Menu

Filter op
content
PONT Omgeving

Zware overtredingen bij risicovolle bedrijven verder afgenomen

Het aantal zware overtredingen bij risicovolle bedrijven is verder afgenomen. Er zijn in 2017 twee zware overtredingen geconstateerd, waarbij sprake was van een onmiddellijke dreiging van een zwaar ongeval. In 2016 waren dat er nog vier en in 2015 waren er tien van dit soort zware overtredingen. Dit blijkt uit de zevende jaarlijkse monitor van bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2017’).

IPO 10 juli 2018

Nieuws

In deze Brzo-monitor worden de resultaten van de Brzo-inspecties beschreven tussen 1 januari en 31 december 2017, uitgevoerd door de zes Brzo-Omgevingsdiensten in opdracht van de provincies, de Inspectie SZW en de Veiligheidsregios. De monitor is als onderdeel van het rapport Staat van de Veiligheid door staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Totaal aantal overtredingen licht gedaald

De monitor schetst een beeld van het toezicht, de handhaving en de naleving van de wet- en regelgeving door de bedrijven. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat naleving door de bedrijven uitgedrukt in het percentage bedrijven zonder overtredingen het afgelopen jaar licht verbeterd is en nu rond de 45% ligt. Ten opzichte van vorig jaar is het totale aantal overtredingen licht gedaald. Daarbij zet de trend van verschuiving van zware en middelzware overtredingen naar lichte overtredingen zich door. Lichte overtredingen vormen 75% van alle geconstateerde overtredingen.

Veel bereikt, maar er zijn verbeterpunten

Vanuit de verantwoordelijkheid als Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevoegd gezag bij Brzo-bedrijven, zetten de provincies zich door middel van een programmatische aanpak in om toezicht en handhaving bij deze bedrijven te verbeteren. Uit de monitor blijkt dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt en al veel is bereikt. Echter zijn er nog wel verbeterpunten die de provincies vanuit de goede samenwerking met de Brzo toezicht- en handhavingspartners zullen oppakken. Dit betreft onder meer het inzetten van het instrument veiligheidscultuur, het uitvoeren van onaangekondigde inspecties als onderdeel van het risicogericht toezicht en het harder aanpakken van achterliggende bedrijven.

De Brzo-monitor kunt u

hier

inzien.

Alles over de Staat van de Veiligheid vindt u

hier

.

Artikel delen

KENNISPARTNER

Katrien Winterink

Katrien Winterink