aangewezen. Dit aanwijzen is volgens art. 10 lid 7 onder a. Gaswet (zoals dat vanaf 1 juli a.s. komt te luiden) mogelijk indien "aansluiting op het gastransportnet om zwaarwegende redenen van algemeen belang noodzakelijk is".

  → lees meer
 • 30-05-2018

  Betaalplanologie: dat kan echt niet! Maar wat is het?

  [...] verplicht kostenverhaal kennen wij het vrijwillig spoor waarbij kostenverhaal plaatsvindt door het sluiten van een anterieure overeenkomst. Daarnaast kennen we, als zo'n overeenkomst niet tot [...]

  → lees meer
 • 29-05-2018

  Juridische update voor Woningcorporaties

  Er blijft veel gebeuren in de sector, hieronder een overzicht van de afgelopen weken.

  → lees meer
 • 24-05-2018

  Gasloos bouwen en nul op de meter - deel 4 - Het vervallen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouw voor kleinverbruikers op 1 juli a.s.

  ​In deel 3 van deze blogserie 1) zijn wij ingegaan op de wijzigingen vanwege de Wet voortgang energietransitie ("Wet vet"). De voor de praktijk mogelijk meest interessante en vergaande wijziging betreft het vervallen van de gasaansluitplicht. Ondertussen is duidelijk geworden dat deze gasaansluitplicht al op 1 juli a.s. komt te vervallen. Daarom staan wij in dit blog stil bij de juridische gevolgen in het geval van nieuwbouw voor kleinverbruikers.

  → lees meer
 • 07-05-2018

  Wat zijn nu precies ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’? De Hoge Raad verduidelijkt!

  [...] bestuursrechtelijke procedures dient het bestuursorgaan in beginsel de 'op de zaak betrekking hebbende stukken' te overleggen (zie artikel 8:42 Awb). Regelmatig ontstaan er discussies of bepaalde [...]

  → lees meer
 • 02-05-2018

  ABRvS: Waarschuwingen voortaan soms besluit

  [...] Afdeling volgt in de uitspraak van vandaag (ABRvS 2 mei 2018, ECI:NL:RVS:2018:1449) de Conclusie van AG Widdershoven ten dele en merkt bepaalde waarschuwingen in het vervolg aan als appellabele [...]

  → lees meer
 • 01-05-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – april 2018

  1) Contractsvrijheid en gronduitgifte door gemeenten. In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland 1) ging het erom of de gemeente een partij ('X'), waarmee zij al eerder had onderhandeld maar geen overeenkomst was gesloten, had moeten laten meebieden naar een perceel waarop een tankstation kon worden gevestigd.

  → lees meer
 • 01-05-2018

  Gemeentelijke gronduitgifte: moet de gemeente mededingingsruimte creëren?

  [...] wedijveren partijen om grond van een gemeente of een ander overheidslichaam. Vaak zullen gemeenten zich in dat kader afvragen of zij de grond moeten 'tenderen'? Doet zij dat niet, dan wil [...]

  → lees meer
 • 30-04-2018

  Gasloos bouwen en nul op de meter - deel 3 - Wijzigingen vanwege de Wet voortgang energietransitie

  Eind vorige week, op 26 april 2018, is de Wet van 9 april 2018 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in het Staatsblad verschenen (Staatsblad 2018/109). Hiermee wordt een aantal belangrijke wijzigingen in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet doorgevoerd. De artikelen van de Wet voortgang energietransitie (die hierna de Wet vet wordt genoemd) zullen in werking treden op een nog bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij te gelden heeft dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillende tijdstippen kunnen worden vastgesteld.

  → lees meer
 • 30-04-2018

  Rechtbank Overijssel: Camera-observaties bij onderzoek naar PGB-fraude niet toegestaan

  [...] aannemelijk maken van PGB-fraude kan voor zorgkantoren (in het kader van de Wlz) en gemeenten (Wmo / Jeugdwet) een complexe aangelegenheid zijn. De fraude zit vaak geraffineerd in elkaar en is [...]

  → lees meer
 • 05-04-2018

  Conclusie A-G over invordering: vaarwel (scherpe kantjes) formele rechtskracht?

  [...] 4 april 2018 verscheen de conclusie van A-G Wattel over de bijzondere omstandigheid bij invordering en kostenverhaal. In dit blog vat ik samen wat de A-G zegt en wat hier zo interessant aan is. [...]

  → lees meer
 • 03-04-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – maart 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste jurisprudentie op een rij.

  → lees meer
 • 03-04-2018

  Niet-ondergeschikten die in mandaat beslissen op bezwaar. Hoe zit het nu?

  [...] figuur van mandaat is geregeld in afdeling 10.1.1 van de Awb en behelst de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Mandatering is niet alleen mogelijk ten aanzien van de [...]

  → lees meer
 • 27-03-2018

  Maatregelen middenhuur ter consultatie

  In haar brief van 13 maart 2018 (kabinetsreactie op het rapport ‘Samen bouwen aan middenhuur’) 1) kondigt de minister van BZK (nieuwe) wetswijzigingen aan ter bevordering van een groter aanbod van middenhuurwoningen.

  → lees meer
 • 21-03-2018

  Raad van State brengt verplichte volgorde aan bij gecombineerde toepassing kruimelgevallen

  [...] is al langer bekend dat de verschillende onderdelen van de planologische kruimelgevallenregeling (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht) gecombineerd kunnen worden toegepast. [...]

  → lees meer
 • 20-03-2018

  Exploitatieplan: verhaal van echte kosten of fictieve kosten van grondaankopen?

  [...] een uitspraak van 14 maart 2018 gaat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) in op de vraag op welke manier de kosten van grond in een exploitatieplan opgenomen [...]

  → lees meer
 • 19-03-2018

  Hinken op twee gedachten: onjuiste informatieverstrekking en eigen schuld

  [...] overheid is alleen aansprakelijk voor het verstrekken van onjuiste inlichtingen als de burger daardoor op het verkeerde been is gezet. Het verstrekken van onjuiste informatie is namelijk pas [...]

  → lees meer
 • 19-03-2018

  Belemmeringenwet Privaatrecht: schade bij gedogen is niet gelijk aan schade bij onteigenen

  [...] grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht kan een eigenaar door een gedoogbesluit gedwongen worden om, al dan niet tijdelijk, bepaalde werken die het openbaar belang dienen op diens eigendom te [...]

  → lees meer
 • 16-03-2018

  Afdeling geeft álle burgemeesters duidelijkheid over artikel 13b Opiumwet

  [...] sluitingsbevoegdheid van de burgemeester is voortdurend in ontwikkeling. Dit heeft tot de nodige jurisprudentie geleid. Op 14 maart 2018 hakte de Afdeling een knoop door over een door de [...]

  → lees meer
 • 16-03-2018

  Als gemeente strijden tegen ondermijning: het huurrechtelijke instrumentarium

  Ondermijnende criminaliteit is (helaas) voor veel gemeenten aan de orde van de dag. Het gaat dan om criminaliteit die maatschappelijke structuren of het vertrouwen in die structuren schaadt. Een bekend voorbeeld is dat zich in één straat in een middelgrote stad opeens vier zonnestudio's of vijf kapperszaken bevinden, waar overdag helemaal geen activiteit valt te bespeuren. Daarnaast worden op het oog nette bedrijfspanden gehuurd voor criminele activiteiten of het opslaan van grondstoffen en/of producten waar crimineel vermogen mee wordt verdiend.

  → lees meer
 • 14-03-2018

  Controleer de houdbaarheidsdatum van het Bibob-advies!

  [...] is de houdbaarheidsdatum van een Bibob-advies? Het product bederft na twee jaar. Wanneer de houdbaarheidsdatum dreigt te verlopen, moet het bestuursorgaan het Bibob-advies actualiseren. Slechts [...]

  → lees meer
 • 08-03-2018

  Bezwaar en/of beroep contractueel uitsluiten bij gebiedsontwikkeling/vastgoedtransacties, mag dat?

  [...] gebiedsontwikkeling of vastgoedgoedtransacties wil men nog wel eens overeenkomen dat een partij geen rechtsmiddelen mag aanwenden tegen de op grond van het contract beoogde ontwikkeling. Zo ook [...]

  → lees meer
 • 05-03-2018

  Op gebrekkig onderhoud van wegen komt de gemeente niet zonder meer strafrechtelijke immuniteit toe

  [...] op 20 februari 2018, wees de Hoge Raad een interessant arrest inzake het ontbreken van strafrechtelijke immuniteit van een gemeente (ECLI:NL:HR:2018:236). Het ging daarbij om een zaak [...]

  → lees meer
 • 05-03-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – februari 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 01-03-2018

  Gemeenten die niet oplettend genoeg zijn, raken het eigendom van de nodige m² grond kwijt

  Recent werden 3 arresten van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gepubliceerd die duidelijk maken dat een gemeente – in dit geval de gemeente Helmond – aan het kortste eind heeft getrokken in 3 tegen verschillende partijen aangespannen procedures, waarbij de vraag voorlag of deze partijen ten onrechte zich gronden van de gemeente hadden toegeëigend of dat deze partijen door verkrijgende verjaring eigendom hadden verkregen van deze aan hun eigen perceel grenzende stroken grond van de gemeente.

  → lees meer
 • 28-02-2018

  De Wet voorkeursrecht gemeenten: je kunt ook te vroeg pieken!

  [...] na vervallen voorkeursrecht mogelijk? Op 7 februari 2018 wees de rechtbank Overijssel vonnis in een zaak over een gemeentelijk verzoek tot nietigverklaring van aan een ontwikkelaar [...]

  → lees meer
 • 27-02-2018

  Gevaar voor toezichthouders een reden om geen nader onderzoek te doen?

  Hoe ver moet een toezichthouder gaan om een overtreding vast te stellen? Moet de toezichthouder altijd gaan kijken en onderzoeken of een situatie inderdaad een overtreding is? Ook al is de situatie levensgevaarlijk? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daar recent uitspraken over gedaan waarin een handreiking is te lezen voor bestuursorganen die hun toezichthouders willen beschermen.

  → lees meer
 • 26-02-2018

  Moeten gemeenten bouwrechten gaan tenderen?

  Een vergunning van de overheid kan een schaars "product" zijn. Zo hebben gemeenten maar een aantal vergunningen voor marktstaanplaatsen of speelautomatenhallen beschikbaar.

  → lees meer
 • 19-02-2018

  De burgemeester: burgervader, handhaver én tailleur

  [...] burgemeester heeft veel bevoegdheden ter handhaving van de openbare orde. De laatste tijd zijn er steeds meer instrumenten bijgekomen. Zo kan hij met medewerking van de gemeenteraad [...]

  → lees meer
 • 19-02-2018

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen, hoe doe je dat? Deel 4: Staatssteun voor betaalbare woningen in het middensegment: het ei van Columbus?

  ​Staatssteun en sociale huisvesting liggen al lange tijd onder het (Europese) vergrootglas. Hoewel zij een aanhoudende belangstelling genieten, wil het niet altijd boteren tussen beide onderwerpen. In de praktijk blijkt dat gemeenten tegen hindernissen oplopen bij het (doen) ontwikkelen van betaalbare woningen in het middensegment. De stijgende prijzen van (vooral Randstedelijke) woningen, alsmede de overbezette sociale huursector, roepen om een verruiming van het aanbod van betaalbare woningen in het middensegment (ca. tussen de €711 - €1000 euro huur per maand).

  → lees meer
 • 16-02-2018

  Veel woningcorporaties halen duurzaamheidsdoelstelling niet

  ​In het in 2012 gesloten Energieconvenant tussen het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes en de Woonbond hebben partijen zich onder meer ten doel gesteld dat uiterlijk in 2021 ongeveer 2.5 miljoen corporatiewoningen gemiddeld energielabel B hebben.

  → lees meer
 • 09-02-2018

  Europees Hof: detailhandel valt onder de Dienstenrichtlijn

  [...] Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 30 januari 2018 een belangwekkend arrest gewezen over de (Europese) Dienstenrichtlijn. Het Hof heeft daarin geoordeeld dat ook detailhandel (zoals [...]

  → lees meer
 • 07-02-2018

  Help, een omvangrijk Wob-verzoek! Doe een steekproef!?

  [...] afhandeling van omvangrijke Wob-verzoeken is erg arbeidsintensief. Tijd die niet besteed kan worden aan andere ook nuttige taken. Bestuursorganen hechten er daarom belang aan om omvangrijke [...]

  → lees meer
 • 02-02-2018

  Tiny houses een desillusie?

  Steeds meer gemeenten experimenteren met tiny houses om te onderzoeken wat deze woonalternatieven kunnen betekenen voor woningtekorten en duurzaamheid. Zo is in Rotterdam een proef gestart met een tiny village en wordt er tussen Utrecht en Amsterdam gewerkt aan ecodorp Tiny Village Bolderburen. Tiny houses kennen verschillende verschijningsvormen en zijn vaak eenvoudig te verplaatsen.

  → lees meer
 • 02-02-2018

  Domino-aanwijzing in de Rotterdamse haven onder Brzo 2015: bedrijven maak tijdig bezwaar!

  Begin januari 2018 heeft één van de zes Brzo-Omgevingsdiensten die Nederland tegenwoordig kent, namelijk de DCMR milieudienst Rijnmond, namens het bevoegd gezag een zogenaamde domino-aanwijzing uitgevaardigd aan groepen van inrichtingen die zich bevinden binnen de Veiligheidscontouren in de Rotterdamse haven. De Rotterdamse haven heeft drie van dergelijke Veiligheidscontouren: Botlek-Vondelingenplaat, Europoort en Landtong.

  → lees meer
 • 26-01-2018

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – januari 2018

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 26-01-2018

  Gasloos bouwen en 0 op de meter – deel 2

  In ons vorige blog in de serie 'Gasloos bouwen en 0 op de meter' 1) zijn wij ingegaan op het "Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot wijziging van de Gaswet in verband met het schrappen van de plicht tot nieuwe gasaansluitingen voor woningen".

  → lees meer
 • 24-01-2018

  Langdurige vakantieverhuur AirBnB aan banden gelegd

  [...] sinds enkele jaren is er een discussie gaande over de verhuur van de eigen woning als vakantiewoning via populaire platforms zoals AirBnB en Wimdu. Tot voor kort mocht een eigenaar in Amsterdam [...]

  → lees meer
 • 24-01-2018

  A-G: waarschuwing is voortaan besluit!

  [...] 24 januari 2018 verscheen de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Widdershoven over de waarschuwing in het bestuurlijke sanctierecht. De kern is dat de A-G meent dat waarschuwingen die [...]

  → lees meer
 • 17-01-2018

  Aanvragers tegemoetkoming planschade opgelet: benoem in de aanvraag alle besluiten die schade veroorzaken

  [...] een ontwikkeling die een nieuw bestemmingsplan mogelijk maakt, kan de waarde van een huis of een stuk grond afnemen. Omwonenden kunnen daardoor schade lijden. Om de schade vergoed te krijgen, [...]

  → lees meer
 • 05-01-2018

  De Hoge Raad oordeelt over Hedwigepolder; de door de rechtbank uitgesproken onteigening is terecht

  [...] met bijzondere aard en achtergrond In zijn arrest van 5 januari 2018 oordeelt de Hoge Raad dat een beroep op zelfrealisatie van de eigenaar niet slaagt als het gaat om de Hedwigepolder. De [...]

  → lees meer
 • 22-12-2017

  Actualiteiten overheidsprivaatrecht – december 2017

  Het overheidsprivaatrecht is voortdurend in beweging. Wij zetten daarom maandelijks de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak op een rij.

  → lees meer
 • 22-12-2017

  Alleen monument als de eigenaar ermee instemt? Het kan!

  [...] van de grote twistpunten in het monumentenrecht is de vraag of, en zo ja hoe zwaar, het belang van de eigenaar mag meewegen bij het bepalen of een pand als monument moet worden aangewezen. Hoe [...]

  → lees meer
 • 20-12-2017

  Gasloos bouwen en 0 op de meter – deel 1

  Rutte III presenteerde onlangs haar regeerakkoord. Duurzaamheid is daarin een belangrijk thema. In dat kader is ondertussen een Minister van (Economische Zaken en) Klimaat benoemd en wordt de lat voor verduurzaming hoger gelegd dan de Europese Unie dat tot op heden doet.

  → lees meer
 • 19-12-2017

  Boomschade: het verhaal van schade aan openbaar groen

  [...] worden veelvuldig geconfronteerd met de beschadiging van bomen die deel uitmaken van het openbaar groen. Vaak gaat het om burgers die zelf (ingrijpende) snoeiwerkzaamheden verrichten aan [...]

  → lees meer
 • 18-12-2017

  Schaarse vergunningen en schadevergoeding

  [...] rechtspraak over de eisen die gelden bij de verlening van schaarse vergunningen is sterk in ontwikkeling. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een recente uitspraak van de Afdeling, waarin zij oordeelde [...]

  → lees meer
 • 12-12-2017

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 3: De mogelijkheden en onmogelijkheden van woningbouwcorporaties

  ​In de onlangs verschenen Staat van de Woningmarkt 1) was volop aandacht voor middeninkomens. Het aantal middeninkomens in corporatiewoningen is de laatste jaren afgenomen. Is dit een goede ontwikkeling of hebben de corporaties juist een taak voor de middeninkomens?

  → lees meer
 • 05-12-2017

  Is de overheid nu opeens wél gebonden aan wat een ambtenaar belooft?

  [...] toezichthouder die zegt dat er niet zal worden gehandhaafd. De ambtenaar die zegt dat er geen vergunning nodig is. De gemeentesecretaris die belooft dat er subsidie zal worden verstrekt voor een [...]

  → lees meer
 • 01-12-2017

  Geen energielabel? Dat kan u duur komen te staan

  Het verduurzamen van vastgoed is helemaal 'hot'. Ook de overheid wil dat gebouwen energiezuiniger worden en om dat te bevorderen is het sinds 1 januari 2008 verplicht dat bij de overdracht, de verhuur of de oplevering het utiliteitsgebouw is voorzien van een definitief energielabel. Kopers en huurders zijn dan bij het selecteren van het nieuwe onderkomen beter in staat een vergelijking te maken.

  → lees meer
 • 30-11-2017

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 2: de ruimte voor flexibiliteit binnen de bestaande huurwetgeving

  De behoefte aan betaalbare huurwoningen. In het eerste blog 1) van de serie blogs over de realisatie van middeldure huurwoningen is de gereedschapskist van gemeenten behandeld met betrekking tot het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen. Ook de behoefte aan betaalbare huurwoningen in het segment direct boven de huurtoeslaggrens is in het eerste blog uiteengezet.

  → lees meer
 • 30-11-2017

  De doelgroepenverordening; onbekend maakt onbemind?

  Regelmatig rijst de vraag of het gemeentebestuur in het kader van een gronduitgifte dan wel een bevoegdheden- of anterieure overeenkomst eisen kan stellen met betrekking tot de beoogde woningbouw ter plaatse. Die vraag speelt te meer nu de regering in het regeerakkoord inzet op voldoende koop- en huuraanbod voor specifieke groepen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het middenhuursegment.

  → lees meer
 • 29-11-2017

  De strafrechter ziet geen ruimte voor een last onder dwangsom ter beperking van potentieel strafwaardig gedrag

  [...] recent, op 3 november 2017, wees de rechtbank Noord-Holland vonnis in een (straf)zaak waarbij de betrokken verdachte werd verweten dat deze zich, kort gezegd, aan het delict van openlijke [...]

  → lees meer
 • 21-11-2017

  Bewijs het maar! Dit zijn de bewijseisen bij handhaving

  Wanneer is een overtreding voldoende aangetoond? De regels voor het leveren van bewijs kunnen lastig zijn. Zelfs in het bestuursrecht waar de zogenaamde 'vrije bewijsleer' geldt. Dat komt omdat bewijs nog altijd voldoende deugdelijk en controleerbaar moet zijn. Dit blog gaat over wanneer de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bewijs voldoende deugdelijk en controleerbaar acht.

  → lees meer
 • 20-11-2017

  Hoge Raad hakt de knoop over het legesverbod definitief door

  [...] het moment dat een bestemmingsplan ouder wordt dan 10 jaar vervalt de bevoegdheid om leges te heffen van na dat tijdstip door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten die verband houden [...]

  → lees meer
 • 10-11-2017

  Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat? Deel 1: de gemeentelijke gereedschapskist

  De behoefte aan betaalbare huurwoningen. De kranten staan er vol van en beleidsmakers zijn er druk mee; het schrijnend gebrek aan betaalbare huurwoningen in het geliberaliseerde goedkopere segment. Het gaat dan om huurwoningen met een huurprijs boven de huurprijsgrens voor huurtoeslag van thans € 710,68 en minder dan circa € 1.000,- per maand. In steden speelt daarbij een rol dat gezinnen de stad dreigen te verlaten hetgeen uit een oogpunt van bevolkingsopbouw ongewenst is. Overheden en marktpartijen zoeken gezien het voorgaande naar wegen om het gebrek aan woningen op te lossen. In deze eerste blog in de serie 'Het (laten) bouwen van middeldure huurwoningen: hoe doe je dat?' wordt ingegaan op de gereedschapskist die gemeenten ter beschikking staat.

  → lees meer
 • 08-11-2017

  Spoedinvordering en de verrassingsaanval, snel dwangsommen invorderen doe je zo!

  De overheid heeft goede instrumenten van de wetgever gekregen om snel en effectief dwangsommen in te vorderen. De Afdeling heeft die instrumenten in haar rechtspraak bovendien zo geslepen, dat een overheid met een goede kennis van het invorderingsrecht een zeer geduchte schuldeiser is. In dit blog sta ik stil bij de invordering door de overheid op het scherpst van de snede.

  → lees meer
 • 01-11-2017

  Gemeenteraad heeft voorlopig opgelegde geheimhouding niet bekrachtigd? Dan geen straf bij openbaarmaking

  [...] die vanwege zijn ambt een geheimhoudingsplicht heeft en deze schendt, is strafbaar. Zo'n plicht geldt bijvoorbeeld voor raadsleden ten aanzien van informatie waar het college van burgemeester [...]

  → lees meer
 • 20-10-2017

  Mogelijk meer gedwongen gemeentefusies onder Rutte III

  Tijdens de regeerperiode van het kabinet-Rutte II is het aantal gemeenten in Nederland gedaald van 415 naar 388. Het merendeel van deze gemeenten is vrijwillig, op eigen initiatief, tot een herindeling overgegaan. Een klein deel van de herindelingen wordt tegen de wens van één of meer betrokken gemeentebesturen doorgevoerd. Onder het kabinet-Rutte III lijken provinciebesturen meer ruimte te krijgen om dergelijke herindelingsinitiatieven van bovenaf in gang te zetten.

  → lees meer
 • 07-09-2017

  Via publiekrecht onmogelijk maken om een civielrechtelijk (privaat) recht uit te oefenen en andersom: kan dat?

  [...] het eerste, het publiekrechtelijk onmogelijk maken om een civiel recht uit te oefenen, oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een uitspraak van 16 augustus 2017. Het frustreren van een [...]

  → lees meer
 • 15-08-2017

  De bestuursrechter en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

  [...] de bestuursrechter bevoegd om een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade als gevolg van een onrechtmatig besluit? Sinds de inwerkingtreding van het eerste deel van de Wet [...]

  → lees meer
 • 25-07-2017

  Belastingkamer Hoge Raad: Legesverordening met ‘zaagtandtarief’ toegestaan

  [...] 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad een belangwekkend arrest gewezen over de verbindendheid van een legesverordening waarin een vast bedrag aan leges werd geheven per bouwkostencategorie. Hierdoor [...]

  → lees meer
 • 24-07-2017

  Verrekening van ‘voordelen’ in het planschaderecht

  [...] het planschaderecht bestaat er de figuur van voordeelverrekening. Op het moment dat een wijziging van het planologische regime voor een benadeelde naast schade ook voordeel heeft opgeleverd, dan [...]

  → lees meer
 • 05-07-2017

  Per 1 juli 2017 uitbreiding erkende maatregelen energiebesparing

  Op grond van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer dient degene die een inrichting drijft alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Deze bepaling leidt veelal tot verplichtingen voor vastgoedeigenaren, waarbij een belangrijke complicerende factor is dat lang niet altijd duidelijk is welke maatregelen er nu precies moeten worden genomen om aan de nogal ruim geformuleerde verplichting van artikel 2.15 te voldoen. Dit leidt in de praktijk regelmatig tot discussie tussen vastgoedeigenaren en het bevoegde gezag, maar ook tussen eigenaren en huurders voor wie niet altijd even duidelijk is wat zij van elkaar aan energiebesparende maatregelen mogen en kunnen verwachten.

  → lees meer
 • 05-07-2017

  De omgevingswet en het privaatrecht

  Gerrit van der Veen in de special van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht voor Lex Michiels. Het artikel gaat over de volgende onderwerpen: het stellen van regels via het privaatrecht, privaatrechtelijk kostenverhaal, privaatrechtelijke handhaving en balans.

  → lees meer
 • 23-06-2017

  Kostenverhaal en economische uitvoerbaarheid bij gebiedsontwikkeling, dat is niet hetzelfde!

  [...] kostenverhaal in het kader van gebiedsontwikkeling hetzelfde als economische uitvoerbaarheid? De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zegt in een uitspraak van 21 juni 2017: neen! [...]

  → lees meer
 • 15-06-2017

  Wanneer is een toezichthouder aansprakelijk?

  [...] zijn arrest van 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad nader uiteengezet wanneer een toezichthouder aansprakelijk is wegens tekortschieten in het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, en [...]

  → lees meer
 • 06-06-2017

  Kent u de vuistregels voor wanneer handhaving onevenredig is?

  Handhavend optreden wordt zeer zelden in het geheel onevenredig geacht. Toch meent iedereen waartegen handhavend wordt opgetreden dat het ingrijpen van de overheid in zijn geheel onevenredig is. Omdat er daardoor vaak discussie is over of handhaving wel of niet onevenredig is, heb ik op basis van de rechtspraak een paar vuistregels voor de praktijk geformuleerd.​​

  → lees meer
 • 19-05-2017

  Inwerkingtreding vereenvoudigde ladder voor duurzame verstedelijking

  ​Per 1 juli 2017 treedt de wijziging van het bekende (of beruchte) artikel 3.1.6, tweede en derde lid van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de ladder voor duurzame verstedelijking, in werking. Uit de nota van toelichting bij de wijziging volgt dat het de bedoeling is dat deze wijziging leidt tot een 'vereenvoudiging' en 'optimalisering' van de ladder.​

  → lees meer
 • 10-05-2017

  Interpreteert u planregels eigenlijk wel zoals de ABRvS dat doet?

  De grote vrijheid die de gemeentelijke planwetgever heeft bij het opstellen van de regels van een bestemmingsplan betekent ook dat er regelmatig omissies of inconsistenties in de planregels zitten. Ook is de planwetgever natuurlijk niet alziend, dus er zullen zich situaties voordoen die de planwetgever niet voor ogen heeft gehad bij het opstellen van de planregels.

  → lees meer
 • 20-04-2017

  Gemeenten en (extinctieve) verjaring

  [...] afgelopen half jaar hebben het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en ons hoogste rechtscollege een aantal belangrijke arresten voor de verjaringspraktijk gewezen. Met deze arresten is het speelveld [...]

  → lees meer
 • 14-04-2017

  Afkoop vorige eigenaar vrijwaart waterschap niet van schadevergoedingsplicht jegens nieuwe eigenaar

  [...] Wetterskîp Fryslân wilde een aantal werkzaamheden verrichten, waaronder de verbreding van een watergang met twee meter en het dempen van een ter plaatse aanwezig vijver. Met de eigenaar van de [...]

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Vervallen preventieve toets aan het omgevingsplan; grenzen aan de vrijheid?

  Het ontwerpwetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet beschrijft een nieuwe wijze van vergunningverlening voor bouwen. Een belangrijke wijziging is de splitsing van de omgevingsvergunning naar een vergunning voor een bouwactiviteit, waarbij een bouwtechnische toets plaatsvindt, en een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit, waarbij aan de regels van het omgevingsplan wordt getoetst. Wat betreft de vergunning voor een omgevingsplanactiviteit is het aan de gemeenten zelf om in het omgevingsplan te bepalen of een dergelijke vergunning überhaupt nodig is.

  → lees meer
 • 13-04-2017

  Bewijs bij boetezaken: de A-G spreekt!

  [...] woensdag 12 april 2017, verscheen de lang verwachte conclusie van Advocaat-Generaal Keus met betrekking tot bewijsvergaring bij boetezaken. In deze blog vat ik de bevindingen van de A-G [...]

  → lees meer
 • 10-04-2017

  Gebiedsontwikkeling, onteigenen en het wel of geen rekening houden met bouwrijp maken en de waarde van (on)winbare bodembestanddelen; een update.

  [...] wel of niet waarderen van voordelen bij onteigening? In onteigeningszaken wordt bij het bepalen van de waarde van het onteigende geen rekening gehouden met werken die door de overheid worden [...]

  → lees meer
 • 28-03-2017

  Falend toezicht op bouwplaatsen en aansprakelijkheid

  In het arrest Cevrioglu/Turkije 1) heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ("EHRM") enkele piketpalen geslagen voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de overheid voor falend toezicht, in het bijzonder met betrekking tot de naleving van veiligheidsvoorschriften op een bouwplaats. In het arrest stelt het EHRM een schending van art. 2 EVRM vast, dat het recht op leven beschermt, naar aanleiding van een tragisch ongeval waarin twee jongens de dood vonden.

  → lees meer
 • 27-03-2017

  Gebiedsontwikkeling en overheidsprivaatrecht: wat mag er wel en wat mag er niet met een bevoegdhedenovereenkomst?

  [...] Hoge Raad wees op 24 maart 2017 een belangwekkend arrest​ over de reikwijdte van een bevoegdhedenovereenkomst. Dat is een overeenkomst waarin een overheid met een private partij afspraken maakt [...]

  → lees meer
 • 17-03-2017

  Kan een toezichthouder een verklaring afdwingen?

  [...] en overtreders voeren regelmatig discussies over de vraag of bepaalde informatie wel of niet moet worden verstrekt op grond van artikel 5:20 Awb. In grote lijnen is het voor [...]

  → lees meer
 • 02-03-2017

  Voorkom deze veel gemaakte fouten bij bestuursdwang

  ​Bestuursdwang is voor een klein aantal handhavingsjuristen dagelijkse kost, maar veel handhavingsjuristen komen het maar zelden tegen. Dat komt omdat bestuursdwang als 'ultimum remedium' wordt gezien – het laatste redmiddel. Pas als een last onder dwangsom niet werkt of bij voorbaat kansloos is, of als de overtreding politiek zo gevoelig ligt dat deze koste wat kost op korte termijn beëindigd moet worden, wordt bestuursdwang ingezet. Omdat het geen alledaags instrument is (buiten afvalzakken, fietsen en 13b Opiumwet sluitingen), zie ik in mijn praktijk dat handhavingsjuristen vaak tegen dezelfde valkuilen aanlopen bij de inzet van bestuursdwang. Dit zijn de vijf belangrijkste valkuilen, met daarbij ook een tip om de valkuil te ontwijken.

  → lees meer
 • 21-02-2017

  Gebiedsontwikkeling en het voorkomen van planschade bij krimp. Een bouwtitel niet langer een veilig bezit?

  [...] oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak over de mogelijkheid om een bestemmingsplan te regelen dat bouwmogelijkheden vervallen. ​ Deze uitspraak is van belang omdat daarmee het risico op [...]

  → lees meer
 • 15-02-2017

  Krakers in het pand? Geen dwangsom verschuldigd wegens bijzondere omstandigheden!

  [...] van onroerend goed zitten vaak met hun handen in het haar als het op gebruik van het pand door de huurder in strijd met het bestemmingsplan aankomt. De huurder krijgt hij er doorgaans niet [...]

  → lees meer
 • 09-02-2017

  Onteigening in de Aanvullingswet grondeigendom; van A naar Beter?

  Op 1 juli 2016 verscheen de consultatieversie van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet (hierna: ‘het concept’). Met het concept wordt beoogd om de overheid een instrumentarium te bieden om hun omgevingsbeleid te verwezenlijken en in te spelen op maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

  → lees meer
 • 03-02-2017

  Mag je nu wel of niet bewijs van een burger gebruiken?

  [...] buurman stuurt foto's op van de illegale opslag die iemand in zijn tuin heeft aan een toezichthouder. Kunnen die foto's dan zo maar als bewijs worden gebruikt dat er een overtreding is? De [...]

  → lees meer
 • 20-01-2017

  Effectief ingrijpen bij geweld in de horeca: drie tips voor burgemeesters

  Burgemeesters hebben er de buik vol van: horeca-exploitanten die hun verantwoordelijkheid niet nemen bij geweldsincidenten. Veel burgemeesters willen ook doortastend optreden tegen dit soort exploitanten. Burgemeesters hebben voor dat soort optreden wel de instrumenten, maar zijn vaak terughoudend bij de inzet daarvan uit vrees dat zij door de bestuursrechter zullen worden teruggefloten. Vaak ten onrechte. In dit blog geef ik drie tips voor burgemeesters en AOV'ers om scherper aan de wind te kunnen zeilen bij gevallen waarbij aan de noodrem moet worden getrokken.

  → lees meer
 • 13-01-2017

  Gebiedsontwikkeling, beleidswijziging en afgebroken onderhandelingen

  [...] uitspraak die ik hier behandel is al wat ouder, maar daardoor niet minder besprekenswaardig. In deze uitspraak wordt namelijk niet alleen de staande praktijk bevestigd dat partijen de [...]

  → lees meer
 • 10-01-2017

  Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, fasering en aansprakelijkheid

  [...] niet halen grondslag voor ontbinding en aansprakelijkheid?​ In contracten over gebiedsontwikkeling komen vaak planningen voor over het doorlopen van onder meer ruimtelijke procedures. Dat [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Could have, would have, should have: causaliteit bij onrechtmatige besluiten

  [...] springende punt in veel zaken waarin schadevergoeding wordt gevorderd van de overheid op grond van onrechtmatige daad, is de eis van causaal verband. Met name in het [...]

  → lees meer
 • 06-01-2017

  Zo komt het overgangsrecht van de Omgevingswet eruit te zien

  Gisteren verscheen het concept wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (de IOw) ​ter consultatie. De komende dagen en weken zullen wij hier in onze blogserie aandacht aan gaan besteden (zie voor de rest van de blogserie onze whitepaper Omgevingswet). Een belangrijk deel van het IOw concept wetsvoorstel is hoe het overgangsrecht bij de Omgevingswet eruit zal komen te zien.

  → lees meer
 • 04-01-2017

  Gebiedsontwikkeling, inspanningsverplichting, aansprakelijkheid en eenvoudig te vermijden fouten

  [...] neem ze serieus! Gemeenten en ontwikkelaars sluiten met enige regelmaat overeenkomsten over onder meer gebiedsontwikkeling. Onderdeel van de afspraken is dan veelal dat de [...]

  → lees meer
 • 03-01-2017

  Zo schrijft u de perfecte last: 3 tips voor handhavingsjuristen

  De meesterproef voor iedere handhavingsjurist is het schrijven van een vlekkeloos dictum voor een last onder dwangsom (artikel 5:32 Awb) of een last onder bestuursdwang (artikel 5:21 Awb). Het formuleren van het perfecte dictum lijkt eenvoudig, maar is dit in de praktijk niet. Het perfecte dictum anticipeert namelijk op mogelijke veranderingen in de wet- en regelgeving of het gedrag van de overtreder, maakt een duidelijk onderscheid tussen de last en de herstelmaatregel zonder aan effectiviteit en duidelijkheid in te boeten en geeft een exacte datum en tijdstip waarop de begunstigingstermijn verstrijkt. In dit blog geef ik u drie tips om deze perfecte last te schrijven.

  → lees meer
 • 01-12-2016

  Plangever moet zijn werkvoorbereider serieus nemen

  De grenzen aan de vrijheid van de raad om op voorstel van het college een bestemmingsplan vast te stellen

  → lees meer
 • 15-11-2016

  Verhuurder: let bij het aangaan van een huurovereenkomst op het bestemmingsplan!

  [...] een huurder die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening een pand wil huren, is het van belang om te weten welk gebruik van het te huren pand wel en welk gebruik niet door het bestemmingsplan [...]

  → lees meer
 • 26-10-2016

  VNG: gemeenten moeten vóór 1 januari actief overleggen over samenwerking bij beschermd wonen

  Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor de beschermde woonvormen voor mensen die vanwege psychiatrische en psychosociale problematiek (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. In november 2015 heeft een onafhankelijke commissie van de VNG, de Commissie-Dannenberg, advies uitgebracht over de vraag op welke manier gemeenten hier in de toekomst invulling aan willen geven. Nu roepen de VNG en het Rijk gemeenten op om actief overleg te voeren met andere gemeenten in de regio over de manier waarop samengewerkt wordt op het gebied van beschermd wonen.

  → lees meer
 • 13-10-2016

  Raadsleden moeten zich niet gaan verliezen in (juridische) details

  De Omgevingswet is allereerst bedoeld om de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten. Hoewel hiervoor maar liefst 26 sectorale wetten opgaan in deze nieuwe wet, en het de bedoeling is de regels flexibeler te maken, zal het nog steeds niet appeltje-eitje zijn om de regels voor onze fysieke leefomgeving helemaal te begrijpen. Lokale politici, de volksvertegenwoordigers in het bijzonder, kunnen hoe dan ook het gevoel krijgen de grip op de omgevingsrechtelijke besluitvorming in hun gemeente te verliezen. Dit kan tot ongewenste bemoeienis leiden.

  → lees meer
 • 12-10-2016

  Geluid onder de Omgevingswet

  De normering van omgevingsgeluid is op dit moment erg versnipperd in verschillende wetten geregeld. Daarbij is de geluidbron meestal als aanknopingspunt gebruikt. Zo bevat hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer bepalingen over geluidproductieplafonds die gelden voor wegen en spoorwegen in beheer bij het Rijk. De Wet geluidhinder bevat regels over geluid van overige (spoor)wegen en van (gezoneerde) industrieterreinen.

  → lees meer
 • 12-10-2016

  De voorwaardelijke verplichting: goed formuleren!

  Uit recente uitspraken blijkt dat het nog vaak mis gaat met de voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan en dan met name met de wijze van formuleren. Reden om even stil te staan bij dit onderwerp, waarbij ook de vraag wanneer een dergelijke verplichting moet worden opgenomen aan de orde komt.

  → lees meer
 • 10-10-2016

  Planschade onder de Omgevingswet

  Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder een afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. In een brief van 19 mei 2016 schetst de Minister van Infrastructuur en Milieu de toekomstige contouren van een nieuwe regeling voor planschade en nadeelcompensatie, zoals deze in de Invoeringswet zal worden opgenomen. Een tekst van de regeling is nog niet bekend. Wel is bekend dat titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht het uitgangspunt zal vormen voor de afdeling over schade in de Omgevingswet. In de Invoeringswet zal de regeling in titel 4.5 van de Awb wel op een aantal punten worden aangevuld.

  → lees meer
 • 07-10-2016

  De civiele (vaststellings-)overeenkomst is in het bestuursrecht verre van waardeloos!

  [...] verscheen een uitspra​ak​ ​van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin de Afdeling oordeelt over de waarde van een civiele overeenkomst in het bestuursrecht. Wat was er [...]

  → lees meer
 • 06-10-2016

  Afdeling bestuursrechtspraak geeft stand van zaken planschaderecht

  [...] een uitspraak van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een overzicht op hoofdlijnen gegeven van haar uitspraken met betrekking tot planschade. Een [...]

  → lees meer
 • 05-10-2016

  De participatiesoep wordt niet zo heet gegeten

  In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit wordt enthousiast de nadruk gelegd op het belang van participatie door burgers bij activiteiten in de leefomgeving.

  → lees meer
 • 04-10-2016

  Handhaving onder de Omgevingswet

  Op het eerste gezicht zal er onder de Omgevingswet weinig veranderen ten opzichte van het huidig recht voor wat betreft de handhaving. De handhavingsinstrumenten blijven dezelfde en staan grotendeels in de Awb, terwijl de bijzondere handhavingsbepalingen in de Omgevingswet (hoofdstuk 18) voor het merendeel overgenomen zijn uit de Wabo. Toch zijn er een paar praktische punten die wel de aandacht van het bevoegde gezag verdienen. Handhaving gaat onder de Omgevingswet namelijk een (nog) belangrijkere positie bekleden dan onder het huidig recht en dat heeft praktische consequenties.

  → lees meer
 • 03-10-2016

  Luchtkwaliteit onder de Omgevingswet

  Eerder in onze reeks blogs over de Omgevingswet schreven wij over het nieuwe begrip omgevingswaarden en de doorwerking in besluitvorming. 1)Eén van de weinige omgevingswaarden die op grond van de Omgevingswet verplicht moeten worden gesteld, zijn die voor de kwaliteit van de buitenlucht. Reden om die omgevingswaarden aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

  → lees meer
 • 30-09-2016

  Externe veiligheid onder de omgevingswet - vereenvoudigen en herziening

  Externe veiligheidsregelgeving gaat over het regelen van activiteiten waarbij gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd of vervoerd. Omdat deze activiteiten gevaren voor de omgeving met zich kunnen brengen is het van belang om ongewone voorvallen te voorkomen en, als dat niet mogelijk is, de effecten hiervan te beperken. Het onderwerp externe veiligheid zal onder de vigeur van de Omgevingswet (en met name het Besluit kwaliteit leefomgeving – het Bkl) een overzichtelijker regeling kennen dan op dit moment het geval is.

  → lees meer
 • 28-09-2016

  Natuurbescherming onder de Omgevingswet (deel 2)

  In deel 1​ 1) van dit blog over natuurbescherming onder de Omgevingswet ben ik ingegaan op de integratie van de toekomstige Wet natuurbescherming in de Omgevingswet, het opgaan van (delen van) de natuurvisie in de omgevingsvisie en de overgang van het Natura 2000-beheerplan in een verplicht programma. In dit deel 2 zal ik ingaan op de programmatische aanpak, de omgevingsvergunning, de houdbaarheid van onderzoeksgegevens, het Natuurnetwerk Nederland en de integratie van niet-plaatsgebonden handelingen uit de Wet natuurbescherming.

  → lees meer
 • 28-09-2016

  Natuurbescherming onder de Omgevingswet (deel 1)

  In dit blog, dat uit twee delen bestaat, worden de hoofdlijnen van natuurbescherming onder de Omgevingswet en de AMvB's besproken voor zover deze nu bekend zijn. In deel 1 wordt ingegaan op de integratie van de toekomstige Wet natuurbescherming in de Omgevingswet, het opgaan van (delen van) de natuurvisie in de omgevingsvisie en de overgang van het Natura 2000-beheerplan in een verplicht programma. In deel 2 (dat morgen wordt gepubliceerd) wordt ingegaan op de programmatische aanpak, de omgevingsvergunning, de houdbaarheid van onderzoeksgegevens, het Natuurnetwerk Nederland en de integratie van niet-plaatsgebonden handelingen uit de Wet natuurbescherming.

  → lees meer
 • 26-09-2016

  Mogen waterschappen breder kijken dan waterstaatkundige belangen?

  Het beoordelingskader waarvan een waterschapsbestuur gebruik dient te maken bij het beslissen over watervergunningen is al langere tijd onderwerp van discussie. Gelet op het functionele karakter van de waterschappen en de wettelijke doelstellingen, is niet evident dat ook andere dan waterstaatkundige belangen bij de besluitvorming worden betrokken. In dit blog wordt vooruitgeblikt op de ruimte die waterschapsbesturen in dat verband zullen hebben onder het regime van de Omgevingswet.

  → lees meer
 • 23-09-2016

  Digitalisering onder de Omgevingswet

  Tegenwoordig gaat alles online: boodschappen doen, nieuwe schoenen kopen, een vakantie boeken of bankieren. Het is dan ook niet meer van deze tijd dat (ruimtelijke) informatie over (de kwaliteit van) de leefomgeving bestaat uit dikke stapels papier die voor elke situatie opnieuw bij elkaar moeten worden gezocht. Dat kost veel tijd en geld en moet anders als de Omgevingswet in werking treedt.

  → lees meer
 • 21-09-2016

  Bodem onder de Omgevingswet – is het verleden echt voorbij?

  De Omgevingswet is een aanbouwwet. De Aanvullingswet bodem past daarin. Met het concept dat voor internetconsultatie ter inzage heeft gelegen, moet volgens de toelichting een belangrijke stap worden gezet in de omgang met de bodem. Met de komst van de Omgevingswet wordt voor bodem als onderdeel van de fysieke leefomgeving een nieuw juridisch fundament geboden. De stap moet gezet worden van bescherming van de fysieke leefomgeving door een werende benadering van activiteiten, naar een beleidscyclus waar de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat en ruimte is voor ontwikkeling.

  → lees meer
 • 19-09-2016

  Zorgplichten onder de Omgevingswet; houvast erbij, houvast eraf

  In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, die door veel actoren worden uitgevoerd en die verschillend van aard, omvang en duur zijn. Ook de gevolgen van die activiteiten voor de fysieke leefomgeving lopen sterk uiteen. Omdat regulering van alle theoretisch mogelijke activiteiten lastig is, bevat de Omgevingswet diverse zorgplichten: een algemene zorgplicht in afdeling 1.3 van de Omgevingswet en specifieke zorgplichten in de vier Algemene Maatregelen van Bestuur.

  → lees meer
 • 16-09-2016

  Gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet

  Voor bedrijven is een van de grootste frustraties van het huidig omgevingsrecht dat het bevoegd gezag soms onverkort vasthoudt aan één bepaalde oplossing voor een probleem, terwijl het bedrijf meent een oplossing te hebben die niet alleen goedkoper is maar ook nog eens een beter beschermingsniveau biedt.

  → lees meer
 • 16-09-2016

  Maatwerkregels en -voorschriften ; van confectiepak naar maatpak?

  Een van de speerpunten van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat maatwerk – behoudens uitzondering – mogelijk moet zijn. Nu is dat andersom: maatwerk is alleen mogelijk als de wet in een bepaald geval expliciet die mogelijkheid biedt. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de praktijk? Zijn de nieuwe maatwerkmogelijkheden een panacee voor alle situaties waar het bevoegd gezag voorheen niet uitkwam? Of verandert er eigenlijk niet zoveel?

  → lees meer
 • 14-09-2016

  De bouwvergunning in twee delen – een goed idee?

  In een eerder blog 1) stonden we kort stil bij een aangekondigde wijziging van het systeem van de omgevingsvergunning voor het bouwen in de Omgevingswet. In dit blog gaan we dieper in op de splitsing van de "bouwvergunning" (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) in twee delen en beantwoorden we de vraag of dit volgens ons een goed idee is.

  → lees meer
 • 13-09-2016

  De afwijkactiviteit van provinciaal belang in het Omgevingsbesluit

  In mijn blog van 5 september 2016 1) is kort ingegaan op de in het oog springende punten van de consultatieversie van het Omgevingsbesluit (Ob). In dit blog ga ik een slag dieper in op het bevoegd gezag in geval van een afwijkactiviteit van provinciaal belang.

  → lees meer
 • 12-09-2016

  Het begrip inrichting wordt afgeschaft, of toch niet?

  Al sinds de Hinderwet uit 1875 wordt het begrip inrichting gebruikt om de nadelige gevolgen die bedrijven voor het milieu kunnen hebben, te reguleren. Aanvankelijk gebeurde dat alleen door middel van een vergunningplicht. Later kwamen daar de algemene regels als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer (Wm) bij, die nu te vinden zijn in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm). Voor steeds meer inrichtingen is de vergunningplicht (geheel of gedeeltelijk) vervangen door deze algemene regels.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Het Besluit bouwwerken leefomgeving in vijf minuten

  ​​​​​In het Besluit bouwwerken leefomgeving (het Bbl) treft u de algemene rijksregels voor burgers, bedrijven en de overheid aan die zien op bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en in stand houden van bouwwerken (op grond van artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a van de Omgevingswet).

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Het Besluit activiteiten leefomgeving in vijf minuten

  De consultatieversie van het Besluit activiteiten leefomgeving (‘Bal’) bedraagt (inclusief de toelichting) 964 pagina’s aan leesplezier. Het Bal bevat rechtstreekswerkende algemene rijksregels voor burgers, bedrijven en de overheid omtrent de uitvoering van activiteiten in de leefomgeving. In hoofdstukken 2 tot en met 5 treft men de rijksregels voor lozings- en milieubelastende activiteiten. Hoofdstukken 6 tot en met 10 zien op de zogenaamde ‘beperkingengebied’ activiteiten – zoals bij rijkswegen, luchthavens en spoorwegen. Hoofdstukken 10 tot en met 12 zien op erfgoed en hoofdstukken 13 en 14 op zwem- respectievelijk grondwater.

  → lees meer
 • 07-09-2016

  Samenwerkende gemeenten kunnen uittreden makkelijker maken

  Gemeenten zitten vanwege de hoge uittreedkosten teveel gevangen in gemeenschappelijke regelingen.

  → lees meer
 • 19-08-2016

  De gemeenteraad mag niet klakkeloos afwijken van een collegevoorstel (deel 2)

  [...] gemeenteraad beslist doorgaans op voorstel van het college over een bestemmingsplan. Wat nu als de raad het er helemaal niet mee eens is dat het betreffende bouwplan wordt gerealiseerd? In mijn [...]

  → lees meer
 • 05-08-2016

  Ruimtelijke ontwikkelingen en geurbeleid voor industrie in Zaanstad

  n mijn blog van 29 januari jl. 1) schreef ik over het Zaans geurbeleid 2015. In het afgelopen half jaar is er kennelijk binnen de gemeente Zaanstad druk gedebatteerd over de consequenties die dat industriële geurbeleid meebrengt.

  → lees meer
 • 29-07-2016

  Experimenten met mengvormen detailhandel en horeca in het nauw

  [...] een uitspraa​k van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland heeft de rechter het voor gemeenten moeilijker gemaakt om te experimenteren met vormen van detailhandel en horeca die [...]

  → lees meer
 • 21-07-2016

  Meer geurhinder en toch een acceptabel geurhinderniveau?

  [...] een gemeente toestaat dat een industriële inrichting meer geurhinder veroorzaakt dan voorheen, kan dit dan de toets door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) [...]

  → lees meer
 • 19-07-2016

  Het waarderen van ‘een nietige bijdrage aan de Grondexploitatie’; de Hoge Raad verduidelijkt!

  [...] 8 juli 2016 heeft de Hoge Raad het standpunt over het waarderen van nietige prestaties verduidelijkt​. Reeds lang is bekend dat als een gemeente bij overeenkomst een exploitatiebijdrage vraagt [...]

  → lees meer
 • 14-07-2016

  Discussie programmatische aanpak water opnieuw in de aandacht

  Nieuw arrest Hof van Justitie bouwt voort op het veelbesproken Wezer arrest. HvJ 1 juli 2015 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland eV vs. de Bondsrepubliek Duitsland (C-461/13): een korte terugblik.

  → lees meer
 • 06-05-2016

  Inval door toezichthouders: welke gegevens mag u weigeren?

  Op de vroege maandagochtend vallen toezichthouders bij uw bedrijf binnen. Uw bedrijf wordt verdacht van het overtreden van de wet en er zal mogelijk een boete worden opgelegd. De toezichthouders willen een aantal dozen met documenten meenemen. Ook willen ze dat u uitlegt waarom uw bedrijf de wet overtreedt. Bij de doorzoeking treffen ze vervolgens een versleutelde laptop aan. Die willen zij ook meenemen. Daarnaast eisen de toezichthouders de inloggegevens omdat zonder die gegevens geen toegang tot de versleutelde laptop kan worden verkregen. Wat mag u wel en niet weigeren? Het antwoord, zo blijkt uit recente arresten van de Hoge Raad van 25 april 2015, is afhankelijk van welke toezichthouder er bij u over de vloer is gekomen.

  → lees meer
 • 10-08-2015

  Strengere regels voor veehouderijen per 1 augustus 2015

  Op 1 augustus 2015 is de regelgeving voor veehouderijen gewijzigd. Op die datum is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. De maximale emissiewaarden voor veehouderijen zijn hiermee aangescherpt. Het Besluit vervangt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, waarin ook maximale emissiewaarden voor veehouderijen waren gesteld. Waar het oude Besluit slechts zag op de emissie van ammoniak (zoals de naam al doet vermoeden), regelt het nieuwe Besluit ook de emissie van zwevende deeltjes (fijn stof) in bepaalde gevallen.

  → lees meer
 • 10-12-2014

  Meedoen is belangrijker dan winnen? Kansschade in het besluitenaansprakelijkheidsrecht

  In een tweetal uitspraken van 5 november 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het leerstuk van de kansschade toegepast in het bestuursrechtelijke besluitenaansprakelijkheidsrecht.

  → lees meer
 • 15-08-2014

  Financieel belang eigenaar speelt toch rol bij aanwijzing monument

  Tot voor kort was het nog niet voorgekomen dat een besluit tot aanwijzing van een monument struikelde op het financiële belang van de eigenaar bij het voorkomen van die aanwijzing.

  → lees meer
 • 10-07-2014

  Pick Up Points en de herverkaveling in de supermarktenbranche

  Tijden veranderen. Zo ook in de food retail markt. ABN AMRO concludeert in de Cross Channel Retail Update 2014 dat maar liefst 37 procent van de consumenten aangeeft te verwachten in 2020 levensmiddelen (ook) online te zullen kopen. Niet zo vreemd dat de Rabobank in haar “Thema-update: Supermarkten” van maart 2014 schrijft over de herverkaveling van marktaandelen in de supermarktenbranche. Verwacht wordt een herverdeling van bijna EUR 1,5 miljard aan omzet, als gevolg van de (nieuwe) trends en marktontwikkelingen binnen de online food retail. Een van de oorzaken van deze herverkaveling is een verwachte groei van de online food retail markt van ca. EUR 0.7 miljard in drie jaar, als gevolg van het doorslaande succes dat de Pick Up Points (PUP) binnen deze markt vormen en zullen blijven vormen.

  → lees meer
Auteurs

AKD is een full-service Beneluxkantoor met ruim 476 advocaten, fiscalisten, notarissen en business support in België, Nederland en Luxemburg. Wij zijn voor onze cliënten de gateway in, van en naar de Benelux.

De combinatie van onze full-service expertise en een brede sectorfocus maakt dat wij al ruim een eeuw elke vraag vanuit verschillende oogpunten kunnen benaderen en oplossen – waar ook ter wereld. Dit doen wij vanuit onze eigen vestigingen, met onze diverse landenteams, en met een groot Friends Netwerk over de hele wereld.

Neem contact op

Meer van deze partner

AKD breidt energiepraktijk uit

AKD advocaten, notarissen en belastingadviseurs heeft Marjolein Dieperink aangetrokken als advocaat-partner om de energiepraktijk verder uit te bouwen. Managing partner Erwin Rademakers: “De energietransitie is in volle gang. Met de expertise en ervaring die Marjolein meebrengt, bouwen we AKD’s positie in de energiesector verder uit en spelen we in op de toenemende en complexere vraagstukken binnen deze branche.”

→ Lees meer

AKD door The Lawyer uitgeroepen tot ‘Law Firm of the Year: Benelux’ 2018

AKD heeft de 'Law Firm of the Year: Benelux' Award 2018 van het prominente Engelse juridische vaktijdschrift The Lawyer gewonnen. Op 15 maart 2018 is dit bekendgemaakt tijdens de ceremonie van The Lawyer European Awards in Londen.

→ Lees meer