Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Waterschappen blij met nationale omgevingsvisie

Op 20 juni presenteert de minister van Binnenlandse Zaken het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De waterschappen zijn blij met de centrale plaats die water hierin inneemt.

Unie van Waterschappen 25 juni 2019

Nieuws & Achtergrond

In de NOVI staan de grote opgaven voor Nederland zoveel mogelijk in samenhang beschreven: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regios, en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Met collega-overheden aan de slag

Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, is tevreden over de ontwerp-visie: De waterschappen zijn blij met de centrale plaats die water als ordenend principe inneemt in de NOVI, zoals met het afwegingsprincipe afwentelen voorkomen. Maar de NOVI is een nationale visie, die het rijk bindt. Waterveiligheid en klimaatadaptatie moeten nu geborgd worden in de regionale gebiedsagendas. Daarvoor gaan we met de collega-overheden aan de slag.

Met de NOVI presenteert het Rijk sinds lange tijd weer een langetermijnvisie op de fysieke leefomgeving en geeft op deze wijze richting aan de toekomst van Nederland. De koepelorganisaties, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen, zijn daar blij mee en herkennen de genoemde opgaven, de analyse en de ambities van het rijk.

De decentrale overheden staan aan de lat voor de uitvoering van de NOVI en zijn daarom ook betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. Het is duidelijk dat Nederland te klein is om opgaven sectoraal, naast elkaar, of als enkele overheidslaag op te pakken.

Het werken als 1 overheid is echter een grote uitdaging en zal in de uitvoering veel aandacht vragen. Het vergt onder andere verregaande ontschotting van beleid en van financiële middelen. En ook om het effectief en efficiënt inzetten van de bevoegdheden, rollen en instrumenten van de verschillende overheden zoals de Omgevingswet het bedoeld heeft. Zo kunnen we gezamenlijk bijdragen aan de versnelling van de transities waar Nederland voor staat. En bouwen aan een samenleving waar

quality of life

de aanjager is van de toekomst.

Artikel delen