Menu

Filter op
content
Omgevingsweb

Vragen en antwoorden op brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties

Voor de eisen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties maakt het Bouwbesluit 2012 onderscheid tussen een ‘logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking’ en een ‘logiesfunctie in een logiesgebouw mét 24-uurs bewaking’. Dit onderscheid is dus alleen van belang voor een logiesgebouw, zoals een hotel of pension, en niet voor een enkel logiesverblijf dat niet in een logiesgebouw ligt. Aan de helpdesk worden regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld.

Rijksoverheid 27 augustus 2013

Voor de eisen op het gebied van brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties maakt het Bouwbesluit 2012 onderscheid tussen een logiesfunctie in een logiesgebouw zonder 24-uurs bewaking en een logiesfunctie in een logiesgebouw mét 24-uurs bewaking. Dit onderscheid is dus alleen van belang voor een logiesgebouw, zoals een hotel of pension, en niet voor een enkel logiesverblijf dat niet in een logiesgebouw ligt. Aan de helpdesk worden regelmatig vragen over dit onderwerp gesteld.

De definitie van een logiesfunctie met 24-uurs bewaking luidt: logiesfunctie waarbij 24 uur per dag een functionaris aanwezig is in het logiesgebouw, op het eigen perceel of op een loopafstand van ten hoogste 100 m vanaf de toegang van het logiesgebouw, mits die functionaris in geval van een calamiteit wordt gealarmeerd door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsinstallatie (artikel 1.1, 3

e

lid van Bouwbesluit 2012).

Een hotel of pension met een gebruiksoppervlakte van 250 m

2

of groter moet een brandmeldinstallatie hebben. Doormelding naar de regionale alarmcentrale van de brandweer is niet verplicht indien er 24-uurs bewaking is. Zonder 24-uurs bewaking is voor ieder logiesgebouw een brandmeldinstallatie met doormelding naar de regionale alarmcentrale verplicht indien er sprake is van een vloer op 1,5 meter of hoger. De oppervlakte is in dat geval niet relevant.

Vraag:

Bij 24-uurs bewaking moet de functionaris "in geval van een calamiteit worden gealarmeerd door de bij de logiesfunctie behorende ontruimingsinstallatie". Maar als er geen brandmeldinstallatie voorgeschreven is, is er ook geen ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in artikel 6.23 van het Bouwbesluit vereist. Hoe zit dit dan?

Antwoord:

Als er geen brandmeldinstallatie is voorgeschreven voor de logiesfunctie, is er inderdaad ook geen ontruimingsalarminstallatie volgens artikel 6.23 van het Bouwbesluit nodig. Maar de definitie van logiesfunctie met 24-uurs bewaking stelt geen concrete prestatie-eis aan de ontruimingsinstallatie. Er kan eventueel volstaan worden met een eenvoudiger alarmeringssysteem naar de bewaker dan aangegeven in NEN 2575, bijvoorbeeld (doorgekoppelde) rookmelders. Certificering van de installatie (volgens artikel 6.20 lid 6) of doormelding naar de regionale alarmcentrale is in ieder geval niet nodig.

Vraag:

Welke eisen stelt het Bouwbesluit aan de betreffende functionaris? Moet de functionaris bijvoorbeeld 24 uur per dag wakend zijn, of is het toegestaan dat deze functionaris op een loopafstand van maximaal 100 meter van de toegang van het hotel ligt te slapen? En mag de functionaris één persoon zijn die bijvoorbeeld woont in het logiesgebouw, of moet er een rooster zijn van verschillende personen?

Antwoord:

Uit de toelichting bij de definitie van logiesfunctie met 24-uurs bewaking volgt wat de bedoelde medewerker (functionaris) moet (kunnen) doen:

  • zich 24 uur per dag snel een beeld van de situatie vormen bij brand in het gebouw,

  • de brandweer alarmeren, en

  • de ontruiming van het gebouw in gang zetten.

Nadere eisen worden door het Bouwbesluit niet aan deze medewerker gesteld. De functionaris mag dus in principe wel slapen, zolang hij maar meteen wakker wordt bij alarmering door de ontruimingsinstallatie (gealarmeerd). Vanuit de Arbowetgeving geldt dat de hotelexploitant een Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet maken. Daarin zal de rol van de bedoelde medeweker ook aan de orde komen.

Vraag:

Ons hotel beschikt over een brandmeldinstallatie. Deze heeft geen doormelding naar een regionale alarmcentrale (RAC). Volgens het Bouwbesluit hoeft dit ook niet, want er is 24-uurs bewaking. Is er voor certificering dan een verplichte doormelding naar een particuliere alarmcentrale (PAC) noodzakelijk?

Antwoord:

Als doormelding (naar een regionale alarmcentrale) volgens het Bouwbesluit niet verplicht is, dan kan de afwezigheid van de doormelding geen reden zijn voor een weigering om het certificaat te verlenen.

Door

Rijksoverheid, nieuwsbrief Bouwen met Kwaliteit

Artikel delen