Menu

Zoek op
rubriek

Zuid-Holland gaat voor slimme combinaties in strijd tegen stikstof

De provincie Zuid-Holland gaat op zoek naar slimme combinaties die de depositie van stikstof omlaag helpen, de kwaliteit van de natuur verbeteren en tegelijk oplossingen bieden voor andere opgaven zoals woningbouw, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, bodemdaling en circulaire landbouw. Gedeputeerde Staten hebben op 10 december de weg naar een gebiedsgerichte aanpak stikstof en Natura 2000 voor Zuid-Holland vastgesteld.

Provincie Zuid-Holland 13 december 2019

“De manier waarop wij de stikstofproblematiek gaan aanpakken past helemaal bij Zuid-Holland”, vertelt gedeputeerde Jeannette Baljeu (o.a. coördinatie aanpak stikstof). “Wij zijn de meest dichtbevolkte provincie en er spelen hier heel veel belangen op een relatief klein oppervlak. Oplossingen vragen dus om inzet van alle sectoren, om goede samenwerking en slimme combinaties. Daar gaan we nu vol mee aan de slag.”

Zuid-Holland is inmiddels met bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties in gesprek over de exacte uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak. Het provinciebestuur wil hierbij aansluiten op de eerder geformuleerde ambitie om samen met partners te komen tot een combinatie van gezonde natuurgebieden en een aantrekkelijk en gezond investerings- en vestigingsklimaat.

Andere opgaven

De Zuid-Hollandse gebiedsaanpak concentreert zich rond de zogenoemde ‘Natura-2000-gebieden’, die in Europees verband beschermd zijn. In totaal telt Zuid-Holland 21 Natura-2000-gebieden waarvan er 12 gevoelig zijn voor stikstof. De komende maanden laat de provincie inventariseren wat er nodig is om de kwaliteit van de natuur in elk van de 12 stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden te verbeteren. Parallel hieraan gaat de provincie in elk gebied met relevante partijen in overleg over hoe de depositie van stikstofoxiden en ammoniak omlaag kan. Hierbij worden meteen andere opgaven meegenomen zoals woningbouw, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, bodemdaling en circulaire landbouw. Dit levert een beter eindresultaat op waarmee het gebied echt vooruit kan.

Structurele oplossingen

Nadat de Raad van State in mei het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig had verklaard, is de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken in het hele land stil komen te liggen. Het Rijk en de provincies zijn het deze week eens geworden over de beleidsregels waarbinnen vergunningverlening op grond van de Wet natuurbescherming weer mogelijk is. De beleidsregels bevatten bijvoorbeeld richtlijnen voor agrarische bedrijven die willen uitbreiden en voor het realiseren van nieuwe woningbouwprojecten. Ook in Zuid-Holland hebben Gedeputeerde Staten deze beleidsregels nu aangepast. Voor een structurele oplossing is het nodig dat de hoeveelheid stikstof die neerslaat in ons land omlaag gaat. Het Rijk heeft daarom een aantal eerste maatregelen genomen om de stikstofdepositie te verminderen en daarnaast de provincies gevraagd om met oplossingen op gebiedsniveau te komen. De provincie Zuid-Holland gaat per direct aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak.

Artikel delen