Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wijkprofielen 2020 Rotterdam geven wisselende scores

Ten opzichte van 2018 laat de veiligheidsindex in 8 van de 14 gebieden een verbetering zien. Rotterdammers zijn gemiddeld minder tevreden over de openbare ruimte en minder positief over de manier waarop zij zelf meedoen in de samenleving.

31 januari 2020

Nieuws & Achtergrond

Sinds 2014 wordt elke twee jaar onderzocht hoe de Rotterdamse gebieden en wijken ervoor staan. Dat wordt weergegeven in het Wijkprofiel Rotterdam. Voor het wijkprofiel zijn tussen maart en oktober 2019 bijna 30.000 Rotterdammers uitgebreid ondervraagd via enquêtes. De objectieve score gaat over feiten en cijfers, de subjectieve score gaat over meningen. De informatie uit de enquêtes is gecombineerd met andere gegevens, zoals meldingen van misdrijven bij de politie, kennis over de woningen en de voorzieningen en de bevolkingssamenstelling in de wijk. Alle cijfers zijn, ook per wijk, te bekijken op Wijkprofiel.Rotterdam.nl.

Veiligheid

Ten opzichte van 2018 laat de veiligheidsindex in 8 van de 14 gebieden een verbetering zien. De sterkste stijging is in de gebieden Hoogvliet (+12) en Pernis (+11). Rozenburg (-6) en Noord (-1) laten een daling zien, maar scoren nog steeds bovengemiddeld. In Hillesluis, Bospolder-Tussendijken en Middelland is ook sprake van een stijging. In die wijken is de afgelopen jaren ingezet op integrale samenwerking - soms in combinatie met de inzet van stadsmariniers.

Gemiddeld genomen zijn diefstal en inbraak zowel subjectief als objectief verbeterd (minder misdrijven). Het thema geweld is objectief weliswaar verbeterd, maar in de beleving van Rotterdammers gedaald. Overlast is zowel objectief (meer meldingen) als subjectief achteruitgegaan: Rotterdammers ervaren meer overlast. De indexscores voor de beleving van geweld en overlast zijn nog steeds lager dan die van de nulmeting in 2014.

Sociale cijfers

De sociale index laat ten opzichte van 2018 een daling zien, voornamelijk veroorzaakt door een daling van de subjectieve scores. Met name Carnisse blijft daarachter. Tegenover wijken met een hogere score staan wijken met een lagere score, zoals Oud Mathenesse/ Witte Dorp, Oud-Crooswijk, Lombardijen en Beverwaard. Rotterdammers blijken ten opzichte van twee jaar geleden gemiddeld minder positief over de manier waarop zij zelf meedoen in de samenleving. Ook geven meer Rotterdammers aan discriminatie te hebben ervaren. Daarentegen is er een verbetering op het gebied van participatie van Rotterdammers op de arbeidsmarkt en is er een stijging van maatschappelijke activiteiten, zoals vrijwilligerswerk, en van sportdeelname, cultuurbezoek en het verlenen van burenhulp.

Openbare ruimte

Binnen de zogeheten Fysieke Index is de subjectieve score ten opzichte van 2018 gedaald van 103 naar 99 en is de objectieve score gestegen van 112 naar 113. De beleving van de openbare ruimte door Rotterdammers is gedaald; Rotterdammers zijn minder positief over de openbare ruimte. Daarbij gaat het om meer ervaren overlast van vervuiling op straat, onderhoud en veiligheid van stoepen, en negatief verkeersgedrag (zoals te hard rijden, agressief verkeersgedrag en op de stoep parkeren). In combinatie hiermee ervaren Rotterdammers meer geluid- en stankoverlast. De luchtkwaliteit in Rotterdam is gemiddeld genomen verbeterd. Tot slot laat de beleving van Rotterdammers over hun woonsituatie een lichte daling zien.

Artikel delen