Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Zijn uw leges nog veilig?

De Volkskrant heeft er 16 december jongstleden al een artikel 1) aan gewijd: “gratis (ver)bouwen”. In dit artikel gaat de krant in op het feit dat wanneer voor een bepaald gebied het bestemmingsplan niet meer geldig is, de gemeente voor die gebieden geen leges meer kan vorderen.Dit alles heeft te maken met de levensduur van een bestemmingsplan/beheersverordening.

Tonnaer, Frans
23 december 2016

Nieuws & Achtergrond

1|) http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/geen-bouwleges-bij-bestemmingsplannen-ouder-dan-10-jaar

Als de gemeenteraad namelijk niet vóór het verstrijken van de periode van tien jaar, een nieuw bestemmingsplan of een nieuwe beheersverordening heeft vastgesteld, dan wel een verlengingsbesluit heeft genomen, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van rechten over daarna door de gemeente verstrekte diensten die verband houden met het bestemmingsplan.

Mogelijk geldt dit ook voor een aantal gebieden binnen uw gemeente. Zijn er plannen die de termijn van tien jaar al zijn gepasseerd? Of zijn er plannen die binnen aanzienlijke tijd deze termijn zullen passeren? Dan loopt uw gemeente het risico dat voor die gebieden geen leges gevorderd kunnen worden.

Tonnaer adviseurs in Omgevingsrecht heeft een overzicht gemaakt van de mogelijkheden om een bestemmingsplan of beheersverordening te actualiseren met de daarbij horende voor- en nadelen.

In het overgangsrecht in de Invoeringswet Omgevingswet zal worden bepaald dat alle bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden aangemerkt als onderdeel van één omgevingsplan. Dat betekent dat gemeenten al direct bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet formeel beschikken over één gebiedsdekkend omgevingsplan met een groot deel van de regels die nu binnen de gemeente gelden. Maar totdat deze wet in werking treedt (medio 2019) zal elke gemeente wel geldige bestemmingsplannen moeten hebben, willen nog leges kunnen worden geïnd

Wilt u hier meer over weten? Of heeft u ondersteuning nodig bij het veilig stellen van uw leges?

Neem vrijblijvend contact met ons.

Artikel delen