Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Wet aanpak woonoverlast treedt op 1 juli 2017 in werking

Het werd ook wel de “aso-wet” genoemd; het initiatief wetsvoorstel dat ervoor moest zorgen dat de burgemeester een bevoegdheid krijgt om ernstige woonoverlast effectief tegen te gaan.

Dankbaar, Marieke
9 maart 2017

Nieuws & Achtergrond

De Wet aanpak woonoverlast, zoals de wet officieel heet, is inmiddels door beide kamers goedgekeurd en op 8 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad (

Stb. 2017, 77

). Bij brief van 7 maart 2017 heeft de Minister aangegeven dat de wet in werking treedt op 1 juli 2017.

Wat houdt de nieuwe wet in? De Wet aanpak woonoverlast voorziet met name in een wijziging van de Gemeentewet. Aan de Gemeentewet wordt artikel 151d toegevoegd. Dat nieuwe artikel voorziet in de bevoegdheid van de Gemeenteraad om in een verordening te bepalen dat degene die een woning gebruikt of tegen betaling in gebruik geeft (aan een niet in de gemeente ingeschrevene) er zorg voor draagt dat in of vanuit de woning geen ernstige en herhaaldelijke hinder wordt veroorzaakt. De gemeenteraad legt dus vast hoe iemand zich in en vanuit de woning heeft te gedragen. De burgemeester is vervolgens bevoegd om die gedragsregel te handhaven. Dat kan hij doen door een last onder bestuursdwang op te leggen, waarbij binnen de grenzen van proportionaliteit en subsidiariteit, van alles mogelijk is. Specifiek wordt de mogelijkheid van het opleggen van een huisverbod voor ten hoogste tien dagen genoemd. Zon huisverbod doet denken aan de bevoegdheden op basis van de Wet tijdelijk huisverbod en dat is ook terecht: naar verschillende bepalingen uit die wet wordt expliciet verwezen.

Vanaf 1 juli 2017 heeft de burgemeester dus, mits door de Gemeenteraad een gedragsbepaling in een verordening is vastgelegd, een nieuwe mogelijkheid iets aan ernstige woonoverlast te doen.

Artikel delen