Menu

Zoek op
rubriek
Omgevingsweb

Verordenend op weg naar het omgevingsplan

De Raad van State heeft op 13 januari 2014 zijn advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. Het ministerie streeft ernaar het (gewijzigde) wetsvoorstel in juni 2014 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

21 februari 2014

Nieuws & Achtergrond

De Raad van State heeft op 13 januari 2014 zijn advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet. Het ministerie streeft ernaar het (gewijzigde) wetsvoorstel in juni 2014 aan de Tweede Kamer aan te bieden. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

Daarmee ligt het wetgevingstraject op schema. Uitgangspunt is nog steeds dat de wet omstreeks 2018 in werking treedt. Zoals het er nu naar uitziet, op basis van de regeling in de achtste tranche van de Crisis- en herstelwet, zullen dan alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen van een gemeente worden aangemerkt als één omgevingsplan. Dat betekent dat gemeenten, zoals mag worden verwacht vanuit overgangsrechtelijk uitgangspunt bij invoering van grootschalige nieuwe wetgeving, niet meteen op de datum van inwerkingtreding van de nieuwe wet een omgevingsplan hoeven vast te stellen.

Wel staan alle gemeenten voor de taak om van dat cosmetische omgevingsplan daadwerkelijk één uniform en integraal plan te maken. Dat moet worden gedaan door de verschillende planologische regelingen op elkaar af te stemmen en overige juridische regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving hierin te integreren (denk aan het welstandsbeleid, de bouwverordening, monumentenverordening, huisvestingsverordening, kapverordening, reclameverordening, delen van de APV, beheersverordening begraafplaatsen, parkeerverordening etc.).

Gemeenten kunnen nu alvast beginnen met de eerste stap in het maken van een integraal omgevingsplan door de huidige planologische regelingen, meestal neergelegd in verschillende bestemmingsplannen en/of beheersverordeningen, op elkaar af te stemmen. Daarbij moeten ook vastgestelde wijzigings- en uitwerkingsplannen en verleende omgevingsvergunningen worden meegenomen. Eventuele verschillen in de planologische regelingen voor verschillende gebieden kunnen daarbij worden opgeheven als er geen ruimtelijke noodzaak bestaat voor die verschillen. Deze operatie kan ook gebruikt worden om een dereguleringsslag te maken: is een uitgebreide gedetailleerde regeling gewenst en noodzakelijk of kan, zeker voor beheersgebieden, worden volstaan met een beperktere regeling?

Voor zover geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden en de basis wordt gevonden in de bestaande regelingen of het bestaande feitelijke gebruik, kan het instrument 'beheersverordening' een nuttige rol vervullen bij de eerste stap om te komen tot een integrale regeling. Een beheersverordening kan immers snel worden vastgesteld. Een uitgebreide procedure is niet nodig als de operatie met name dient ter uniformering van de verschillende bestaande bestemmingsplannen, verleende vrijstellingen, projectbesluiten en afwijkings-omgevingsvergunningen e.d.

Gekozen kan worden voor een drietrapsraket waarin eerst voor bepaalde delen van het grondgebied één beheersverordening wordt vastgesteld (een beheersverordening Woongebieden, beheersverordening Centrum, beheersverordening Bedrijventerreinen en beheersverordening Buitengebied bijvoorbeeld). Voor die gebieden waar sprake is van voorgenomen of voorziene ontwikkelingen, moet uiteraard gekozen worden voor een bestemmingsplan in plaats van een beheersverordening. Veel gemeenten hebben deze stap, via bestemmingsplannen of beheersverordeningen, al gezet. Vervolgens kunnen deze verordeningen en/of plannen in een later stadium worden samengevoegd tot één ruimtelijke regeling voor het gehele grondgebied. Als laatste stap kunnen dan de verschillende verordeningen en het welstandsbeleid worden toegevoegd, zodat een 'echt' omgevingsplan ontstaat. Dat kan ook weer in verschillende fases: begonnen kan worden met een integratie van de ruimtelijke regeling met het welstandsbeleid en daarna kunnen de verschillende verordeningen worden samengevoegd en worden toegevoegd. Op deze manier kunnen gemeenten nu al stapsgewijs toewerken naar één omgevingsplan.

Gerelateerde info:

Artikel delen