Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wijziging Omgevingsverordening Limburg 2014

Op 11 november 2016 hebben Provinciale Staten van Limburg de ‘Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014’ vastgesteld. Publicatie heeft plaatsgevonden in het Provinciaal Blad op 20 december 2016 (jaargang 2016, nr 6791) 1) en vervolgens is de verordening op 21 december 2016 in werking getreden. Hierna treft u een korte samenvatting aan van enkele belangrijke wijzigingen.

Tonnaer, Frans
28 december 2016

1) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6791.html

Kruimelgevallen

Door een wijziging van de omschrijving van het begrip ruimtelijk plan worden de zogenoemde kruimelgevallen ook onder de werking van de verordening gebracht. Dat betekent dat omgevingsvergunningen die worden verleend met toepassing van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 2

o

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), in samenhang met artikel 4 van Bijlage II van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ook moeten voldoen aan de verordening. Gezien de aanzienlijke verruiming van de kruimelgevallenregeling sinds 1 november 2014, was dat nog een hiaat in de verordening.

Borging bestuursafspraken en regionale structuurvisies

Met deze wijzigingsverordening is een weer een belangrijke stap gezet in het kader van de nadere (juridische) uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan 2014. Zo voorziet de verordening in de juridische borging van de eerder met de Limburgse gemeenten gemaakte bestuursafspraken over c.q. de regionale structuurvisies voor de themas wonen, detailhandel, kantoren, bedrijventerreinen en vrijetijdseconomie. In de verordening is daartoe voorzien in bepalingen die stellen dat een ruimtelijke plan niet mag voorzien in ontwikkelingen die onder voornoemde themas vallen en die niet voldoen aan die bestuursafspraken, dan wel de regionale structuurvisie.

Short-stay arbeidsmigranten op recreatieterreinen

Met de wijzigingsverordening wordt ook voorzien in een regeling voor short-stay voor arbeidsmigranten op recreatieterreinen. Het betreft een uitzondering op het generieke verbod in de verordening om wonen op een recreatieterrein mogelijk te maken in een ruimtelijk plan. Onder voorwaarden kan short-stay door gemeenten mogelijk worden gemaakt voor maximaal 10 jaar. De voorwaarden als opgenomen in de verordening borgen dat eerst moet worden gekeken naar mogelijkheden om arbeidsmigranten onder te brengen in bestaande woningen of overige bebouwing in het bestaand bebouwd gebied in de regio, dat geen combinatie van short-stay en verblijfsrecreatie mag ontstaan en dat vooraf duidelijke en bindende afspraken worden gemaakt over sanering of revitalisering van het terrein na afloop van de tijdelijke huisvesting.

Vormverandering bouwvlak intensieve veehouderij in extensiveringsgebied

Onder voorwaarden wordt vormverandering van een bouwvlak (in de praktijk ook wel bouwblok genoemd) van een intensieve veehouderij mogelijk gemaakt die is gelegen in een extensiveringsgebied. De regeling in de verordening is daarbij afgestemd op de eerder in mei 2015 door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleidsregel ten aanzien van dit onderwerp.

Overgangsrecht

Zeker niet onbelangrijk is het overgangsrecht dat in de wijzigingsverordening is opgenomen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met bestemmingsplannen die al in procedure zijn of net zijn vastgesteld? Uit het overgangsrecht zoals dat is opgenomen in de nieuwe verordening blijkt dat de bepalingen die betrekking hebben op de borging van de bestuursafspraken en/of regionale structuurvisies en de regeling voor short-stay op recreatieterreinen

niet

van toepassing zijn op ruimtelijke plannen die zijn vastgesteld op uiterlijk op 20 december 2016, dan wel die uiterlijk op die datum als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Ook voor woningbouwplannen waarbij eerder door Gedeputeerde Staten de hardheidsclausule uit de Kwaliteitscriteria nieuwe woningen Zuid-Limburg is toegepast, is voorzien in specifiek overgangsrecht. Voor de overige onderwerpen geldt de overgangsrecht zoals was reeds opgenomen in de Omgevingsverordening 2014.

Artikel delen